Uppdrag att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-08-15 S2019/03412/SF (delvis) II:2 Socialdepartementet Inspektionen för socialförsäkringen Box 1056 405 22 Göteborg Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning

Regeringens beslut

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera orsakerna till variationen i avslag och nybeviljande av

aktivitetsersättning sedan det nuvarande regelverket infördes.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2020.

Bakgrund

Aktivitetsersättning kan lämnas från och med juli det år då den försäkrade fyller 19 och längst till och med månaden före den månad då den försäkrade fyller 30 år. Förmånen kan beviljas för längst tre år (33 kap. 18–19 § social-försäkringsbalken, förkortad SFB). För rätt till aktivitetsersättning fordras att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan och det kan antas att nedsättningen består under minst ett år (33 kap. 5 och 7 §§ SFB). Försäkringskassan ska i denna bedömning av arbetsförmågan beakta den försäkrades förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden (33 kap. 10 § SFB). Detta innebär att arbetsförmågan prövas även mot lönebidragsanställning eller en liknande anställning som kan bli tillgänglig för den försäkrade (prop. 2007/08:136 s. 88).

Aktivitetsersättningens nuvarande regelverk trädde i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:136). Sedan dess har antalet nybeviljade aktivitetsersättningar och andelen avslag per år varierat påtagligt. Antalet nybeviljanden har varit som högst 8 714 (2015) och som lägst 5 505 (2018). Sedan 2012 har andelen

(2)

2 (2)

avslag på ansökningar om aktivitetsersättning varit som lägst 13 procent (2014) och som högst 40 procent (2018).

Stabilitet är avgörande för tilltron till sjukförsäkringen. Stora variationer i försäkringsutfall, trots oförändrat regelverk, riskerar att påverka tilltron negativt. Det är därför angeläget att analysera orsakerna till variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning sedan det nuvarande regelverket infördes. På regeringens vägnar Annika Strandhäll Peter Wollberg Kopia till Försäkringskassan

Figure

Updating...

References

Related subjects :