• No results found

Socialtjänstlagen och äldres livskvalitet Motion 2020/21:2207 av Serkan Köse (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Socialtjänstlagen och äldres livskvalitet Motion 2020/21:2207 av Serkan Köse (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1017

Motion till riksdagen

2020/21:2207

av Serkan Köse (S)

Socialtjänstlagen och äldres livskvalitet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om socialtjänstlagen och äldres livskvalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2018 tillsatte regeringen en utredning för att utreda behovet av att äldre får en egen lagstiftning. De äldre har olika behov av stöd, service, vård och omsorg, därför anser regeringen att det finns skäl att se över och analysera vilka för- och nackdelar som finns med att samla alla bestämmelser om äldreomsorg i en särskild lag.

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ska försäkra allas rätt till en skälig levnadsnivå. Det står i socialtjänstlagens 1 kap. 1 § att ”samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet”.

Det saknas i lagen en fastställd definition om vad begreppet ”skälig levnadsnivå” innebär i praktiken, vilket ger kommuner obegränsad tolkningsfrihet. Det är förståeligt att lagen omöjligen kan precisera allt eftersom biståndsbesluten ska utgå från varje enskild människas individuella behov, och insatserna varierar naturligtvis mellan olika individer. Det finns nationella riktlinjer som ska ge stöd till kommuner. Kommuner i sin tur har tagit fram egna riktlinjer exempelvis för biståndsbedömning inom olika områ-den. Problemet uppstår när tolkningarna kan skilja sig beroende på vilken handläggare man råkar ha eller vilken kommun man råkar bo i. Rättssäkerheten sätts ur spel.

Det är enklare att följa socialtjänstlagen och riktlinjer när det gäller exempelvis bistånd till stöd/hjälp vid måltider, att klä sig eller vid städning. Där finns trots allt någon sorts oskriven miniminivå att följa. Man bör äta frukost, lunch och middag, helst också några mellanmål/fika, och det finns rekommendationer av Livsmedelsverket om vad en näringsriktig måltid ska innehålla. Det är betydligt svårare t.ex. vid bedömning av utevistelse, social samvaro och så vidare.

(2)

2 Risken för att livskvaliteten för våra äldre kan variera beroende på var de bor eller vilken handläggare man tilldelas kan minimeras om man i socialtjänstlagen förtydligar, definierar och exemplifierar kring områden som är viktiga för att öka våra äldres livskvalitet. Detta är kanske särskilt viktigt nu med erfarenheterna från den pågående pandemin, tidigare nämnda förtydliganden i socialtjänstlagen kan vara en framtida garant för säkrad och mer jämlik livskvalitet för våra äldre.

References

Related documents

At B anser den uttrykte tanken for å være gjensidig manifest, samsvarer med det metarepresenterte innholdet i setningen og det settet av kontekstuelle premisser som da representerer

För att åstadkomma en effektiv syntolkning måste syntolken välja ut relevant information från den visuella scenen (miljön, händelser, personer, deras utseende,

[r]

Fjärr- och kraftvärme är en viktig pusselbit för att både minska utsläppen i byggnader och samtidigt bidra till minskad energianvändning och vi uppmanar därför kommissionen

Oavsett vilken väg vi ska gå vad gäller andel elektrifiering, vätgas, energieffektivisering osv., så måste all politik vara inriktad på att maximera biogasproduktionen

När det kommer till byggnader i Sverige bör fokus därför ligga på materialtillverkning, produktionsfas i byggskede, cirkulär ekonomi samt utfasning av den sista resten

Detta gäller särskilt risken för skador av klimatförändringarna i Sverige men i ännu större grad i vår omvärld på skogs- och jordbruksproduktion, hur detta påverkar

I svaret från Linköpings kommun, i synnerhet vad gäller avskiljning och lagring av biogen koldioxid (kapitel 9-11) och andra kompletterande åtgärder (kapitel 17-18)

Värmdö kommun delar Naturvårdsverkets bedömning att de föreslagna åtgärderna skulle bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” och är i grunden positiv till

För att komma till rätta med den oklarhet som gäller i frågan och för att främja möjligheterna att anordna internationella elitidrottstävlingar i Sverige bör personer

Enligt gällande rätt får försäkringsföretag ta ut avgifter som högst uppgår till ett belopp som motsvarar direkta kostnader för den administrativa hanteringen av

• Ska det även för detta brott (på samma sätt som för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning) ges möjlighet för svensk domstol att döma även om brottet

Det gäller förutom Tystnadskulturer (Brå 2019:10) som omnämns i betänkandet, även till exempel Grov kvinnofridskränkning - Brottets hantering och utveckling i

Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist..

Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

FAI:s förslag är att det sker under förutsättningen att myndighetens arkivredovisning upprättas i ett på marknaden tillgängligt system som kan exportera uppgifter i enlighet med

Judiska Centralrådet ställer sig bakom utredningens formulering av uppdraget till organisationskommittén och delar uppfattningen att den måste ha en bred kompetens för att

Dess betydande roll bland personer med spelberoende i landet gör också att just denna spelform kan misstänkas vara en sådan som potentiellt kan mediera en eventuell påverkan

Ett antal regleringar omgärdar de allmännyttiga lotterierna som inte omfattar den konkurrensutsatta licensmarknaden; bland annat har lotterierna en möjlighet till undantag

Vidare ställer sig Svenskt Handel bakom förslaget om att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram mål för tillsynen samt en tillsynsstrategi för att få en mer enhetlig tillsyn

Dammsäkerhetsregleringen som införts i miljöbalken syftar till att förebygga dammhaveri dels genom att stödja utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet hos dammägarna, dels genom