Remiss Ds 2020:20 Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.

Download (0)

Full text

(1)

Remiss

2021-01-25 I2020/02794

Infrastrukturdepartementet

Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Remissinstanser Advokatsamfundet Bil Sweden Borgholm kommun Datainspektionen Domstolsverket Ekobrottsmyndigheten Eskilstuna kommun Fagersta kommun Fastighetsägarna Sverige Finansbolagens förening Förvaltningsrätten i Karlstad Förvaltningsrätten i Luleå Gotlands kommun

(2)

Göta Hovrätt Göteborgs kommun HSB

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet Kammarkollegiet Kammarrätten i Göteborg Karlstad kommun Kramfors kommun Krokom kommun Kronofogdemyndigheten Kumla kommun Kävlinge kommun Laholm kommun Ludvika kommun Luleå kommun Malmö kommun Motala kommun Motorbranschens Riksförbund (MRF) Munkfors kommun Naturvårdsverket Oskarshamn kommun

(3)

Partille kommun Perstorp kommun Polismyndigheten Regelrådet

Riksförbundet M Sverige (Motormännens Riksförbund) Ronneby kommun Sandviken kommun Sigtuna kommun Skatteverket Stena Recycling AB Stockholms kommun Stockholms tingsrätt Strängnäs kommun Sollentuna kommun

Svenska Parkeringsföreningen (SwePark) Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Trafikanalys

Trafikförsäkringsföreningen Trafikverket

(4)

Trelleborgs kommun Umeå kommun Uppsala kommun Värnamo kommun Växjö tingsrätt Åklagarmyndigheten Åre kommun

Till skillnad från vad som framgår av promemorian gäller tillkommande verksamhet bedöms dessa kunna finansieras inom befintlig anslagsram och ikraftträdandedatumet beräknas till den 1 juli 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 26

april 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

annica.liljedahl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2020/02794 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på det som framkommer i remissmissivet och förslagen eller materialet i promemoria. Regeringen vill särskilt att det ska framgå vilket av de två alternativa förslagen i kapitel 6.6 och 6.7 som remissinstanserna föredrar och vilka övervägningar som gjorts.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att

(5)

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet hos Elanders Sverige AB via följande länk.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Maria Gelin Departementsråd

Kopia till

Figure

Updating...

References

Related subjects :