• No results found

World Alienation and Privilege During Social Studies Class at an Elite School

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "World Alienation and Privilege During Social Studies Class at an Elite School"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00

World Alienation and Privilege During Social Studies Class at an Elite School

Lundberg, Janna

2017

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication

Citation for published version (APA):

Lundberg, J. (2017). World Alienation and Privilege During Social Studies Class at an Elite School. Poster session presented at 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark.

Total number of authors: 1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/ Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

(2)

World Alienation and Privileged Oneness

Empirical findings

Characteristics of education in social science:

•  Conventional (teacher led, lecture form, history-based, focused on hard-fact, statistic-driven)

•  Imply-Response-Evaluation-formula-based education

•  Controversies are suppressed •  Students follow instructions

•  Students meet the demands of the education Ideal at the school:

”Work Hard! Be Nice! Dream Big!”

Theoretical input

Hannah Arendt’s concept “World Alienation” – turning away from the political, from the world, from the social in lack of plural interaction.

Simone de Beauvoir’s analysis of privilege and the other as basis for an ethic of ambiguity relevant for social science education.

Jean-Paul Sartre’s nothingness, nilling and

un-authentic un-interest in the other as a grounding ideal for the students.

PHD STUDENT JANNA LUNDBERG | DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES | THE FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY |

LUND UNIVERSITY | SWEDEN

About

An observational study focusing students’ (in)action in a classroom of Social Science Education during upper secondary school.

Empirical setting: A school characterized by top grades, expressed

desire of achieving economical and career-related success, fame and wealth.

Analysis

A classroom of performed “oneness”: high-achieving, wealthy-acting, well-behaving students.

No presence of the ”other”, no performed disparity, no low-achieving,

poor or interruptive students that creates disharmony, friction or breaks the homogeneity.

Students learn to keep apart what they learn from who

they are, what they want to become and how they will

act.

References

Related documents

The findings of this part of the analysis indicated that the participants' thinking about statements on food packages on health-conducive properties of the food were based on two

Att vara självständig medarbetare i en organisation där ledarskapet sker på distans är dock inte gällande för alla typer av organisationer som måste ta hänsyn till

I en annan studie (Tugade, Fredrickson & Feldman Barrett, 2004) undersöks samband mellan resilience och förmåga till urskiljande av specifika känslor (positive

Fakta och litteratur försökte vi hitta i bibliotekskatalogerna genom att söka på för oss relevanta nyckelord, såsom landsfader, tyrann, Gustav Vasa, Saddam Hussein, sunni och shia

Dysthe (1996) lyfter också fram betydelsen av att i undervisningssammanhang kommunicera mål och syfte. Då barn och elever får vara delaktiga i målsättning och vara med och bestämma

Det har också tydligt framkommit att tiden är en begränsande faktor genom att flera handledare poängterar att handledningen inte får ta för mycket tid i anspråk och detta lyfter

Alla respondenterna är överens om att det skulle vara positivt att använda leken som ett specialpedagogiskt verktyg när de arbetar med barn i behov av särskilt stöd.. L1 menar att

När elever i behov av särskilt stöd går i klassen kan läraren behöva ta kontakt med stödteam i kommunen eller habilitering/rehabilitering och vill då ha specialpedagogens stöd

Barns lek är ett väl beforskat område där forskare till exempel försökt förstå lek som företeelse, studerat den ur ett nyttoperspektiv, arbetat fram metoder för lekpedagogik

Förändringskontext valdes för att undersöka om någon skillnad av graden av OCB fanns mellan individer i en organisation som vid studiens genomförande befann sig i förändring

____ Jag vill ofta känna mig helt och hållet förenad med en partner och detta skrämmer ibland bort honom/henne 13 ____ Jag och min partner har gemensamma mål som vi arbetar för 14

In the same study Bartholomew and Horowitz 1991 showed that measures of self-concept self-esteem, self acceptance and distress differentiated the attachment groups along the model

Mehmed till exempel, poängterar följande: ”jag tillåter inte att någon reducerar mig till något statiskt utan jag vill kunna veta om min egen identitet och samtidigt tycka att det

Orvar Analys: Det framkommer också en frustration över situationer som informanterna tycker att de inte kan påverka som att de inte får stöd när de vill ha det eller att andra som

Detta kopplar jag ihop med att få information om exempelvis könssjukdomar vilket faller under hälsorelaterade tjänster, som skulle kunna vara sex- och samlevnadsupplysning för

Karlsson, Hedemalm och Berggren (2017) visar på hur viktigt det är att ha en auktoriserad tolk för att patienten ska få rätt information och det framkom även i deras studie

Vi vill med denna litteraturstudie belysa patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskor som vårdgivare inom primärvården och vår förhoppning är att med en ökad

Resultatet visar att patienter kan uppleva många känslor i mötet med sjuksköterskan och att vissa särskilda faktorer ligger till grund för upplevelsen.. För att patienter

Kan jag ändå känna att utbildningen är alldeles för akademisk och alldeles för lite praktisk, vi får alldeles för lite studenter från de senare terminerna när de börja bli

Vissa tar på sig ett enormt ansvar och bryr sig inte längre om sin egen hälsa, då kan sjuksköterskan informera om avlastning eller andra former av stöd som närstående har

Artiklar med SANE respondenter inkluderades för att visa på vikten för en sjuksköterska att erhålla extra utbildning specifikt inom forensisk vård och omvårdnad, i syfte för att

Alumnerna beskrev att programmet i socialpsykiatrisk vård är en utbildning som leder till att de får en bred kompetens inom sitt yrkesområde och att denna breda kompetens

Personer med DT2 behöver kunskap om sin sjukdom, de behöver professionellt och socialt stöd samt vilja och förmåga att ta till sig och använda det för att lära sig hantera