• No results found

Remiss av promemoria ”Genomförande av EU-förordningen 2018/858”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemoria ”Genomförande av EU-förordningen 2018/858”"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Remiss 2019-07-05 I2019/01988/TM Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Remiss av promemoria ”Genomförande av EU-förordningen 2018/858”

Transportstyrelsen har på uppdrag av Regeringskansliet analyserat vilka följder och ändringar som förordning (EU) 2018/858 föranleder i nationell lagstiftning avseende typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter. Promemorian remitteras.

Remissinstanser AB Volvo

AVL MTC Motortestcenter AB

Bilimportörernas Riksförbund (BIRF) BIL Sweden Fordonskomponentgruppen (FKG) Konsumentverket Kommerskollegium Lastfordonsgruppen Motorbranschens Riksförbund Motormännens riksförbund Naturvårdsverket

(2)

2 (2)

Nevs

Nilsson Special Vehicles

RISE - Research Institutes of Sweden Scania

Släpvagnsbranschens riksförbund

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Svensk Maskinprovning AB (SMP)

Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation (SFRO) Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF)

Swedac SWETIC Volvo Cars

Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 31

oktober 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till n.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till peter.kalliopuro@regeringskansliet.se. Ange diarienummer

I2019/01988/TM och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Tomas Brolin

References

Related documents

Enligt uppdraget ska Boverket även komplettera och fördjupa den vägledning som Boverket redan tillhandahåller inom ramen för PBL kunskapsbanken.. Detta ska vid behov ske

Andelen hushåll som uppger att de inte har någon hemförsäkring uppgår till 2 procent, något högre i mindre städer och lägre i större städer, se fi- gur 12.. Det är

Forskning visar att personer som köper sex sällan önskar att den person de köper sex av framstår som utsatt el- ler tvingad utan tvärtom som att hen själva har valt att och trivs

Nedbrytare I ekosystemens näringskedjor överförs den kemisk bundna energin från organism till organism antingen genom föda eller för att en död organism bryts ner av

I undersökningen har flera frågeformulär använts; en bostadsenkät (något olika för flerbostadshus respektive småhus) som besvaras för varje bo- stad, samt tre olika

Enligt DO:s uppfattning är det mot denna bakgrund önskvärt att rutinerna för rapportering utformas med en viss flexibilitet och på ett sätt som medger en anpassning till de

Remiss 2020-12-16 Ju2020/04700 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-11-03 I2020/01781 Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Departementssekreterare Sofie Mååg 08-4059459 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2020-10-08 Ju2020/03659 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103

Remiss 2020-11-23 Ju2020/04275 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-11-11 S2020/08228 Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8

Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Karin Sandkull Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33

Remiss 2020-05-18 M2020/00750/Me Miljödepartementet Miljöprövningsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 16 29 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-05-13 S2020/04306/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-03-26 Fö2019/00912/MFU Försvarsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2019-06-17 I2019/00922/E Infrastrukturdepartementet Departementssekreterare Filip Vestling 08-405 88 66 076-525 53 10 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Remiss 2019-11-08 Ku2019/01860/KO Kulturdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16

Remiss 2019-10-01 Ju2019/03199/L7 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103

Remiss 2019-11-11 Arbetsmarknadsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8

Remiss 2019-06-04 I2019/00525/TM Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Kansliråd Linnéa Lundström 08-405 47 62 072-454 53 89 Telefonväxel: 08-405 10 00