• No results found

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus"

Copied!
23
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Protokoll vid regeringssammanträde 2020-02-06 S2018/04039/SOF S2020/00577/SOF I:11 1 bilaga Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Regeringens beslut

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (bilaga).

Ärendet

Efter förhandlingar mellan företrädare för Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner har en överenskommelse träffats mellan staten och arbetsgivar- och intresseorganisationen upprättats. Överenskommelsen omfattar 200 000 000 kronor. Överenskommelsen blir giltig under

(2)

2 (2)

Utdrag till

Statsrådsberedningen

Finansdepartementet/Budgetavdelningen Sveriges Kommuner och Regioner Kammarkollegiet

Socialstyrelsen

Myndigheten för delaktighet Post- och telestyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Upphandlingsmyndigheten

E-hälsomyndigheten

(3)

Bilaga till regeringsbeslut 2020-02-06 nr l:11

Sveriges Kommuner

9

SocialdepartementetRegeringskansliet och Regioner

Överenskommelse mellan staten

och Sveriges I<omml1ner och

Regioner om äldreomsorg - teknik,

kvalitet och effektivitet med den

äldre i fokus

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

References

Related documents

Projektet syftade till att utveckla och omgestalta en centralt belägen park och därigenom skapa nya ekosystemtjänster för att öka biodiversitet, minska vattensjuka ytor,

Andelen hushåll som uppger att de inte har någon hemförsäkring uppgår till 2 procent, något högre i mindre städer och lägre i större städer, se fi- gur 12.. Det är

Totalt granskades i undersökningen 330 ärenden av olika slag och noter- bart var till exempel att i 89 procent av ärendena var kommunen delaktig i beställning av åtgärderna

Kommunen bör även reflektera över vilka resurser det finns till att avsätta personal, eller anställa konsulter med rätt kompetens för att utföra inventering- en samt hur tid

Forskning visar att personer som köper sex sällan önskar att den person de köper sex av framstår som utsatt el- ler tvingad utan tvärtom som att hen själva har valt att och trivs

Nedbrytare I ekosystemens näringskedjor överförs den kemisk bundna energin från organism till organism antingen genom föda eller för att en död organism bryts ner av

Samhällsförvärvad pneumoni – agens Klassisk pneumoni % Pneumokocker (vanligast) 50 Haemophilus influenzae 5-10 Moraxella catarrhalis &lt;1 Staphylococcus aureus &lt;1

Svenska Röda Korset föreslår att man i kommande sociallagstiftning betonar vikten av att säkerställa kommunala vårdinsatser för papperslösa samt att rätten till bistånd för

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) Funktionsrätt Sverige Fysioterapeuterna Företagarförbundet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Sveriges Kommuner och Regioner - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i

SKR har inrättat en nationell stödfunktion/ett kompetenscenter för välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt

I arbetet inom överenskommelsen kan SKR och modellkommunerna bygga upp kunskap och erfarenheter som kan vara värdefulla för utveckling och införande av en långsiktigt hållbar

Remiss 2020-11-03 I2020/01781 Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Departementssekreterare Sofie Mååg 08-4059459 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2020-11-11 S2020/08228 Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8

Aktuellt förslag harmoniserar väl med Region Gävleborgs tidigare synpunkter, framförallt gällande att viss utbildning ska krävas för att kunna erhålla bevis om skyddad

Energienheten, Säker tillförsel och marknader Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-13 S2020/04306/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-03-30 S2020/02592/SF/ Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Ämnesråd Eeva Seppälä 08-405 34 19 070-556 18 35 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2019-06-17 I2019/00922/E Infrastrukturdepartementet Departementssekreterare Filip Vestling 08-405 88 66 076-525 53 10 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31