Framställning om förlängd tid för redovisning av uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-02-13 I2020/00197/E II 2 Infrastrukturdepartementet Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Framställning om förlängd tid för redovisning av uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten

Regeringens beslut

Med ändring av regeringens beslut den 24 oktober 2019 om uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten (dnr I2019/02766/E) ska

Energimarknadsinspektionen till Regeringskansliet

(Infrastruktur-departementet) redovisa bedömningar och förslag kopplat till den första punkten under rubriken Närmare om uppdraget senast den 1 oktober 2020. I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen uppdrog den 24 oktober 2019 åt Energimarknadsinspektionen att undersöka förutsättningar och inkomma med bedömningar och förslag kopplade till utmaningar med kapacitetsbrist i elnäten. Enligt beslutet ska Energimarknadsinspektionen redovisa uppdraget i sin helhet senast den 1 oktober 2020 och delredovisa bedömningar och förslag kopplat till den första punkten under rubriken Närmare om uppdraget i beslutet senast den 30 april 2020. Energimarknadsinspektionen har hemställt om att de delar av uppdraget som ska delredovisas den 30 april 2020 i stället redovisas samlat med slutrapporten den 1 oktober 2020.

(2)

2 (2) För att säkerställa att Energimarknadsinspektionen på ett fullgott sätt

analyserar och lämnar förslag med konsekvensbedömning bör uppdraget redovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar Anders Ygeman Fredrik Norlund Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Miljödepartementet/KL Näringsdepartementet/BI Infrastrukturdepartementet/TM Affärsverket svenska kraftnät Statens energimyndighet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :