• No results found

LPP organismer, växter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LPP organismer, växter"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

LPP – Organismer, växter och svampar

Avsnittet finns att hitta i Solrosboken på s. 8 – 29, 35 – 37 och 46 – 49. Om man vill lyssna till texten går den att hitta här:

http://webbshop.gleerups.se/gleerups/se/mp3-filer/7-9/no/biologi_no/ Centralt innehåll

 Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.  Kroppens celler, deras uppbyggnad och funktion .

Fältstudier Kunskapsmål:

 Känna till vad biologi är

 veta vad liv är och vad som behövs för att leva  veta vilka fem grupper som organismerna delas in i  Känna till Carl von Linné och hans system

 Veta hur art, släkte och familj hör ihop

 Veta hur gröna växter får sin mat (Fotosyntesen)  Veta hur växter sprids, pollineras och befruktas  Kunna om växtens livscykel

 Känna till hur man skiljer på fröväxter (fanerogamer) och sporväxter (kryptogamer)  Känna till några lokala växter

 Kunna använda stereolupp och mikroskop  Kunna använda flora

 Veta hur djurcell, växtcell och bakteriecell är uppbyggd samt vad som skiljer de åt  Kunna något om svampar

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta med praktiska uppgifter, frågor, fältstudier och genomgångar samt se någon film.

Bedömning

(2)

Betygskrav

E C A

Eleven kan söka naturvetenskaplig

information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om

informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig

information och använder då olika källor och för

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig

information och använder då olika källor och för

välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar.

Eleven har grundläggande kunskaper om organismer, växter och svampar och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om organismer, växter och

svampar och visar det

genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god

användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om organismer,

växter och svampar och

visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

References

Related documents

Men om det inte också funnits förbindelser med kvinnoforsk- ning, det statliga utredningsarbetet och kvin- nor i riksdag och regering skulle det inte ha bli- vit någon

klasskvinnor har sedan 1970-talet skrivit agendan för hur en genusanalys ska gå till och effekterna är extremt tydliga i det att exem- pelvis forskare som Judith Butler eller Gayatri

För att cite- ra Fagerström själv och köra tillbaks hans egna ord: "...för att bedriva framgångsrik vetenskap räcker det inte med ett förhåll- ningssätt: man måste

På ett sätt behövde vi alltså inte lyssna till oss själva eller till andra eftersom vi tryggt kunde upprätthålla ett externaliserat förhållande inte bara inom

variotii as a protein source in diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by assessing the apparent digestibility coefficients (ADC) of various nutrients, amino acids and

Thereby, the Personal value theory together with the MEC theory will suit this study to understand young farmers’ cognitive structure and therefore be able to identify the underlying

11 § Tillsynsmyndigheten får inom sitt tillsynsområde meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet med innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

Hos de allra flesta arter av alger, lavar, mossor och svampar används dock indirekta mått, som utvecklingen av den lämpliga miljön för olika arter, exempelvis mängden av en viss

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 3 december 2020 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se6.

Nytt för i år är att det ordnas en filmtävling för högstadiet på temat människor och växter, där det vinnande bidraget tilldelas 10 000 kro- nor till klasskassan.. För

Bilden till vänster visar ett enkelt modellsystem för att studera hur olika täthet på odlingar påverkar förmågan att hålla kvar jord och vat- ten och därmed minska problem

R För att det finns en förskola som har x- språk och y- språk och det är jättebra hon ä hon hjälper barn vad dom vill ibland jag ser att barnet går till fröken frågar

I det schema över den kreativa arbetsprocessen som vi återger i vår tidigare forskning kan vi se att den fjärde och sista fasen, utarbetning/bekräftelse, bland annat innebär en

Johnson, 2000) respektive medelkvalitet (Kiviniemi & Suominen, 1999 & Wareing, 2005), vilket ger evidensgrad 2, att det är många män som inte söker hjälp för sina

Dessa syftar till att få svar på om eleverna fått information om gymnasiet, hur nöjda de är med informationen, vilka aktiviteter de deltagit i, om de har deltagit i PRAO och om

Ibland har vi sett att vissa konstverk inte gett tillräcklig respons från gruppen – kanske har de varit för abstrakta för personer med kognitiv svikt, eller också har

Du dokumenterar arbetet med tydliga rubriker, bilder med förklarande bildtexter och motiverar varför du använt de källor du använt och vilken tillförlitlighet källorna har

Vilka konsekvenser kan det få att någon får ensamrätt till nya växter och djur, bakterier eller speciella gener till och med

Vissa köttätande växter minskar i tillväxt eller till och med dör om de växer i näringsrika jordar, detta beror till största del på konkurrens från andra växter (Juniper et

Du ser hur många av dina egna fynd som kopplats, antalet fynd där du står som medobservatör, om bilder kopplats och det finns en länk för att Visa fynden som kopplats..

Det finns två sätt att rapportera antingen genom att klistra in poster från ett excelark eller genom att mata in i ett formulär. Jag redogör här endast för den förstnämnda

Detta fenomen är tydligt i djupa havsområden, men även på grunt vatten simmar växtplankton mot den ljusa ytan under dagtid, för att flytta sig ner mot bott- narna under

Daphini- idae för Daphniidae, Procephala för Porocephala och Gomerida för Glomerida, eller bland svens- ka namn florpärlmusslor för flodpärlmusslor, men som helhet gör listan ett