• No results found

med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Motion 2019/20:3525 av Fredrik Malm m.fl. (L) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Motion 2019/20:3525 av Fredrik Malm m.fl. (L) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Kommittémotion L

Motion till riksdagen

2019/20:3525

av Fredrik Malm m.fl. (L)

med anledning av prop. 2019/20:110

Operativt militärt stöd mellan Sverige och

Finland

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvidgning av lagtexten om regeringens rätt att ta emot och begära militärt stöd från Finland till att även innefatta samtliga EU- och Natomedlemmar inklusive USA och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige bygger sin säkerhet tillsammans med andra. Solidaritetsförklaringen (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10) innebär att Sverige inte kommer att förhålla sig pas-sivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nor-diskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige skulle drabbas. I Lissabonfördraget artikel 42.7 (prop. 2007/08:168) slås det även fast: ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga med-lemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stå-ende medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga.”

Denna försvarspolitiska inriktning fördjupades med samförståndsavtalet om värdlandsavtal (prop. 2015/16:152).

Det operativa militära samarbetet mellan Sverige och Finland

Bland Sveriges försvarspolitiska samarbetspartner intar Finland av naturliga skäl en särställning. Sverige och Finland har många hundra år av gemensam historia. Under vinterkriget och fortsättningskriget organiserades den 8 000 man starka svenska frivilligkåren som i praktiken var ett militärt stöd. Sverige var neutralt i övriga

konflikter under andra världskriget men i relation till Finland, som alltid har varit viktigt för Sveriges säkerhet, förklarade vi oss som icke krigförande.

(2)

Sverige gav också omfattande stöd i form av utrustning, vapen och andra förnöden-heter. Svenska fabriker monterade ihop många importerade fordon och maskiner innan de skickades till Finland.

Säkerheten i Östersjön är dessutom av avgörande betydelse för Finland eftersom nästan all import och export med andra västländer sker sjövägen, endast en liten del kommer landvägen över gränsen från Sverige i Norrbotten.

Det fördjupade militära samarbetet mellan våra länder har skapat förutsättningar för ett gemensamt agerade med operativa militära resurser. Ett utmärkt exempel är Swe-dish-Finnish Naval Task Group (SFNTG), som upprättades och uppnådde initial opera-tiv förmåga under 2017. Stridsgruppen har förmåga att, om nödvändiga politiska beslut fattas, genomföra gemensamma operationer.

Även svenska och finska flygstridskrafter har övat att ingå som integrerade delar i varandras luftförsvar.

Detta samarbete mellan de båda länderna i fredstid har många vinster, inte minst för att kunna vara krigsavhållande för en eventuell angripare.

Författningsändringar för att säkerställa att stöd snabbt och lagenligt kan ges eller tas emot vid behov är ett naturligt steg i detta militära samarbete. Det formaliserar de poli-tiska beslutsprocesserna, ger ökad ömsesidig trovärdighet mellan våra länder och fören-klar det operativa militära samarbetet mellan de svenska och finska försvarsmakterna.

Fler partner

Det är dock viktigt att inte glömma bort att Sverige har fler försvarspolitiska samarbeten än med Finland, exempelvis med Danmark och Norge. Med dessa nordiska länder delas lägesinformation till sjöss och i luften, dessutom genomförs gemensamma övningar som förenklar tillträde till varandras territorium. Även fler länder ingår i övningar som Au-rora (2017 och 2018) samt de på senare år återkommande Natoövningarna Trident Juncture och Trident Jupiter.

Erfarenheter från simuleringar och övningar visar att det vid kris eller krig sannolikt kommer att uppstå situationer som kräver beslut om givande eller tagande av operativt militärt stöd. Sådana beslut måste kunna fattas snabbt av regeringen, medan beslut av riksdagen även i skyndsamma fall kan ta flera dagar.

Därför borde lagen om regeringens rätt att ge eller begära militärt stöd utvidgas från att enbart gälla Finland till att inkludera samtliga EU- och Natoländer inklusive USA. Det är dessa två strukturer som ska utgöra fundamentet för den svenska säkerhetspoliti-ken. Liberalerna anser att det ligger i Sveriges intresse att snarast bli fullvärdig medlem i Nato, men dessförinnan och i avvaktan på detta bör en breddad lagstiftning i enlighet med vad som föreslås i denna motion genomföras. Den författningsreglering som före-slås i propositionen innebär inte ömsesidiga försvarsförpliktelser, utan om att skapa fak-tiska förutsättningar för ett gemensamt operativt agerande med militära resurser utan att detta i sig medför skyldigheter att agera på ett visst sätt i en viss situation. En breddad lagstiftning kommer alltså i praktiken att vara tillämplig för de Nato- och EU-länder som Sverige gränsar till eller som har militär närvaro i vårt omedelbara närområde.

I en säkerhetspolitisk kris behöver regeringen handlingsfrihet i valet av medel som stöd för att skydda landet. Om fler länder inkluderas i lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland får regeringen inte bara denna handlingsfrihet; Sverige får även juridisk möjlighet att uppfylla de utfästelser som görs i solidaritetsförklaringen och i Lissabonfördraget.

(3)

Fredrik Malm (L)

Johan Pehrson (L) Maria Nilsson (L) Lina Nordquist (L) Gulan Avci (L) Christer Nylander (L) Mats Persson (L) Allan Widman (L)

References

Related documents

Finally, the study suggests the European Union Strategy for the Baltic Sea Region is perhaps the beginning of a new tendency towards macro- regional policy development, which will

Man kan dra en slutsats att mina observationer pekade på följande faktorer som påverkade lärarnas arbetssätt med den tidiga läs- och skrivutvecklingen: traditionell indelning av en

finsk militär luftfarts verksamhet i Sverige när stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Försvarsmakten får

2) finsk militär luftfarts verksamhet i Sverige när stöd lämnas enligt lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. På regeringens vägnar

1 § Regeringen får, under förutsättning att Sverige inte är i krig och det inte råder en väpnad konflikt på finskt territorium, på begäran av Finland sätta in svenska

Stockholm ingår inte i systemet med enhetlig begravningsavgift, utan visar i stället på ett annat och bättre exempel, där skattebetalarnas pengar förvaltas ansvarsfullt. Systemet

Ådalshändelsen var alltså dels tillkomsten av en statspolis och tillägget i Förordning angående användande av militär personal till upprätthållande av allmän ordning samt

Appended please find some information about the eight courses on clinical cytoge- netics to be held at Goldrain Castle in South Tyrol, including a program of the last course and

För att det regionala utvecklingsprogrammet i framtiden ska kunna fylla sin dubbla uppgift, att dels verka för att nationella mål får genomslag, dels främja länets samlade

Det tågsätt som kommer upp till Boden och delas i två behöver fortsättningsvis delas i tre tåg varav ett fortsätter till Narvik, ett till Luleå och ett till Haparanda/Finland

När det gäller biogas från termisk förgasning (bio-metan) kan man också ta vara på restprodukter, både från skogsbruket och jordbruket och tillhörande industrier, men här finns

Svenskt Näringsliv anser att utgångspunkten för bioekonomin bör vara att så långt som möjligt skapa en fungerande marknad med lika möjligheter för alla användare.. Stora vinster i

Syftet är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål på ett kostnads- effektivt sätt, samtidigt som hänsyn tas till värdet av de nyttor

Idag regleras innehållet hos andra drivmedel på marknaden som bensin och diesel i drivmedelslagen (2011:319) i syfte att förebygga att bränslen avsedda för motordrift inte

Juristfunktionen Tomas Gustavsson 08-700 07 24 tomas.gustavsson@kammarkollegiet.se Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten E-post:

Sjukvården och äldreomsorgen är branscher som berörs extra mycket av smitta från covid-19- patienter och eventuell smitta från vård- och omsorgstagare. Branscherna är

barhetsförklaringen och det kan antas att den dömde inte kommer rätta sig genom någon åtgärd som kan vidtas enligt 13 § andra stycket, ska Kriminalvården åter- föra

Resultaten som rapporte- rats i denna rapport antyder att Komvuxstudier kan ha positiva effekter på inkomster och sysselsättning även för dessa individer om de avser att

Förslaget innebär att vissa personer som tidigare inte varit berättigade till personlig assistans nu kan komma att ha rätt till insatsen. Det är dock inte tydligt hur förslaget

Hela hjälpbehovet ska vara assistansgrundande vid andning och sondmatning Socialstyrelsen är positiv till ambitionen att tydliggöra att samtliga hjälpmoment ska

Enligt en lagrådsremiss den 6 februari 2020 har regeringen (Försvarsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om operativt militärt stöd

När finska militära styrkor lämnar stöd enligt 2 § lagen (2019:0000) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland tillämpas inte lagen (2006:263) om