• No results found

Trafiklärarlegitimation Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Trafiklärarlegitimation Motion 2019/20:2846 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2110

Motion till riksdagen

2019/20:2846

av Boriana Åberg (M)

Trafiklärarlegitimation

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta trafikskolor. De negativa konsekvenserna av detta är många. Människor blir lurade att betala dyra pengar för körlektioner där man får dålig, eller till och med direkt felaktig, utbildning. Köerna till förarproven växer, då allt fler blir underkända. Skatteintäkterna blir lägre, och de svarta trafikskolorna konkurrerar ut de riktiga trafikskolorna som får svårare att klara sig och tvingas lägga ned. Och inte minst är det ytterst problematiskt ur trafiksäkerhetssynpunkt när många elever får en dålig utbildning.

Idag finns det ingen trafiklärarlegitimation som konsumenten kan efterfråga eller kontrollera. Transportstyrelsens tillsyn av trafikskolor gäller per definition bara de auktoriserade trafikskolorna. En trafiklärarlegitimation ökar möjligheten för eleverna att kontrollera att trafikläraren och trafikskolan är auktoriserade. Denna åtgärd kan därför vara en del i att minska de svarta trafikskolorna men behöver sannolikt också

kompletteras med ytterligare åtgärder.

References

Related documents

Regeringen avser verka för tullättnader och undanröjande av handelshinder generellt, och för medicinska produkter i synnerhet, bland annat genom förslaget Trade for

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Enligt utredaren föreslås nedkortad karenstid vid avställning från 15 dagar till 4 för personbil klass II som blev skattepliktiga den 1 juli 2018 eller senare och med denna

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Avdelningen för juridik. Germund

I den remitterade promemorian föreslår Skatteverket en ändring av vägtrafikskattelagen 2006:227 som innebär att karenstiden vid avställning sänks från nuvarande 15 dagar till

Skälen för regeringens förslag: Studiestöd får i vissa fall lämnas under tid då den studerande på grund av sjukdom eller annan ledighet inte bedriver de studier

Linköpings universitet (Barnafrid) får i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna utveckla och erbjuda kompetensstöd till kommuner och regioner