• No results found

Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet"

Copied!
9
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Promemoria

Finansdepartementet

Finansmarknadsavdelningen

Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det

enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Fi2020/04545 November 2020

(2)

2

Innehållsförteckning

1 Promemorians huvudsakliga innehåll ... 3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden... 4

3 Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format ... 5

4 Förslagets konsekvenser ... 7

4.1 Förslagets syfte och alternativa lösningar ... 7

4.2 Konsekvenser för företag ... 8

4.3 Konsekvenser för investerare ... 8

4.4 Konsekvenser för myndigheter... 8

4.5 Övriga konsekvenser ... 8

(3)

3

1

Promemorians huvudsakliga innehåll

Emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhet-lig elektronisk rapportering (Esef). Kraven ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare. I promemorian föreslås att kraven i stället ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Den föreslagna ändringen blir endast aktuell om det görs en ändring i det s.k. öppenhetsdirektivet som ger medlems-staterna möjlighet eller skyldighet att skjuta upp tillämpningen av krav på elektronisk rapportering till 2021 eller senare.

(4)

4

2

Förslag till lag om ändring i lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappers-marknaden att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:960) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2. Bestämmelsen i 16 kap. 4 a § tillämpas på års- och koncernredo-visningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

2.1 Bestämmelsen i 16 kap. 4 a §

tillämpas på års- och koncernredo-visningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

(5)

5

3

Eventuell uppskjuten tillämpning av

kravet att upprätta års- och

koncernredovisning i enhetligt

elektroniskt format

Promemorians förslag: Kravet på emittenter som har Sverige som

hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige att upprätta års- och koncern-redovisningen i ett enhetligt elektroniskt format skjuts fram ett år. Förslaget gäller under förutsättning att öppenhetsdirektivet ändras så att det blir möjligt eller obligatoriskt. Kravet ska tillämpas först på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Ändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021.

Skälen för promemorians förslag

Gällande rätt

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad upprätta års- och koncern-redovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (16 kap. 4 a §). Formatet kallas för Esef (European Single Electronic Format). Bestämmelsen om upprättande i Esef-format ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som inleds den 1 januari 2020 eller senare (punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2015:960] om ändring i lagen om värdepappersmarknaden, i det följande benämnd 2015 års ändringslag [prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19 och rskr. 2019/20:88]).

Bestämmelsen i lagen om värdepappersmarknaden om att emittenter på en reglerad marknad ska upprätta års- och koncernredovisningen i Esef-format har införts i svensk rätt för att genomföra en regel i Europa-parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i det följande kallat öppenhetsdirektivet. Öppenhetsdirektivet innehåller regler om offentliggörande av regelbundet återkommande och löpande information om emittenter som gett ut värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader som är belägna eller bedriver verksamhet inom EU (artikel 1.1). Direktivet ställer bl.a. upp krav som rör emittenternas offentliggörande av sin årliga redovisning (artikel 4). Ett av kraven i det avseendet är att emittenternas årliga redovisningar ska upprättas med hjälp av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat, vilket specificeras i tekniska standarder för tillsyn som antas av kommissionen (artikel 4.7). Enligt direktivet ska det kravet ha verkan från och med den 1 januari 2020. De tekniska standarder som specificerar det elektroniska rapporteringsformatet, dvs. Esef-formatet, har antagits i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 av den

(6)

6

17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specifi-cering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat, i det följande kallad Esef-förordningen. Enligt Esef-förordningen ska dess krav tilläm-pas på årliga redovisningar som innehåller redovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare (artikel 8).

Eventuell uppskjuten tillämpning av kraven på rapportering i Esef-format

För närvarande förhandlas på EU-nivå ett förslag om ändring i öppenhets-direktivet som innebär att medlemsstaterna ges möjlighet att skjuta upp tillämpningen av kraven att upprätta års- och koncernredovisningen i Esef-format så att det ska gälla först för redovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Det är ännu osäkert om för-slaget kommer att leda till någon ändring i öppenhetsdirektivet och hur den i så fall kommer att utformas. Förslaget har lagts inom ramen för ett åtgärdspaket för kapitalmarknadernas återhämtning med hänsyn till covid-19. Det motiveras bl.a. med att rapportering i Esef-format kräver ytter-ligare resurser för berörda företag, särskilt under det första året rapport-ering ska göras i formatet.

Finansdepartementet har hämtat in synpunkter från en referensgrupp bestående av myndigheter, branschorganisationer och företag när det gäller om en eventuell möjlighet att skjuta upp tillämpningen av kraven att upprätta års- och koncernredovisningen i Esef-format bör utnyttjas. Ett flertal av de tillfrågade förordar att kraven på rapportering i Esef-format skjuts upp (FAR, Finansinspektionen, Nasdaq Stockholm AB, Nordic Growth Market NGM AB, Nämnden för svensk redovisningstillsyn, Revisorsinspektionen, Rådet för finansiell rapportering, Svenska Bank-föreningen, Svensk Försäkring och Svenskt Näringsliv). Andra tillfrågade uttrycker ingen egen synpunkt i frågan (Bokföringsnämnden, Bolags-verket, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmark-nad och Skatteverket). Ingen av de tillfrågade är negativa till en uppskjuten tillämpning. Vissa aktörer, bl.a. Svenskt Näringsliv och FAR har även i andra sammanhang framfört att tillämpning av kravet på rapportering i Esef-format bör skjutas upp.

Till stöd för ett uppskjutande anförs bl.a. att det krävs ett omfattande förberedelsearbete och systemanpassningar av de rapporteringsskyldiga företagen samtidigt som många företag är belastade av åtgärder med anledning av covid-19. En annan sak som lyfts fram är att det inte förrän nyligen stått klart att revisionsberättelsen för berörda emittenter ska inne-hålla ett uttalande om huruvida redovisningen är upprättad i överens-stämmelse med de krav på formatet som följer av Esef-förordningen (se prop. 2020/21:34 och nedan). Det innebär bl.a. att det är ont om tid för att etablera en ny granskningsstandard.

Förslaget i denna promemoria

Det krävs en lagändring för det fall Sverige ska utnyttja den eventuella möjligheten att låta kraven att upprätta års- och koncernredovisning i Esef-format gälla först i fråga om redovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. En motsvarande lagändring behövs

(7)

7

för det fall öppenhetsdirektivet skulle ändras så att det blir obligatoriskt för medlemsstaterna att tillämpa kraven först i fråga redovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

I denna promemoria föreslås en ändring i övergångsbestämmelserna till 2015 års ändringslag. Förslaget innebär att kravet på rapportering i Esef-format ska gälla i fråga om redovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Förslaget blir endast relevant i det fall det görs en ändring i öppenhetsdirektivet som innebär att medlemsstaterna får eller ska skjuta upp kraven att upprätta redovisningar i Esef-format.

Förslaget innebär att berörda emittenter är skyldiga att upprätta års- och koncernredovisning i Esef-format först i fråga om redovisningar för räken-skapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Det hindrar inte att en emittent kan välja att upprätta sin redovisning i Esef-format för räken-skapsår som inleds tidigare än så.

I den nyligen lämnade propositionen Revision av det enhetliga elekt-roniska rapporteringsformatet (prop. 2020/21:34) föreslås att revisions-berättelsen för berörda emittenter ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen är upprättad i överensstämmelse med de krav på formatet som följer av Esef-förordningen. Som de förslagna bestämmelserna om uttalande i revisionsberättelsen är utformade blir de endast tillämpliga om det enligt lagen om värdepappersmarknaden (16 kap. 4 a §) finns ett krav att upprätta års- och koncernredovisning i Esef-format (se även samma prop. s. 12). Förslaget i denna promemoria får därför konsekvensen att de förslagna bestämmelserna om att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisning är upprättad i överensstämmelse med Esef-förordningen ska tillämpas först i fråga om års- och koncern-redovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Kravet på uttalande i revisionsberätten kommer därför inte heller gälla för det fall en emittent väljer att upprätta sin redovisning för räken-skapsår som inleds tidigare än så i Esef-format (Se även avsnitt 4.3 i Kommissionens tolkningsmeddelande om utarbetande, revision och offentliggörande av finansiella rapporter som ingår i årliga redovisningar som upprättats i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 om ett europeiskt enhetligt elektroniskt rapporteringsformat [Esef-förordningen]).

Om medlemsstaterna får eller ska tillämpa kraven att upprätta års- och koncernredovisning i Esef-format först i fråga om räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare bör förslaget träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 mars 2021.

4

Förslagets konsekvenser

4.1

Förslagets syfte och alternativa lösningar

Förslaget blir relevant för det fall det görs en ändring i öppenhetsdirektivet som innebär att medlemsstaterna får skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisningar i Esef-format. Det syftar till att i

(8)

8

linje med synpunkter från berörda företag och myndigheter utnyttja en sådan möjlighet. I sin tur syftar det till att underlätta för berörda företag genom en tillfälligt minskad administrativ börda och ge mer tid för anpass-ning bl.a. till kravet på revision. En alternativ lösanpass-ning skulle vara att inte utnyttja en sådan möjlighet. Förslaget blir också relevant för det fall en uppskjuten tillämpning av det aktuella kravet skulle bli obligatorisk. I ett sådant fall innebär förslaget ett genomförande av EU-rätt.

4.2

Konsekvenser för företag

Förslaget berör strax under 400 företag inom olika branscher som har Sverige som hemmedlemsstat och vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Eftersom förslaget alltså rör börsnoterade företag är det framförallt stora företag inom olika branscher som berörs. Små-företag berörs inte av förslaget. Förslaget berör även revisorer och revisorsbranschen.

För berörda företag innebär förslaget en minskad administrativ börda och förväntas vara kostnadsbesparande. Det ger vidare mer tid för att ta fram en granskningstandad och utveckla god revisionssed. Flera andra medlemsstater förväntas också utnyttja en möjlighet att skjuta upp kravet på rapportering i Esef-format. Förslaget får därför effekten att berörda svenska företag i nu aktuella avseende får samma förutsättningar som före-tag i de medlemsstaterna. Alternativet, dvs. att inte utnyttja möjligheten att skjuta upp tillämpningen, ger inte dessa fördelar.

4.3

Konsekvenser för investerare

Förslaget innebär att det kommer dröja ett år innan investerare får tillgång till finansiella information i ett enhetligt elektroniskt format från samtliga berörda företag. I sin tur innebär det att de fördelar för investerare som rapportering i det formatet syftar till – underlättande av tillgängligheten till, bedömningen av och jämförbarheten av finansiell rapportering – också dröjer ett år.

4.4

Konsekvenser för myndigheter m.fl.

Förslaget berör Finansinspektionen och Revisorsinspektionen. Det berör även Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Förslaget kan för myndig-heterna och nämnden innebära en tillfälligt minskad arbetsbörda. Det innebär inga ökade kostnader.

4.5

Övriga konsekvenser

Det är fråga om att utnyttja en uttrycklig möjlighet i öppenhetsdirektivet alternativt ett genomförande av nämnda direktiv, vilket innebär att för-slaget är förenligt med de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap

(9)

9

i EU. För att få önskad effekt bör förslaget träda i kraft så snart som möj-ligt. Några särskilda informationsinsatser är inte nödvändiga.

5

Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

2. Bestämmelsen i 16 kap. 4 a § tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Övervägandena finns i avsnitt 3.

Ändringen i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:960) om ändring i lagen om värdepappersmarknaden innebär att 16 kap. 4 a § ska tillämpas i fråga om års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

References

Related documents

kompetensuppdraget samt organisera referensgrupper och kvalitetsutvecklingsmöten. Aktiviteterna har fördelats mellan en särskild satsning på att ta fram vägledning i

Att bostäder och lokaler finns inom samma byggnad räcker dock i sig inte för att det ska kunna anses vara bokaler utan det är vanligt förekommande och helt normalt att det

Sammantaget anser DO att det härigenom finns en risk att den föreslagna stärkta uppföljningen inte ger en tydligare bild av individers tillgång till rättigheter och därmed

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021.. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Remissvar avseende promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt

FAR önskar yttra sig över Finansdepartementets remiss Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format. Svenskt Näringsliv