• No results found

Kompetens och rekrytering : En kvalitativ intervjustudie om hur kompetens värderas vid anställning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kompetens och rekrytering : En kvalitativ intervjustudie om hur kompetens värderas vid anställning"

Copied!
40
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

ÖREBRO UNIVERSITET

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Huvudområde: Pedagogik

Kompetens och rekrytering

En kvalitativ intervjustudie om hur kompetens

värderas vid anställning

Sofia Carlsson & Pauline Hildingsson

Pedagogik C

Examensarbete, grundnivå, 15 högskolepoäng

Handledare: Dan Andersson

(2)

Abstrakt

Syftet med denna studie är att belysa hur rekrytering av medarbetare går till i organisationer. Detta genom att fokusera på kompetensens betydelse vid rekrytering utifrån vad som

efterfrågas och svarar på organisationernas behov. Undersökningen syftar till att bidra med ökad förståelse och kunskap hur kompetens värderas vid en rekrytering.

Uppsatsen bygger på en hermeneutisk ansats vilket avser att öppna upp för tolkning, förståelse och förmedling av hur kompetens figurerar i rekrytering. Bakgrunden samt den tidigare forskningen som presenteras behandlar områdena rekrytering och kompetens, vilket avser att belysa olika aspekter kring området. För att sedan få en förståelse för detta används en kvalitativ intervjustudie, där fem informanter som har ansvar över rekrytering valts ut i deras respektive organisation. Intervjumetoderna som använts i denna studie är en

semistrukturerad- och personlig intervju. Dessa tillsammans är ett bra komplement för att kunna få ett nära möte med informanterna där ett öppet och dialogiskt samtal kan äga rum.

Resultatet pekar på att det finns stora likheter mellan informanternas svar på hur de värderar kompetens vid en rekrytering. Hur den specifika kompetensen värderas varierar med

utgångspunkt från det kompetensbehov som efterfrågas. När ett behov ska sammanställas finns ofta en grundläggande kravspecifikation där informanterna har i uppgift att finna en potentiell kandidat som önskvärt svarar på flera av dessa krav.

(3)

Innehåll

1. Inledning ... 1

2. Syfte och frågeställning ... 2

3. Begreppsdefinition ... 3

3.1 Kompetens och kompetensutveckling ... 3

4. Bakgrund ... 5 4.1 Rekrytering ... 5 4.2 Kravspecifikation ... 6 4.2.1 Utbildning ... 7 4.2.2 Erfarenhet ... 7 4.2.3 Kunskap ... 8 4.2.4 Kompetens ... 8

4.2.5 Intresse och utvecklingspotential ... 9

4.2.6 Praktiska förutsättningar och övriga krav ... 9

4.2.7 Felrekrytering ... 10 5. Tidigare forskning ... 10 5.1 Rekrytering ... 10 5.2 Kompetens ... 12 6. Metod... 13 6.1 Teori ... 13 6.2 Intervjumetoder ... 15 6.2.1 Semistrukturerade intervjuer ... 16 6.2.2 Personliga intervjuer ... 16 6.3 Urval ... 16 6.4 Genomförande ... 17 6.5 Analysprocessen ... 18 6.6 Etiska riktlinjer ... 19 6.7 Metoddiskussion ... 21

7. Resultat och analys ... 24

7.1 Rekrytering och behov ... 24

7.2 Sammanställning och värdering av kompetens ... 25

7.3 Sammanfattning ... 29

8. Diskussion ... 29

9. Avslutning och egna reflektioner ... 32

Referenser ... 33

(4)

Bilaga 1:Formulär om skriftligt samtycke ... 35 Bilaga 2: Intervjufrågor ... 36

(5)

1

1. Inledning

Vi måste se till att vi får rätt person på rätt plats. Organisationerna måste därför få den

kompetens de behöver och människor måste finna sig själva i positioner där de kommer till sin rätt (Lindelöw, Malin 2008, s 21).

Citatet ovan tillkännager den utmaning som organisationer ställs inför gällande deras kompetensförsörjning, det vill säga ta tillvara och tillgodose sig med rätt resurser. Lars-Erik Wolvén (2000) ser kompetens som i social kontext. Med det menar han att beroende på vad organisationer behöver så måste de fråga sig om vilken kompetens som passar in i deras kontext. Det innebär att det är viktigt att finna ny personal för att kunna svara på den kompetens och kompetensutveckling som krävs för att upprätthålla organisationen.

Kompetensförsörjningen i organisationer skulle därför kunna ses ur den kompetensbaserad personalstrategi som Lindelöw (2008) tar upp. Dessa aspekter innefattar:

 inventering av befintlig kompetens,

 planering för framtida kompetensbehov,

 rekrytering och internrekrytering,

 kompetensutveckling hos existerande och nya medarbetare.

 belöning av konstruktiva insatser (Lindelöw 2008, s 14).

Lindelöw (2008) menar att detta är en kompetensbaserad personalstrategi man kan se som framtidens metod för att kunna åstadkomma rätt kompetensförsörjning för organisationen. Detta innefattar nya och befintliga anställda, hur man tar tillvara, utvecklar och rekryterar medarbetare för att uppnå organisationens mål. Lindelöw (2008) anser därför att det är oerhört viktigt för en organisation att tydliggöra förutsättningarna man har, samt den kompetens och kunskap som ligger till grund för organisationens framåtmarsch. Kompetens och

kompetensutveckling anpassar sig efter organisationernas mål som grundar sig i att kunna försörja sig. I och med detta ställs krav på de resurser som finns eller som ska införskaffas, det vill säga medarbetare som ska driva organisationen framåt.

Intresset och avgränsningen för denna studie blir att undersöka hur rekrytering av medarbetare går till, där kompetensbehovet undersöks utifrån vad som efterfrågas. Detta med inriktning på vad de anser är den kompetens de behöver och värderar vid rekrytering utifrån krav dem ställer. Vår empiri kommer sedan samlas in med hjälp av intervjuer hos de valda

(6)

2 informanterna, som alla är aktiva i rekryteringsprocessen. Då intervjuer kan komma att uppta mycket tid av ens forskning har vi valt organisationer inom Örebro län med avseende att avståndet inte blir alltför långt. Mer om informanterna presenterar vi sedan under urval.

2. Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att belysa hur rekrytering av medarbetare går till i organisationer. Detta genom att fokusera på kompetensens betydelse vid rekrytering utifrån vad som

efterfrågas och svarar på organisationernas behov. Undersökningen syftar till att bidra med ökad förståelse och kunskap hur kompetens värderas vid en rekrytering.

Frågeställningar:

1. Hur identifieras behovet när nyanställning uppkommer? 2. Hur sammanställs kompetensbehovet?

(7)

3

3. Begreppsdefinition

I följande avsnitt kommer det grundläggande begreppet kompetens för denna uppsats att presenteras. Begreppet avser att klargöra vad detta kan komma att innebära i olika definitioner samt aspekter så som i individuell och organisatorisk kompetens.

3.1 Kompetens och kompetensutveckling

Kompetens och kompetensutveckling är ett begrepp med många bottnar. För det första menar människor ofta olika när de talar om begreppet kompetens. För det andra är det ett positivt värdeladdat ord (Granberg, Otto 2013, s 102).

Vad Granberg (2013) menar med detta är att kompetens i allmänhet kan vara svårt att definiera men att man snarare får se begreppet i den mening när någonting uppstår. Kompetens uppstår kombinerat med viljan, situationen och kunskapen för att gå in

lösningsorienterat i en uppgift. Begreppet kompetens definierar även Per-Erik Ellström (1992) genom följande citat nedan.

Med kompetens avses en individs handlingsförmåga sett i relation till en viss uppgift eller situation. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, uttrycka och, om möjligt, utvidga det tolknings- och

handlingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström, 1992, s 21)

Vidare beskriver Ellström (1992) i likhet med Granberg (2013) att begreppet kompetens relateras till en uppgift och situation men också att individen och dess handlingsförmåga även är betydande för kompetensen. Ellström (1992) definierar även kompetens utifrån olika yrkeskunnande för att ge en överblick om hur kompetens kan se ut och användas på olika sett inom dessa. Detta är något som kan relateras till den bakgrund vi kommer presentera utifrån områden i kravspecifikation. Vidare skriver Ellström (1992) att olika yrkeskunnande

kompetenser kan komma att spela roll beroende på vad tjänsten har för grundläggande krav. Det kan bland annat handla om den formella kompetensen, vilket avser utbildning som kan styrkas genom dokumenterat betyg. Han tar även upp reell kompetens som står i kontrast till det formella då det handlar om erfarenheter som individen har med sig och som denne kan ha nytta utav när en uppgift ska lösas. Ellström (1992) menar därför att kraven på formellt eller informellt varierar beroende på vad som efterfrågas för den tjänst som ska tillsättas.

Individens kompetens och arbetsuppgifterna ska stå i direkt samspel med varandra för att kunna utföra arbetet. Ellström (1992) skriver därmed att om dessa inte gör det kan graden av kompetens komma att påverkas eftersom det sker en förändring gällande användningsområdet

(8)

4 för begreppet. På så vis är det betydande hur man definierar vad begreppet ska innehålla för att kunna lösa en uppgift.

Jon Ohlsson (2001) förklarar att kompetens och dess utveckling hör ihop med själva lärandet. Med detta menar han att det är människan själv som handlar och har kontroll över sin uppgift, genom att använda sitt handlingsutrymme och reglera det utifrån den uppgift man har.

Lärandet tas med från den vardag vi lever i vilket syftar till ett större sammanhang än endast det formella lärandet. Kunskapen som uppstår av detta lärande är sådant som människan skapat genom ett visst sammanhang och de villkor som råder (Ohlsson, 2001). Oftast har denna typ av inriktning en stark koppling till lönearbetet samt de krav som människan står inför gällande deras arbete. I en arbetsrelaterad situation regleras handlingsutrymmet utifrån lärandet som krävs för att kunna slutföra en uppgift. Handlingsreglering och kompetens är därför kopplat till att uppnå ett gott arbetsresultat (Ohlsson, 2001).

Utifrån denna syn på lärande och handlingsutrymme kan man diskutera vidare kring hur kompetens kan te sig, antingen i form av individuell kompetens eller organisatorisk

kompetens. Det som Wolvén (2000) vill förmedla är skillnaden mellan dessa kompetenser. Organisatorisk kompetens blir ett resultat av ett gemensamt lärande inom organisationen om hur man ska agera och genomföra sin uppgift. I och med detta kan kompetensen sättas i relation till en affärsidé som ska förverkligas genom organisationens kunnande. Människan ihop med organisationens struktur är därmed huvudingredienserna för att bidra med den kompetens som behövs (Wolvén 2000). Vidare skriver Wolvén (2000) att flera former av kompetenser behövs för organisationernas bästa och att den mest strategiska kompetensen är individens. Det beror på att individen är den som lär och bygger upp kunskap inom

organisationen. Dessa summeringar har han gjort med hjälp av tidigare forskning som redogör för fyra former om hur organisatorisk kompetens kan verka. Den fjärde och mest strategiska kompetensen Wolvén (2000) hänvisar till handlar om att kunna överföra individens

kompetens in i organisationen så att det blir en organisatorisk kompetens. Genom att rekrytera individer med relevant kunskap in i organisationen överförs den behövande kompetensen från individen.

Den individuella kompetensen kan beskrivas utifrån flera dimensioner, dessa kan bland annat beskrivas utifrån individens färdigheter, kunskaper, erfarenheter, personligheter, sociala faktorer, kognitiva faktorer, värderingar och kontakter (Wolvén 2000). Vad dessa dimensioner gör är att sätta människan i ett sammanhang där kompetenser sedan uppstår. Kompetensen är därför något som alltid hänger ihop med individen och presenteras alltid i ett sammanhang

(9)

5 som påverkar och påverkas av omgivningen menar Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson och Ulla Tibelius (2007). Kompetens styrs av en kollektiv karaktär, detta eftersom att man mer och mer blir organiserade i grupper. ”Den kollektiva verklighetsbilden blir basen och ramen också för individuellt lärande” (Hård af Segerstad m fl 2007, s 57).

4. Bakgrund

I detta avsnitt presenteras rekryteringsprocessens tre steg i avsikt att ge en övergripande bild om vad det kan innebära att rekrytera och varför man gör det. Felrekrytering kommer också behandlas för att påvisa den problematik som kan uppkomma. Sedan ges en djupare bild av kravspecifikationen och vilka områden den behandlar i rekryteringsprocessen. Avseendet med att redogöra kravspecifikationen är att öka förståelse och kunskap hur områden kan komma att värderas.

4.1 Rekrytering

En rekrytering är en process av många led som har till uppgift att finna och rekrytera rätt person som kan tillgodose organisationen med den behövande kompetensen (Lindelöw 2008). I hela processen från annonsering, kontakter, intervjuer, beslut och kommunikationen med de sökande sker en förmedling av organisationen. För att attrahera rätt medarbetare krävs ett gott bemötande och professionalitet för att rekryteringen ska bli fulländad. Malin Lindelöw

Danielsson (2003) har delat in rekryteringsprocessen i tre olika steg, vilka innehåller förberedelse, sökprocessen och introduktionen.

Första steget är förberedelse, vilket innebär att man identifierar de behov som organisationen behöver. Ett behov kan uppkomma om organisationen i fråga saknar en viss kompetens, är underbemannad eller behöver ersätta någon. Behovet sammanfattas av en

befattningsbeskrivning samt kravprofil som ligger till grund för tjänsten. Detta innefattar en beskrivning av tjänsten samt olika krav såsom utbildning, erfarenhet, färdigheter och kompetenser som de sökande förväntas ha. Det är dessa som utgör den annonsformulering som sänds ut genom vald media med förhoppningar om att hitta rätt kandidater för arbetet.

Sökningsprocessen drar sedan igång och därefter görs grovgallringar utifrån de krav som ställts. Den som rekryterar tittar även på kvaliteten av det den sökande lämnar in i form av cv

(10)

6 och personligt brev. Kvaliteten kan handla om språkbruket, formuleringen, strukturen och kanske något annat utöver kraven som väcker ett extra intresse som är relevant för tjänsten. Intervjuerna som sedan görs efter grovgallringen handlar om det första mötet med personen, där man får chans att diskutera förhoppningar av tjänsten och framtidsplaner. Sedan sker ett urval utefter den kravspecifikation som ligger till grund för tjänsten, där sedan de starkaste kandidaterna identifieras. Ytterligare personbedömningar kan sedan göras genom en

kompetensbaserad intervju där man särskilt sätter fokus på kandidatens förmåga specifikt till arbetsuppgifterna. Detta innefattar att konkret titta på önskvärt beteende, planerande och organiserande utifrån vad uppgiften kräver. Det sista steget i rekryteringen är slutligen själva introduktionen vilket handlar om att introducera den nya medarbetaren i organisationen och arbetsuppgifterna (Lindelöw Danielsson 2003).

Rekryteringsprocessen och dess resa startar alltså vid behovet av ny kompetens. Det innebär därmed att försöka attrahera och hitta den rätta medarbetaren. Detta är oerhört viktigt för utan rätt sökande till tjänsten, spelar inte den underbyggda kravspecifikationen någon roll då ett gott resultat inte kan skapas. Attraktionen har sin grund i organisationens varumärke och budskap samt hur man förmedlar detta. Vidare skriver Lindelöw att: ” En rekrytering är för organisationen ett fönster ut mot omvärlden” (Lindelöw 2008, s 106).

Rekryteringen menar Lindelöw (2008) är därför både en möjlighet men också en risk. Detta eftersom att rekryteraren samt organisationen kan själva bli bedömda av de sökande. Det viktiga i en rekrytering blir därför att behålla en professionalitet och kvalitet samt att processen både är öppen och tydlig från början till slut. Behovsanalysen och

kravspecifikationen blir därför en bas som resultat av detta. Det är med andra ord dessa som vägleder rekryteringsprocessens arbete för den kompetens som behövs.

4.2 Kravspecifikation

Steget till en specifik kravspecifikation uppkommer efter att ha presenterat de mål och arbetsuppgifter som ligger till grund för verksamheten. Det som gör en kravspecifikation utmärkande är att den ska beskriva de relevanta önskemål samt områden i relation till arbetet som ska utföras. Detta för att på ett enklare och tydligare sätt tillgodose organisationen med den rätta personen för tjänsten. Dessa krav måste därför förtydligas och struktureras upp så att den som rekryterar vet vad som efterfrågas. Vidare beskriver Lindelöw (2008) dessa

(11)

7

 utbildning

 erfarenhet

 kunskap

 kompetens

 intresse och utvecklingspotential

 praktiska förutsättningar och övriga krav (Lindelöw 2008, s 72).

Nedan följer en beskrivning av respektive område för att ge en överblick vad dessa kan komma att innebära i en kravspecifikation.

4.2.1 Utbildning

Utbildning innefattar de formella krav som de sökande ska svara på. Detta varierar beroende på vilken tjänst och befattning det handlar om. Dessa krav kan utmärka sig genom certifikat, kurser, legitimationer eller examen inom ett visst område. Hur formell man ska vara beror helt på vad som krävs för den aktuella tjänsten och de behörighetskrav som finns (Lindelöw 2008). När man rekryterar är det därför viktigt att ha detta i åtanke för att veta bredden av sökfältet. Det är ofta akademiska meriter som ligger till grund för utbildningskraven hos organisationer, skriver Lindelöw (2008). Anledningen är att den akademiska examen och de meriter man samlat på sig blivit ett slags kvalitetsbevis på vad man har presterat. Med andra ord behöver detta inte vara i relevans till själva arbetet men ett bevis på att man kan leva upp till krav som ställts. Huvudsakligen ska utbildningskraven vara motiverande i förhållande till tjänsten, annars kan kravet användas alltför kategoriskt och därmed begränsa antalet sökande. Vidare skriver Lindelöw (2008) att det inte är ovanligt med utbildningskrav, men för att inte exkludera sökande till tjänsten ska man inte smalna av alltför mycket. Motiverade

utbildningskrav uppkommer vid hänsyn till lagstiftning och behörighet. När utbildning anses nödvändig i en organisation, kan det bero på strategiska beslut som kräver en högre

utbildningsnivå för komplexa förändringar.

4.2.2 Erfarenhet

Likväl som krav på utbildning finns det krav på erfarenhet. Området handlar om vad

människor varit med om, det bagage som följer med genom livet. Erfarenheten kan både vara generell och arbetsrelaterad. Vidare en erfarenhet som organisationen anser kunna dra nytta utav vid anställning. Vad en organisation ställer för erfarenhetskrav beror på vad de är ute efter. Det kan handla om tidigare erfarenhet vid likvärdig tjänst där de vill anställa någon som

(12)

8 haft samma typ av ansvar eller arbetsuppgifter. Lindelöw (2008) beskriver erfarenheten som något gott och ont, eftersom man aldrig kan vara fullt säker på om antagandet stämmer

överens med det man söker. Anledningen till att erfarenhetskravet kan komma till hjälp vid en kravspecifikation är att organisationen kan precisera vad de är ute efter och därmed få fram de sökande som svarar på befattningens krav. På så vis kan man sålla och få fram relevanta sökande och få mer bekräftat i intervjun om hur dennes erfarenhet kan komma att bidra i organisationen.

4.2.3 Kunskap

Kunskapen tar sitt avstamp i arbetets innebörd. Genom att den är definierad blir den mätbar men också utvecklingsbar. Kunskap är en av de mer utvecklingsbara

dimensionerna i kravspecifikationen (Lindelöw 2008, s 78).

Detta krav indikerar på det personen ska kunna, vilket kan komma att behandla kunskaper som teoretiskt eller praktiskt kunnande. Kunskapskravet grundar sig i vad personen tagit med sig genom formell utbildning eller erfarenhet och som kan komma att ha en stark inverkan i den arbetsinsats som utförs menar Lindelöw (2008). Den faktiska kunskapen i relation till utbildning och erfarenhet är något som betraktas ha ett eget värde. Kunskapskravet ställs därför separat eftersom att man kan specificera vilken typ av kunskap som är relevant för befattningen (Lindelöw 2008).

4.2.4 Kompetens

Kompetensen innefattar sådant som intellektuella färdigheter, manuella färdigheter, engagemang, självförtroende och förmåga att samarbeta och kommunicera (Hård af Segerstad m fl, 2007, s 53).

Citatet sammanfattar kort över det som Lindelöw (2008) ska komma att presentera om kompetensens tillvägagångssätt och förhållningssätt som figurerar centralt i detta krav. Detta utmynnar i att få fram vilken typ av förmåga man är ute efter när man ska anställa någon. Kompetenskravet och dess betydelse är viktig att sammanfatta utifrån en gemensam definition. I en arbetsrelaterad situation måste man komma fram till vilka färdigheter och tillvägagångssätt som lämpar sig bäst. Ingen situation är den andre lik, vilket medför att kraven varierar. Detta gör att man bör beakta den sociala dimensionen och arbetsuppgifternas roll för att få fram rätt krav på kompetens. Ur en organisatorisk synvinkel är det därför viktigt med denna gemensamma definition av begreppet för att kunna enas om vad som krävs i olika typer av befattningar (Lindelöw 2008).

(13)

9

4.2.5 Intresse och utvecklingspotential

I takt med utveckling och förändring blir organisationerna tvungna att anpassa sig, samt öppna upp nya dörrar för att svara på de krav som omvärlden ställer. Det resulterar i sin tur till att organisationer måste titta ett steg längre fram när de anställer (Lindelöw 2008).

Utvecklingspotentialen och intresset blir därför avgörande att diskutera vidare i. Diskussionen inom området behandlar frågor som har med organisationens framåtmarsch att göra. Detta kan komma att påverka de beslut man tar när en ny medarbetare ska anställas. Här är det viktigt att titta på vad personen i fråga kan komma att åstadkomma inom organisationen, om personen kan utvecklas i takt med förändringar samt förmåga att hänga med i snabba vändningar. Förutom utvecklingspotentialen är det egna intresset en viktig faktor.

Engagemang och nyfikenheten att vilja lära sig nya saker skapar en hållbarhet för framtiden. Lindelöw (2008) menar att organisationen kan skapa bättre förutsättningar och öka sin effektivitet om de anställda brinner för deras arbetsuppgift.

4.2.6 Praktiska förutsättningar och övriga krav

Detta område berör krav och andra praktiska förutsättningar som kan vara svåra att placera under en särskild rubrik (Lindelöw 2008). Medicinska skäl, fysiska prestationer,

bakomliggande attityder kan ibland vara skäliga att diskutera beroende på vilken befattning det gäller. Vissa situationer kräver att man undersöker den sökande, detta utifrån upplysningar eller utdrag från brottsregistret. Dessa är faktorer kan ibland vara avgörande, menar Lindelöw (2008). Kraven kan variera i en kravspecifikation vilket är viktigt att tydliggöra så att det inte blir några missförstånd längre fram.

Det finns direkta och indirekta krav som kan vara viktigt att skilja emellan. Direkta krav, är de framträdande krav som påverkar med omedelbar verkan inom organisationen. Detta kan beskrivas utifrån de kunskaper, beteenden eller förmågor som personen tar med sig. Kunskap och beteende står i nära relation till varandra där resultatet av dessa antingen kan bli positiva eller negativa beroende på vad som kan gå rätt eller fel i ett direkt krav. Lindelöw (2008) beskriver hur begränsad kunskap kan leda till felbedömningar men att med rätt kunskap lyckas ro i hamn ett uppdrag. Indirekta krav däremot påverkar inte i omedelbar verkan, men kan komma att bidra med goda förutsättningar för själva arbetsprestationen. Dessa

förutsättningar handlar exempelvis om den utbildning eller den erfarenhet man har med sig, vilket också är lätt att utvärdera vid anställning (Lindelöw 2008).

(14)

10

4.2.7 Felrekrytering

Rekryteringsprocessen står inför en utmaning, vilket är att undvika en så kallad felrekrytering. Detta kan innebära stora kostnader för organisationen, en förlust och minskad produktivitet till följd av att medarbetaren underpresterar (Lindelöw 2008). Den återkommande

grundkärnan är att människan är en del av verksamheten, som tar in sina kunskaper och färdigheter för att produktivt skapa bättre förutsättningar. Individen har ett stort inflytande och på grund av detta kan felrekrytering omfatta stora kostnader. Därför försöker man undvika felrekrytering genom att finna nya förbättringar med hjälp av verktyg och metoder för att åstadkomma en säkrare träff (Lindelöw 2008).

5. Tidigare forskning

Nedan kommer ett urval av tidigare forskning presenteras som berör rekrytering och hur man ser på kompetens. Dessa områden är centrala i denna uppsats då syftet med studien är att belysa hur rekrytering av medarbetare går till i organisationer. Detta genom att fokusera på kompetensens betydelse vid rekrytering.

Forskningen är avgränsad till vetenskapliga artiklar och avhandlingar som berör områdena rekrytering och kompetens. Då vi valt att fokusera på den svenska arbetsmarknaden använder vi oss av forskning som riktar sig till det fältet. För att finna dessa vetenskapliga artiklar och avhandlingar använde vi oss av olika databaser så som Libris och Summon. Utöver dessa fann vi relevanta artiklar i Pedagogisk forskning i Sverige vilket vi sedan tidigare varit i kontakt med. Våra sökord i dessa databaser har varierat mellan arbetslivspedagogik, kompetens och rekrytering.

5.1 Rekrytering

Intresset för psykometriska frågor inom pedagogik och psykologi växte fram efter andra världskriget till följd av en utveckling inom det psykologiska området i USA (Ellström, Per-Erik, Löfberg, Arvid, Svensson, Lennart 2005). Forskningen byggde på tester som skulle mäta människors kvalifikationer för att utöva ett specifikt yrke. Dessa tester breddades och

utvecklades inom det militära området under andra världskriget (Ellström m fl 2005).

Testerna kan ses utifrån Tom Hagströms (2007) tankar kring handlingsdimensioner, där man undersöker människors förmågor, motivation och möjligheter till att påverka situationen med

(15)

11 egna handlingar. Det kan man sätta i relation till varför man gör mätningar av individens olika förmågor vid en rekrytering. Handlingsdimensionerna utgår från att det kan finnas krav och förväntningar på enskild individnivå som kan komma att vara aktuellt vid en rekrytering. Detta om bland annat tester ska genomföras för att se om personen är lämplig för tjänsten. I Hagströms (2007) handlingsdimensioner tar han bland annat upp kommunikativ

handlingskompetens vilket handlar om social interaktion och samspel mellan individer. Vidare skriver han om kollektiv handlingskompetens som innebär hur individen kan knyta an till ett kollektivt sammanhang av normer och regler. I en rekrytering är det viktigt att ta reda på hur den arbetssökande samspelar med andra människor och om han eller hon har de förmågor som eftersträvas. Det är även viktigt att ta reda på hur den sökande kan relatera till en organisations normer och regler för att se om personen kan arbeta utifrån den värdegrund som finns (Hagström 2007).

För att kunna rekrytera till ett specifikt arbete krävs det en medvetenhet om vad arbetet innebär samt vilka krav som ställs för att kunna klara av det (Ellström m fl 2005). I rekryteringsprocesser genomförs ofta psykometriska tester som en del i processen, för att säkerställa att rätt person tillsätts utifrån den kompetens som behövs. Pernilla Bolanders (2002) avhandling handlar om hur bedömning och beslutsfattande går till i en rekrytering. Hon ser rekrytering som en social process som kräver interaktion mellan människor.

Kärnan i den sociala ansatsen är en syn på rekrytering som en social process där mänsklig interaktion är helt avgörande för hur rekrytering går till. Mänskliga relationer och interaktion, förhandling, ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och

självuppfattning står i centrum (Bolander 2002, s 16).

Enligt Bolander (2002) följer man inte alltid de steg och principer som föreskrivs av

urvarsmodellen i en rekryteringsprocess. Hon menar att beslutet av vem som ska komma att anställas är mycket grundat på hur kandidaterna marknadsför sig själva genom sin sociala interaktion. Detta innebär att kravprofilen inte är det som är mest avgörande i

rekryteringsbeslut, men den används som en retorisk resurs för att motivera ett redan fattat val (Bolander 2002). I Ole Liljefors (1996) avhandling använder han sig av Ellströms (1992) definition av kompetensbegreppet. Begreppet kompetens avser en persons förmåga att

(16)

12 tydlig till den medvetenhet om vad ett specifikt arbete kräver som Ellström m fl (2005)

skriver om. Liljefors (1996) menar att en person som har fullständig kompetens har alla nödvändiga egenskaper som krävs för att fullgöra en specifik uppgift. Vidare menar han att det finns ett samband mellan begreppen kompetens och kvalifikation. För att beskriva sambandet använder sig Liljefors (1996) av Ellströms (1992) förklaring om att begreppet kvalifikation är när fokus förflyttas från individen samt olika individuella egenskaper till uppgiften och de krav som detta ställer på individen.

5.2 Kompetens

Vilken kompetens som efterfrågas vid en rekrytering skiljer sig beroende på vilka krav som ställs för att klara av tjänsten. Här blir sambandet mellan kompetens och kvalifikation tydligt (Liljefors 1996). För att den sökande ska kunna vara kvalificerad för tjänsten kan det krävas en specifik typ av utbildning eller bakgrund. Här blir Hagströms (2007)

handlingskompetenser ett sätt för den sökande att stärka sina chanser till att få tjänsten. Den sökandes kommunikativa handlingskompetens är den del som syns mest i

rekryteringsprocessen, då det är en social process där interaktion mellan människor är helt avgörande för rekryteringen (Bolander 2002). Liljefors (1996) skriver att kompetensen avser en persons förmåga att tillgodose vissa krav eller lösa vissa behov hos en annan part. Det innebär att utöver de grundläggande kvalifikationerna för tjänsten kan både kommunikativa och kollektiva handlingskompetenser komma att avgöra vem som får tjänsten vid en

rekrytering (Hagström 2007). Detta kan kopplas till Jurek Millak (1998) som menar att det finns två olika former av kompetens, teknisk kompetens och social/interpersonell kompetens. Den tekniska kompetensen innebär kunnandet inom ett specifikt område, medan den sociala eller interpersonella kompetensen är den förmåga som individen har när han eller hon interagerar med sin omgivning.

Vid en rekrytering blir syftet att ersätta eller tillägga en kompetens som ska komma att bli en del av en organisatorisk kompetens. Millak (1998) menar att den organisatoriska kompetensen är summan av individernas kompetens.

Jag betraktar sålunda organisatorisk kompetens som ett samspel mellan organisationens olika egenskaper, färdigheter, erfarenheter och förmågor att tillfredsställa

omgivningens behov, så att organisationen får vad den behöver. Det innebär också att jag även ser organisationens kompetens manifesteras i gränsen mot dess omgivning (Millak 1998,s 43-44)

(17)

13 Hur den organisatoriska kompetensen kan utnyttjas bestäms av vilja och motivation,

tillgänglighet samt insikt eller medvetenhet hos medarbetarna. Detta kan kopplas till Marika Hansons (2004) avhandling om flexibla arbetsarrangemang. Hon menar att dessa

arrangemang bygger på att individen själv ska utforma och organisera utifrån sina egna förmågor. Det innebär att kompetensen blir väsentlig för att få en förståelse över

flexibilitetens villkor på en arbetsplats (Hanson 2004). En persons fullständiga kompetens som har alla nödvändiga egenskaper som krävs för att fullgöra en specifik uppgift blir därmed en viktig del för en organisatorisk kompetens (Liljefors 1996). Här blir det också viktigt både på individ- och organisationsnivå att vara flexibel, då det gäller att anpassa sig efter de

föränderliga marknadskraven (Hanson 2004). Det innebär att kompetens blir en avgörande del för både organisation och individ. Utan individernas kompetenser blir det ingen organisatorisk kompetens, då individernas kompetens är summan av den organisatoriska kompetensen (Millak, 1998). Det som blir avgörande för de sökande är om de besitter den typ kompetens som organisationen behöver.

6. Metod

I metodavsnitt kommer olika områden att behandlas och presenteras. Detta utifrån teoretisk ansats, förklaring av intervju som metod, urval, genomförande, analysprocessen, etiska riktlinjer samt den metoddiskussion som följt med under uppsatsskrivandet.

6.1 Teori

”Hermeneutikens uppgift är just att redogöra för vad förståelse är, och därmed blir den

grunden för alla humanvetenskaperna” (Thomassen, Magdalena 2007, s 181). Hermeneutik är en teori som generellt sett handlar om att tolka, förstå och förmedla. Genom att använda en hermeneutisk ansats gör man en förmedling av upplevelser kring olika fenomen skriver Ingrid Westlund (2009). Detta kan appliceras på olika empiriska material såsom texter, händelser, intervjuer m.m. Beroende på vilken empiri som ligger till grund för ett forskningsobjekt kan tillvägagångssättet se olika ut. Utgår empirin från en text uteblir den fysiska dialogen, utan utformas genom en inre dialog mellan text och självreflektion, menar Per-Johan Ödman (2007). Samlar man in empiri via intervju eller interaktion med andra människor utgår man från andra förutsättningar. Dessa grundförutsättningar inom hermeneutiken innebär att

(18)

14 dialogen genomförs på lika villkor. Det dialogen kan leda till är en ömsesidig förändring och därmed till en ökad intersubjektiv förståelse (Ödman 2007).

Texten var till en början, vad hermeneutiken oftast ställdes i relation till, när en tolkning och förståelse skulle göras. Thomassen (2007) menade att detta förändrades när filosofen

Friedrich D. E Schleiermacher ville vidga hermeneutiken genom att applicera den i ett större sammanhang, så som en allmän lära. Det är också därför som olika empiriska material kan ligga till grund för en undersökning. Den allmänna läran handlar om tolkning och förståelse med dialogisk anda för att skapa meningsutbyte. Thomassen (2007) beskriver därmed att tolkning i sig är en slags konst, eftersom att den finns vart vi än vänder oss när vi ska möta en förståelse.

”Det är vår förståelsehorisont som skänker fenomen mening, som leder till frågor och ger undersökningen en riktning” (Thomassen 2007, s 194). Genom att använda sig av en

hermeneutisk utgångspunkt bör man alltid argumentera för den tolkning man gör utifrån sitt empiriska material. Ödman (2007) menar att hermeneutiken alltid ser till alla aspekter och att man aldrig kan ställa sig utanför sig själv när man studerar verkligheten. Hur man tolkar och förstår betingas alltid av att människan är en historisk varelse. En utmaning som

hermeneutiken kan stå inför är när data redan är förstådd, alltså redan påverkad och bestämd av vår förståelsehorisont. Samtidigt kan detta vara något som kan ge vår erfarenhet ny

mening, eftersom vi hela tiden kan påverka vår förförståelse. Genom att välja ett område som vi har en förförståelse om, kan vi därmed bygga vidare och skapa samt erövra ny kunskap, då vår förförståelse hamnar i en föränderlig process.

Den hermeneutiska cirkeln beskriver Thomassen (2007) som en process i pendelrörelse när vår förståelse ändras och fördjupas samt där ny mening skapas. En hermeneutisk cirkel handlar därför om en cirkel av förståelse. Cirkeln är i ständig rörelse. För att få förståelsen att utvecklas pendlar den mellan helheten som ska uppnås och de delar utifrån de material som undersöks. Thomassen (2007) menar därför att hermeneutiska cirkeln är ett samband mellan delarna och helheten. Förståelsen uppkommer när erfarenheter delas genom öppen dialog. Ofta argumenterar man för hermeneutik som en god forskningsstrategi när en kvalitativ metod ska användas eftersom hermeneutiken skapar en öppenhet i forskningsprocessen.

Den allmänna tolkningsläran är den vidaste riktningen inom hermeneutiken och kan

appliceras på de flesta empiriska material. När en allmän tolkningslära används gör man en tolkning genom att ställa delar i relation till helheten (Westlund 2009).

(19)

15

6.2 Intervjumetoder

Det finns flera sätt att genomföra en intervju på. Hur en forskare väljer att forma och

strukturera upp sin intervju beror helt på vilken typ av forskning det är som bedrivs, samt vad forskaren vill ha för material. Det finns många likheter mellan en konversation och en

intervju, skillnaden ligger i att en intervju innebär så mycket mer. En intervju innefattar flera antaganden och kunskaper om situationer, vilket man generellt sett inte associerar med en tillfällig konversation (Denscombe, Martyn, 2009). När en deltagare väl har gett samtycke till att delta i en forskningsintervju sker det under flera förutsättningar. Dels finns det ett

samtycke till att delta, vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv från forskarens synvinkel. Dels kan den intervjuades ord betraktas som protokollförda och dokumenterade. Deltagaren kan kräva att dennes ord inte tillskrivs han eller henne, eller att orden inte offentliggörs. Vidare är det forskaren som bestämmer dagordningen. Hur den dagordningen ska komma att se ut varierar beroende på vilken typ av intervju man genomför.

Dock finns det en underförstådd förståelse om att forskaren kontrollerar tillvägagångssättet och är den som styr diskussionen (Denscombe 2009). Denna underförstådda förståelse har gjort att vi valt den semistrukturerande intervjumetoden samt den personliga intervjumetoden, som är två av de metoder vi presenterar nedan. Anledning till detta är för att den

semistrukturerande intervjumetoden öppnar upp för en flexibilitet där vi som forskare styr ämnet. Detta till skillnad från den strukturerade metoden där man enbart styr och inte ger utrymme för deltagaren att diskutera kring ämnet. Den semistrukturerade intervjumetoden är därför ett bra komplement till vår hermeneutiska ansats. Detta eftersom förförståelsen handlar om att vi vill förstå det ämne som vi valt att undersöka, vilket genom dialogiskt

meningsutbyte skapar den öppenhet som hermeneutiken förespråkar. Det var också därför vi valde den personliga intervjumetoden ihop med den semistrukturerade, för att dessa

harmonierar bra ihop och skapar ett bra möte mellan oss som forskare och de intervjuade. Det gav oss även tillfälle att utforska och få de djupa svar som vi sökte, det gav oss också en mer kontrollerad situation än om vi hade varit flera stycken vid intervjutillfället. Även om

gruppintervjuer är positivt ur perspektivet att den öppnar till fler synpunkter och åsikter än vad en personlig intervju gör, är det svårare att genomföra. Det beror på att man dels har fler deltagares tidscheman att förhålla sig till, samt att det blir svårare att transkribera.

(20)

16

6.2.1 Semistrukturerade intervjuer

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och besvaras. Skillnaden mellan en semistrukturerad och en strukturerad ligger i att en semistrukturerad intervju ger en möjlighet till mer flexibilitet när det gäller ämnenas ordningsföljd. Denscombe (2009) menar att en semistrukturerad intervju tillåter deltagarna att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnena som forskaren ställer. Forskaren ger deltagaren en möjlighet att ge öppna svar där denne kan utveckla sina tankar och synpunkter. Den semistrukturerade intervjun tillåter deltagaren att uttala sin mening rent ut, vilket

generellt sett innebär att man upptäcker nya saker istället för att ha kontroll (Denscombe 2009).

6.2.2 Personliga intervjuer

När en semistrukturerad och en ostrukturerad intervju används är det oftast i relation till en personlig intervju. Det innebär ett möte mellan forskaren och en deltagare. Det är ett populärt sätt att genomföra sina intervjuer på. Dels då det är enklast för två personer att hitta plats och tid att träffas på samt att uppfattningar och synpunkter kommer från en och samma källa. Vidare är detta ett arrangemang som är lätt för forskaren att kontrollera, eftersom man bara har en persons idéer att sätta sig in i och utforska. En fjärde anledning till varför denna typ av arrangemang är så populärt är för att det blir lättare för forskaren att transkribera en inspelad intervju när samtalet endast involverar denne själv och den intervjuade (Denscombe 2009)

6.3 Urval

De urval vi har gjort grundar sig på flera olika faktorer. För att få ett bredare perspektiv på rekryteringsprocessen och hur man värderar kompetens, har vi utgått från organisationer som tillhör olika yrkesområden. Detta för att kunna få en märkbar skillnad i hur de värderar kompetens vid anställning. Denscombe (2009) menar på att det är viktigt att välja deltagare som har tid och möjlighet att bidra med empiri till forskningen. Därmed har vi tagit hänsyn till reseavstånd, tidsaspekten samt platsen där intervjun genomfördes. Vi har begränsat oss till organisationer som finns i Örebro län. För att respektera deltagarnas arbetstid, då detta genomfördes under dagtid, valde vi att hålla en tidsram på max 30 minuter. Vi erbjöd oss att hålla intervjun på deltagarnas arbetsplats vilket resulterade i att vi kunde åstadkomma vår empiriska insamling.

(21)

17 Vi har valt att titta på rekrytering av medarbetare i relation till hur kompetens värderas utifrån deras respektive behov. Denscombe (2009) skriver att man kan göra ett medvetet val av vilka informanter man vill vända sig till för att kunna få relevanta svar i den studie som bedrivs. Deltagarna för intervjuerna som gjorts är alla aktiva inom rekrytering inom de respektive organisationerna som vi har valt. Vi har medvetet inte gått in på en noggrannare beskrivning av informanterna på grund av etiska skäl, där vi kommit överens om att inte lämna ut

informanterna. Därför har vi gjort en allmän beskrivning av informanternas

rekryteringsansvar utan att avslöja vilket position de har inom respektive organisation. I resultatdelen har vi benämnt informanterna som Informant 1-5 för att respektera deras anonymitet.

Vidare är informanterna i denna studie verksamma inom olika yrkesområden. Detta eftersom vi ville få en bredare förståelse och kunskap om hur rekryteringsprocesser kan se ut och hur de värderar kompetens utifrån de behov de har. De informanter som deltagit i denna studie är verksamma inom callcenter, bemanning, statlig verksamhet, reklam och journalism.

6.4 Genomförande

Vi tog kontakt med de valda organisationerna över telefon där vi förklarade syftet med vår uppsats. Vid kontakten blev vi i vissa fall hänvisade till epost där vi skulle förklara svårt syfte samt fråga om eventuellt intresse att delta i en intervju. Proceduren av genomförandet av telefonkontakt samt epost utgick från en gemensam grund så att alla potentiella deltagare skulle få samma underlag och information om hur vi skulle gå tillväga. Detta innefattade syftet med uppsatsen, antalet frågor, uppskattad tid med intervju, fråga om samtycke för inspelning och slutligen den viktiga frågan, om de kunde tänkas ställa upp på en intervju. Därefter bestämdes en tid och plats utifrån den intervjuades önskemål, vilket tillföll på deras respektive arbetsplats.

Innan själva intervjun ägde rum förberedde vi oss med att skriva ut ett samtyckeskrav, om informanterna ville att organisationen skulle vara offentliga eller inte i vår uppsats. I samtyckeskravet informerade vi om ljudinspelningen, att den endast skulle stanna hos oss fram till uppsatsens slut och att den skulle fungera som underlag vid resultatskrivning. Vid introduktion tar Denscombe (2009) upp dessa formaliteter där han menar på att det är viktigt att klargöra och presentera vad uppsatsen handlar om. Vi förberedde oss med att klargöra vilka uppgifter vi skulle ha under intervjuförloppet, detta för att vara så effektiva som möjligt. Det resulterade i att en av oss skulle komma att hålla i intervjufrågorna medan den andra

(22)

18 gjorde fältanteckningar. Vi kände att detta var ett bra alternativ för att få ännu mer underlag till vår uppsats. Fältanteckningar kan ibland ses som ett alternativ till ljudinspelningar om det är så att den intervjuande inte vill ställa upp på inspelning (Denscombe 2009). I vårt fall fick vi både fältanteckningar och ljudinspelning vilket tillförde mer material samt en bra grund att stå på till vår empiri. Då teknisk utrustning inte alltid kan vara tillförlitlig menar (Denscombe 2009) är det viktigt att testa innan intervjun så att allt fungerar som det ska. Detta var något som vi dubbelkollade inför varje möte genom att göra provinspelningar innan intervjuerna påbörjades.

Vid intervjutillfällena började vi med att presentera oss, vår bakgrund och utbildning samt intresset för denna uppsats. Vi gick sedan igenom samtyckeskravet, frågade ännu en gång om vi fick använda ljudinspelningen som underlag för empiri till vår uppsats. Därefter

presenterade vi upplägget, antalet frågor så att den intervjuade fick en inblick i vad som komma skall. Vi började medvetet med en ganska allmän fråga, där de olika intervjuade fick berätta lite om hur de går tillväga när ett behov uppstår samt hur deras rekryteringsprocess ser ut.

Denscombe (2009) menar på att den första frågan i samtalet ska vara öppen och inbjudande, en lätt fråga som den intervjuade kan snabbt relatera till. I och med att vi valde att utgå ifrån semistrukturerade intervjufrågor blev intervjun mer öppen och av diskuterande karaktär. Detta eftersom att frågorna vi hade som underlag kunde diskuteras utifrån hur man kan ställa dessa i relation till verkligheten samt låta den intervjuade ha utrymme för exempel. Det medförde att vi fick flera infallsvinklar än om vi enbart utgått ifrån en strukturerad intervjuform

(Denscombe 2009). Intervjuförloppet hölls under uppsikt med hjälp av mobiltelefonen som vi diskret hade ett öga på. Det var viktigt att vara klar inom avsatt tid och att nyckelfrågorna besvarats under denna tidsperiod (Denscombe 2009). Detta var något som vi kände att vi uppnått när intervjun avslutades. Vid avslut tackade vi sedan för deras tid och deltagande.

6.5 Analysprocessen

Analysprocessen innebär att man söker efter kärnelement som ger ökad förståelse om vad saker är och hur de fungerar. Forskarens uppgift är att kartlägga dessa element för att kunna identifiera avgörande komponenter som kan användas för att förstå det studerades karaktär (Denscombe 2009). Denna uppsats är baserad på en kvalitativ forskning vilket innebär att man ser till detaljer och invecklade beskrivningar av händelser eller fenomen. Uppsatsen utgår

(23)

19 från att tolka och skaffa förståelse kring rekryteringsprocessen samt hur man värderar

kompetens vid en rekrytering. Detta innebär att en hermeneutisk ansats genomsyrar detta arbete, då hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla ett fenomen.

Uppsatsen är baserad på den bredaste inriktningen inom hermeneutik som Westlund (2009) benämner som allmän tolkningslära. Inom denna inriktning kan man använda olika typer av empiri. Det absolut vanligaste är att många forskare gör tolkningar genom att ställa textdelar i relation till helheten. Det denna uppsats gör är att ställa insamlad empiri via intervjuer mot det samhälle vi lever i, det vill säga del till helhet.

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) skriver att det som är typiskt för en kvalitativ forskning är att den är småskalig, vilket denna uppsats inte gör något undantag till. Med fem informanter som blivit intervjuade blev uppsatsen småskalig. En kvalitativ forskning bygger generellt sett ofta på idén om att teorier och metoder kommer växa fram under forskningens gång, om detta inte slås fast i början av forskningen. Då hermeneutiken genomsyrade vår studie blev det därför svårare för oss som bedrivit studien att inte ha förförståelse och

fördomar kring området. Vår förförståelse för kompetens var att hur man definierar och ser på begreppet kan komma att skilja sig åt beroende på hur man själv förstår det. Kompetens är ett brett begrepp som kan tolkas och förstås på olika sätt beroende på vilka sammanhang man använder det inom. Vilket ledde till en viss påverkan i det färdiga resultatet eftersom våra intervjufrågor var formade efter vår förförståelse i ämnet, där vi själva valt att presentera kompetens utifrån olika områden. Denscombe (2009) skriver att en kvalitativ forskning innebär att det finns en viss inblandning från forskaren sida där forskarens bakgrund,

värderingar, identitet och övertygelser har en viktig betydelse för karaktären i den empiri som samlats in och för tolkningen av empirin.

6.6 Etiska riktlinjer

Som forskare måste man ta hänsyn till vissa etiska regler när man genomför sin forskning. Etiken handlar om vad som är rätt och fel, gott och ont. Det vill säga vad man som människa bör och inte bör göra (Andersson, Dan-Erik, Taro Lennerfors, Thomas 2011). I denna uppsats har en intervjumetod använts, vilket medföljde ett visst etiskt ansvar hos oss som genomför intervjuerna.

(24)

20 Först och främst krävs ett samtycke hos den som ska bli intervjuad. Denscombe (2009) menar att man måste vara tydlig med hur intervjun ska gå till innan den påbörjats. Vid intervjun ska man som forskare respektera deltagarnas rättigheter och värdighet. Man ska undvika att deltagarna på något sätt kommer att lida av konsekvenser till följd av medverkandet i

forskningsprojektet dessutom ska man som forskare arbeta på ett sådant sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet. För att följa dessa riktlinjer ringde och e-postade de som vi önskade att intervjua för att ta reda på om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju.

Genom att informera om vilka vi var, vad vi läser om samt vad uppsatsen handlade om, kan man göra kopplingen till det som Denscombe (2009) kallar för princip 3. Det innebär att deltagarna ska ge informerat samtycke. Vi har varit noggranna med att ge ut tillräcklig

information om det vi gör så att deltagarna själva har kunnat avgöra om de vill delta eller inte. Det är inte alltid det räcker med ett informerat samtycke, då forskningen kan kräva känslig information eller liknande. Det innebär att man då måste ha ett skriftligt samtycke.

Denscombe (2009) ger exempel på hur ett sådan skriftligt samtycke kan utformas.

Vi utformade ett skriftligt samtycke där vi använde oss av vissa punkter i Denscombes (2009) exempel. Inledningsvis skrev vi ner våra identiteter och kontaktuppgifter. Efter det tackade vi för deltagarnas samtycke till intervjun, vad vi kom använda intervjun till samt vilka rättigheter de hade som deltagare. Punkten efter det förklarade vi att syftet med intervjun var att titta på hur informanterna i organisationen går till väga när de ska rekrytera nya medarbetare. Vidare gav vi deltagarna en möjlighet att vara anonyma eller inte, där de fick kryssa i det val hur de ville medverka. Slutligen hade vi deltagarens underskrift och datum samt våra egna

underskrifter med datum. Denscombe (2009) menar att det tillhör god sed att forskaren även signerar samtyckesformuläret, eftersom det förbinder forskaren att hålla sin del av

överenskommelsen. Detta har vi beaktat då detta är viktigt för att visa deltagarna vår seriositet med intervjun och vår studie.

Dessa principiella delar som Denscombe (2009) tar upp kan man även finna i

vetenskapsrådets etiska principer (2002). Vetenskapsrådet har dock delat in principerna i fyra delar istället för i tre som Denscombe gör. Dessa delar är informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. Inom

informationskravet innebär det att forskaren eller forskarna tydligt måste förklara för

(25)

21 har vi, som är sagt ovan, genomfört när vi tog kontakt med intervjupersonerna och förklarade vad vi gör och vad betydelsen av deras eventuella deltagande skulle komma att innebära.

Vi har förhållit oss till samtyckeskravet när vi haft med oss formulär om skriftligt samtycke som även där förklarade syftet med intervjun och deltagarnas rättigheter, samt att de kunde välja om företaget skulle vara anonymt eller inte. I detta formulär stod det att de inspelade intervjuerna endast skulle komma att stanna mellan oss forskare samt deltagaren för

respektive intervju. Detta innebär att vi förhållit oss till vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (2002) som säger att man inte får lämna ut känslig information och att det ska undertecknas en överenskommelse mellan parterna. Slutligen kommer nyttjandekravet som innebär att utomstående inte ska ha tillstånd att använda materialet för vare sig kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syftet. Detta område skyddas även det utav det formulär av samtycke som vi uppsatsförfattare och informanter skrivit under.

6.7 Metoddiskussion

Det finns flera olika problem som en forskare behöver ta hänsyn till när man bedriver en forskning. I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats eftersom vi ville söka en djupare förståelse kring rekrytering och hur man värderar kompetens. Det kan vara både positivt och negativt att använda sig av en hermeneutisk ansats. Detta eftersom man menar att de data man vill få fram redan är förstådd för att den har blivit påverkad och bestämd av vår förförståelse (Thomassen 2007). Samtidigt har vi sett att en hermeneutisk ansats har varit en möjlighet i vår undersökning eftersom det har skapat mer förståelse och erfarenhet kring ämnena rekrytering och kompetens.

Genom att använda oss av personliga samt semistrukturerade intervjuer, som öppnade till en styrd dialog i form av fastlagt ämne med fokus på en person, har vi fått en mer ingående förståelse kring rekrytering och kompetens. Hade vi använt oss av strukturerade intervjuer hade vi enbart kunnat erbjuda deltagarna att välja mellan begränsade svar (Denscombe 2009). Detta hade inneburit att viktig information kunnat gå till spillo. Det som hade varit positivt med en strukturerad intervju är att man hade kunnat använda sig av en kvantitativ metod där man kan räkna ut ett medelvärde utifrån de svar som deltagarna haft att välja på. Denscombe (2009) lyfter fram att fördelen med en kvalitativ analys är att datamaterialet är rikhaltigt och detaljerat. Eftersom forskningen sker på ett begränsat område i småskalig proportion, tenderar alstrandet av väl grundade redogörelser att kunna utgöra en bra förmåga till att hantera

(26)

22 dock är centralt för en kvalitativ metod är att de data som presenteras inte är lika koncist som hos kvantitativ data.

Ett stående problem är att forskaren måste acceptera att det inte är möjligt att presentera all kvalitativ data, utan måste kortfattat sammanfatta de stora volymer data som införskaffats (Denscombe 2009). Den största utmaningen när man använder sig av kvalitativ data är att man måste beskriva sin empiri på väldigt få sidor. Det innebär att man måste vara noga med vad som ska presenteras och identifiera de centrala delarna av data och prioritera vissa delar framför andra. Utifrån detta måste man som forskare ta hänsyn till reliabilitet och validitet. Hur dessa används och förhålls till skiljer sig från den kvantitativa och kvalitativa metoden. Utifrån en kvalitativ metod beskriver Alan Bryman (2011) LeCompte och Goetzs synsätt där de delar in begreppen i extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet samt extern validitet. Den externa reliabiliteten innebär den utsträckning som undersökningen kan

upprepas. Inom kvalitativ forskning är detta svårt att uppfylla, eftersom den sociala miljön är föränderlig.

Ser vi till vår studie kan det vara nästintill omöjligt att göra en exakt likadan undersökning eftersom olika intervjuobjekt kan generera olika svar. Även om vi skulle ställt samma frågor till andra informanter inom samma organisation hade de kunnat uttala sig på olika vis på grund av deras förförståelse och värdering om kompetens. Likaså hade det kunna blivit olika svar om vi vänt oss till andra organisationer. Detta eftersom att det som efterfrågas, utifrån kompetensbehovet, kan variera beroende på tjänst och den kravspecifikation som ligger till grund hos organisationen. I och med detta blir det som sagt ovan, nästintill omöjligt att kunna göra en exakt likadan undersökning. Förmodligen kommer det genereras olika svar eftersom utgångspunkten, för hur man värderar kompetens och de behov som efterfrågas, kan komma att skilja sig åt. Vilket innebär att man inte heller kan göra en generell bild vad organisationen i sig värderar eftersom att det utgår ifrån informanternas förståelse för vad organisationen behöver. Med denna förståelse för vad organisationen behöver, utifrån bland annat

kravspecifikationer, gör informanterna själva en värdering över vilken potentiell kompetens som tjänsten kan komma att kräva av de arbetssökande.

Då vi var två personer som genomförde denna uppsats, var vi tvungna att förhålla oss till intern reliabilitet vilket innefattar att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur man ska tolka det som man ser och hör. Därför var det viktigt att hålla en ständig diskussion och dialog kring det som tolkas. Intern validitet innefattar att det ska finnas en

(27)

23 utvecklar. Hur vi skulle koppla teorin till praktiken var något som vi konstant diskuterade under uppsatsens gång. Den externa validiteten, som innebär i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer, kan innebära problem för kvalitativa forskare eftersom man ofta har ett begränsat urval. Denna uppsats är inget undantag från ett begränsat urval eftersom den genomförts utifrån en kvalitativ metod. Hade vi haft möjligheten att intervjua betydligt många fler är det högst sannolikt att vi hade fått fler infallsvinklar som både liknar och skiljer sig från varandra. Då uppsatsen och dess skrivande var begränsat var vi tvungna att anpassa oss efter de yttre regleringarna.

Informanternas förförståelse för kompetens var ett problem som vi stötte på, eftersom deras syn skiljde sig från varandras. De som jobbade i en mer kompetensstyrd miljö har haft lättare att diskutera vikten av kompetens. Vi har med vår förförståelse förstått att vi skulle komma vara tvungna att förklara och ge exempel på hur man kan se på kompetens. Därför utformade vi intervjufrågorna utifrån olika kompetensområden. Problematiken med att ge exempel är att intervjuerna då kan bli för mycket styrda för att kunna få ett realistiskt svar. Dock har vi har ändå genom exempel kunnat göra en tolkning om hur informanterna såg på kompetens.

En viktig del under uppsatsen gång kom att vara när vi valt att inrikta oss på informanterna och inte organisationerna. Anledningen till detta var att vi ville se hur man inom olika yrkesverksamheter går till väga i en rekrytering. Då det inte blev aktuellt att lyfta fram organisationerna fick vi ha i åtanke att inte avslöja informanterna på något sätt. Detta innebar att vi var tvungna att förhålla oss till konfidentialitetskravet, då det samtyckesformulär vi utformat utgick från att informanterna skulle hållas anonyma. På grund av denna hänsyn till att hålla informanterna anonyma gjorde vi valet att presentera en generell överblick om vilka yrkesområden samtliga är verksamma inom, samt att skriva ut informanterna som informant 1-5. Till följd av denna hänsyn valde vi att inte presentera informanterna 1-5 under en organisationsbeskrivning om vart han eller hon var verksam eftersom vi ville respektera anonymiteten.

(28)

24

7. Resultat och analys

Nedan kommer resultatet presenteras och analyseras utifrån de svar som informanterna har gett under intervjuerna. Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas utifrån rubrikerna rekrytering och behov, sammanställning och värdering av kompetens samt en sammanfattning där vi gör en generell redogörelse för de likheter och skillnader som vi uttolkat.

7.1 Rekrytering och behov

För att en rekryteringsprocess ska dra igång, krävs något form av behov. Detta kan vara när någon ska ersättas eller om en expandering sker inom organisationen. Utifrån de intervjuer som har genomförts kan vi se ett sammanhängande mönster och tolkar därmed att alla informanter är överens om denna utgångspunkt.

Jag jobbar väldigt nära avdelningscheferna. Det är dem som gör prognoser och ser behovet. De räknar hur många samtal man kommer få in och hur många personen jobbar här, hur kan vi matcha det eller behöver vi utöka bemanningen?– Informant 1 Det finns två olika typer av anställningar så att säga. Den ena är när någon slutar och behöver ersättas eller när vi expanderar.– Informant 4

Den organisation som avviker något från detta mönster är informant 2.

Det behovet kan ha framkommit på olika sätt, det kan vara någon som ska slutar och ska ersättas. Det kan vara något som handlar om att en budgetproposition, ett regleringsbrev indikerar att vi kommer få mer pengar.- Informant 2

Citatet ovan illustrerar ett mönster som både liknar men också skiljer sig från övriga informanter. Vi kan uttolka att de är mer styrda utifrån ett politiskt perspektiv då finansieringen till informant 2 och dennes resurser kan komma att avgöras genom en budgetproposition från regeringsnivå. Budgetpropositionen grundar sig i regeringens beslut om vilket behov som informant 2 ska satsa inom. Därmed kan olika framkomst av behov uppkomma genom hur en organisation styrs. Den gemensamma nämnaren vi kan uttolka är att de informanter som intervjuats vill få sina behov tillfredsställda oavsett vilka anspråk som ligger till grund. Rekrytering blir därmed en process som minimerar risken för felrekrytering.

Om man tar det lite som de kommer och går på magkänslan så har vi upplevt många gånger att de hoppar av kanske första jobbveckan eller utbildningsveckan och det kostar oss jättemycket pengar. Våran utbildning är åtta veckor med full betalning från början. Vi vill ju att de ska stanna kvar och det är därför vi jobbar mycket med rekryteringen innan själva anställningen. – Informant 1

(29)

25 Det krävs fler tester för att kunna säkerhetsställa en person som företaget ska kunna anställa direkt. […] Tester kostar pengar, de kostar ganska mycket att genomföra, för att det också är en återkoppling som ställer krav på ett visst antal möten. […]kunden har ju också en garanti hos oss, om de inte är nöjda så har de rätt till att häva rekryteringen och vi måste då ersätta personen. – Informant 3

Vikten av rätt rekrytering handlar om att kunna tillgodose organisationerna med de behov som behövs. Felrekrytering blir därför, så som vi tolkar det, en onödig kostnad som till stor del går att förebygga med hjälp av en noggrann rekryteringsprocess. I ovanstående citat får man en bild av hur viktigt det är med att hitta rätt person. Detta görs bland annat genom tester, vilket är bra men som vi också förstått kan vara dyra i det sammanhang om personen väljer att hoppa av under den processen. Därmed blir rekrytering ett verktyg för att förebygga dessa potentiella missar. Dock är inte testerna alltid hundraprocentigt tillförlitliga eftersom

avvikelser alltid kan komma att ske. Vi anser däremot att rekryteringsprocessen minskar dessa avvikelser men är inte alltid en garanti till att rätt person blir tillsatt.

7.2 Sammanställning och värdering av kompetens

Hur man sammanställer kompetens inför en kommande tjänst kan variera beroende på vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. Vi upplever att hur man sammanställer kompetens skiljer sig mellan de intervjuade informanterna.

Man ser vad man har haft och behöver ha, eller passa på att hitta någon med en annan profil. Men allting utgår ifrån vad det är för typ av uppdrag som ska genomföras. Som säljare kan det vara väldigt olika typer av kompetenser som man behöver.[…]Hittar du en bra back, sätter du inte han som forward. Det handlar om olika roller som ska skapa en bred trupp. – Informant 5

Då sätter sig han ateljéchefen, troligtvis med ett litet gäng här och diskuterar, vad är det vi behöver ha, behöver vi ersätta den som slutar eller behöver vi en annan profil. Kravspecifikation över kompetensen, om den ska vara digital eller mer traditionell. Specifikationen på den personen ska matcha vår värdegrund. – Informant 4

Det kan variera. Ofta är det så att när det inte är ett specifikt rekryteringsbehov är det ganska allmänt hållet.[…]man har tagit fram den här grundläggande

kravspecifikationen högt upp på myndighetsnivå i samverkan med fackliga parter. […] det är ganska vitt som jag sagt tidigare eftersom man inte kan utbilda sig till

(30)

26 Utifrån dessa tre exempel upplever vi att informanterna resonerar olika i hur man

sammanställer kompetens till tjänsten som ska tillsättas. Kravspecifikationens betydelse ligger till grund för tjänsten. Vilken typ av profil man sedan behöver blir en typ av inriktning men att kravspecifikationen belyser de grundläggande kompetenser som behövs. Hur man går tillväga när informanterna väl sammanställer kompetens kan ske genom samtal i grupp med övriga kollegor för att se över den kompetens som behövs. Det kan också vara en chef som tar in den kompetens som anses vara viktig till ett visst typ av uppdrag. Sammanställning kan även ske i form av samverkan mellan olika parter där man gemensamt kommer fram till hur kravspecifikationen ska se ut. De svar vi har fått har gett oss en inblick i hur dessa

sammanställningar av kompetensbehov kan komma att utformas på olika sätt beroende på hur organisationerna är uppbyggda. Det skiljer sig beroende på organisationens storlek men även beroende på om det är en statligt ägt eller inte.

Vi har med hjälp av vår empiri fått en djupare förståelse över kompetens samt hur den värderas vid rekrytering. Bilden vi har fått är att informanterna definierar och värderar kompetens på olika sätt. Vikten av olika typer av kompetens skiljer sig beroende på de grundkrav som finns i specifikationen, där man sammanställt de kompetensbehov som efterfrågas. Även om utbildning är ett krav som ofta väger tungt vid en rekrytering kan andra områden så som erfarenhet värderas likvärdigt eller i vissa fall högre. Nedan presenteras citat som lyfter fram likheter och skillnad i hur utbildning och erfarenhet värderas.

Generellt universitetsutbildning, undantag finns då framförallt inom den digitala

tekniksidan. Definitivt framförallt där. Där har du personer som levt med sin dator. – Informant 4

Här kan man se att utbildning inte är det som värderas högst, istället värderas erfarenhet utifrån vad man sysselsätter sig med. I dagens samhälle växer man upp tidigt med de digitala redskapen och därmed får man en bredare kännedom hur man ska orientera sig med dessa. Vi tolkar, utifrån ovanstående citat, från informant 4, att det finns ett vidare perspektiv än att bara värdera högskoleutbildning. Digital kompetens behöver inte nödvändigtvis komma från en utbildning eftersom många är självlärda idag inom detta område.

I likhet med informant 4 delar informant 2 delvis samma tänk med att erfarenhet kan värderas högre i vissa situationer. Dock tolkar vi att kravet med 180 högskolepoäng är viktigare

(31)

27 tjänst. Avstegen som kan komma att göras är om den specifika erfarenheten inte går att hitta bland sökanden med högskolepoäng.

Där har man generellt sett kommit överens om med myndigheten att om man ska jobba som arbetsförmedlare så har man det kravet. Man kan göra avsteg ifrån det utifrån lokala förutsättningar eller utifrån att det är så viktigt att få in en viss erfarenhet som inte går att finna i en grupp med 180 högskolepoäng. – Informant 2

Oavsett avsteg eller inte så finns en grundläggande värdering om utbildning hos de

informanter som vi intervjuat. Informant 1 är däremot den som inte värderar utbildning lika högt som hos de andra intervjuade informanterna. Nedan kommer ett citat från intervjun med informant 1 som påvisar detta.

Vi har krav på gymnasiekompetens, det är grundkravet vi har. […] Arbetslivserfarenhet gör mycket. Det är svårt när det står i ett val mellan dessa. Då går jag mer på det personliga intrycket. – Informant 1

Den tolkning vi har gjort utifrån intervjun med informant 1 är att det kan vara svårt att värdera utbildning och erfarenhet när det står på sin spets att anställa. Detta om det står mellan en sökande utan gymnasieutbildning men som har en längre erfarenhet och en som har

gymnasieutbildning. Till skillnad från övriga informanterna värderar informant 1 främst den personliga lämpligheten för tjänsten, snarare än att fokusera på utbildning och erfarenhet. Vår tolkning av det personliga intrycket innebär en slags bedömning av personens lämplighet för den tjänst som ska tillsättas. Vidare är personlig lämplighet tillsammans med utbildning och erfarenhet det som majoriteten av de intervjuade informanterna förespråkar. Informant 5 lyfter fram aspekten att kombinationen är viktig, men denne belyser även en problematik som kan inträffa när man behöver anställa någon med mycket erfarenhet. Denne menar på att

erfarenhet inte väger upp om man inte har drivet eller motivationen, för då blir erfarenheten inte något som man kan föra vidare in i organisationen.

Det räcker inte med erfarenhet […] gnistan måste finnas kvar i den här branschen hela tiden. Du kan vara trött och slut med mycket erfarenhet men då blir du inte så mycket värd. – Informant 5

(32)

28 Hur informanterna värderar kompetens handlar om vad personen i fråga kan komma att bidra med, så som kunskap, erfarenheter, utbildning, färdigheter, förhållningssätt m.m. Vi tolkar detta som att kompetens är sammanflätat med vad som krävs för att utföra jobbet och för att nå de gemensamma mål som organisationen har. Nedan beskrivs några citat som illustrerar detta.

Just kompetensen och vad man har specialiserat sig med och jobbat med tidigare, det är så otroligt viktigt. Om du inte har det i bagaget eller i din ryggsäck sen innan så

kommer du inte kunna klara av en viss roll eftersom att den kanske är så himla specifik.[…] kvittar hur bra du är för att om det saknas en kompetenslucka eller vad man ska säga, kan man inte ge kandidaten det som behövs utan det är något som den måste ha med sig. – Informant 3

Vi gör våra kunder framgångsrika, det är allas löfte från Strateg […] det är väldigt kompetens betingat, ska man kunna göra någon människa eller företag framgångsrikt så bygger det på att vi vet vad vi rekommenderar, kompetenser för det vi gör. […]

kompetens är en färskvara […] Vi vill ha kompetenta människor här som kan något. – Informant 4

Både informant 3 och informant 4 ger bra och tydliga exempel på hur kompetensen figurerar inom en organisation. Kompetens tolkar vi som något centralt i människans kunnande som ska driva människan framåt. Matchar inte kompetensen de krav som finns i en tjänst kräver, kan det bli svårt och nästintill omöjligt att genomföra arbetsuppgifterna samt målen inom organisationen.

Hur man sedan värderar och ”tar” på kompetensen, för att se om personen i fråga kan utföra jobbet, blir den provanställning som informanterna förespråkar. Nedan följer ett exempel på varför man har provanställningar.

Sen har man inte både livrem och hängslen när anställningen väl börjar. […] sen så är det så att under provanställningstiden ser man är det här någonting man klarar av eller är lämpad för. – Informant 2

Vi tolkar att detta är ett ytterligare sätt för dem att se hur den sökandes kompetens fungerar i praktiken, att personen i fråga kan klara av arbetsuppgiften.

References

Outline

Related documents

erkänner att det finns en problematik i att vissa präster inte kommer behandla samkönade och tvåkönade par på samma sätt men anser inte heller att man kan tvinga

multikulturella atleter undersöker författarna narrativ som har konstruerats i media om atleter med olika etnisk bakgrund. 97) anses sport i allmänhet ofta vara avskilt från

When using a prediction horizon of 4 kilo- meters the calculation time for each sample interval is 1.9 seconds (which can be com- pared to 1.2 seconds in the point mass case). As

Preventionsarbete kräver utöver kompetens uthållighet och långsiktighet. I ett histo- riskt perspektiv har Sverige varit framgångsrikt inom området. Men avsaknaden av

I vår intervju med Hans Krona på Ciceronen (se bilaga 4) fick vi en bakgrund till rekrytering och hur den har sett ut genom tiderna. Det som Krona berättade för oss

Kontentan är att Polismyndigheten i Värmland skulle genomgå en förbättring gällande sin internkommunikation av att implementera egenskaper från open system theory för att i sin

Ett ytterligare argument till att inte utföra tester kan, med stöd av Ericson (2004), vara att eftersom det inte finns några formella krav vid rekrytering av

Som tidigare nämnt uppskattar han de rent sociala aspekterna av att spela spel tillsammans med andra, men kan han inte förstå hur det går att få ut någon social glädje genom

In recognition of outstanding contributions to hydrologic science in the areas of physics of multi-phase flow in porous media and its. mathematical representation,

ter skulle för övrigt också kunna bli värdefullt för forskningsända- måL Men så länge Sveriges radio har sin officiella ställning och hyl- lar objektiviteten

I studien valdes denna metod för att analysera intervjumaterialet för att på så vis kunna beskriva specialistsjuksköterskans kompetens inom onkologisk vård..

(SOU 1997, s 253) Vid sidan om denna stora strömfåra, där den moderna mediekulturens mångfald granskas från en mängd inbördes mycket skiftande positioner, finns det också

En förklaring till att inte alla får en diagnos är att symtombilden varierar mycket och att många inom vården inte känner till syndromet, säger hon.. Diagnosen ställs i

Eftersom regeringen inte redogör för grundkompeten- sens olika delar i propositionen, kommer de i denna uppsats att tolkas och förklaras genom pedagogerna Maltén

Det handlar inte bara om att organisationen riskerar att göra en felaktig och kostsam rekrytering utan kan även leda till homosocial reproduktion (Mlekov & Widell

Detta överensstämmer med resultatet som framkommer i flera av undersökta studierna [4-6, 11, 22, 32] där använder röntgensjuksköterskan sin goda kompetens och

Needless to say, it should follow the ASPHER competency lists (10,11). Public health specialists, i.e. general public health professionals who have added special

Den numeriska- och funktionella flexibiliteten överensstämmer med vårt syfte då det represen- terar det vi ämnar undersöka kopplat till kompetensförsörjning. Det vill

Anser du det som viktigt och som en fördel att på förhand profilera sig mot den tjänst som söks eller vill man istället avgöra om den sökande passar till tjänsten utifrån en

Annika Garnås VD, försäljning Claes Karlsson Försäljning Christian Björklund* Servicechef Andreas Wiklander Service & Support Emil Filén Service & Support Jan Erikson

Samordnings- förbundet Avdelningen för näringsliv och. arbetsmarknad - beredning

Denna studie vars avsikt är att ge en möjlighet till ökad förståelsen för vad som kan uppfattas vara kompetens genom att synliggöra varianter på olika uppfattningar kring

Den skulle kunna göra det bland annat genom att öka utbudet av fler kortare utbildningar och ett ökat utbud av utbildningar som leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det