• No results found

Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LUND UNIVERSITY PO Box 117 221 00 Lund +46 46-222 00 00

Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär

Persson, Anders; Saether, Eva

2015

Link to publication

Citation for published version (APA):

Persson, A., & Saether, E. (2015). Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet - oskriven läroplan, kultur och karriär. Abstract från Det goda seminariet: Forskarseminariet som lärandemiljö , Lund, Sverige.

Total number of authors: 2

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/ Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

(2)

Abstract antaget till konferensen 2015-02-10 ”Det goda seminariet - forskarseminariet som lärandemiljö”

Det metareflekterande forskarutbildningsseminariet

- oskriven läroplan, kultur och karriär

Anders Persson, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap, Lunds universitet Eva Sæther, docent i musikpedagogik, Lunds universitet

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet bildades i mars 2011 i syfte att administrativt, studiesocialt och vetenskapligt understödja ämneslärarutbildningen som Lunds universitet då var i färd med att starta tillsammans med Högskolan Kristianstad. Vetenskapligt rekryterades två professorer med olika utbildningsvetenskapliga inriktningar. De första tre doktoranderna började 2012 och efter inrättandet av en forskarskola i ämnesdidaktik startade ytterligare sju doktorander sina forskarutbildningar 2013. De tio doktoranderna är förvisso doktorander i utbildningsvetenskap men samtliga har inriktningar som innebär en stor

spännvidd vad gäller forskning: skol- och utbildningssociologi, skol- och utbildningshistoria, lärares yrkesutövning och lärarkunskapens vetenskapliga utveckling, geografiämnets,

matematikämnets (2 st.), naturvetenskapernas, religionsämnets samt samhällskunskapsämnets (2 st.) respektive didaktik. Gemensamt för doktoranderna är att de alla har lärarexamen men trots det är det nog spännvidden i doktorandernas forskningsinriktningar som träder i

förgrunden. Möjligen var detta en viktig bakgrund till att idén om en doktorandmentor föddes. En av oss har haft rollen som doktorandmentor sedan hösten 2012 och arbetet har

huvudsakligen bestått i att leda ett seminarium med de tio doktoranderna. I mailboxen finner vi två sätt att beskriva doktorandmentorns uppgifter innan själva verksamheten startade: introducera doktoranderna till utbildningsvetenskaplig forskning respektive till

forskarstudierna. I båda fallen handlar det om att komplettera doktorandernas handledare i en alltmer specialiserad, mål- och tidsstyrd forskarutbildning. Strukturellt kan doktorandmentorn därmed sägas ha fått en position som öppnar för metareflektion över forskarutbildningen. Verksamheten har organiserats som en serie seminarier som pågått under fyra terminer. Metareflektionen har i synnerhet kommit att fokusera på: 1. forskarutbildningens oskrivna läroplan eller, med andra ord, de erfarenhetsbaserade inramningar av forskarutbildningen som styr olika aktörers förväntningar och sätt att agera; 2. seminariekulturer inom akademiska forskningsmiljöer; och 3. karriärer efter forskarutbildningen.

References

Related documents

Barns lek är ett väl beforskat område där forskare till exempel försökt förstå lek som företeelse, studerat den ur ett nyttoperspektiv, arbetat fram metoder för lekpedagogik

Förändringskontext valdes för att undersöka om någon skillnad av graden av OCB fanns mellan individer i en organisation som vid studiens genomförande befann sig i förändring

____ Jag vill ofta känna mig helt och hållet förenad med en partner och detta skrämmer ibland bort honom/henne 13 ____ Jag och min partner har gemensamma mål som vi arbetar för 14

In the same study Bartholomew and Horowitz 1991 showed that measures of self-concept self-esteem, self acceptance and distress differentiated the attachment groups along the model

Mehmed till exempel, poängterar följande: ”jag tillåter inte att någon reducerar mig till något statiskt utan jag vill kunna veta om min egen identitet och samtidigt tycka att det

Orvar Analys: Det framkommer också en frustration över situationer som informanterna tycker att de inte kan påverka som att de inte får stöd när de vill ha det eller att andra som

Detta kopplar jag ihop med att få information om exempelvis könssjukdomar vilket faller under hälsorelaterade tjänster, som skulle kunna vara sex- och samlevnadsupplysning för

Karlsson, Hedemalm och Berggren (2017) visar på hur viktigt det är att ha en auktoriserad tolk för att patienten ska få rätt information och det framkom även i deras studie