Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2021-01-28 S2021/00826 I:8 1 bilaga Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med

tilläggsöverenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022

Regeringens beslut

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att, med anledning av tilläggsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022, utbetala 445 000 000 kronor till regionerna i enlighet med bilagan.

Medlen utbetalas från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

omsorg avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen betalas ut engångsvis utan rekvisition senast den 20 januari 2021. Medel som regionerna inte har utnyttjat ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Regeringskansliets diarienummer för tilläggsöverenskommelsen och för regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar.

Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av behörig företrädare för SKR.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har, i enlighet med tilläggsöverenskommelsen, rätt att begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning från SKR. Vidare villkor framgår av bilaga 1 i tilläggsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en personcentrerad, tillgänglig och

(2)

2 (3)

jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021– 2022.

Ärendet

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKR har en tilläggsöverenskommelse träffats mellan staten och SKR om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022 (S2021/00822).

För 2021 avsätter regeringen 481 000 000 kronor för ändamålet. Av dessa medel fördelas 445 000 000 kronor till regionerna för insatser inom förloss-ningsvården och kvinnors hälsa. Samtliga regioner får ta del av medlen som fördelas utifrån befolkningsmängd. Utbetalningen baseras på senast

tillgängliga data från Statistiska centralbyrån (SCB) i december 2020. Regionerna ska enligt tilläggsöverenskommelsen årligen, senast

den 28 februari 2022 lämna en redovisning av påbörjade insatser till SKR. SKR ska lämna en samlad redovisning av påbörjade insatser inom

tilläggsöverenskommelsen till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022.

På regeringens vägnar

Lena Hallengren

(3)

3 (3)

Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM

Finansdepartementet/BA, OFA K, Socialutskottet

(4)

Bilaga till regeringsbeslut 2021-01-28 I:8 Region Belopp Region Stockholm 102 555 378 Västra Götalandsregionen 74 363 766 Region Skåne 59 552 533 Region Östergötland 20 035 473 Region Uppsala 16 639 601 Region Jönköpings län 15 648 153 Region Halland 14 425 596 Region Örebro län 13 108 195 Region Sörmland 12 834 381 Region Dalarna 12 334 948 Region Gävleborg 12 332 804 Region Värmland 12 130 209 Region Västmanland 11 886 753 Region Västerbotten 11 714 901 Region Norrbotten 10 704 243 Region Kalmar län 10 549 200 Region Västernorrland 10 490 458 Region Kronoberg 8 671 779 Region Blekinge 6 827 204

Region Jämtland Härjedalen 5 619 654

Region Gotland 2 574 775

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :