• No results found

Arvode vigselförrättare Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arvode vigselförrättare Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2018/19:2558

av Ulrika Heie (C)

Arvode vigselförrättare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regler och ersättning för vigselförrättare förordnade av länsstyrelserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler par vänder sig till borgerliga vigselförrättare. Det ställer stora krav på tillgäng-lighet och ofta finns olika former av alldeles särskilda önskemål för att bröllopsdagen ska vara ett minne för livet.

Att viga par är ett stort förtroende och ett stort ansvar. Den enskilde vigselförrättaren lyder under ett statligt reglerat förordnande. Den som är vigselförrättare åtar sig en juridisk handling men saknar i många fall utbildning och ett särskilt stöd för detta. Många kommuner har administrativa rutiner på olika sätt men det finns ingen garanti för detta. När det gäller utbildning till vigselförrättare och ansvar för arbetsmiljö är det ingens uttalade ansvar. Vissa kommuner har höjt ersättningarna för att överhuvudtaget få någon att ställa upp. Det som kan ses som ett hedersuppdrag är ändå komplext och ersättningen bör ligga i paritet med ansvaret.

För drygt 10 år sedan gjordes en utredning som rörde ersättningar med mera. Men den utredningen resulterade inte i några förändringar när det gäller arvoden som varit oförändrade i 30 år. Ersättning från staten är idag 110 kr, men viger man två par samma dag sjunker ersättningen för par nummer två till 30 kr.

Det är dags att tillsätta ytterligare en utredning för att se över både ersättning och regler. Detta bör ges regeringen tillkänna.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar