• No results found

Uppdrag att ta fram fler högskoleprov i syfte att kunna genomföra fler provtillfällen och därigenom minska risken för smittspridning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att ta fram fler högskoleprov i syfte att kunna genomföra fler provtillfällen och därigenom minska risken för smittspridning"

Copied!
3
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut

2020-08-13 U2020/04313/UH

II:3

Utbildningsdepartementet Universitets- och högskolerådet

Box 45093 104 30 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att ta fram fler högskoleprov i syfte att kunna

genomföra fler provtillfällen och därigenom minska risken för smittspridning

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Universitets- och högskolerådet (UHR) att ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler

provtillfällen än i dag. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att förbättra möjligheterna till social distansering vid provtillfället.

Närmare om uppdraget

Högskoleprovet genomförs normalt en gång under hösten och en gång under våren. De senaste två åren har 49 000–70 000 personer anmält sig till respektive provtillfälle. Högskoleprovet genomförs under samma dag och tidpunkt i hela Sverige och på flera platser utomlands, detta för att bl.a. minska risken för fusk.

Den 7 augusti 2020 beslutade UHR att ställa in det högskoleprov som skulle genomförts den 18 oktober. Detta mot bakgrund av risken för ökad

smittspridning av det nya coronaviruset. UHR meddelade samtidigt att myndigheten och provanordnarna planerar att genomföra två provtillfällen våren 2021. Eftersom högskoleprovet av samma anledning inte genomfördes under våren 2020 kommer det inte att genomföras något högskoleprov under 2020.

Om smittläget även under en tid framöver är sådant att det ställs krav på social distansering och det inte går att genomföra andra åtgärder som

(2)

2 (3)

möjliggör för alla anmälda till högskoleprovet att skriva provet vid samma provtillfälle, finns behov av att fler provtillfällen kan anordnas. För att detta ska vara möjligt behöver det dock tas fram fler högskoleprov.

UHR får mot den bakgrunden i uppdrag att ansvara för att ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen än i dag. Därmed möjliggörs två provtillfällen under våren 2021 inför samma

antagningsomgång. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att förbättra möjligheterna till social distansering vid provtillfället. Arbetet med att ta fram fler högskoleprov ska påbörjas omgående.

UHR ska senast den 15 oktober 2020 till regeringen delredovisa tidsplan och uppskattade kostnader för att snarast möjligt ta fram ytterligare

högskoleprov. UHR ska fortlöpande hålla Regeringskansliet

(Utbildningsdepartementet) informerat och slutredovisa konsekvenser och kostnader för framtagandet till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 maj 2021.

Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, anslaget 2.64 Särskilda utgifter vid universitet och högskolor, ap. 21 Fördelas efter beslut av regeringen med 6 000 000 kronor. På regeringens vägnar

Matilda Ernkrans

(3)

3 (3) Kopia till Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet

Blekinge tekniska högskola Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Mälardalens högskola

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Sveriges universitets- och högskoleförbund Sveriges förenade studentkårer

References

Related documents

Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 uppdraget att ansluta till tjäns- ten Mina meddelanden med alla meddelandeflöden som adresseras till personer eller organisationer och som

Något Hem & hyra kunde konstatera efter sin undersökning år 2016 var att många allmännyttiga bostadsbolag hade ändrat sina uthyrningsvillkor: av de 289 bolag som svarade

Uppfölj- ningen visar att bidraget har betalats ut till ett brett spektrum av insatser, att man har fokuserat på olika mål vid fördelningen av medel, att man har valt att arbeta

Preliminärt ser vi potentiella förklaringar till ett lågt småhusbyggande i storstadsregionerna inom följande områden: det råder brist på lämplig mark, markpriserna är för

järnvägsanläggningar mellan åren 2008 och 2011 från enbart inhemska utsläpp. Alt 1) betyder att uppvärmning som används av branscherna själva ingår, dvs. bygg,

Målsättningen med projektet är att pröva nya dialogformer för att medborgares idéer kring gestaltning av områdena ska få stort utrymme i pågående fysisk planering och

Andelen förnybar energi ska enligt EU:s direktiv med bindande mål till år 2020 om för- nybar energi beräknas som kvoten mellan förnybar energi och slutlig energianvändning.

c) i en av dessa strukturer sker en mycket exakt integrering mellan det sensoriska, visuella inflödet och de motoriska styrsignalerna. Beskriv hur detta går till, samt ange även

Detta står i bjärt kontrast till de studier av idrott och social utveckling som gör gällande att ett explicit fokus på social utveckling är av avgörande betydelse för

Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för 2022-2025 bidrar till att uppnå de globala målen Ingen hunger (2), God hälsa och välbefinnande (3), Rent vatten och sanitet för

Den politiska majoriteten vill garantera att objekt som avyttras från kommunkoncernen säljs till marknadspriser och därför måste likvärdiga värderingsprinciper gälla..

Den sociala dimensionen tycks också vara särskilt viktig för utövarna av fotboll, volleyboll, golf, innebandy, bandy och tennis vilka i högre utsträckning än i jämförelse

en ”omdefiniering” av den normala verklighe- ten konstruerar en annorlunda verklighet på egna premisser med egna målsättningar och uttryck för vad som är

På idrottens alla nivåer, från barns fria idrottslekar till den yppersta eliten, fi nns faktorer som på olika sätt skapar skilda förutsättningar och villkor för kvinnors och

A2 - Uppgifter som mäter förmågan att använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.. A3 - Uppgift som mäter förmågan att planera en

• Fryspunkt: Temperaturen då ett flytande ämne stelnar och övergår till fast form. • Kokpunkten beror på

Alla studier som utvärderat effekter av olika former av sjukgym- nastiska interventioner innehållande information till och träning av patienter som skulle genomgå buk-

Dessa blir klyvda för att forma det aktiva hormonet samt till bindningen eller C-peptid.. Första klyvningen innefattar 2 ”klipp” där preproinsulin —>

sjukhusgenetiker, genetiska vägledarna, ST-läkarnas nätverk, arbetsgrupper inom GMS resp NPO, samt föreningens representation i det europeiska nätverket

De sammanfallande skrivningarna visar på allmän överensstämmelse mellan det regionala utvecklingsprogrammet och översiktsplanerna när det gäller energifrågan för

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1

Den som bedriver kollektivtrafik eller ansvarar för lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik får ge resenärer och andra personer de