Uppdrag att årligen rapportera statusen för införandet av ERTMS i det svenska järnvägssystemet

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-01-16 I2020/00120/TP I 2 Infrastrukturdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att årligen rapportera statusen för införandet av ERTMS i det svenska järnvägssystemet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att årligen fram till och med 2030 i anslutning till årsredovisningen rapportera till Regeringskansliet

(Infrastrukturdepartementet) om statusen för införandet av ERTMS

(European Rail Traffic Management System) i det svenska järnvägssystemet. Trafikverket ska i rapporten redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att utrullningen av systemet ska ske ordnat, utan förseningar, marknadsstörningar eller fördyrningar. Rapporten ska även inkludera status på järnvägsföretagens arbete med att installera nödvändig ombordutrustning för ERTMS.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen uppdrog den 18 december 2012 åt Trafikverket m.fl. att ta ett helhetsansvar för det fortsatta införandet av ERTMS i det svenska

järnvägssystemet (dnr N2012/6352/TE). Planeringen av införandet ska enligt uppdraget ske i nära samarbete med företrädare för utrustnings-industrin, järnvägsföretag och andra trafikorganisatörer. Trafikverket ska inom ramen för uppdraget bl.a. driva alla egna processer och aktivt följa alla övriga processer som måste genomföras för att ERTMS ska kunna införas i det svenska järnvägssystemet. Enligt uppdraget ska Trafikverket också årligen fram till 2019 i anslutning till årsredovisningen rapportera statusen i genomförandeplanen för det fortsatta införandet av ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Regeringen ser ett fortsatt behov av sådan årlig

(2)

2 (2) På regeringens vägnar Tomas Eneroth Emma Hermansson Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Miljödepartementet/ME Infrastrukturdepartementet/TM och US Transportstyrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :