Data från byggakustiska fältmätningar och enkätundersökningar i flerfamiljshus. AkuLite Rapport 8 : Bilaga. Mätrapport 4 BoKlok

24 

Full text

(1)

Mätningar enligt AkuLite Mätmall

BoKlok, Skogskullegatan Alingsås

(2)

1. OBJEKTSBESKRIVNING

Mätningar enligt AkuLites mätmall daterad 2010-05-26 har utförts mellan två lägenheter i

BoKlok-området i Stadsskogen, Alingsås. Det aktuella BoKlok-BoKlok-området var beläget längs Skogskullegatan

(gatnummer var ej känt vid rapportskrivning) och består av flertalet mindre flerbostadshus; varje hus

innehöll två våningsplan om två bostäder vardera. Sammanlagt fanns alltså fyra bostäder i varje hus.

Planlösningen för övervåningen visas schematiskt i den övre skissen i Figur 1. Den undre skissen är

bygglovsritningen för övervåningen det aktuella huset, men det faktiska huset blev spegelvänt relativt

ritningen (finns också angivet på ritningsmaterialet). Det rum som användes som mätrum i båda planen

var ett sovrum, och det är blåmarkerat i figuren. Planlösningen i de två planen var nästan identisk; den

enda skillnaden var att det rum som är angivet som Sov 3 på bygglovsritningen fanns inte i

bottenvåningen.

Det aktuella området fanns vid rapportskrivning ej med på någon karta som undertecknad hade

tillgänglighet till. Det enda som kunde hittas var ett flygfoto där delar av området fanns med, se Figur 2.

Huset där mätningarna genomfördes var det tredje huset från norr på västra sidan om Skogskullegatan,

och detta hus finns ej med på flygbilden.

(3)

Figur 2: Flygfoto över området. Skogskullegatan är gatan mitt i bilden som går i nord-sydlig riktning.

2. BYGGNADSKONSTRUKTION

Byggnaderna är utförda med prefabricerade volymelement. Den uppmätta lägenheten består av två

moduler, se figur 3.

(4)

Modulskiljande väggar är bärande och utförda av fullisolerad (mineralull) 45 x 95 mm dubbel

träregelstomme (en halva i varje modul) med 13 mm GN (inre lager) och 15 mm GF (synligt lager).

Lägenhetsskiljande väggar är identiskt uppbyggda, men med 2 lager 13 mm GN som ytskikt, d v s den

synliga 15 mm GF som finns i en bärande innervägg är utbytt mot en 13 mm GN.

Ytterväggar är utförda med följande lager (utifrån och in):

• 22 x 45 Lockläkt

• 22 x 145 Panelbräda

• 28 x 70 Liggande spikläkt

• 13 Glasroc GHU

• 220 stenull mellan lättreglar c600

• 0,2 plastfolie

• 15 GF (bottenvåning) alternativt 13 GN (övervåning)

Övriga innerväggar är uppförda med 13 mm GN på båda sidor om 45 x 70 träregelstomme, ingen

mineralull i väggen.

Bjälklagskonstruktionen och sammanfogningsmetoden av modulerna finns redovisad genom ritningar i

Bilaga 1: Ritningar, och principen redovisas här (se ritningar i bilagan för detaljer). Lagerföljden i

bjälklagen är i princip som följer (uppifrån och ner):

• Golvbeläggning (14 mm parkett)

• Parkettunderlag (typ ej känd)

• 22 spontad spånskiva

• 45 x 220 golvreglar c600 med 220 mineralull mellan reglarna

• 100 mm luftspalt (Sylomerupplag vid ytterväggar och bärande innervägar)

• 45 x 145 reglar c1200 med 95 mineralull mellan reglarna

• 28 x 70 glespanel c300

• 15 GF

• 12 Takskiva Tak-ess

Förändringar i denna princip finns lokalt vid ytterväggar, bärande innerväggar samt vid upplag. Figur 4

visar upplagsdetaljer där Sylomerupplagen tydligt kan ses. Det är inte känt om Sylomeren är applicerad i

klossar eller remsor, men då ingen uppgift om delningsmått finns är det troligt att det rör sig om

(5)

Figur 4: Upplagsdetaljer vid ytterväggar (vänster) och bärande innerväggar (höger).

Bärriktningen för golvreglar är tvärs modulerna, vilket innebär att golvreglarna ligger längs

mätrummets korta riktning. Mätrummen på övre och undre våning var identiskt utformade och inredda

och hade golvytan 4,19 x 3,60 m och takhöjden 2,40 m. Rummen var ej möblerade vid mätning.

3. MÄTRESULTAT MASSMÄTNING

3.1 Stegljudsnivå (A)

Mätning utfördes helt enligt mätmall, resultat enligt figur 5 och tabell 1. De sammanfattande nivåerna

var L'

n,w

= 56 dB, L'

n,w

+ C

I,50-2500

= 57 dB, vilket ligger precis på gränsen till Ljudklass C.

16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 20 30 40 50 60 70 80 Frekvensband (Hz) Stegljudsnivå (dB) A: Utvärderad stegljudsnivå Mätning Referens

(6)

f (Hz) L'n (dB) 20 75,1 25 69,8 31,5 64,6 40 62,6 50 56,8 63 55,6 80 59,2 100 59,3 125 61,3 160 61,7 200 65,1 250 65,2 315 64,0 400 53,6 500 42,2 630 37,9 800 31,5 1000 29,8 1250 24,4 1600 21,7 2000 21,7 2500 20,6 3150 20,3 4000 20,5 5000 21,6

Tabell 1: Normaliserade stegljudsnivåer i tersband.

3.2 Luftljudsisolering (B)

Mätning utfördes helt enligt mätmall, resultat enligt figur 6 och tabell 2. De sammanfattande nivåerna

var R'

w

= 65 dB och R'

w

+ C

50-3150

= 63 dB, vilket uppfyller Ljudklass A.

16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 20 30 40 50 60 70 80 90 Frekvensband (Hz) Reduktionstal (dB) B: Utvärderad luftljudsisolering Mätning Referens

(7)

f (Hz) R' (dB) 20 20,6 25 23,1 31,5 28,1 40 33,1 50 37,2 63 38,8 80 42,1 100 48,7 125 51,4 160 52,2 200 50,4 250 50,2 315 53,3 400 59,1 500 61,7 630 63,9 800 68,8 1000 72,8 1250 77,8 1600 80,1 2000 78,0 2500 77,7 3150 74,2 4000 69,4 5000 74,2

Tabell 2: Uppmätt luftljudsisolering i tersband.

3.3 Ljud från impulsboll (C)

Mätningarna har gjorts helt enligt mätmallen. Tre släpp av bollen har gjorts och de rapporterade

mätvärdena är ekvivalentvärden för de tre exciteringarna. De sammanfattande maximala nivåerna

presenteras i tabell 3 och 4 samt i figur 7.

Mätning

Centrum, linjärt

Centrum, A-vägt

Hörn, linjärt

Hörn, A-vägt

LFmax (dB)

100,5

65,1

101,6

68,9

Tabell 3: Sammanfattande maximalnivåer för impulsbollen

f (Hz) 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

LFmaxC 91,9 98,0 92,1 85,4 81,6 76,2 74,5 74,1 67,5 63,0 65,1 66,9 62,6 59,1 55,4

LFmaxH 93,2 97,8 93,2 88,4 87,9 81,2 83,1 81,6 72,3 67,1 66,5 69,8 64,3 55,9 53,2

(8)

16 31,5 63 125 250 500 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Frekvensband (Hz) Ljudnivå (dB) C: L AFmax för impulsboll Centrum Hörn

Figur 7: Tersbandsnivåerna från tabell 4 visade grafiskt.

3.4 Ytvibrationer (D)

Då endast en skiljande konstruktion uppmättes gjordes även precisionsmätningen för samma rum.

Denna del redovisas således i avsnitt 4.2.

3.5 Efterklangstid

Den uppmätta efterklangstiden visas i Figur 8, både för högfrekvenskällan, för lågfrekvenskällan och

den som använts vid utvärderingarna. I figuren är det tydligt att hög- och lågfrekvenskällan ger inte

exakt samma efterklangstid i de tersband som överlappar. Utvärderingen av de båda har gjorts på exakt

samma sätt i Matlab med full kontroll över signalerna, och orsaken är inte helt känd. Efterklangstiderna

har mätts med två källpositioner och två mikrofonpositioner (som var olika för varje källposition) samt

5 brusexciteringar i varje kombination. Lågfrekvenskällan stod på golvet precis nedanför

(9)

16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 0.5 1 1.5 2 Frekvensband (Hz) Efterklangstid (s) Efterklangstider i mätrummet Högfrekvensmätning Lågfrekvensmätning Använd vid utvärdering

Figur 8: Uppmätta efterklangstider i det nedre mätrummet.

4. MÄTRESULTAT PRECISIONSMÄTNING

4.1 Flankvibrationer (E)

Mätningarna utfördes helt enligt mätmallen. Resultaten redovisas i tabell 5 och figur 9 (tersband) och

figur 10 (smalband) för hammarapparaten vid flankerande vägg som står tvärs golvreglarnas bärriktning

samt i tabell 6, figur 11 och figur 12 på samma sätt för flankerande vägg som står längs golvreglarnas

bärriktning. Väggen tvärs bärriktningen är en bärande innervägg och väggen längs bärriktningen är en

icke bärande innervägg.

Den totala accelerationen för impulsbollen visas i tabell 7. Tersbandsnivåer visas i tabell 8 och figur 13

för flankerande vägg tvärs bärriktning och tabell 9 och figur 14 för flankerande vägg längs bärriktning.

(10)

f (Hz) Golv Tak Vägg 10 75,1 75,4 56,2 12,5 66,7 83,6 52,7 16 76,4 77,3 56,4 20 95,0 89,9 74,9 25 89,6 86,3 69,8 31,5 87,0 81,5 70,8 40 90,2 83,8 68,9 50 96,2 83,9 67,9 63 100,3 86,7 74,9 80 107,4 89,0 78,1 100 112,5 92,2 82,0 125 119,1 90,0 86,2 160 124,5 91,4 92,7 200 127,0 94,7 97,2 250 124,0 97,6 100,9 315 126,4 95,1 100,5 400 124,1 88,3 93,6 500 111,3 79,0 83,9 630 113,2 77,6 78,0 800 108,3 75,7 75,2 1000 107,4 72,9 73,3 1250 116,0 69,3 65,6 1600 124,7 64,4 63,3 2000 124,5 63,3 61,8 2500 129,7 66,5 59,9 3150 128,8 65,4 59,9

Tabell 5: Accelerationsnivåer i tersband, dB re 10-6 m/s2, för hammarapparaten. Flankerande vägg står tvärs bärriktning. 16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2)

E: Flank 1, hammarapparat, medelaccelerationer

Tak Vägg Golv

(11)

16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2)

E: Flank 1, hammarapparat, medelaccelerationer

Tak Vägg Golv

Figur 10: Accelerationsnivåer i smalband för hammarapparaten. Flankerande vägg står tvärs bärriktning.

f (Hz) Golv Tak Vägg 10 63,6 64,9 61,3 12,5 58,0 63,9 52,7 16 65,6 71,0 65,6 20 88,8 96,7 83,5 25 90,6 94,9 73,3 31,5 92,1 89,3 71,5 40 97,0 86,5 77,9 50 100,6 83,4 70,8 63 103,5 81,4 78,7 80 105,8 83,0 77,3 100 105,7 88,3 81,4 125 106,1 88,5 82,5 160 110,0 91,3 87,4 200 107,8 95,2 91,2 250 109,3 96,1 93,3 315 108,9 92,3 93,7 400 107,7 86,7 90,6 500 96,1 78,4 76,8 630 104,4 74,5 69,9 800 105,3 67,4 70,1 1000 102,4 65,6 69,1 1250 102,8 61,3 61,9 1600 106,1 58,7 59,7 2000 116,5 59,0 60,0 2500 118,3 59,6 60,2 3150 121,6 60,1 60,7

Tabell 6: Accelerationsnivåer i tersband, dB re 10-6 m/s2, för hammarapparaten. Flankerande vägg står längs bärriktning.

(12)

16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2)

E: Flank 2, hammarapparat, medelaccelerationer

Tak Vägg Golv

Figur 11: Accelerationsnivåer enligt tabell 6 redovisade grafiskt.

16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2)

E: Flank 2, hammarapparat, medelaccelerationer

Tak Vägg Golv

(13)

Vägg/bärriktning

Golv

Tak

Vägg

Tvärs

9,7

0,82

0,25

Längs

5,0

1,22

0,27

Tabell 7: Total maximal acceleration (m/s2) för impulsbollen i de olika flankerna.

f (Hz) Golv Tak Vägg 10 0,035 0,020 0,004 12,5 0,070 0,045 0,007 16 0,151 0,118 0,012 20 0,288 0,125 0,027 25 0,520 0,184 0,043 31,5 0,713 0,194 0,023 40 1,097 0,485 0,032 50 1,386 0,337 0,045 63 2,007 0,271 0,073 80 3,383 0,273 0,086 100 3,518 0,257 0,071 125 3,150 0,113 0,069 160 2,685 0,062 0,053 200 2,381 0,050 0,066 250 1,777 0,074 0,127 315 3,345 0,073 0,122 400 2,767 0,055 0,049 500 1,163 0,068 0,032

Tabell 8: Maximala accelerationer (m/s2) i tersband för impulsboll, vägg står tvärs bärriktning.

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Frekvensband (Hz) Acceleration (m/s 2)

E: Flank 1, impulsboll, medelaccelerationer

Tak Vägg Golv

(14)

f (Hz) Golv Tak Vägg 10 0,018 0,015 0,006 12,5 0,035 0,036 0,013 16 0,079 0,116 0,043 20 0,213 0,387 0,051 25 0,703 0,784 0,054 31,5 1,407 0,598 0,078 40 2,018 0,350 0,135 50 2,196 0,230 0,058 63 1,884 0,180 0,117 80 2,106 0,182 0,078 100 1,421 0,146 0,076 125 0,593 0,102 0,067 160 0,425 0,082 0,068 200 0,342 0,072 0,062 250 0,455 0,076 0,050 315 0,335 0,062 0,054 400 0,312 0,040 0,045 500 0,179 0,033 0,041

Tabell 9: Maximala accelerationer (m/s2) i tersband för impulsboll, vägg står längs bärriktning.

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Frekvensband (Hz) Acceleration (m/s 2)

E: Flank 2, impulsboll, medelaccelerationer

Tak Vägg Golv

Figur 14: Accelerationsnivåer enligt tabell 9 redovisade grafiskt.

4.2 Ytvibrationer (F)

Mätningar utfördes helt enligt mätmallen. Mätresultaten redovisas i figur 15 till 17 samt tabell 10 till 12

för ytvibrationer parallellt golvbjälkarna och i figur 18 till 20 samt tabell 13 till 15 för ytvibrationer tvärs

golvbjälkarna.

(15)

8 16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 70 80 90 100 110 120 130 140 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2)

F: Parallellt bärning, hammarapparat

0,5 m 0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,6 m

Figur 15: Accelerationsnivåer i tersband på golvytan för hammarapparaten, parallellt med golvbjälkarna.

f (Hz) 0,5 m 0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,6 m 10 92,2 90,1 87,9 85,2 81,1 12,5 86,7 83,8 81,6 78,6 72,7 16 95,1 93,4 91,5 88,5 82,5 20 112,4 110,7 108,6 105,7 101,3 25 103,7 102,3 100,3 97,3 95,0 31,5 105,2 104,0 102,2 99,4 91,1 40 109,5 108,3 106,5 103,5 94,2 50 111,1 110,9 109,5 106,9 100,4 63 113,2 113,1 112,4 110,2 105,9 80 118,3 118,9 120,3 119,4 113,8 100 124,7 120,7 121,2 123,3 119,0 125 128,3 128,4 122,8 126,5 125,8 160 131,4 127,6 130,7 125,9 131,3 200 129,8 132,1 132,0 130,9 133,6 250 134,1 131,3 130,3 135,1 130,2 315 136,2 135,0 136,9 134,0 132,5 400 133,8 132,4 131,1 129,4 130,5 500 129,8 126,7 125,4 122,8 116,4 630 132,7 127,3 122,4 118,7 119,0 800 131,3 121,2 117,5 113,5 112,3 1000 134,3 126,7 122,2 119,7 112,1 1250 135,8 131,2 127,4 124,1 122,3 1600 137,6 134,1 131,2 128,0 130,6 2000 137,5 135,6 132,2 131,7 128,5 2500 139,2 137,8 134,7 130,2 135,4 3150 137,9 135,7 134,1 130,9 132,9

Tabell 10: Accelerationsnivåer, dB re 10-6 m/s2, på golvytan för hammarapparaten, parallellt med golvbjälkarna (figur 15).

(16)

8 16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2)

F: Parallellt bärning, hammarapparat

0,5 m 0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,6 m

Figur 16: Accelerationsnivåer i smalband på golvytan för hammarapparaten, parallellt med golvbjälkarna.

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 0 2 4 6 8 10 12 14 Frekvensband (Hz) Acceleration (m/s 2)

F: Parallellt bärning, impulsboll

0,5 m 0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,6 m

(17)

f (Hz) 0,5 m 0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,6 m 10 0,26 0,21 0,16 0,12 0,07 12,5 0,55 0,45 0,35 0,25 0,15 16 1,14 0,93 0,73 0,53 0,31 20 2,00 1,64 1,30 0,94 0,57 25 3,58 2,97 2,38 1,72 1,03 31,5 4,51 3,82 3,09 2,24 1,32 40 6,51 5,69 4,63 3,36 1,84 50 6,97 6,63 5,66 4,25 2,35 63 8,86 9,28 8,66 6,92 4,08 80 12,06 11,58 12,77 11,64 7,21 100 13,53 8,91 7,45 9,36 7,57 125 8,89 7,15 3,06 6,41 6,90 160 4,48 2,14 3,48 3,90 5,82 200 2,28 2,49 3,74 5,14 4,94 250 4,23 5,86 4,86 8,58 3,11 315 8,22 7,37 9,64 7,74 6,92 400 9,52 6,62 6,12 5,85 6,05 500 12,19 4,20 4,30 3,07 2,33

Tabell 11: Maximal acceleration (m/s2) för impulsbollen parallellt golvbjälkarna (figur 17).

Position 0,5 m 0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,6 m

Amax 41,7 30,7 26,9 24,8 19,9

Tabell 12: Maximal sammanlagd acceleration (m/s2) på golvytan för impulsbollen, parallellt med golvbjälkarna.

8 16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2) F: Tvärs bärning, hammarapparat 0,5 m 0,85 m 1,2 m 1,55 m 1,9 m

(18)

f (Hz) 0,5 m 0,85 m 1,2 m 1,55 m 1,9 m 10 87,9 80,9 72,8 68,7 63,2 12,5 83,0 75,2 62,7 60,3 57,4 16 86,6 80,6 74,7 73,2 67,9 20 111,3 105,0 98,1 97,8 91,2 25 103,4 98,5 99,6 100,5 93,0 31,5 107,6 102,3 97,0 101,6 94,7 40 104,6 104,5 94,8 103,1 99,8 50 108,2 107,7 103,7 102,6 103,6 63 112,0 106,0 110,1 100,3 106,5 80 109,9 109,6 111,7 103,3 109,0 100 111,8 108,7 110,1 110,5 108,3 125 112,1 113,7 106,3 109,5 107,9 160 117,9 118,7 110,8 112,0 111,6 200 125,4 124,3 112,8 111,5 107,2 250 123,8 125,4 122,1 120,9 108,3 315 122,5 125,6 122,8 124,8 106,3 400 119,5 122,4 114,6 120,6 104,9 500 116,8 113,3 103,4 108,3 95,3 630 123,1 114,9 107,3 108,1 104,2 800 122,0 113,4 105,2 107,4 104,2 1000 130,3 118,1 109,0 105,1 102,6 1250 132,2 124,4 117,9 112,2 105,6 1600 133,6 122,8 117,7 113,1 105,0 2000 137,4 130,2 121,7 122,8 118,3 2500 137,0 130,5 124,6 120,6 116,6 3150 137,2 134,3 129,1 126,2 124,2

Tabell 13: Accelerationsnivåer, dB re 10-6 m/s2, på golvytan för hammarapparaten, parallellt med golvbjälkarna (figur 18). 8 16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2) F: Tvärs bärning, hammarapparat 0,5 m 0,85 m 1,2 m 1,55 m 1,9 m

(19)

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 0 1 2 3 4 5 6 Frekvensband (Hz) Acceleration (m/s 2) F: Tvärs bärning, impulsboll 0,5 m 0,85 m 1,2 m 1,55 m 1,9 m

Figur 20: Maximal acceleration i tersband på golvytan för impulsbollen, tvärs mot golvbjälkarna.

f (Hz) 0,5 m 0,85 m 1,2 m 1,55 m 1,9 m 10 0,14 0,06 0,03 0,04 0,02 12,5 0,32 0,15 0,07 0,08 0,05 16 0,77 0,39 0,19 0,20 0,11 20 1,67 0,94 0,57 0,58 0,28 25 3,55 1,88 1,45 1,88 0,94 31,5 5,29 3,47 1,59 3,28 1,92 40 5,23 5,47 1,90 3,88 2,80 50 5,01 4,70 3,30 3,11 3,07 63 4,76 2,38 3,83 1,33 2,64 80 4,14 2,58 4,04 2,11 3,05 100 3,47 1,22 2,33 2,46 2,06 125 1,57 1,42 0,87 0,93 0,73 160 1,26 1,42 0,51 0,48 0,54 200 2,51 2,51 0,69 0,57 0,33 250 2,14 2,83 2,27 2,01 0,40 315 1,48 2,37 1,87 2,23 0,25 400 1,75 2,04 0,97 1,75 0,18 500 2,26 1,68 0,51 0,88 0,15

Tabell 14: Maximal acceleration (m/s2) för impulsbollen tvärs mot golvbjälkarna (figur 20).

Position 0,5 m 0,85 m 1,2 m 1,55 m 1,9 m

Amax 19,8 12,3 8,9 8,4 6,8

(20)

4.3 Responsmätning i vägg (G)

Mätningen utfördes enligt mätmallen. Slagresponsen som frekvensspektrum kan ses för vägg tvärs

bjälkarnas bärriktning i figur 21, och för vägg längs bjälkarnas bärriktning i figur 22. Ur figurerna kan

de lägsta egenfrekvenserna läsas till 24 Hz (bärande innervägg) respektive 19 Hz (ej bärande innervägg).

8 16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2) G: Vägg 1 Slag 1 Slag 2 Slag 3 Slag 4 Slag 5

Figur 21: Väggrespons för vägg stående tvärs golvreglarnas bärriktning (bärande innervägg).

8 16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Frekvensband (Hz) Accelerationsnivå (dB re 10 − 6 m/s 2) G: Vägg 2 Slag 1 Slag 2 Slag 3 Slag 4 Slag 5

(21)

4.4 Svikt (H)

(22)
(23)
(24)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :