• No results found

Tydlig skyltning för allmänheten vid strandnära platser Motion 2020/21:2522 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tydlig skyltning för allmänheten vid strandnära platser Motion 2020/21:2522 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1440

Motion till riksdagen

2020/21:2522

av Roza Güclü Hedin (S)

Tydlig skyltning för allmänheten vid

strandnära platser

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur våra myndigheter kan upprätta en tydligare och bättre ordning kring villkoren för tillträde till populära rekreationsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige råder allemansrätt. Det ska vi vara stolta över. Den ger oss alla rätten att på likvärdiga villkor få möjlighet att uppleva den svårslagna svenska naturen - oavsett om det gäller parker, stränder, skogar eller fjäll.

Dock finns det tillfällen då denna likvärdigheten sätts på prov. Inte minst i

anslutning till populära badvatten - där man som medborgare ofta har rätt att slå upp ett tält och njuta i ett par dagar eller bara vara. Det är enligt uppgift inte alldeles ovanligt att denna rätt emellanåt kan komma att ifrågasättas av enskilda, som anser sig ha

företrädesrätt till en plats baserat på en känsla av ägandeskap - om platsen i fråga till exempel ligger i anslutning till deras bostad eller ett sommarhus. Inte sällan har man hört historier om personer som blivit avhysta från stränder av personer som tycker sig ha rätt till det med motiveringen "detta är inte en öppen strand eller badplats, den tillhör samfälligheten, området etc.".

(2)

I de fall sådana bestämmelser finns ska detta självfallet respekteras. Men då torde det också rimligen åligga markägaren att på ett tydligt men respektfullt sätt upplysa om detta med hjälp av skyltar. I de fall marken på ett eller annat sätt tillhör det

gemensamma bör detta också markeras med hjälp av skyltar för att förekomma eventuella missförstånd. Ingen ska behöva hamna i en situation där man ska behöva hävda sin rätt till den svenska naturen. Det gemensamma tillhör oss alla. Ingen ska heller behöva gå miste om chansen till ett skönt bad en varm sommardag eller en vacker utsikt på grund av markägarens underlåtenhet att informera om vilka villkor som gäller för vistelse på platsen. Därför behövs krav på ökad tydlighet kring detta.

Roza Güclü Hedin (S)

References

Related documents

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

[r]

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om