• No results found

Höjd ersättning till följd av expropriation Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Höjd ersättning till följd av expropriation Motion 2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1025

Motion till riksdagen

2019/20:1286

av Magdalena Schröder (M)

Höjd ersättning till följd av expropriation

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra i 4 kap. expropria-tionslagen och därmed höja ersättningen till mark- och fastighetsägare vid expropriation från dagens 1,25 av marknadsvärdet till 2,0 av marknadsvärdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är skyddad av svensk grundlag, men äganderätten är inte oinskränkbar. I 2 kap. 15 § regeringsformen står det att inskränkning i äganderätten tillåts om det krävs för att tillgodose angelägna och allmänna intressen. Det kan exempelvis handla om att bygga ny väg eller järnväg.

Att förlora mark eller fastigheter till följd av expropriation, alltså till följd av tvång, är ett stort ingrepp i äganderätten. De flesta som drabbas är mark- och fastighetsägare på landsbygden och affektionsvärdet på en gård som varit i familjen i generationer, eller på ett hus som man själv har byggt, kan vara ovärderligt.

Hur stor ersättning mark- eller fastighetsägare får bestäms utifrån förhållandena den dag när myndighet tar marken i anspråk, den så kallade värdetidpunkten. Ersättningarna regleras i väglagen samt lagen om byggande av järnväg. Båda hänvisar till 4 kap. expropriationslagen, vilken säger att ersättningen ska motsvara marknadsvärdet plus 25 procent. Ersättningen måste anses mycket låg givet att ingen hänsyn tas till affektions-värde samt de obehagliga omständigheterna att behöva lämna ifrån sig mark och fastigheter till följd av tvång.

Ersättningen till följd av expropriation bör höjas för att ge en mer skälig ersättning till det intrång som görs i äganderätten samt för att ta höjd för ovärderliga affektions-värden. Om en mark- eller fastighetsägare frivilligt väljer att sälja sin mark eller fastighet på marknaden ersätts denna därmed enligt marknadsvärdet. En rimlig princip bör vara att den mark- eller fastighetsägare som till följd av statlig expropriation ger en ersättning motsvarande dubbla marknadsvärdet givet att omständigheterna är under

(2)

2 tvång. Expropriationslagens 4 kap. bör därmed förändras så att ersättningen höjs från dagens 1,25 av marknadsvärdet till 2,0 av marknadsvärdet.

References

Related documents

Malmö stad ser en miljösanktionsavgift för läm- nande av avfall för behandling eller annan hantering till någon som inte har gjort de anmäl- ningar eller har de tillstånd som

Naturvårdsverket har i PM daterat 31 mars 2019 föreslagit att Naturvårdsverket ska ha ansvar för tillsynen när det gäller de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket

Boverket anser därför att 10 § andra stycket 2 klart bör ange vad den certifie- rade energiexperten får respektive inte får göra, för att oberoendet ska upprätt- hållas.. Det

Förslaget omfattar krav på den oberoende expert som ska upprätta energideklaration eller inspektionsprotokoll av ett värme- eller.. luftkonditioneringssystem, samt möjliggör att

LO har inga invändningar mot att förmånsvärdet för fri kost kopplas till prisbasbeloppet, när SCB inte längre bistår med att ta fram ett. genomsnittspris för

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

[r]

Förbundet vill framhålla att utredningen inte syftade till att avge ett ställningstagande för eller emot ett deltagande i Bankunionen.. Förbundet redovisar därför i detta

Regeringens förslag: För en sjöman som är anställd på ett fartyg som omfattas av 2006 års sjöarbetskonvention och som hålls fången till följd av sjöröveri eller väpnat

Regeringskansliet har skickat ut ett förslag till en ändring i folkbokföringslag för att skapa bättre förutsättningar för att folkbokföringen.. Regeringskansliet önskar svar

Pensionsmyndigheten anser dessutom att införande av en bestämmelse om skyldighet för Skatteverket att underrätta Pensionsmyndigheten i ärenden om registrering av dödsfall i

Region Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Finansdepartementet – Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter

De med ersättning på grundnivå hade mindre sannolikhet att förvärvsarbeta de första två åren efter att de fått barn, i jämförelse med de som hade föräldrapenning

I dessa lagar finns hänvisningar till expropriationslagen på ett sådant sätt att de nu remitterade förslagen om ändringar i expropriations- lagen kommer att slå igenom i de

För att undersökningarna i arbetet gällande ersättning för rättegångskostnader i skatteprocessen respektive straffprocessen ska vara jämförbara avgränsas den

Regeringen föreskriver att 11 § kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Karlssons undersökning avser en annan kalkylsituation m e n kan ändå vara av intresse vid marknadssimulering. Ändå är det påfallande att de olika undersökningarna pekar på i

För att tillgodose ett utökat behov av samordningsnummer föreslås att numren ska kunna tilldelas efter ansökan av enskild som har en sådan anknytning till Sverige att personen kan

Den 20 juni 2017 godkände riksdagen regeringens förslag till övergripande mål för livsmedelsstrategin och mål för de tre strategiska områdena Regler och villkor, Konsument

Forskningsprogrammet är en åtgärd inom livsmedelsstrategins strategiska område Kunskap och innovation, vilket har som mål att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att

Å andra sidan bör Riksgälden ansvara för beslut om nedskrivning och konvertering av skulder som dotterföretag har till ett moderföretag (resolutionsenheten) för att återställa

Detta mot bakgrund av att nu aktuella förändringar bara är några i raden av förändringar med motsvarande konsekvenser som beslutats på finansmarknadsområdet. Liksom i tidigare

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av verksamhetsområdeschef Peter Andrén, enhetschef Heini Möller och verksamhetsutvecklare Tove Lidman,