• No results found

Peter J Olsson; Att vinna val genom att passa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Peter J Olsson; Att vinna val genom att passa"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PETER

J

OLSSON OM

att vinna val genom att passa

M

ediaprofess

o

rn Kent Asp har genomfört en

studie

över

valrörel-sen

2002 i media

.

Han finner förklaringen till

att skilda

partier missgynnas

respektive gynnas, inte i någon politisk

"vridning"

hos journalisterna,

utan i

"mediernas

speciella

arbetslogik-i

journalisternas

sätt

att

arbeta

och tänka".

Därmed bestämdes också utfallet av valet. De bor-gerliga partierna som grupp missgynnades inte

nämn-värt, men moderaterna sänktes och folkpartiet lyftes

av medialogiken.

Socialdemokraterna var inte särskilt missgynnade,

men lyckades i sin ambition att vara sakpolitiskt

luddiga och inte särskilt mediaexponerade.

Utgången mellan moderaterna och folkpartiet bestämdes av två frågor:

"valstugeavslöjan-derna" för moderaterna och folkpartiets språktest

Så långt Asp. Och självfallet är det

intres-sant att studera hur folkpartiet sprang ikapp

moderaterna på upploppet. Klart är att

folk-partiet - delvis av ren tur - gjorde mycket

rättAtt hitta konkreta, fattbara symbolfrågor som fungerar som fokus för hela politikområden är svårt men effektivt. Språktestet, men också

mobil-förbud på lektioner, var där lysande exempel.

M

en intressantare ändå är att fundera över hur

socialdemokraterna kunde klara att ligga så lågt och gå igenom en hel valrörelse utan att behöva ta

ansvar för regeringspolitiken eller ens sockra

bud-skapet med lika många vallöften som 1998.

Göran Persson och Bosse Ringholm visste nämli-gen hur det stod till. Ekonomin var på väg nedåt sedan

månader tillbaka. Och i takt med konjunkturen för-sämrades också statsbudgeten. Bara kreativ bokföring

och tricksande på finansdepartementet höll de röda

siffrorna borta frän budgetprognoserna.

Det är lätt att tänka sig hur snacket gick någon bastuafton ute på Harpsund:

-Vi måste till varje pris upprätthälla skenet att ekonomin är under kontroll.

-Vi måste se till att moderaternas

skattesänk-ningar misstänkliggörs och ställs mot satsningar i skola, vård och omsorg.

-Och vi måste ducka inför all kritik och hoppas att

den rinner av oss.

llJ

j Svensk Tidskrift l2oo3, nr 3-41

I efterhand får väl sägas att man genomförde

denna taktik på ett utomordentligt skickligt sätt.

Moderaternas egentligen ganska begränsade skatte-sänkningsförslag kom fram i varje socialdemokratiskt

uttalande, valtal eller artikel. Kanske är detta den

enklaste punkten. Journalister är ofta lata och hämtar de besvärliga frågorna till ett parti hos partiets kon-kurrenter. Men nog kan det inte uteslutas att en del journalisters ideologiska hemvist gjorde det extra enkelt att ställa just de frågorna.

D

UCKANDET HAR socialdemokraterna god vana

vid. Kritiska synpunkter bemöts inte alls eller

kortfattat. Ministrarna valde själva när de ställde upp och vilka de skulle debattera emot. Vissa ministrar

var synnerligen osynliga hela valrörelsen igenom.

Ett bra exempel på hur svära situationer klaras är valstugereportaget. Socialdemokraterna hade lika många som sa dumheter som moderaterna -om än

inte i jämnbredd med de värsta m-övertrampen.

Genast gick Mona Sahlin ut och fördömde och sa att

de ansvariga måste avgå. En enda avgick, resten satt

kvar. Men då var redan moderaterna i skottgluggen. Svårast var förstås den ekonomiska situationen. Men

där hade man god hjälp av journalistkåren som nästan

mangrant missade den ekonomiska utförslöpan. Det hjälpte inte ens att folkpartiet försökte använda sin positiva mediatrend och fästa

uppmärk-samheten på regeringens misslyckande genom att "ta

tillbaka" de mest kostsamma vallöftena.

Men så hade ju Sveriges Television trots sin 40-mil-joners valbudget ej planerat in en enda ekonomisk debatt.

Det är detta medias valutvärdering borde handla om, inte om varför medialogiken gynnade folkpar-tiet. Utan varför media lät makthavarna i regeringen

komma undan med sin taktik att ligga lågt.

Peter

J

Olsson

(peter.j.olsson@kvp.se) är politisk

References

Related documents

Liksom vid andra offerkällor i södra Sverige torde den hed- niska kultfesten vid Rosenkinds källa varit förlagd till tiden för som- marsolståndet.. Genom att helga det invid

VARJE SPAR HAR DOCK INDIVIDUELL BERAKNAD LANGOMA TNING. BETECKNINGAR

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till ändringar i socialnämndens delegationsordning. Reservation

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg. Förslagsställaren

-Arvodesgruppen redovisar reviderat förslag av reglemente för ersättning till förtroendevalda vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2018. Sammanfattning

igångsättningstillstånd för Relining Hörby kommun 2020 Beslutet skickas

delegationsordning beslutad av tekniska nämnden 2019-01-24, § 12 samt förteckning över beslut fattade enligt vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska

[r]

Hjiilpmedel: Beta,

Fig. Detta är nödvändigt om man skall lyssna på SSB. Sen följer ett helt ordinärt LF-steg och volymen regleras med P2. finns på katoden när nyckeln är

Delårsrapport 1 januari- 31 augusti 2017 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar.. att godkänna delårsrapport för 1 januari-31 augusti 2017

Eftersom vissa av kraven är kvalitativa Knapp till växelväljare - Kund vs.

Diplomant nad rdmec sv6ho zaddnf do softwaru implementoval handtracking a tento fakt niisledn6 piehledn6 neuvedl v abstraktu di zdv6ru prdce... Celkov6 zhodnoceni

Martin Wahlsten (SD) och Peter Brandt (SD) yrkar i motion daterad 2018-01-30 att kommunen upphör med att ge nyanlända förtur till Östhammarshems lägen- heter.

[r]

Varje boksida utgör en grupp av uppgifter, representerande ett visst avsnitt i kursplanen, så att varje sida räcker för t v å veckor, omkring 12 exempel.. Dessa barn önskar

Helst hade jag väntat någon vecka till men nu vill jag få det gjort före lovet så kanske vi kan börja med något nytt efter lovet.. Du ser målen för avsnittet i

Göra en processinriktad presentation av dokumentplanen/arkivförteckningen.. Dokumentplanering

[r]

Du får omkretsen genom att addera längden av sidorna.. Ett tal består av minst

"att bifalla motionens första att-sats under förutsättningar att inrättande av "Röda telefonen" i Blekinge sker inom ra1nen för beslutad budget", "att avslå

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående förslag till beslut gällande personalsituationen avseende sjuksköterskor –

att godkänna och till Socialdepartementet översända bilagt förslag till svar ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel,