• No results found

Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen"

Copied!
1
2
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Anders Persson 2018-06-10

Blivande lärare och deras lärare

– introduktion till lärarutbildningen

Blivande lärare och deras lärare formas i ett spänningsfält mellan bland annat egna eleverfarenheter, egna och andras förväntningar på läraryrket, visioner om skolans och undervisningens både konserverande och förändrande kraft, diskurser om skolans och lärarutbildningens möjligheter och tillkortakommande samt strukturella förhållanden som lärarbrist, löner, kriser och söktryck till lärarutbildningen.

I denna bok skriver forskande lärare och lärarutbildare om sina erfarenheter av att undervisa blivande lärare. Här tas en rad inifrånperspektiv där författarmetoden i flera fall är det

bearbetade självupplevda, i andra beskrivs olika undervisnings- och arbetssätt och i åter andra analyseras olika aspekter av att vara blivande lärares lärare. Distanserande utifrånperspektiv anläggs också på de samhälleliga och sociala förhållanden som formar skola, lärarutbildning och deras olika aktörer.

Bokens författare är med ett undantag tidigare lärare i grund- och gymnasieskolan och

merparten är lärarutbildare vid Lunds universitet. Bokens redaktör Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap respektive sociologi vid Lunds universitet, har lång erfarenhet som forskare och universitetslärare och har skrivit en rad böcker, t.ex.: Skola & makt (Carlssons),

Social kompetens (Studentlitteratur), Ritualisering och sårbarhet (Liber) och Framing Social Interaction (Routledge).

References

Related documents

A query engine is a component that can query data from a DBMS or some other data store. It could also be the case that the query engine supports making distributed queries and

För att ändra på det och tydliggöra sambandet mellan medborgerliga rättigheter och medborgerliga plikter bör det införas fler krav. Kunskap i det svenska språket är

Resultatet av det försämrade ROT-avdraget är att risken ökat för en återgång till en utökad användning av svart arbetskraft för hantverkstjänster för privatfastigheter med

Det kan särskilt nämnas att det på skolans och arbetsrättens områden ibland kan vara svårt att avgöra vad som kan vara grund för skadestånd i frågor som rör till

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar förutsättningar för implementeringen av datorer som didaktiskt verktyg i undervisningen och för att

Delkursens verksamhetsförlagda utbildning omfattar 1,5 högskolepoäng. Under denna 

Delkursen innebär framför allt att studenterna aktivt läser olika former av litterära 

Delkursen innebär framför allt att studenterna aktivt läser olika former av litterära 

Detta kan tänkas bero på att deras utbildning inte tillhandahåller den undervisning eller kunskap studenterna känner att de behöver för att hantera mobbning och konflikter?. 8.1.4

För tillträde till kursen krävs genomgången grundkurs LEN100 eller motsvarande kurs 1-20 poäng i

ropa. De flesta av våra kulturyttringar har nått Sverige via det tyska språket och de 

Disa beskriver omgivningens roll som att ”mobbning kan nog bero på skolans miljö för både lärare och elever, det kanske inte är någon bra grundtrygghet.” Det handlar en hel

Deltagarna upplevde att det var av stor vikt både för de själva och för eleverna att undvika stress, samt att hitta sina egna vägar för att kunna hantera de olika

Vi fann alltså att elever mycket väl kan göra bildspråkliga framsteg utan att de därför nödvändigtvis förvärvar den själv- ständighet, beredskap att låta sig inspireras av

Föreställning- en om allt snabbare samhällsförändringar ligger till grund för formulerandet av ”det nya läraruppdraget” (i Lärarutbildningskommitténs/LUK:s slutbe- tänkande

Vi anser att alla studenter behöver få med sig, i sin utbildning, grundläggande kunskaper i läs- och skrivsvårigheter eftersom det i läroplanerna står att elever i behov av stöd och

Den teknologiska klyftan som beskrivs kan vara en förklaring till att lärarutbildare och studenter säger att de inte har tillgång till tekniken trots att det finns ett stort

Commentary: In this final episode, in addition to the already familiar number recognition, systematic counting and number representations, Maria was attending to simple

Nedan följer en diskussion för studien i relation till tidigare forskning och den territoriella stigmatiseringen som besvarar forskningsfråga två: vilka

 analysera  och  med  adekvat  terminologi  beskriva  barns  texter  utifrån  kunskap  om  barns  olika  sätt  att  successivt  tillägna  sig  ett 

En bok (utgiven för barn) med Grekiska guda‐ och hjältesagor. Exempelvis: Lena 

→ I princip alla lärare anser att de inte har förutsättningar för att göra lektio- nerna så bra som de skulle kunna.. När ska de bli

Nästan 93 % av lärarna anger att kvaliteten på deras undervisning skulle bli bättre om de hade mer tid till planering och efterarbete.. Modern pedagogisk forskning är entydig