Svar norsk skattepraksis

Full text

(1)

Postadresse Postboks 8008 Dep 0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Kontoradresse Akersg. 40 Telefon 22 24 90 90 Org. nr. 972 417 807 Skattelovavdelingen Telefon 22 24 44 31/33 Telefaks 22 24 27 16 Svein Ludvigsen

Deres ref Vår ref Dato

11/1570 SL HEG/KR 29.05.2017

Grensehinderrådet - sak omtalt i årsrapport 2015

Vi viser til din e-post av 11. april 2017 vedlagt en henvendelse fra Dansk Byggeri om administrative byrder på skatteområdet, som Dansk Byggeri mener påvirker danske byggevirksomheters konkurransesituasjon og rettsstilling. Blant annet nevnes pliktene til å søke om d-nummer, skattekort, innberette lønn mv. og levere skattemelding. Etter Dansk Byggeris oppfatning er reglene og skattemyndighetenes praktisering av disse i strid med prinsippene i den nordiske skatteavtalen.

Departementet viser til sin tidligere uttalelse, gjengitt i Grensehinderrådets årsrapport for 2015. Som det fremgår der, reguleres skatteplikten til Norge av norsk intern rett, ikke av skatteavtalen. Det samme gjelder ovennevnte plikter til å søke om d-nummer, skattekort, innberette lønn mv. og levere skattemelding. Slike sekundærplikter må oppfylles selv om virksomheten eller arbeidet i Norge bare skal utføres i en begrenset periode, og selv om Norge etter en skatteavtale har fraskrevet seg beskatningsretten. Som nevnt i ovennevnte uttalelse, må fritak etter en skatteavtale vurderes av skattemyndighetene. Det kan ikke være opp til skattyteren selv å unnlate å levere selvangivelse eller lønnsoppgave under en pretensjon om at skatteavtalen fritar for skatteplikt i det enkelte tilfellet.

(2)

Side 2

Departementet gjentar sitt forslag om at dette punktet ikke tas med videre som et prioritert grensehinder.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f. avdelingsdirektør

Hege E. Gahr lovrådgiver

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :