• No results found

Nationellt prov i matematik 1 b Del I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nationellt prov i matematik 1 b Del I"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA

NpMa1b vt 2012 1

Namn: ... Klass/Grupp: ...

Del I

1. Figuren är en regelbunden sexhörning. De båda linjerna delar sexhörningen mitt itu. Hur stor del av sexhörningen

är skuggad? Svara i bråkform. Svar: (1/0/0)

2. Bestäm värdet av 25 – 3x om x = –2 Svar: (1/0/0)

3. Man vet att 29,2!1,3=37,96

Vad är då 2,92!13 ? Svar: (1/0/0)

4.

A B C D

Studera trafikmärkena och fyll i tabellerna.

• Ta hänsyn till yttre form, text, färg och innehåll. Hur många symmetrilinjer har varje trafikmärke?

Märke A Märke B Märke C Märke D

Antal symmetrilinjer:

• Ta hänsyn endast till trafikmärkenas yttre form. Hur många symmetrilinjer har varje form?

Form A Form B Form C Form D

Antal symmetrilinjer:

(2)

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA

NpMa1b vt 2012 2

5. Adam köper en begagnad moped. Formeln y=10 000!0,8x beskriver mopedens värde y kronor x år senare.

Hur stor är värdeminskningen i procent per år? Svar: % per år (2/0/0)

6. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2

3 + +

1

9=1 Svar: (1/0/0)

7. Diagrammet visar hur priset beror av vikten för två olika äppelsorter. Hur stor är prisskillnaden per kilogram?

Motivera ditt svar i figuren och rutan.

Svar: kr (2/1/0)

8. Lös ekvationen 9x + 102 = 103 Svar: x = (0/1/0)

9. Om Hanna tjänade 2 000 kr mer skulle hennes månadslön vara en och en halv gång så hög som Noras.

Skriv ett uttryck för Hannas månadslön då Noras månadslön är x kr.

(3)

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA

NpMa1b vt 2012 3

10. x + y = a och x – y = b

Skriv ett uttryck för a – b och förenkla uttrycket.

Svar: (1/1/0)

11. Om x ! 2 och y ! "3, vilket är då det minsta värde

som uttrycket 2x+ y2 kan ha? Svar: (0/0/2)

12. Ringa in det alternativ som gäller. Motivera ditt val i rutan nedan.

Värdet av 2x + 3 är värdet av x + 2

(0/1/1)

(4)

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA

NpMa1b vt 2012 4

13. I en triangel är vinklarna angivna.

a) Skriv y som en funktion av x. Svar: (0/1/0)

b) Ange funktionens värdemängd. Svar: (0/0/2)

35°

x

References

Related documents

( 2 ) Efter 9 minuter har den långsammare löparen sprungit ett och ett halvt varv runt.. slingan, vilket är

I vilket av följande län hade mer än hälften högre lön än medellönen för länet. A Gotlands län B Örebro län C Dalarnas län D

Onekligen finns det mycket som talar för Bagges tes såtillvida att kung Sverre i Sverres saga oftast framstår som ”gang leader”, medan kung Håkon i Håkon Håkonssons.. saga

Kungsbacka: Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar Provfiske av torsk längs västkusten..

Följer man berggrunden från norr till söder, det vill säga från de äldsta till de yngsta lagren, ser man att den omväx- lande består av högre liggande områden med hårdare

Vilka bilmärken hörde 2004 till de tio vanligaste bland bilar ägda av kvinnor men inte bland bilar ägda av män.. A Opel och Renault B Opel och Nissan C Renault och Peugeot D

Samtidsarkeologins viktigaste kännetecken är, menar Burström, studiet av hur föremål och andra materiella lämningar från det nära förflutna på olika sätt berör

Antalet sålda hektardoser kemiska bekämpningsmedel till jordbruket samt den genomsnittliga mängden verksamt ämne i kilo per hektar under perioden

I: Hallberg, Leif, Abrahamsson, Hasse, Björkholm, Magnus & Ahlin, Jonas (red.).. Stockholm: Liber &

Berglund utarbetar därefter en typologi rörande atti- tyder till arbete. Bland Berglunds slutgiltiga attityd- typer hittar vi den altruistiska attityden, som betecknar en

Därutöver redovisas antalet besök och bruttobiljettintäkterna i kronor för de visade utländska respektive svenska

[r]

Denna studie begr¨ ansar sig till deltagarnas svar p˚ a sex artiklar: respons- variabeln m˚ anadsl¨ on och de f¨ orklarande variablerna k¨ on, typ av examen (avser den h¨ ogsta

garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – inte betalas ut, dels den pensionsinkomst för en ensamstående som innebär att pensionen efter skatt och bidrag

Provet ger maximalt 52 poäng. Förslag till undre gräns för Godkänd är 18 poäng respektive 34 poäng för Väl Godkänd. För detta material gäller sekretessen till och med

Detta betyder att också tidpunkterna för när oljekoncentrationen antar sitt största värde och när Långasjön kan användas till dricksvatten igen beror på vilka värden som

Däremot redovisar eleven inte något samband för de röda blommorna varken med ord eller formel eller någon formel för de blå blommorna.

(För godtagbart resonemang baserat på korrekt svar alternativt tydligt resonemang baserat på godtagbart svar ges istället 1 E R/K -poäng.).. gram vilket innebär att de sidor

Trianglarna ABC och DEF är

[r]

Resultatet visar att skolledningen anser att den viktigaste punkten för att integrera de nyan- lända eleverna i skolan är att inte göra någon skillnad på dessa elever bara