• No results found

Kränkningar på nätet Motion 2019/20:1279 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kränkningar på nätet Motion 2019/20:1279 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kommittémotion KD

Motion till riksdagen

2019/20:1279

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Kränkningar på nätet

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om ett generellt straffsanktionerat skydd mot kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett uppdrag till

Datainspektionen och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om personuppgiftslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mer än var tredje 10–16-åring har, enligt organisationen Friends nätrapport 2017, blivit utsatt för kränkningar på nätet det senaste året. Nästan var tionde ung har blivit utsatt för mobbning på nätet det senaste året. Värst drabbade är flickorna. Av flickorna är det 12,5 procent som upplever att de någon gång har blivit mobbade på nätet. För pojkar är siffran 7 procent. När det gäller kränkningar menar Friends i sin rapport att mönstret snarare är kopplat till ålder. Av sextonåringarna har till exempel 51 procent utsatts, i jämförelse med 26 procent av tioåringarna.

Liknande slutsatser går att dra från undersökningen Ungar och medier 2019, gjord av Statens medieråd. Särskilt oroväckande är att barn och unga som uppger att de har utsatts för mobbning och hot på nätet ökar sedan tidigare år.

Under 2019 genomförde Novus en undersökning på uppdrag av Friends för att undersöka kränkningar bland unga som spelar någon typ av digitala spel. Denna visar att 30 procent har blivit utsatta för något slags kränkning när de spelar. 53 procent har svarat att de skämtar eller kommenterar andra spelare på ett sätt som inte känns bra.

Det finns stora skillnader i hur flickor och pojkar använder internet. Medan flickor i betydligt större utsträckning ägnar tid åt sociala medier, ägnar pojkarna betydligt mer tid åt spelande. Flickor tycks vara mer utsatta för sexuella risker på nätet och är överrepresenterade både som offer och som förövare vid nätmobbning.

Nätmobbningen mot barn och unga måste stoppas. En viktig del i det arbetet är att vuxna i allmänhet och föräldrar i synnerhet blir mer närvarande i barns liv. Vuxnas roll att förmedla vad som är acceptabelt beteende både i verkliga livet och på nätet är

(2)

grund-läggande. Barn och unga måste förstå att digitala skändningsord gör lika ont som de som uttalas. Det finns också mer som kan göras för att ta itu med problemen.

Hat och hot på nätet drabbar dock fler än unga. Det drabbar journalister,

opinionsbildare och politiker. Många är berättelserna om journalister och bloggare som möts av stormar av hat och hot. Inte minst kvinnliga journalister och bloggare, och inte minst när ämnet rör flyktingar eller jämställdhet.

Alla kränkningar på nätet utgör inte brottslighet men en del gör det. Det kan handla om kränkande fotografering, olaga hot, förtal, ofredande, hets mot folkgrupp eller brott mot personuppgiftslagen (PUL).

Det kan vara svårt att bevisa brott begångna på internet, det visar Brås rapport 2015:6 Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet. Det krävs ofta att information lämnas ut från det företag som tillhandahåller den internettjänst eller den webbsida där kränkningen har ägt rum för att man ska kunna identifiera en okänd gärningsperson. Det handlar om inloggningsinformation i form av så kallade ip-nummer. I rapporten lyfts det fram som ett stort problem att få ut de

inloggnings-uppgifter som krävs för att kunna spåra okända gärningspersoner. Det gäller i synnerhet för internettjänster som tillhandahålls av företag som befinner sig utanför Sverige. Processen kring en internationell rättshjälpsbegäran är både tidskrävande och om-ständlig. Vidare finns det svårigheter att kunna styrka brottet i ärenden där en misstänkt person har identifierats. Det har att göra med att brott inte har kunnat styrkas i vissa fall men problemen kan också bero på bristande it-kompetens hos polis och åklagare.

Personuppgiftslagens syfte är att utgöra ett skydd mot att den personliga integriteten kränks. Det kan handla om uppgifter om en persons etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse eller fackliga engagemang. I PUL finns möjlighet till skadestånd för den som har blivit kränkt. I realiteten används dock inte detta i dag. Brås rapport visar att polisen mycket sällan registrerar polisanmälningar som rör brott mot PUL. Detta kan förklaras med att varken poliser eller åklagare har tillräckliga kunskaper om PUL. Det måste dock åligga åklagarväsendet att också nyttja detta lagrum. Om dagens lagstiftning i realiteten är tandlös måste en skärpning ske så att åtal för grova kränk-ningar på internet verkligen väcks och det finns en reell möjlighet till skadestånd. Det är först när hotet om att upptäckas och fällas blir en realitet som lagen kan få en före-byggande effekt.

Den dåvarande alliansregeringen tillsatte en utredning (dir. 2014:74) om hur

lagstiftningen kan ses över och anpassas efter den tekniska utveckling som har skett, där alltmer av den digitala kränkningen sker över nätet och inte i traditionell register-hantering. Kristdemokraterna välkomnar flera förslag som regeringen senare föreslog i propositionen Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

(2016/17:222), såsom att straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande och föro-lämpning förtydligas och moderniseras. Lagändringarna innebär också nya

bestämmelser om kränkande fotografering, en fråga som Kristdemokraterna har drivit tidigare. Men vi menar också att dessa åtgärder inte är tillräckliga.

Regeringen bör även ge Datainspektionen i uppdrag att utveckla ett kvalitetsverktyg för sajter med hög integritetsstandard samt överväga om det bör tas fram ett kvalitets-verktyg för internettjänster i relation till den personliga integriteten, likt truste.com, som innebär en märkning av sajter med hög integritetsstandard. Detta skulle vara ett sätt att belöna de sajter och tjänster som arbetar medvetet mot kränkningar på nätet. Krist-demokraterna ökar också anslaget till Datainspektionen med 2 miljoner kronor för att stärka arbetet mot exempelvis näthat. Dessutom vill Kristdemokraterna införa en

(3)

specialenhet inom polisen som arbetar mot näthat och nättrakasserier och höja kompetensen inom polisen inom detta område.

Vi måste ta nätkränkningar på allvar. Så många unga far illa och utsätts utan att den skyldige någonsin behöver oroa sig för att bli upptäckt och bestraffad. Det är inte rimligt. Vi behöver en lagstiftning som skyddar brottsoffren och preventiva åtgärder som leder till färre nätkränkningar.

Tuve Skånberg (KD)

Mikael Oscarsson (KD) Andreas Carlson (KD) Ingemar Kihlström (KD) Lars Adaktusson (KD) Robert Halef (KD)

References

Related documents

Utredningen lämnar därför följande tio rekommendationer varav fyra avser nya utredningar. Tillsammans syftar dessa till att stödet för individen stärks

Kommunerna söker mycket projektmedel idag och ingår i olika samordningsförbund för att hitta finansiering för insatser till denna grupp och detta skulle underlättas om

Även i fråga om kommunal vuxenutbildning (komvux) anger utred- ningen att det framgår av syftesbestämmelserna i skollagen att syftet inte är att uppnå vinst, utan att det

I detta kapitel redovisar vi våra överväganden och förslag. Förslagen följer av de analyser som redovisats i tidigare kapitel och på bedömningar som gjorts av utredningen

Riksdagen anförde bland annat att regeringen en gång om året ska redovisa den granskning av verksamheten som bedrivits enligt lagen (2008:717) om signalspaning i

a) En skattskyldig överför tillgångar från sitt huvudkontor till sitt fasta driftställe i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland som är part i avtalet om Europeiska

c) en missmatchning inte behandlas som en hybrid missmatchning såvida den inte uppstår mellan närstående företag, mellan en skattskyldig och ett närstående

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Subject: Remissvar - Promemorian Några frågor om straff för

riktningen i detta arbete. Förslaget är bra då det skulle förtydliga vikten av samverkan. Kriminalvården anser att myndigheterna tidigt ska involveras för att kunna

Delegationens förslag på den första meningen lyder "Sverige är ledande i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling

Självklart vill vi hjälpa till och erbjuda boende för dem, sade Håkan Westerholm, vd för Göransgården och Solhem hotell i Visby, till tidningen Hela Gotland.. Bland de krav

9.4 Länsstyrelsens roll och regional samverkan i arbetet med Agenda 2030 Länsstyrelsen i Västmanlands län bedömer förslagen som berör den regionala och lokala nivån

Länsstyrelsen bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och verka

–(6.1) PRO stödjer delegationens förslag och menar att all erfarenhet visar att det krävs en fristående funktion för att stimulera, driva på, följa upp och reflektera för

En cirkulär ekonomi kommer att vara avgörande för möjligheten att uppnå målen i Agenda 2030.. Arbetet för ökad resurseffektivitet och en mer cirkulär ekonomi är även

Svar: Karlskrona kommun tillstyrker att parametrarna Andel arbetslösa utan ersättning och Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6 månader utgår ur IFO-

Detta kan i sin tur leda till att tilliten till det samlade offentliga Sverige på sikt försämras och det kanske därför är läge att analysera om inte den nationella nivån måste

Linköping anser inte att delmodellen för kollektivtrafik lever upp till principen att kostnadsutjämningssystemet ska utjämna för strukturella kostnader inom obligatoriska

Linköpings universitets bedömning är också att de olika förändringar som föreslås både var för sig och sammantaget har förutsättningar att stärka kommunkollektivet även

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av

Vimmerby kommun anser därmed att det är av stor vikt att beräkningarna i systemet, där det är möjligt, bygger på aktuell data och att indexering sker.. Det föreslås