Rum för hotade arter i Lund

Download (0)

Full text

(1)

Under information fakta presenterar natUrvårdsverket fakta i olika frågor

in

fo

r

m

at

io

n

fa

k

ta

information fakta goda eXempel natUrvård lip – lokala investeringsprogram maJ 2011

rUm fÖr Hotade arter

i lUnd

Genom att ta ett helhetsgrepp på naturvården har Lunds kommun skapat livsrum för hotade arter och ökat den biologiska mångfalden i storklandskapet.

Med stöd från det lokala investeringsprogrammet, LIP, genomförde Lunds kom-mun programmet ”Storklandskapet – Landskapsvård och småvatten” åren 1998–2001. Inom ramen för programmet analyserades 1 000 småvatten, varav ett femtontal restaurerades. Under samma period restaurerades cirka 110 hektar av Romeleåsens igenväxande fäladsmarker – den gemensamt hävdade betesmarken som en gång låg utanför byarnas åker- och ängsmark.

Det framgångsrika arbetet visar hur en bred naturvårdssatsning med en mång-fald åtgärder kan bidra till att skydda hotade arter, öka den biologiska mångmång-falden, bevara områden med höga naturvärden och öka landskapets rekreationsvärden.

PoSitiVa EffEktEr PÅ miLJÖ oCH Ekonomi

• Ca 138 ha småvatten restaurerades

• Ca 120 ha mark åtgärdades för biologisk mångfald • Förekomsten av vadarfåglar ökade

• Goda häckningsresultat för exempelvis svarttärna och skrattmås

(2)

information fakta

goda eXempel natUrvård lip – lokala investeringsprogram maJ 2011 isBn: 978-91-620-8457-8

GEnomfÖrandE

Den breda naturvårdssatsningen var inriktad på att skydda och bevara såväl växter, träd, fåglar, fiskar och insekter som deras livsmiljöer. Kommunen invente-rade, röjde, gallinvente-rade, planterade alléer, restaureinvente-rade, satte upp stängsel och ställde i ordning boplatser för svarttärna, fiskgjuse och havsörn.

Det är positivt att åtgärderna omfattar många olika miljöer och arter. Men erfarenheten visar att det är tidsödande, kostsamt och svårt att följa upp resul-taten av så omfattande projekt. Arbetet borde vara ständigt pågående och inte tidsbegränsat i ett projekt eftersom många arter och naturtyper kräver återkom-mande insatser.

En bra intern organisation och personal som kan driva projekt har bidragit till att projekten blivit framgångsrika.

PotEntiaL oCH framtida nytta

Naturlandskapet, naturresurserna och den biologiska mångfalden ska bevaras och användas på ett hållbart sätt, bland annat genom restaurering av skog, odlings-landskap och våtmarker. Att ha tillgång till och kunna vistas i naturen är viktigt för alla. På sikt kan det leda till ett ökat miljöengagemang.

När de skyddsvärda naturområdena skyddades, sköttes och gjordes tillgäng-liga ökade områdets attraktionskraft och gynnade den biologiska mångfalden.

MER INFORMATION Kontakt:

Peter Johnsen Telefon: 046-35 52 76 E-post: peter.johnsen@lund.se Mer information om Goda exempel: www.naturvardsverket.se/godaexempel www.naturvardsverket.se/mir FAKTA LIP Lund 1998 Åtgärd 8 Miljöinvestering: 7,0 mkr Bidrag: 3,5 mkr VARFÖR ETT GOTT EXEMPEL

Genom att ta ett helhetsgrepp på naturvården har Lunds kommun skapat livsrum för hotade arter och ökat den biologiska mångfalden i landskapet. Projektet har ökat kunskaperna om kommunens naturvärden, bland annat om rödlistade arter i sandmarkerna, och givit uppslag för kommande projekt. Huvuddelen av arbetet som utfördes inom projekten har fått efterföljare. I dag arbetar kommunen bland annat med fäladsmarker, sandmarker, gamla träd och fåglar. Ett nytt naturvårdsprogram styr arbetet. Det praktiska naturvårdsarbetet har inspirerat andra kommuner, framför allt i Skåne.

naturvårdsverket 106 48 stockholm. Besöksadress: stockholm - valhallavägen 195, Östersund - forskarens väg 5 hus Ub, kiruna - kaserngatan 14.

tel: +46 10-698 10 00, fax: +46 10-698 10 99, e-post: registrator@naturvardsverket.se internet: www.naturvardsverket.se Beställningar ordertel: +46 8-505 933 40,

orderfax: +46 8-505 933 99, e-post: natur@cm.se postadress: Cm-gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma. internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

K

ai

gan t

b

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :