• No results found

Uppdrag att bevaka statens rätt med anledning av underrättelse om tvist i enlighet med Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal med Kina

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att bevaka statens rätt med anledning av underrättelse om tvist i enlighet med Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal med Kina"

Copied!
2
4
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2021-01-14 I2021/00036 (delvis) II 5 Infrastrukturdepartementet Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att bevaka statens rätt med anledning av underrättelse om tvist i enlighet med Sveriges bilaterala investeringsskydds-avtal med Kina

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Justitiekanslern att bevaka statens rätt och att föra eller låta föra statens talan med anledning av den formella skriftliga underrättelse om en tvist rörande vad som uppges vara en investering i enlighet med artikel 6 a i överenskommelsen om ömsesidigt skydd av investeringar mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering av den 29 mars 1982, med de tillägg som följer av protokollet om tillägg av den 27 september 2004, som framställts mot staten av Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei).

Regeringen uppdrar vidare åt Post- och telestyrelsen att bistå Justitiekanslern i uppdraget att bevaka statens rätt och att föra eller låta föra statens talan med anledning av underrättelsen.

Huaweis skrivelse och övriga handlingar i regeringens ärende I2021/00036 överlämnas till Justitiekanslern.

Ärendet

Huawei har, i en skrivelse som kom in till Regeringskansliet den 4 januari 2021, underrättat Sverige om att det föreligger en tvist rörande vad som uppges vara en investering mellan Huawei och Sverige i enlighet med artikel 6 a i överenskommelsen om ömsesidigt skydd av investeringar mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering av den 29 mars 1982, med de tillägg som följer av protokollet om tillägg av den 27 september 2004.

(2)

2 (2)

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Staffan Lindmark

Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM och EUR

Justitiedepartementet/L4, L6, Po, SSK och Å Utrikesdepartementet/ASO, FH, HI, ES och RS Försvarsdepartementet/MFI, MFU, RS och SUND Finansdepartementet/ BA och RSA

Näringsdepartementet/BI och EIN Huawei Technologies Co., Ltd.

References

Related documents

Totalt granskades i undersökningen 330 ärenden av olika slag och noter- bart var till exempel att i 89 procent av ärendena var kommunen delaktig i beställning av åtgärderna

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Det finns således aspekter inte bara i strukturen med regler, organisation etcetera, utan också i idrotts- och sam- hällskulturens etablerade normer och värden, som kan

• Genom att utveckla en idrottsrörelse som möjliggör för äldre att fortsätta vara aktiva idrottsutövare men också att engagera fl er äldre som ledare innebär att vi kan

tidig mobilisering och fysisk aktivitet efter buk­ kirurgi på grund av cancer anses vara viktiga delar för att minska risken för postoperativa komplika­ tioner (1).. Efter

 Vid aktivering av muskelceller frisätts Ca2+ från SR varvid myosinhuvudena, som också kallas korsbryggor, kan binda till aktin.. Myosinhuvudena,

11:30 – 11:50 Best Poster presentation Chair: Nicoline Hoogerbrugge. 11:50 – 12:10 Post-course Quiz

Det arbete som lagts ner inom ramen för att ta fram regionala system- analyser och länstransportplaner har enligt flera intervjuare bidragit till att förbättra samspelet mellan

Ny plan 4 § Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte

engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Regeringskansliets

Polismyndigheten anser att det bör förtydligas i lagen att socialtjänsten ska ansvara för att erbjuda insatser som syftar till att ge stöd till en enskild att upphöra med

Sten-Åke Nilsson Ordförande Regeringskansliet/ (Näringsdepartementet Landsbygdsavd) 10333 Stockholm

I Justitiekans- lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet. Justitiekanslern har från

I detta examensarbete har vi undersökt hur de allra yngsta barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande på förskolan samt hur de samspelar och

Skolverket ska föra en dialog med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndig- heten (SPSM) och Skolforskningsinstitutet om arbetet med nationella målsättningar, delmål

15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra talan för ett barn eller en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan

1 Citat hämtat från förundersökning hos polisen i Örebro län, diarienummer 1800-K28712-06. 3 Exempel på andra arbetsuppgifter är beslutande om strafföreläggande enligt 48 kap.

Stöld eller skada ersätts inte om den beror på svindel, missbruk, vårdslöshet eller underlåtenhet att följa tillverkarens anvisningar för användning, installation,

Enligt en lagrådsremiss den 28 oktober 2021 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag

När samhället och ekonomin förändras drabbas vissa människor av om- ställningsproblem. Men vem, och hur? Och vem får vara med och påverka hur omställningen ska se ut? Denna

Det burde være slik at man alltid må vurdere hvordan omsorgsteknologi kan bidra, i alt fra de overordnede tingene, som når en kommune planlegger forholdet mellom sykehjem

Som grund för yrkandet angav verkställande direktören att Superfos inte enligt kvittningslagen hade rätt att genomföra kvittning på sätt som skett och att bolaget var skyldigt

Makar som har barn sedan tidigare ärver inte varandra utan arvet går då, efter bodelning mellan makarna, direkt till särkullbarnen.. Detta kan dock förändras till viss del, om