• No results found

Y Progr Elev Kap 2 Samband och förändring - Nivå 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Y Progr Elev Kap 2 Samband och förändring - Nivå 2"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK Y © LIBER AB FÅR KOPIERAS 1

Extramaterial till

Matematik Y

NIVÅ

TVÅ

LIBER PROGRAMMERING OCH DIGITAL KOMPETENS

Samband och förändring

ELEV

Olika kalkylprogram, till exempel Google Kalkylark och Microsoft Excel, kan användas till en mängd olika saker. I den här uppgiften kommer du använda ett kalkylprogram för att beräkna ränta. Du kommer att få tolka och använda formler man kan använda för att räntan ska beräknas auto-matiskt. Hur kan man anpassa formeln för att beräkna räntan för t ex fem månader?

SYFTE 

Syftet med övningen är att du ska

■ få bekanta dig med ett kalkylprogram.

■ använda ett digitalt verktyg för att göra tabeller och beräkna ränta. ■ tolka, skriva och anpassa formler i ett kalkylprogram.

■ kunna beräkna ränta för del av år.

REDOVISNING/BEDÖMNING

(2)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK Y © LIBER AB FÅR KOPIERAS 2

Google Kalkylark och Ränta

RÄNTA: ÅRSVIS ELLER DEL AV ÅR – UPPGIFT A

Om du redan gjort uppgifterna i ”Nivå ETT” kan du hoppa direkt till uppgift b: Ränta per månad.

1. Öppna ett nytt Kalkylark och döp det till ”Ränta 2 Matematik Y”.

2. Skriv in följande rubriker i cellerna A1, B1, C1 och D1:

Notera att enheten får stå i rubriken. På så vis behöver vi inte ha med enheter i tabellen sen.

3. Repetera hur man beräknar räntan om man vet kapitalet, räntesatsen och

tiden.

Fyll sedan i följande värden i din tabell:

4. Hur gör man för att räkna ut räntan om kapitalet är 100 kr, räntesatsen är

1% och tiden är 1 år? Förklara med ord och/eller en formel.

5. Ställ markören i ruta D2 och skriv in formeln = A2*B2*0,01*C2 i cellen

eller i formelfönstret. Tolka formelns delar.

6. Kopiera formeln till cell D3-D5 genom att markera cell D2 och ta tag i

(3)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK Y © LIBER AB FÅR KOPIERAS 3

7. Stämmer värdena som dyker upp i kolumn D? Kontrollräkna.

8. Klicka i tur och ordning på cellerna D3, D4 och D5. Studera formlerna i

formelfönstret. Hur förändras de och varför?

9. När du känner dig säker på hur formlerna är uppbyggda, fundera då

på hur man kan skriva in värden i kolumnen för Tid (år) om man vill beräkna räntan för

a. 6 månader? b. Ett kvartal?

10. Testa. Fungerar formeln fortfarande? Kontrollräkna.

RÄNTA: PER MÅNAD– UPPGIFT B

1. Hur skulle man kunna göra om man vill att Google kalkylark ska kunna

beräkna räntan för till exempel 5 månader? 

TIPS: 

Hur gör man ”för hand”?

Hur borde tabellen och/eller formeln anpassas för att man enkelt ska kunna få Google Kalkylark att beräkna räntan för 1, 2, 3 … osv månader?

2. Testa dina hypoteser.

3. Diskutera med en kompis om du kör fast. Felsök tillsammans.

4. Finns det flera sätt att lösa uppgiften på? Är en del sätt mer effektiva än

andra? Fundera först själv och diskutera sedan med en kompis. Var beredd på att delge ert resonemang för klassen.

References

Related documents

Ett exempel är överståthållaren Torsten Nothin, tillika Föreningen Nordens ordförande, som 1943 i boken Två föredrag om väpnad neutralitet uttalade: "Om de nordiska folken

Jos oletetaan, että jääkauden huipentuman aikaansaamasta vä- estön jakautumisesta on aiheutunut vastaavaa geneettistä erilaistu- mista, siitä on voinut seurata,

Måhända skall man invända att han i och för våra gamla tider, på detta sätt icke skall kunna erhålla några data, utan blott komma till en skildring, som förtjenar heta

Kokonaisuutena ottaen Suomen valtakunnallisten kanavien ohjelmatarjonta näyttää kansainvälisessä vertailussa olevan poikkeuksellisen monipuolista. Kanavauudistus puolestaan

Termille representaatio ei ole hyvää suomen kielistä vastinetta: se sekä esittää että edustaa jotakin, joka kuitenkin tulee läsnäolevaksi ja saa merkityksensä vain

Esteettisen historian kohteena olisivat näin tarkastellen television kerronnan muodot, esimerkiksi ohjelmatyyppien historia, sekä erilaiset audiovisuaaliset

Vuonna 1908 Hainari piti Tampereella järjestetyssä siveellisyyskonferenssissa esitelmän, jossa hän ehdotti, että kaupunkien poliisilaitoksille palkattaisiin

In typical laboratory scales, our spacetime is approximately flat (a Minkowski space) so its approximate isometry group is the Poincar´e group. That’s the reason for special