Dissertatio gradualis, circumlata per Græciam Gothorum arma, captasque ab his Athenas, exhibens; quam, cons. ampliss. Fac. Philos. Ups. præside ... Johanne J. Amnell, ... publice defendet ... Andreas Lithzenius, Ostrogothus. in aud. Car. maj. V Jun. MDCCL

Full text

(1)

DISFER T A T I O G R A D U A L IS ,

C I R C U M L A T A

GR Æ CI AM

G O T H O R U M

A

R

M

A

,

CAPTASque

a b

HIS

A T H E N A S ,

E X H I B E N S ; Q u a M , C O N S . A M P L IS S. F A C . PH IL O S. U PS. P r a e s i d e V i r o Ce l e b e r r i m o,

M

a q

. J

O

H

A

N

N

E

J .

A M N

E

L

L

,

G R . L I T . PROFESS. R E G . e t ORD. P u b l i c e d e f e n d e t S T I P E N D I A K I U l

ANDREAS L I T H Z E N I U S ,

O ST R O G O T H U S.

I N A U D CAR- MAI}.V .7 UN.

H . A . M . C .

(2)

S :

m. R:m.

M :t e m

.

R E G N U M q u e.

s v i o g o t h i c ü m .

i U M M Æ . FIDEL F IR O .

S E N A T O R I .

REGIOR. ORD. EQ.

a c

COMMENDAT.

LIBERO,B A R O NI.

EXCELLENTISSIMO. D O M INO .

NICOLAO.

PALMSTIERNA.

MÆCENATL MAXIMO,

Q U E M .

Geftati. Olim. Sagt

Perennans. Domi. Forisque. Gloria.: Cum . G O T H ÏS . Majoribus. .Vel Orientis. Et. Occidentis. Hofpitio.

V el. SepÈcmtrionîs. Domicilio. Üfîs. Exæquat.

(3)

Q U E M

T o g a tu m . H odie. Heroa.

D e. Pacatiori. Republ. Immortaliter. Promerentem. N o n . Purpura. M agis.

Quam. Serena. Fronte. Emicans.

N a tiv u s. N iv e u sq u e . G O T H IC Æ - Fidei. Candor* Perornat.

Q U E M .

C A M E N Æ .

A b. A lio. N em in e. Sollertius. Cultae.' Coluere. Jam . T u m . Inter. Principes. A lum nos. Jam que. D iu. Inter. Indulgentiflimos. A ltores. Colunt.

Æ ternum que. Colent.

T A N T U M . N O M E N .

Præfemi. D ulciflîm um . Æ tati. V ivacibus. Literarum. M onim entis. A d . Seram . Transm ifiuræ. Pofteritatemü H oc.Quantulum cunqr. Eft.Lucubrationis.Academ icse.

Qua. Par. Efh Anim i. Submiffi. Pietate. Sacrum. Elie. V oluit.

Devotiffimus. Cliens.

(4)

G

l

. D :

me

C A N D I D A T E .

r • M

j \ r m a virosqtte refers, Scythia quos, H ellas,

o m

E ffu ß s, owwi vici a recepit agro.

Quos. M a c eta dominos, <pof FheJJalus, Epi *

rotes,

Boeotus, Getico M a rte jubente, colunt.

E t quacunque fere Danaum natat infula ponto.

Firmior

quaqua terra Pelasga patet.

ÆÏ wm/? defenfa jam Sparta, Corinthus, <4*

Fallaci indigetum relligione deum.

E t quas longa foret mora dicere , A chaules urbes•

Fu paginulis fedulus hi [ce refers.

J/V

, A H D RE d , opuam Fu ßs arte po­

litu/ ,

, Grajaque & Gothica dexter in biforia.

Sic patet, Cfirogotlu flos o , L IT H X ßN F f u *

venta,

Spes patria quam fis deliciofa Futi.

A u th or hinc' olim fur get F ibi mes [is honorum,

Quorum en primitias cedet Apollo brevi.

(5)

s. ©.

C A P U T

P R I U S .

§.

i.

O T H O S inter afque GRÆCOS notitiam ufumque veterem inter- cefliiTe, loquuntur pafîim anna­ lium conditores. JORNANDES

a) au d o r eft, „ Philippum Ma-

„cedona, Gothorum amicitias fe- „ d a tu m , M ’dopam, GotbiU R. fi­ liam, ('À T H E N Æ O M fdam , fi­ liam K ith ilœ , i» e. K e ttil, interprete Nobilifi*. O. D A ­ HLIN,,) b) duxifie uxorem, u t , tali adfinitate roboratus, „Macedonum regna firmaret. Narrat idem, c. 1. ex DIONE , quod, cum Philippus, pecuniæ inopia prefius, „Udifitanam Mœfiae civitatem, quæ tu n c , propter vi­ c i n i a m , Gothis erat fubjeda, inftrudis copiis vallatu­ r u s efTet; facerdotes Gothorum aliqui, fubito patefa­ c i s portis, cum citharis & veftibus candidis obviam

),(int egrefli: patriis diis, ut, fibi propitii, Macedonas re- ___________________A__________________ „ p

el-o ) D e rebus G et. Cap. X. p. m. ö a f . fidit. Amlh b ) Htft. Svec. P. I. cap. a< pag. 37.

(6)

„pellerent, voce fupplici modulantes. Quos Macecî®- ,,nes fie fibi occurrere contuentes, ftupefeunt, & ab „inermibus tenentur armati, Nec mora: acie foluta , „non tantum ab urbis excidio abfllnuere, verum etiam, „quos foris fuerant jure belli adepti, reddiderunt, ini- toque federe ad fua reverfi funt.“ Pertinent huc Scy-

tb a n tm bella adverfus Philippum & Alexandrum M ace­ donas; (quorum H ic , Patrem comitatus, in bello Scy­ thico prima miîitiæ rudimenta depofuit:) fuper quibus confer JUSTIN. c),

§. II. Pergit referre laud. JORNAND. I. c. quem-

„admodum egr.egius Gothorum du&or, S ita lcu s, C L „virorum millibus congregatis, A th en in ’fibus bellum in­ t u l e r i t j idque adverfus Perdiccam, Macedonia: R., quem „Alexander moriens Athenienlium principatui relique- ,,rat fucceflforem. Prselio inito, Gothi fuperiore« dis- „ceflerupt, & f i c , in Græciam difeurrentes, cuc&am

„Macedoniam vaftavere. Hactenus ille.

§. III. Au&ore PAUSANIA, d ) quando poft fa­

ta A lexandri, ßuriÄtvaccs o Avaifxu^cs, roov 7ïçc<j

-Mcczsijcai, (Thracum, Macedonibus finitim orum,

r e x, ) £7[) Aço^ryoeir^v kcci Ttrees, ( uvtlçots è r dnsl^HS 7ioXtfAûüV, ccçi&juto o€ xeti 7T0ÅV vne^ßtßXv]y.crus\ ) tç ç o lrev o-fv* dvres ixtv ( Aver'ifxoc%os ) es ro tayetrov itâ d v yivèvva t t)/f(£V> n , o èê ci nuis ÄyuBoyÅrjs, euorçureve/ueves tcts

7rçùJT£v, V7I0 ru»/ TerZv tclheo. Sic, cum e fummo diferi-

rr in e , in quod res fuas deduxerat, fuga fefe eripuifiet pater Lyfimachus, captus a Getis perhibetur Agathocles filius, paternae militiæ tum primum focius. Cujus ca- / ptivitatem cum indigniffime ferret Lyfimachus, aliis deinde prsehis nihilo profperiorl forte ulus, cum Dromi-

(7)

rbate Rege pacem iniit, Gc iis que concefflt rcc ninety i, e., Thraciae partem, quam trans Iflrum tenuerat, pa&us infuper Getarum regi filiae fuæ nuptias. Htec PAUSANIAS* qui mox fubjicit, tradi ab aliis, non f i ­

lium , fed ipfum Patrem fui fle captivum, d e in ,,iis le­

gibus, quas modo audivimus, iclo cum Getis federe» liberatum. O/ Je, inquit, 8K AyuScv.Atcc, A vo-ipa^cv Je

tcvTov oiÅMvcti Åéy&ai x. r. A. Sed vero in/lituti non fert

ra tio , ut hæreamus in antiquiori terr.pefiate illa, qua exterorum jugo colla nondum fubdideraiit GrsecL

§• IV. Pofteaquam Græciam inter provincias fuas

numerare coeperant Romani, novi Orientis domini, in rebus Grceccrum illuftrior occurrit mentio Gothici no­ minis. Sic, ISIDORO teile e), Dum pro arripiendo reip /

imperio CN. P O M P E JU S C. C Æ SA R arma civilia

commovijjent, Gothi ad praebendum Pompejo auxilium , in Ihejjalia adverfiis Ge/'arem pugnaturi, venerunt, & prœ ceteris gentibus orientis, ( Æ thiopibus, Indis, P er- f i s , M ed is, Graecis , S cyth is, ac reliquis, ) fo r tiu s ei refii te ru n t; quorum Coe la r copiai? virtute turbatus, fe r ­ tur fugam meditatus, nifit nox praelio finem dedijjet.

§. V. Prius aliquantcf, quam tjjv t£ Autc^octoqcs eV/jcArçovv A U G U ST U S adfcivifiet, Moeforum Gotho- ru m q u e , qui Haemum ir.ter & Danubium colebant, , ar­ mis petitam fuifife Macedoniam & Hella da, indicat JO. ZONARAS J ) . OK çocycro? o Mctçv.cs, inquit, xecrcc t 8 '

t& s ' T 8 £ , &V tjî'v MaxftWay, x«) e t ? t i ] v G ç c c k ^ v ,

xaî A? rr\v Eftyciiïa TrefjiÇ&e)?, 7ToÅÅcts tbrcAifjtqaev e'èveat. Tcc fâ’v?/ TÔcvroc 7rochcct y.h MTSOI t$ ( i. e. non My/Ï Afiatici, fed Ma?// Danubiani, Macedonibus Thracibus- que finitimi, quorum hos cum illis commifcere haut

ra-A 2 ro

e) ln Chron, Göth, p. sa, 7C% Ed, Araft. / ) A nnal. T o jt.

(8)

r o fvevertmt hifiorid.) r.ccl TETAI (quos in Ponticis ubi­ que loquitur P. OVIDIUS exful, quosque Scyihas Mce- fiacos facit PLINIUS») ixsyXrjvro » 7Tctactv uerocfcv T8 reA X ^ t

^ ^ |—r .. / J\v *>*- t

ÅijU8 Köa T8 IÇjpa 870CV ve/M/xevoi l i ç o i o v t o ï oe r s * t / -v i s a -v r i ï-v , y.cci ccfocis c -v c /jc trt-v t 7se%XY\^-v\roc-v. y ,.r . A.

§. VI. Sub DECIO lrnper. Gothos, e finitima D a­

t i a Iflrum transgrefios, Nicopolin, Romani turn juris

urbem , occupa fie tradunt PAULUS VARNEFR g ) & AMM IAN. M ARCELL. /;) Cfr. H. G ROTIU S /). Sin autem hac occafiooe intada forte fuit ipfa Græ- c ia , certeproximus arlit Ucalegcn.

§.VIL Quo tempore GALLUS breve deguftabat im-» perium , a Scyiharum Gothorum que vi non immu­ nem fuifie G raciam , innuere nobis viderur Z O - SIM U S, k ) ubi narrat, fxrje t!v f &VCS , POOfUOCiCiS V7Tif-

neon, ccTrcp&vjrcv vtso rura/v (t£v ly.v&av ) KccrotXeiÇ&q-

voci. X. r. A.. Paucisque interjeéfts, AZSisf inquit, Tcr-

&oir (una cum ceteris gentibus, Tteçi rov I=rçcv couvrons 0

t) rocs Kccrcc rr,v EvçaxXijv t’Ari^ovro TtoXeis, etrt 7rsçtAfXe/ix-

pévcv- y\v y cixeicv/uevci. Evidentius id docct JO- Z O N ä -

r a s ni) 7teçi ßocaiXkiccs TcclXis. MaxsJWav, inquit, v.cci

©ecrrocAlctv x«î E)AotJct v.ccréïïçccfxcv ot ExvScci. I K Ï 0 A I

autem & Zofimo & Zonarœ, communi vocabulo, pas- fim audire Gothos, optime monet H. G ROTIU S wj; Quomodo & Valamirum, qui Gothorum Rex fuit, R<v

gem Soy t bar um vocat PRISCUS ; & DEXIPPUS librum

ilium de rebus Gothicis T quem fæpius adlegat JO R N A N - DES a inferipferat r « EmBmcc y uti teftatur PHOTIUSi.

$. VIII. Imperantibus VALERIANO filioque GALr L IE N O ,. quem rîjs ccçx*i£ xoaiwcv pater adfeiverat, G o­

thos,.

g ) In mifcella bift. b) Libr. X X X I. i ) Prolog, ad Hift.: &otii. pag.. 4 a . b) N éocs Æoç. t . I. C. 2,6. p. m. 4 1 . fqq. /) Cfr. Kap. X X X I. pag. 4 9 : m ) Annaiv. Tom, II. p. m. 2 3 2. n) Preleg Pv 17 & 42

(9)

th o s , ulterius progrefibs, Macedoniam non folum Grœ-

tiam que Eurcpæam , fed & Afiaticam, (P onttm vide­

licet &c. minoris Afiæ tra â u s, ) vaftafle, confirmât ex 7 R E B . P O L L IO N E , E U T R O P IO , EUSEBIO, P A U - L O VARNEFR., ceteris, laud. H. C R O T lU S p. 4* Quorfum & inprimis facit teilimonium ZOSIMI o \

Xvv&œv, inquit, yBuv ocvuçccvtoûv , hs ic%UTov y &eaau»

hcvly.y neçifcy yjviïvvx, te. t. A. cujus demum obfidione fo~

luta , y F foots f£r,Tu£eTc irccact» Quibus in tu r ­ bis, quando zcivy ttccçcc muays Çvhoctcy r is 'Efoctiïcç, /tt’

ccoÇctheïcc ryç %k{oc£ , êylvtre’ AÔyvulct ru relias tne/xe-

Aüvtc, firi^s/utaçy sjrcre h%<x£ rtro èteÇ&eiçsv, d fa Sh tc s

Ççc\TÎèc£. ( cum ctttfii Græcia public ee /. cen tim es ex-

tnbi£y oh fecuritatem n g io n is , ageremur ; At he nit nß-

bus euroe erant rcfxu fidei fi oeni a , ne git Elui habita , e #

//t/o everfa fuerant a Sylla. Neque aliter ZONARAS in

'EcttTtheloi Ovotheçtcttby f aliis Bccheçtocvîi, ) T . H. p. m. 2 J3*

ES-v&jv , inquit, x«; t7r< r a r s yevc/utvyc l7iet\oc^dcsœs, x«- x£s- ?i%cv Pocfxulcis roi Trçdypartc. Subjicit detnde m en- fienem rcov Tyx&dv, rev EiotßdvTccv , xod 7ich.iv ttsçi*

Çuvy Tyv Gecerochcvlxyv Trchic^x&iToov' qui tantum GrteciS

omnibus injecerint metum > A§yvcctzs dfotro^c/uytrat rc

reiycs rys’ tocvrox' TrchsM. tu r . -A.

§ IX. Neque prius cefTsfîe fiofee Scytbas, quam i- pfas expiignavifîent Aihenas, in hi/loria G ALLIEN I lmp. ai <Ror eft laud. ZOSINIUS Lib. L c 5 9. p. 6$. ToV

XvxS&Vy inquit, Tyv I&dEcc Kaxtçcc Eice&t\Tûùv, x«l raV

/€F'.KA£ diTcxs ty.Techtc^yycuvT&V, r«Å./>jvrV tVl ry'v ^cs*

T t r u i [ s t T r e i / j d y y v , y c y r y v G ç d x y v xcl tec huf Zc vT cts- G c-

r/:cr t R e , ‘qui Styihtri.iv heic defignartur r o min e , te- fiis eft in Cbrcn. ISJDORUS, p. m. 7 0p. Anno y inquif,

Valeriam & Gallieni p n m y Gothir de/ceißs alpibus r

quibus

(10)

fq.-quibus inhabitabant, Grœciam , Macedoniam, Pontum,

Afiam at que Illyricum vafiarunt; o? quibus llly n a iv itf

M acedoniam X V ß r me annos tenuerunt ; deinde a Clau­

dio Imp. fu p erati, /edes proprias repetunt. Hinc CHRI­

S T O PH . CELLARIUS p) pcrmijiße ait Gallieni iqna-

v i am y inter alia, v t Gothi Thraciam t f Græciam va ft ci­

rent. & LAMB. BOSIUS q), Gothi, inquit, G A L ­

LIENO (Athenas,) in fuam potcftatem redege­

runt ac depopulati

funt-§. X. Quam vero Athenarum expugnationem fub GALLIENO faétam, Zofimo præeunte , 1. c. narrat BO­

SIUS j fub CLAUDIO demum , Gallieni fucceffore, contigifle dixerit quis, ZONARA duce lv dvrccçyja KA»u-

èla Kodcrocçoç r)y libi meminit Bccçfàccçw y cftct rqc Mouojti- icc IhccßocvTwv Klyvas etc Arlotv re koci F.vçu>7SY}v y hcci Xr^c» yhcov ctvrxc' qui, pofteaquam T he(fa Ionic en frufira ob-

fedifient, stscXB’cvtsc raie A&HNAÏ2 , «Acv ccvrocc. Le­

pidum vero eft illud, quod narrat ibidem ZONARAS de Scythis hifce, congefta in unum Wvrcc rà ev rîj :rc- Afi ßifithla, crematuris ; quorum quidam cordatior popu­ lares fuos (rèc cfjLcCpvKas) a tali propofito his avocaverit verbis : rif^i rcctru 01 EXXqieç ccrypXéy^vot, 7rcXs/MKuv a- y.eX^rty eçym , vett brooc tvyelçvrci ytvovrcci, his ta II bu s ,

inquit, occupati Græci, rem militarem negligunt, at que

fie facile [nperabiles evadunt. Quo loco narrat etiam

Zonaras, „ Athenis expuifos hoftes illos opera Clcodcmi

„Athénienfis , & in varias regiones difperfos, fub Clau-

»dio deinceps terra marique multa tulifle gravia.

§. XI. Quid fub CLAUDIO Imp. egerint noftri, plu-

fibus enarrat ZOSIMUS /), quorum praecipua funt hæc:

Scytha

p ) H ili.U n iv. Lib. V. de rebus Rorr. tub Imp. Ethnic, p. in. 138

-q) A ntiq. Gr. P. II. C. IX . 0. VI. r ) J . II. p. 2 3 3, 0 Bibr.

(11)

Scythe Gothique, (quibus adjun&i etiam Heruli & Peu- t £ ,) fexies mille «tftru&is navibus, impofirisque in eas

CCCXX millibus hom inum , per Pontum navigantes, „magno cum malo fuo nçcirevri&e adtigerunt angu/tiasj ,,ub i, collifis inter fe & fradis, partimque demerfis» „partim disjectis navigiis, qui fupercrant, præternavi- „garunt Hellefpontum, navibusque ad montem Atho re- „fe&is, Cafiandream & Thtfialonicen obfederunt: dein

ix Try fjsTcyelccv ccvctQdïrss, r « 7rsç) Acßr^cv v.ctl UeKaya- vluv ihY,l(pvTO Tfctvrcc xcagloc. t ) i.e. petentes medit err (littet

Macedonia; loca, omnes depraedabantur agros, qui Junt

circa Acßtjfcv, (aliis, vocalium adniifla pmciSfoet, Ajj* @oçcv, n cctevlccc in Macedonia propria urbem , de qua vid.

C H R IST. C EL LA R .) it) & n sXxyovlccv quce STRA B O ­

NI X ) eft Macedonia; regio rqutoXins, trium urbium %

In quibus eminuit cognominis urbs Pelagonia, T . LI­ VIO v) memorata. Porro potçet tZv Zkv&w, GscaccXlotv

xcc) Try Eååccccc 7itçmXcvTXTct, prcedas agebat, deprehen-

fosque in agris illis homines captivos abducebat. „Scy*

„ithas, denuo Macedoniam ingreffos, z j ita quidem adtrivic „tum commeatus inopia farnesque, tum obvius fa&us „Romanorum equitatus, ut ad Haemum fc recipere ne- „ceffum haberent : fed vero illic circumdati ab hoftibus à,Scythæ, Romanum peditatum acri prælio verterunt „in fugam & vicerunt. Tandem Scythas in Macedo­ n i a & Thracia redegit ad incitas pe/iilens lues, quæ ,,neque Romanis militibus pepercit. Scythæ autem fu- „peritites, partim Romanis adferipti fuere legionibus partim y rt Xccßorrn' sk yeœçylcw , roture TfPCTtueteTtçŸr r«v a), terram adepti colendam, in agriculturam flndio-

fifftme incubuerunt. Huc usque ZOSIMUS. Ä v .

f) Cap. 4 3 . pag. 69. tt) N ot.O rb . A n t.L ib . II. C. 3. p. 1 0 3 $ ..

3r) Geogr. Lib. V II. y ) Lib. 4 f.C a p . a ? . z ) Cap<4f. pag. 7-?. m) Cap. 4 6 . p. re. 7 4 .

(12)

$. XII. VALENTIS temporibus Grxciam infefta*

r e perrexerunt Gothi. Nimirum poft fata Hermann-

h i , Goth. R., Vtßrogothi, qui communem ha&enus cum Qflrogotbis, ut belli fortunam, ita regem habuerant,

facfta leceffione, Valentis ævo duces fibi delegerunt

J'ndigernum aliosque. conf. laudat, GROT, b) Cum

vero hi Veftfogotni, bona Valentis venia, (quam, per legatum fu u m , U L F i L A M Epijcopum, impetrafte eos tradit Nob. DALIN, Hilf. Sv. F. i. C. X. p. 3 0f . )

M celiam Thraciæque partem tenerent; contra fedus ma­ le habiti a Romanis, bellum his inferunt, vi<ftoresque Jpfum Valentem cum exercitu occidunt. Ex quo tem­ pore Thraciam Daciamque, non jam precario, fed ar­ morum jure plenoque dominatu, poflederunt aliquam­ diu: quod ex AMM. M ARCELL., ZONARA ,P. VAR- NEFR., JORN. &c. confirmât GROTIUS c). Neque alia funt, quæ in hifltoria Valentis memorat ZOSIMÛS

d). OfAcv r t , inquit, ßuqßxqoy rois vTièç rov Iççov y.ecr-

amphois 'ZxvSxis - - - Ofvvyç èe réras «cotfasv.

i. r . A. „Q^ii quidem Hunni, etiamfi adverfus Scythas

yjransiflnanos onmino non poterant aut norant pugna-

,,re pdxev sxiïccy, pugnam fla t ari am , (quæ eft, quan­ g o , pede collato, vir virum adoritur, neque loco quis- ,,quam recedit;) fie tamen circumequitantes, inter „crebras excurfiones , jaculis fuis ingentem Scytharum .,ftragem ediderunt. Ergo jam , qui e Scythis erant fu- „perftites, domicilia fua Hunnis populatoribus relin- „quentes, ?7i) rrjv mwskçxs c%3^v rë Vçu, in adverfam

„ Danubii ripam, trajecerunt, & Romanum rogarunt

„Imperatorem, vellet in Thraciam recipere ipfos, fu­ lturos ei GvpfjLctxiss 7tt^ès KXi ßeßecnss. Nec mora ;

rece-pit i ) Prol. p. 43. fqq. r) Pag. 4 6 . d) Libr. IV . C. 2 0 . p.

(13)

fqq-„pit eos Valens. Cum vero ftarim a tribunis ducibus- „que Romanis, libidini atque avaritiae deditis, qui eos« „ d e m , depolitis prius arm is, admittere debebant, ha­ b e r e n t u r indigne; complures cum armis clam transve­ h i , non jam focios, fed holies fe præbuerunt.“ Atque fie v\ Qçcckïj « 7r o e c r x, n $ c ) y\ Y l c t i o v l c c, e) k o c i r c c fjiè%çi Mcc- M ê C V lO C S KOCI Q s T T O C X l o C S , t'T T X r iç 'é vT O $ 0C Ç & C t4>(U>i TOC IX ^ O S T T F »

<rcvr.ee Xyigofjchwv. L c. Averfurus Imperator graviflimum,

„quod imminebat, periculum, mifïb praetore cum exer­ c i t u , non tam juliis praeliis & aperto, marte , quam per „ftrategemata infidiasque, multitudinem holiium paulla- „tim adtrivit / ) . Cum denique Valens eonftituilTet

TrctvççxTix perfequi bellum Scythicum & abfolvere, ul-

„ tro obvii Scythæ, & praelio fuperiores fa&i, hoftef „propemodum univerfos, internecione maxima, dele- „ v e r u n t; Valentemque ipfum, cum fuorum paucis fu« „ga elapfum us nvoc ym^ v , (in vicum quemdam, villulam

agreftemvt cafam, ut vocant AMM IANUS g ) & O -

R O SIU S,) h ) ignem pariter & materiam, huic alendo „aptam , undique fubjicientes, cremarunt i). Sic de­

m u m , Imperatoris & exercitus Romani in teritu, lata

Veßrogotbis, Thraciam tenentibus, aperta eft via in

Graeciam , crebris exeurhonibus depopulandam.

§ XIII. Neque G R A T IA N O deinde & T H E O­ DO SIO Irrrper. grave elle deliit ttKijScs ttcAJ ruv v7r*£ t o v Içfev SyjuSmv , quorum nomine vel inprimis rès JTor«

com pleri fefe docet ipfe ZOSIMUS A): quamquam

& hi fubinde, ubi nimium fccuri agebant, graviter a

Romanis repreffi fuerunt. De barbarorum vi&oria deq; Romani Imperatoris fu g a , qua ii uti noviflent illi,

fa-B cile

f) P aeon ia feptemtrionalis M acedon iae pars f u it , telle PLINI(J H .N .L .I V . e .X . f ) Z o f. L ib .IV . C. a j . p .*9f . fqq. g ) L ib.X X X L

(14)

r-eile rerum fummam adepturi fuiffenf. conf. laud, ZO- SIM. I). Sane hunc in modum, quod I. c. te/latur i-dem i MuKeiïovlus vu\ ©strcrccXlus èyhovro xvçior quorum,

Ü%CÙÇt HS TUS 7ToXflS LM nçujrOCVTûûV , (p tXnCV^ lu v

laudat ibid», & cap. fq. Unde fa&um* ut Theflali Ma- cedonesque mox horum Scytharum implorarint opemarl- verfus Rom. Imp., tributa rigide nimium atque avide exi­ gentem 5 uti copiofius tradere pergit Z O S I M U S ille , qui tamen in Chriftianum Imperatorem acerbior non­ nullis vifus fuit, ut paganus fcilicet. Et profe&o, non Chrifliani folum feriptores, fed quoque gentilium pluri­ mi m), r¥beo(iofium laudant , ceu bonum Principem $ quem vero ubique locorum carpit Zofimus. Perrexere dein Scytha rot MotXsiïovuv k u) ©eaauXcov Xvjt^eSui, te-

fteeod. 0) „idque frequentata e locis paludofis & (ilve* „ftribus, quo (e recipere confveverant, excurfione, a- ^élisque praedis. Qua ratione cum inopinantes circum­ venirent Græcos, adficerentque damnis, vifum his fuit, Uti loquitur 1. c. ZOSIMUS ^ (pucfxocTU y.uXXcv, vj dv&çœ-

vtas, twm rès s7novTCts. p. 468- Sed & memorias prodit

JORNANDES, 0) G othif, quos initio imperii 7 beode*

jjia n i multa urgebant raala* dein, Theodoho graviter

3)ægrotante, redditum fuiffe animum ; e quibus Fridi-

„qernus cum fuis, ad depraedandam Fheßaltam, Epirum

„& Achaiam , digreffus fit: quem quidem hr flem Gratia-

jynas non tam arm is, quam muneribus & annona con-

^CifTa, expugnirit, inito mox federe, quod & ipfe

'iheodofws, poltquain convaluifTet, valde probaverit.

(15)

CAPUT POSTERIUS.

5. r.

uando fedus, cum Gotbis initum, non fatis re&e fc rvaverant Roman' , ALAR1CUS, Goth. Rexf!

Gr&cimn vallavit, ARC ADIO imperante, ipfas-

que cepit A T H E N A S ; dein, translatis in occidenteoi arinis, Romam capturus. Vfdeantur harum rerum fcri- ptores, PR O C O PIU S, E U T R O P IU S , ceteri, & horum ve/tigia lequutus H. G R O T I US.

Ç.II. Super ingenti chde illa', qua, fub A R C A D IO ,’

Gr&iiam adfecit A LA R IC U S, multis agit ZOSIM. a).

„Videlicet, Gothor. ille re x , e Thracia i n Macedoniam ,,progrefTus & Theffaliam, viros interficit, puerosque ,>& mulieres gregatim abigit, civium opibus direptis. Sic jugum Obiere Boeotia univerfa, &c. ISvjj EÅÅ^ixd, t r,v êj~ tidiva , /utxçt rS'yw, y.ccTo&sçcCpTjv âdcvrct rc7s hsxfxè-

vcis oçcçv, uti lua adhuc ætate tellis elt ZOSIM. l>c.

„Solce incolumes manrerunt Tbebœ > quas, probe mu- „ n ita s , obfidendo tempus ducere noluit Alaricus, ari „capiundas Athenas properans. $7rtviïûov , inquit, rd s

Afyqvccs fÂéïv A èx i7r?fjtsve rrj rèrocv ( r£v ®rßdi-

cûv ) xoAuçkIoc. (p. f i o . ) paucisque interferes: E7n rd s

A , inquit, rtjv moÅiv oicfxtvos iXètv,

oid re fAy& cs rôov eV^ov £ iïvvGt/xévqv. %, r. À.

■Qua vero fpe fua excidiffe Alaricum, pauHo poft tradit ZOSIMUS. , ait, v rr,s toKqojs d ie n e r n ;, xoci

h hsToo ^u<rrsßf(ji x&ixcts, Seîav revd 7tçcvoimv vttsç éuvrrjs

i7n<j7rdroc<&cci, v.cd /uicïeiv clxôç^^rcç. Quafi vero urbis

antiquitas apta fuerit excitanriæ provida: curæ divinæ. Quidni prohibitum etiam a diis, ne ante hæc occupa­

(16)

\

re n tu r Athene a Pififtrafo, a Lyfandro, ab Antipatro, a Sylîa ? dcnique a Scythis five Gothis ; quorum, impe- rante Gallieno , ras Ab was dvrds h7tcÀicçxwdvra>v, in- jeétam ab ipfo ZOSIMO mentionem fupra audivimus, c e . pr. $. IX.) Non video, quid proZofimo quisquam aH hæc fit regefturus, nifi quod antiquior aliquanto fub

Arcadio, quam quidem fub Gallieno, adeoque diis com­

mendatior urbs fuerit; vel forte, quod ab una Gotho­

rum gente bis capi Athenas, dii noluerint.

$, III. Certe, quando fic inexpugnatas manfiffe A-

thenas contendit ZOSIMUS, & gentilitia imbutum fu-

p e rftitione, & Athenienfium, quam Gothorum, parti­ bus addictiorem fefe prodit: praefertim, quia captas ab Alarico Athenas non tacent alii, quos in pofterum au­ diemus. Videtur autem paganus feriptor confulere heic voluifle deorum honori, quos ubique tum profcripferant Imperatores Chrifliani. Hinc cap. feq. b) faris cc~ piofe perfequitur rrjv dirlav, èV yjv r\ 7tôkis 7teçieôdbv\,

Bec7rçz7r*j m a tcrciv , xai eis svaeßeiav rés dy.aovras e7tw.ee •

Å&juévrjV' „A LA R IC US, Athenas obfidens orccvççcctiUi

„mcenia circumeuntem Minervam adfpexit fcilicet, urbis

^ p ro p u g n a tnem , (rrjv 7tço\xa%ov A&tjvctv,) armatam eum

„ in modum, quo confpici fvevit in fimulacris. Sci­ l i c e t & viderat ante mcenia ftantem Achillem H eroa, „om nino talem, qualem Trojanis Homerus exhibuit , , tu n c , cum, Patrocli necem ulturus, pugnam meditare­ tur. H oc eft fpe&rum illud, quo motum Gothorum re g e m , damnato priori confilio, Athenienfibus per praecones obfulifie pacem, fabulatur Zofimus. Sic de- „mum federe per jusjurandum utrinque confirmato, Rex, ,,cum fuorum paucis, Athenas ingrefius perhibetur, i- ^bidemque comiter admodum exceptus epulis

muneri-

(17)

„busque: quo fatfto recefiferit, m'v re nrcA/v ecßxxßrf

y,a,} tî'v ATTiyqv nxcrocv x.ccTctXmu>v, åéet twv (fiixvévTtov

(pOCT fJLCiTMV C).

§. IV. Q j x fcriptoris ethnici fuerit iïsitrtiïctipovlcc,

non e f t, quoti multis exponamus, quoniam id ipfe a- lias d) omniumluculenfifîime arguit, ubi refert, rr,v A -

ô'tjvulav7TcA/V, tv TM xoiTcc t ^ O vctXevroc ßocnKeioiv yevcfjiévw , (quo quidem t e r r a wotu & C r e ta, & Pelopon-

ne f u s, & reliqua omnis Gracia concufTa e r a t , multæque corruerant urbes, ) povyy Trtçtaœ&ïivccr idque ex confi-tnilicaufTa: nempe propter Achillem, una cum M in er-

religiofe honoratum ; quod quidem futurum rr, no- „Af; accTYi^tov, fomnio monitus fuerat Neftorius quidam facrificulus. Hoc vero etiam ita contigifle, adfirmat ZOS/MUS ille, teftimonium provocans Zv^ixvu

QiXcao-Çti , VfXVOV MS T8TCV rcv Hçûjoc yçotÇ)OVTCS. 1. C»

V. Mirari co n v en it, quod non item ceteris Grac ciæ urbibus, A thenarum aemulis, cuftodes deos aut h e­ roas adjunxerit Z ojim u s, fperirorum ve metu un d ecun ­ que fugatum regem G othor. finxerit $ qui vero m ox e) autftor e ft, „viriorem A la ricu m, primo impetu occu- „pata M eg a rid e, in Peloponnejum contendi/Te, cumque

„Ifthm um transiififet, cunftas urbes riullo cepifTe negotio. „ S ic , prima om nium , vi expugnata eft Corinthus, cum ,,wcinis minoribus oppidis, (rcîr nçoaeUcis rolvrrj noXt- »Xvlois.) Gothis inde ceflit A r g o s, cum locis hanc in te r

,)Urbem & Lacedaemona interjacentibus. Demum etiam capta Lacedaemon, immo vero Gracia omnis fubaéla. Koc) MuTYj d*, inquit, r\ S,7r<xçry rwccnryerc rr/ xcivrj rrjs EA-

Acciïoc ocXcfaei. Quemadmodum porro G othi e Pelopon• n efo, cum ingenti praeda, recefterint in E p iru m, & h u ­jus

c) p. f lT rf) Confr L. IV. C 18- P 38*. tum L. V. C. VI p. $13* O p- H4-

(18)

fqq-jus itidem urbe« depopulati fint, in feq. J ) idem fcri- ptor commemorare pergit.

Ç. VI. Ab hiftorica fide alieniora efTe, quæ rrvsdo

de intactis Athenis fcribentem vidimus ZOSÏMUM, hoc facilius nebis perfvademus, quo plu-ris facimus te- ftimonium Patris, hujus rei ge/tæ aetati fupparis, HIE­ R O NYM I g ), qui, communem iftam cunclee Grœciee cla­ dem exponens, Athenarum, Lacedsemonis, Corinthi,

ceterarum civitatum fata exæquat. Sed vero, ut feri- ptori pagano paganum opponamus, captarum Athenarum teftem provocamus CL. CLAUDIANUM h) Poëtam,

Arcadie imperanti avyyjovcv, qui cum tantis Gr ceci ce cladibus involuta dixiflet oppida Pelopeia & Arcadias

/trees, i.e ., Peloponnefiacas civitates 5 in quibus caden­

tem Laccdécmona fla ”rant em que Corinthum nomimtim profert ; infuper adjicit, captas matres Cecropias, i. e fe* sninas Athenienfes, fuiffe in vinculis; quod vix 'aliter heri potuit, quam expugnata urbe Cecropia. (Sic, anti­ quiori nomine , Athenas adnellant poèta: ; videi. a Ce*

tr o p e , Attici regni conditore,)

$. VII,

f ) L . V . C. VII. p. f l f , feqq. & C. XXVr. p. f 7<S , feqq. # ) Epift. I ll ad Heliodor. h) Lib. II in R U F IN . v. i g 6 , fqq, ■p. m. 67. Ed. Parif. Ubi agens poëta de Stiiieone, cui , ne cum Qo» th is in Graecia decerneret armis , Rufiims ille impedimento fuerat # fcünc in modum canit :

His ß Uinc animis acies coliata fuiffet, P r o d i t u non tantas v id i f f t Craecia clades Q p p id a femoto Peloprta M a rte vigerent.

S t a r e n t A r c a d ia e , f ta r e n t Lacedaemonis arces? J\'on v ia r e fum affet geminum flagrante Corintho, JSJec f t r u CECROPIAS traxiffent vincula matres,

i. e. fi Stil «coni pugnare tum licuiflet., ftarent adhuc Græciaç oppida, & a r c e s, Lacedaemon, Corinthus, Athenae, ceterae j quæ vero jam co» cid erunt, captae a G othis, incçnfae, vaftata.

(19)

§. Vil. Sed & adire juvabit E U N A PIU M Sardia*

nit'n i ) ^hiftoricum, qui, licet iri eodem , quo ZOSIMUS ,

argumento verfatus, neque ChriPiiano nomini faven- tior , tamen horum nihil meminit, quæ de diis, A the­ narum pariter & totius Atticæ propugnatoribus, ha* bet Zofimus ille ; quin ex adverfo, quantum ad A ttica m , aliud omnino docet. Hic cum ieripfiflet, prænuncia- tam ab Eleufino facerdote qucdam fuiffe rry t£v ieqxv koc«

Toiï-oûÇry , r.oci rîfc EfaocÅoc ei77ooAftoe,v di7nxarj?^ (& quidem

inprirr is EÅevalvtcc ieçec XGCTKwccCpqae&cci, ) acchiifie id ait tu n c , ere AAAPIXOZ à toe rwv ttvXuv (cum

Alaricus per Thermopylas irrupijct.) Evertenda illa, &

quidem ab rege Gothorum everia Eleufinia, Cereris fa- e r a , fuerunt in A ttica . Nemini facile ignota EAeuc-.V,

7io>as Aijryccioùv, 8 leçov Ajqurçf^ss' k. 7. A. ( uti loqui­

tur SCYLAX Geographus, quem adlegat C. C ELLA R .)

k ) cuius templi meminit & PLINIUS /). Sic autem n e ­

que a vafiitate tunc immurîis fuit A ttic a ; ( fecus quam perhibentem modo audivimus Zofitnum: ) neque vero E -

leufini profuit commentitia fan&itas fua : quippe qua urbe,

M yfteriis fuis augufta, non in Hellade folum, fed orien­

te propemodum Univerfo, fan&ius nihil habitum ftiifTe loquuntur, cum Græci veteres, tum antiquitatum H el­ ladis feriptores hodierni*

§. VIII. Hinc & Zofimtim fal/itatis arguit CÆS. BA- RONIUS in), quo judice, vifionem illam, cujus modo fatfta m entio, foius ipfie Zofimus vidit, imaginatione con-

fitfam. Confer CHRIST. CELLARII Not. in loc, cif,

Zofim i, p. f i l i Iq. & ejusdem Hiß. unw. medii a v i ,

fee, V* p, m. 4 0, fq. in not., ubi fa lfu m effe pronunciaf, quod

i ) In M nxm o. k) N o t. orb. ant. L. II. C. XIII. p. I l f f .

/) H. N . L. X X X V . C. XI. ni) Annal. Eêckfiaft. T om . V. â . Chr. 35>f. p. fq. Ed. Van,

(20)

q m d prodidit Zoßm us, Athenas religione contra A lari- cum def enfas ejje, M inerva prop lignante.

§ IX. Neque Gothorum in Grxcia rebug geftis Colophonem addiderunt capte Athene. Fad:um id a Ve­ il rogo this diximus. Jam vero feculorum ordo nos de- dueit ad Græciam, armis petitam Oßregotborum, qui­ bus , uti fupra monuimus, poft Hermanrikum R. cum Veftrogothis non fuit amplius vel bellorum , vel impe­ rii regii communio.

§. X. Itaque O/lrogothi, pofteaquam, A RCADIO

Im p., minoren) A fiam invafiiTent; cujus rei telles funt ZOSIM. E U T RO P. C LA U D IA N . ceteri; M A R C IA ­ N O dein , LEONE ac ZENONE imperantibus,, in Pan­ noniis atque Illyride confederunt ; idque régnante apud ipfos VALAMIRO ; cujus æquè ac fratris T H E U D E - MIRI ( Jorn. Tbeodemin , 'aliis Ibiodem tri, ) dudiu lon­ ge lateque arma circumferentes noftri, Macedoniam vi- «dnres populati funt ac The fia Ii am , hujusque urbes He­

racleam & Larijjam cepere. Quibus profpere gefiis, in

Pannoniam reduces, bonam Illyrici & Meefise partem, no n jam vi fola* fed & Imperatorum padione, tenue­ runt^ Quo tempore Græcis Imperatoribus, donec an­ nua fibi tributa Coiverunt, haut ra ro , vidriclum armo­ rum ope, prorfus eximia prællitere officia; quæ difer- tiffime, ut fol et, exponentem evolve Nobilifif. DALIN.

n). Cum plura h e ic ,J n præmifibrum robur, adferri

p o fient, contenti erimus unius JORNAND1S teftimo- nio o). Omnes, inquit ille, cum clamore maqm, ad Re­

gem Tbeodemir accedentes Gothi orant, quacunque par­ te vellet, duttaret exercitum. Ergo Theodemirus ad­

oritur

n ) Hift. Sy. P . I. C. X . o) D e reb. geft. Get. L. VI. p. m. 6 9 4 . fqq.

(21)

oritur regnum O rientale, vi den s que undique fib i profpc-

ra provenire, invadit Illyricum• Dein Heracliam & Ztf-

riß'arn, civitates The fla l i x , pm A / capta, jure bellico

fu as facit. Tacemus cetera, qure de THEODEM1RI patris, filiique THEODER1CI felicitate, nec non de federe poftmodum inito, quo Gothis loca, qttee incole­

r e n t, [ponte jam tradidere Romani, narrat ibid laud;

feriptor. Ceterum non eft hujus lo c i, O/lrogotho- rum p orro fequi veltigi3 ; quorum poft heee, occiden­ te propemodum univerfo, latiflime protenfum fuit im­ perium. Harum rerum feriptoribus, antea laudatis, adjunge H. G R O T . Prolegom. p, 4 5, fq.

§.XI. Orientis Imperatore JU S T IN IA N O M., T O - T I L A S , ( Oflrogothorum ille in Italia Rex, Roma bis capta cele b ris,) telle PROCOPIO Cefa r , p ) TlXoîcc

fAKKÇU, ès TÇtCiY.CGlCt , TCT&toV 'ZXlJÇMCCtS, ff T»jV EAActfJoö

fV.fâfuf.v

ovvetpsi TY!

in q u it, Ff tjjv <r-ccicixo:v yjd;çctv, ij vvv Kiçy.vça sTTMCcXe'i r u i, (in Græciæ infulam illam, Ulyflis naufragio celebrem, quam yeaocv etiam HOMERUS, q ) Corcyram

Rom ani, Corfu hodierni Chorographi adpellantj Co-

rinthiorum olim coloniam, T H U C Y D ID E r ) tefle:)

tres c I crSojv çoÀcr cc (frixero , ccvrvv re vyov > s&eflor

(7ridço/Ar,s, y.oci oacci ctXXat otvrv vvaot ZTtiYMxroii, «;

2t-/2c'r«, K£eA«T«i. ( THUCYD. J) & STRABONI / )

r « ^iifDcroi, \>ri<Tides, rtjs Hare,ça y.iyçcv erntypc-oci, x.r.A. i. C. minores infiilœ, Corcyram inter atque Epiri con­ tinentem firæ. Ergo funt fn'fulæ plures, minimum duæ, non unica vrjoos Lv/ocrcc , quam profert STEPHANUS'

C BYZ.)

f S TÇtCiV.CClOt , i CTSJtoV TTAtlÇûûCCtS , fcf TK]V H.AC XÖ06

)tvn i, X q l & o à o i ! r? rès 7 T o i ç c c 7 t t 7 i T c v r c i s iTti^elXots

t v 7relä-v. E t, quibusdam interjecflis,

PC rTVfV fw/v/s/Vi/ imi/ 1\ Lr:mJ\\nr* cnr 111 c > a*rv. t ~

p ) D e Deilo Goth. L. IV . C. X X II. p. 6 2 g , fq. Ed. Paris. *) C X W . E. V . 34. r ) L. VII. î ) L. I. t) L. VIR

(22)

/

I a G O T H . PER GR. ARMA.

BYZ.) AtotßccvTfS it fV rrç'v H7Tf;^ cv , i£cc7rivct!œS a -

Trccvroc thyl^cvrc roc ecjxCfii A woclvrjv %&çïcc, kcc) ïïiocCpeçcvTûûS

K(Koyrohlv m k c c) Ay%/aw. (funt hasc E p iri loca.) & mox :

TlëPùcvTt-ç rrjv ticc^jccåIuv cÀnv, ( m aritim am cram omnem,

f. litoralem Graeciam, ) xoti xocvo)v EAÅjfvwv E rvyßvrss 7roÀ-

Kcus, oivrcïç ÇoçtIojç cc7ttcrccs «A ov. x. r . À. Hæc erat il­

ia Oflroqotbicæ claffis, CCC navibus confiant i s, a d ver- fu s G ra c e s, ( & inprimis quidem E pirotas , C o rc y ra er, vicinosque infulares ceteros » quorum d ire p ta tunc ju e -

ru n t opes y ) expeditio. Quam v e ro , cum Gothicas

virtuti neque concoidia, neque fecunda fors am­ plius comites efient, haut multo poft tempore fequu-

tus eft Ottrogothici, per occidentem, imperii, in Græcia item ac reliquo oriente formidati,

F I N I S .

(23)

Clarilîîmo D om in o A U C T O R I ,

Cognato Amico Integerrimo.

M

ars ferus, ut quondam flagraverat Igneus arO bruit horrenti plurima regna fitu. dor, Evolat, & fecum rapit ad certamina Gottho's,

Ingentem quorum laudibus implet humum. Sic arrnis cecidit Romana potentia noftris,

Tibris & in rapidis flat tremebundus aquis. Sic vos vidrices etjam cecidiflis A thenæ ,

N on v id u m a Gotthis ne quid in orbe foret. Vidimus & claras profternere Palladis arces

Pallada, belligerum quæ Dea nomen habet. Legimus ac tantas per fecula longa ruinas,

Mcenia dum veteris Cecropis alta ruunto Plurima fed, tra d u multum labefada dierum,

Scripta vel ex tenebris funt repetenda fuis. H inc libi L IT H Z E N IU M delegit Apollo fodalem.

Dicere qui Grajum fata vetufta queat* Excutit annales & fcrinia doda pererrat

Ille, laborantem'Diva Minerva juvat.

Jure igitur nortram pofcis, Cognate, Camenam, Nec piget hanc fegnem Pollicitare chelyn. Sangvîne nos junxit genitrix natura propinquo,

Pipnore nos vario junxit & almus amor« Ergo T ibi grator tam dignos laude labores,

Helladis & lucem quam monumenta ferunt. Commemoras Gothico viridantes vertice lauros,

Horrida quas olim Martis arena tulit. Afleris

hoc, noflræ

referas ut gentis honores,

Utque Tuas cingat laurus amica comas. U t facis, ANDRE \ , facias; genus illud avitum

Poftulat & nomen non nifi pulcra Tuum. SA M U EL

(24)

T

C

Min He-rr CANDIDAT.

i C ’ôthtY meoi en tapper Hand

Sin feger fträkt til Girkars land, P s i fjctfva vw dom s'fätet plundrat,

D et ö k a r , w el den äras lä t t, Som Götha- namn kring verlden

fått J k fv îf» e -g n y , hwarmed de dundrat.

Förlåt mig dock, Herr Candidat,’ A t medan ] vid Martis ftat E j fränekt r.-t Heders-kranfar värfva*,

Men vänten dem af Pallas hand, I tyeks för Er och Fofterland E r rä-tt dertil härmed förderfva.

«G.J.j .

A then ju var det tittra H o f, Från hvilket Visdoir.s-Mö'ovs lo f S ig de4t til andra l^rdom s-fäten :

Obilligt d ä, a t , fe5n Er Ä tt Har det förftör-t, I Edar rätt D c r a f til w isdom s-lönen mäten.

T ö r häflda , at Er gamla flä g t, B a d e n , uti fin feger-drägt > D e vtfa Mäftare förflcräckte,

Har jagat dem i i l Nordens fä £ , A t der Ha up Minervae tä lt, Som ljus och vett här fürft upväckte.

Men det är ock emot Er fats> Och derför’ finner jag med plats Hvad vinning de Er kunna gifva.

Men , ty ft, mig förekommer ett : I måft’ här något hemligt fett: Därmed kan faken hulpen blifva.

Ho v e t, om icke detta var Et tecken , fom förbådat haj Hvad ftyrka Göther fkulle v ifa ,

Och huru deras manna-mod ParnafTcn i vårt Svithiod FCr ädel vitterlek Ikull prifa.

N u medan I , min Värde V ä n , Ha*n ock dervid, fom tapper

fv ä n , Ert Götha-mod o fs låtit rö n a , Så faller Er med rätta til Den Crants , hvarmed A pcllo vil Så ädel Äridbarkec beläna,

Sloclholm cl. ar. Majit

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :