• No results found

Kultursektorn är bred och vi måste se alla delar inom sektorn Motion 2020/21:2825 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kultursektorn är bred och vi måste se alla delar inom sektorn Motion 2020/21:2825 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1398

Motion till riksdagen

2020/21:2825

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kultursektorn är bred och vi måste se alla

delar inom sektorn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att dela in kultursektorn i flera delar då det finns en stor differens inom området, vilket gör att skillnaderna är stora, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Covid-19 slår hårt mot många branscher och regeringen har infört stödpaket till många för att de ska klara av det stora bortfall som pandemin har orsakat. En av de många branscher som drabbats hårt av både pandemin och de restriktioner som tillkommit för att stoppa smittan är upplevelseindustrin där ljud- och ljusproduktion bland annat ingår. Branschen arbetar under speciella förhållanden och planerar tillsammans med

kunden/eventmakarna månader innan för en konsert, turné, festival eller företagsevent. Det innebär att planeringsfasen för den här branschen är lång och med de restriktioner som idag finns om att maximalt 50 personer får samlas med social distans så har ljus- och ljudbranschen knappt några kunder vare sig idag eller de närmast månaderna. Konsert- och festivalsommaren tycks vara över redan innan den hunnit börja, då stora evenemang måste planeras långt i förväg. Sommarmånaderna är de viktigaste för livemusiken under ett vanligt år och nu när restriktionerna, av förklarliga anledningar, kommer fortsätta vara på plats över sommaren kommer branschen förlora stora inkomstkällor.

(2)

De statliga stöd som riktas till kultursektorn omfattar inte denna bransch, och utan statligt stöd riskerar hela branschen att försvinna och när eventbranschen så småningom öppnar upp igenom kommer Sverige sakna både kompetens och företagare på området. Det riskerar att ta lång tid att bygga upp en skadad bransch vilket kommer drabba hela upplevelseindustrin. Denna fråga har jag ställt till kulturminister Amanda Lind och av ministerns svar att döma så ser hon inte skillnad på kulturarbetare och egenföretagare inom evenemangssektorn. Storbritannien har i dagarna tillfört nöjesbranschen 1,5 miljarder pund. De företag som verkar inom evenemangsbranschen i Sverige kan inte använda sig av en halverad egenavgift när de inte har en inkomst. De kan inte ta del av kortidspermittering då de ofta är enskilda bolag eller fåmansföretag. Kulturministern hänvisade till att evenemangsbranschen kunde söka stöd från kulturrådet men där finns inget stöd att få då denna bransch inte räkas till kulturarbetare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

References

Related documents

Att det förhåller sig så har politiska, administrativa och kliniska beslutsfattare på alla nivåer inom hälso- och sjukvården, från regeringen till minsta vårdcentral, känt till i

Målet för jämställt företagande och ekonomisk jämställdhet är tillväxt och att kvinnor och män har samma möjligheter på lika villkor att starta, driva och utveckla företag för

Ansökan om eller förslag till mottagare av kulturstipendium ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 mars och sker via e-tjänst på helsingborg.se.. Stadgar för

Om även kontorspapper från verksamheter skall ingå i kommunens monopol kommer detta dock att ställa till det när rapporteringen till EU skall göras, eftersom endast kommunalt

Att avskaffa producentansvaret för returpapper och istället lägga ansvaret och kostnaden på kommunerna innebär en rad negativa konsekvenser, inte bara för miljön och klimatet

Bodens kommun ser gärna att översynen av kontrollen även hade omfattat transportkedjan dvs även transportreglerna (ADR) för att säkerställa att kraven och skyddet över de

Eftersom sakinnehållet i avsnittet i övrigt stämmer med BBR bör det dock sakna betydelse för förslagen till författnings- ändringar och slutsatser i promemorian.. I detta ärende

Försvarets materielverk befarar att promemorians förslag på ändringar inte är tillräckliga för att vända den negativa utvecklingen där kriminella miljöer får tillgång

Försvarsmakten tillstyrker därför promemorians förslag om en bestämmelse om undantag för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut

Utredningen syftar till att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och ska bidra till att bryta denna samhällsutveckling.. Utredningen

I den slutliga handläggningen har även enhetschef Tomas Jonsson deltagit.. Föredragande har varit verksamhetscontroller

registrering skulle bli mer effektiv, och tidigare kunna förhindra falska eller felaktiga anmälningar och registreringar, om Bolagsverket i denna samverkande roll kunde använda sig

Domstolsverket har bedömt att bildandet av myndigheten sannolikt kommer innebära en viss ökning av antalet mål i domstol, såväl i allmän domstol som i förvaltningsdomstol..

myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen” och har inga synpunkter på förslagen. I detta ärende har rättschefen

6.1 Ekobrottsmyndigheten tillstyrker utredningens förslag att Myndigheten för utbetalningskontroll ska få i uppgift att genomföra dataanalyser och urval samt att myndigheten för

Om systemet inte konstrueras rätt från början bedömer ESV att förslaget riskerar leda till ökade kostnader för administration och försämrad överblick av de statliga

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss.. Vi avstår dock

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Sofie Hellström.. I

FINSAM i Malmö tillstyrker förslaget om att i lag tydliggöra att socialtjänstens krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd

Detta innebär sammantaget för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet ska vara summan av 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper

Men Trafikanalys vill poängtera att när endast delar av systemet omfattas av förslaget är det inte möjligt att avgöra om bonus–malus-systemet som helhet uppfyller sitt syfte och

Lätta lastbilar används t ex för hemkörning av mat, för distribution i städer, inom e-handeln, för olika typer av.. installationer

För att identifiera vilka kreditinstitut vars framtida fallissemang riskerar att orsaka samhället indirekta kostnader vid en finansiell kris från sådana kreditinstitut som