Uppdrag att ta fram fler högskoleprov i syfte att kunna genomföra fler provtillfällen och därigenom minska risken för smittspridning

Full text

(1)

Regeringsbeslut

2020-08-13 U2020/04313/UH

II:3

Utbildningsdepartementet Universitets- och högskolerådet

Box 45093 104 30 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att ta fram fler högskoleprov i syfte att kunna

genomföra fler provtillfällen och därigenom minska risken för smittspridning

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Universitets- och högskolerådet (UHR) att ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler

provtillfällen än i dag. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att förbättra möjligheterna till social distansering vid provtillfället.

Närmare om uppdraget

Högskoleprovet genomförs normalt en gång under hösten och en gång under våren. De senaste två åren har 49 000–70 000 personer anmält sig till respektive provtillfälle. Högskoleprovet genomförs under samma dag och tidpunkt i hela Sverige och på flera platser utomlands, detta för att bl.a. minska risken för fusk.

Den 7 augusti 2020 beslutade UHR att ställa in det högskoleprov som skulle genomförts den 18 oktober. Detta mot bakgrund av risken för ökad

smittspridning av det nya coronaviruset. UHR meddelade samtidigt att myndigheten och provanordnarna planerar att genomföra två provtillfällen våren 2021. Eftersom högskoleprovet av samma anledning inte genomfördes under våren 2020 kommer det inte att genomföras något högskoleprov under 2020.

Om smittläget även under en tid framöver är sådant att det ställs krav på social distansering och det inte går att genomföra andra åtgärder som

(2)

2 (3)

möjliggör för alla anmälda till högskoleprovet att skriva provet vid samma provtillfälle, finns behov av att fler provtillfällen kan anordnas. För att detta ska vara möjligt behöver det dock tas fram fler högskoleprov.

UHR får mot den bakgrunden i uppdrag att ansvara för att ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen än i dag. Därmed möjliggörs två provtillfällen under våren 2021 inför samma

antagningsomgång. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att förbättra möjligheterna till social distansering vid provtillfället. Arbetet med att ta fram fler högskoleprov ska påbörjas omgående.

UHR ska senast den 15 oktober 2020 till regeringen delredovisa tidsplan och uppskattade kostnader för att snarast möjligt ta fram ytterligare

högskoleprov. UHR ska fortlöpande hålla Regeringskansliet

(Utbildningsdepartementet) informerat och slutredovisa konsekvenser och kostnader för framtagandet till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 maj 2021.

Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, anslaget 2.64 Särskilda utgifter vid universitet och högskolor, ap. 21 Fördelas efter beslut av regeringen med 6 000 000 kronor. På regeringens vägnar

Matilda Ernkrans

(3)

3 (3) Kopia till Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet

Blekinge tekniska högskola Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Mälardalens högskola

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Sveriges universitets- och högskoleförbund Sveriges förenade studentkårer

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :