Att opereras och vara vaken: Upplevelser utifrån patientperspektivet

44  Download (0)

Full text

(1)

KANDID

A

T

UPPSA

TS

Omvårdnad (61-90) 30 hp

Att opereras och vara vaken

Upplevelser utifrån patientperspektivet

Marie Andreasson och Caroline Bjerså

Omvårdnad 15 hp

(2)

Att opereras och vara vaken

Upplevelser utifrån patientperspektivet

Författare:

Marie Andreasson

Caroline Bjerså

Ämne Omvårdnad

Högskolepoäng 15 hp

(3)

Titel Att opereras och vara vaken – Upplevelser utifrån

patientperspektivet

Författare Marie Andreasson och Caroline Bjerså

Sektion Akademin för Hälsa och Välfärd

Handledare Tommy Berntsson, Universitetsadjunkt, Fil. Mag.

Examinator Margareta Pejner Norell, Universitetslektor, Med. Doktor.

Tid Våren 2015

Sidantal 17

Nyckelord Anestesi, Omvårdnad, Patienter, Upplevelser, Vaken Kirurgi

Sammanfattning

Det är vanligt att patienter som genomgår kirurgi får antingen lokal eller regional anestesi istället för att bli helt sövda. Denna anestesiform kräver mycket av patienten avseende samarbete. Den perioperativa omvårdnaden anpassas under varje operation efter den enskilde patientens behov. Denna studie har utförts som en litteraturstudie med syftet att beskriva patienters upplevelser under vaken kirurgi. Resultatet kategoriserades utefter tre teman; Upplevelser av smärta och obekvämlighet,

Upplevelser av oro och ångest och Upplevelser av utsatthet eller delaktighet. Patienter som genomgår vaken kirurgi upplever smärta, känslor av obekvämlighet, oro, ångest och rädslor för att behöva höra, se och känna något av operationen. Känslan av att inte ha kontroll över sin egen kropp skapar känslor av utsatthet. Närvaro och

kommunikation mellan anestesisjuksköterskan och patienten skapar upplevelser av delaktighet. Resultatet diskuteras utifrån Comfort Theory’s fyra kontexter; Fysisk, Psykospirituell, Sociokulturell och Miljömässig. Anestesisjuksköterskans uppgifter blir att hitta de omvårdnadsinterventioner som lindrar och underlättar patientens situation i den perioperativa miljön. Vidare finns det således behov av att undersöka vilka olika omvårdnadsinterventioner som påverkar patientens perioperativa nöjdhet och bekvämlighet.

(4)

Title Awake surgery – Experiences from the patient perspective

Author Marie Andreasson and Caroline Bjerså

Department School of Social and Health Sciences

Supervisor Tommy Berntsson, Lecturer, MSc.

Examiner Margareta Pejner Norell, Assistante professor, nursing, PhD.

Period Spring 2015

Pages 17

Keywords Anesthesia, Awake surgery, Experiences, Nursing and

Patients

Abstract

A common procedure in surgery is local or regional anesthesia in contrast to general anesthesia. These forms of anesthesia demand a lot from the patient in terms of collaboration. During the surgical procedure, the perioperative nursing care needs to be adapted to each patient’s individual needs. Therefore, this study is a literature review with the aim to describe patients’ experiences during awake surgery. The results were categorised from three themes, experiences of pain and discomfort, experiences of anxiety and fear, experiences of vulnerability or participation. Patients undergoing awake surgery experience pain, discomfort, anxiety and fear of hearing, seeing and feeling anything during the surgical procedure. The feeling of not having control of your own body results in experiences of feeling vulnerable. To be close to the patient and have a good communication between the nurse anesthetist and the patient create experiences of participation. The role of the nurse anesthetist is to find nursing interventions which relieve and help the patient in these situations. The results are discussed according to the Comfort Theory’s context; physical, psychospiritual, sociocultural and environmental. The skills for the nurse anesthetist are to find nursing interventions which relief and ease the situation for the patient. Furthermore, there is a need to investigate effects of different nursing interventions on patients’ satisfaction and comfort in the perioperative setting.

(5)

Innehållsförteckning

Inledning ... 1

Bakgrund ... 1

Anestesiologisk omvårdnad och vård ... 1

Comfort Theory ... 3

Problemformulering ... 4

Syfte ... 5

Metod ... 5

Datainsamling ... 5 Databearbetning ... 6

Forskningsetiska överväganden ... 6

Resultat ... 6

Upplevelser av smärta och obekvämlighet ... 7

Upplevelser av oro och ångest ... 8

Upplevelser av utsatthet eller delaktighet ... 9

Diskussion ... 11

Metoddiskussion ... 11 Resultatdiskussion ... 13

Konklusion ... 16

Implikation ... 16

Referenser

Bilagor

Bilaga A: Sökordsöversikt Bilaga B: Sökhistorik Bilaga C: Artikelöversikt

(6)

Inledning

Det är vanligt att patienter som genomgår kirurgi får lokal eller regional anestesi istället för generell anestesi som innebär att patienten försätts i djup sömn (Valeberg, 2013). Regional anestesi är en väl beprövad anestesimetod och har använts i nästan 100 år. De senaste årtiondena har anestesimetoden ökat kraftigt på grund av säkrare läkemedel och metoder för att anlägga bedövningen (Halldin & Lindahl, 2000). Anestesisjuksköterskans kompetensområde inkluderar att genom den perioperativa dialogen skapa en lugn, trygg, säker och stödjande miljö för patienten.

Anestesisjuksköterskan ska självständigt kunna planera och omhänderta patienten vid regionala och lokala anestesier. Omvårdnaden skall anpassas efter patientens egna resurser och utföras på professionellt sätt (Riksföreningen för anestesi och

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012).

Bakgrund

Anestesiologisk omvårdnad och vård

Anestesiologisk omvårdnad innebär att skapa en gynnsam miljö för patienten och genomföra den perioperativa omvårdnaden så optimalt som möjligt (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012).

Patienterna som opereras i lokal eller regional anestesi är helt eller delvis vakna (Valeberg, 2013). Eftersom dessa anestesiformer kräver mer av patienten avseende samarbete är det av stor vikt att patienten är väl informerad preoperativt (ibid). Enligt Wahab, Grundy och Weidmann (2011) är patienter som genomgår vaken

hjärntumörkirurgi oroliga vid första tanken på att vara vakna under kirurgin. Därför är preoperativ information viktig för att skapa förtroende och är således nyckeln till en lyckad vaken kirurgi. Även Fasciolo, Inglese, Piva och Baldini (2007) belyser vikten av ordentlig preoperativ information angående vaken kirurgi. Hos äldre patienter kan det även vara bra att en anhörig får ta del av informationen för att de sedan ska kunna stödja patienten och på så sätt minska risken för postoperativ oro (ibid). En

anestesisjuksköterska har således en viktig pedagogisk funktion som innebär att undervisa och instruera patienten och dess anhöriga om det perioperativa förloppet (Gran Bruun, 2013). Enligt Valeberg (2013) skapas en gynnsam perioperativ miljö för patienten genom nära kontakt och samtal med anestesisjuksköterskan. Obekväma ljud kan lindras genom hörselskydd eller hörlurar med musik. Patienten kan känna

obekvämlighet på operationsbordet vilket kan lindras genom små lägesändringar (ibid). En omvårdnadsintervention kan innefatta en direkt vårdhandling eller en medicinsk behandling ordinerad av en läkare och definieras enligt Bulechek, Butcher, Dochterman och Wagner (2013) som alla former av vård, baserat på klinisk

bedömning och erfarenhet, som en sjuksköterska utför för att förbättra patientens tillstånd.

(7)

Oro och ångest inför att opereras är vanligt förekommande enligt Crockett, Gumley och Longmate (2007). Inför operationen kan patienterna ha oroskänslor över att känna smärta och obekvämlighet samt att tappa kontrollen och vara beroende av andra. Patienterna kan även känna en oro över hur operationsresultatet kommer att bli (ibid). Rädsla för att behöva uppleva smärta anses som den värsta rädslan efter rädslan för att dö (Engwall & Duppils, 2009). Enligt Griffin och Yancey (2009) möts patienter som genomgår kirurgi av flera utmaningar för sin kropp, sinne och själ. Sjukvårdspersonal bör eftersträva ett holistiskt bemötande som innefattar att även känna igen och ge uppmärksamhet åt den spirituella dimensionen. Världshälsoorganisationen (WHO) (1995) beskriver den spirituella, existentiella delen av livet som en persons

uppfattning av livets mening och den övergripande personliga övertygelsen som strukturerar och berikar livet. Ytterligare uppgifter för anestesisjuksköterskan är att förutse och förebygga eventuella komplikationer (Valeberg, 2013). Patienten övervakas med blodtrycksmätning, elektrokardiografi (EKG) och pulsoximeter som mäter puls och syremättnad i blodet. Läkemedel och medicinsk utrustning ska finnas tillgängliga vid eventuella komplikationer. För att snabbt och effektivt kunna tillföra patienten intravenösa läkemedel och infusioner ska alla patienter ha välfungerande perifera venkatetrar (PVK) (ibid).

Anestesiologi kommer från grekiska språket och betyder icke-känsel-lära.

Anestesiologi är i dagligt bruk ett samlingsbegrepp för den medicinska specialitet som arbetar med narkos, bedövning, intensivvård och behandling av olika smärttillstånd (Halldin & Lindahl, 2000).

Blockader som bedövar armar och ben kallas för perifera blockader eller

ledningsanestesi och centrala nervblockader, ”ryggbedövningar”, innefattar spinal och epidural anestesi (Wattwil, 2000). Vid nervblockader blockeras en eller flera nerver genom injektion av lokalbedövningsmedel kring nerverna som leder till den kroppsdel som skall opereras. Vid centrala nervblockader blir patienten bedövad temporärt i olika utsträckning beroende på val av bedövningsmedel och dos. Vid spinalanestesi injiceras läkemedlet direkt in i likvor, via ryggen. Spinalanestesi bedövar från naveln och nedåt med en varaktighet på ungefär tre till fyra timmar. Anestesiformen passar bra vid operationer nedanför navelområdet (ibid). Spinalanestesi har visat sig vara en billigare anestesiform än generell anestesi vid höft- och knäprotesoperationer

(Gonano et al., 2006). Vid epiduralanestesi injiceras läkemedlet i det epidurala rummet på patientens ryggrad. Epiduralanestesi lämpar sig bra som ett komplement eller enskild metod perioperativt och som smärtbehandling postoperativt (Wattwil, 2000). Vid anläggning av spinal eller epiduralanestesi arbetar anestesiläkaren bakom patientens rygg medan anestesisjuksköterskan ger fortlöpande information om vad som händer så att patienten känner sig trygg (Valeberg, 2013). I en studie av Ironfield, Barrington, Kluger och Sites (2014) är patienterna nöjda med den perifera

nervblockaden och den perioperativa vården. Majoriteten av patienterna tänka sig att åter genomgå kirurgi med sådan anestesiform, dock visar Mui et al. (2011) i sin studie

(8)

att patienter som genomgår kirurgi i generell anestesi skattar sin patientnöjdhet högre än patienter under vaken kirurgi.

Sedering innebär att en individuellt anpassad dos av intravenösa narkosläkemedel tillförs patienten. Sedering ges i syfte att uppnå en stillaliggande och avslappnad patient (Sandin, 2000). Kirmeier et al. (2007) visar i sin studie att majoriteten av patienterna inte känner något obehag vid bentransplantation från tibia i endast lokalbedövning utan intravenös sedering. Så många som 91 % av patienterna kan tänka sig att utföra samma procedur igen om det skulle behövas. Då smärta är ett trauma för patienten föreslår McGrath, Rawson-Huff och Holewa (2013) intravenös sedering för att minska smärta och obehag för patienten under vaken kirurgi. Även Modi, Shaw, Allman och Simcock (2008) påvisar att sedering minskar ångest och ökar nöjdheten under kirurgi i lokalbedövning.

Comfort Theory

Comfort Theory är en omvårdnadsteori som utvecklades på 1990-talet av

sjuksköterskan Katharine Kolcaba (Kolcaba, 2001). Comfort definieras som “the

state of being strengthened by having needs for relief, ease, and transcendence met in 4 contexts of experience (physical, psychospiritual, sociocultural, and

environmental)” (Kolcaba & Wilson, 2002 s. 102).

Patienten har behov av Comfort (tröst, lindring) som stärker och motiverar dem att prestera bättre i till exempel rehabilitering och att kunna ta till sig nya hälsofrämjande program (Kolcaba, 2001). Patientens omvårdnadsbehov styrs av förväntningar och de förväntar sig att omvårdnaden är kompetent och innebär ett helhetsperspektiv. När sjuksköterskor tillgodoser patientens omvårdnadsbehov uppnås bättre resultat för patienter och hela sjukvårdsorganisationen vad gäller till exempel ökad

patienttillfredsställelse och lyckade utskrivningar, vilket gynnar ekonomin. Kärnan i Comfort Theory är den holistiska människosynen, att människan är sin miljö. Sjuksköterskor kan och bör därför ändra i miljön och omgivningen för att höja patientens välbefinnande genom att till exempel reducera oljud (Kolcaba, 2001). Kolcaba (1994) beskriver att den första dimensionen i Comfort Theory består av tre tillstånd; lättnad (relief), lugn och välbehag (ease) och transcendens (transcendence). Lättnad definieras som upplevelsen av att få ett specifikt behov tillgodosett. Enligt Wilson och Kolcaba (2004) kan ett sådant behov hos den perioperativa patienten röra sig om illamående, frusenhet och ångest. Ett tillstånd av lugn och välbehag för patienten kan innebära att vara belåten med sin situation (Kolcaba, 1994). Patientens tidigare negativa upplevelser av en specifik situation eller patienter som upplever ovisshet i samband med sin diagnos eller prognos behöver känslomässigt stöd för att uppnå Comfort. Sjuksköterskan kan förebygga eller minimera denna ovisshet genom att behålla patienten i ett tillstånd av lugn och välbehag (Wilson & Kolcaba, 2004). Transcendens betyder att förstärka krafter för att kunna sätta sig över obehaget

(9)

(Kolcaba, 1994). Sjuksköterskan kan behöva hjälpa patienten till transcendens om de andra tillstånden av Comfort för patienten inte är tillfredsställda, till exempel hjälpa patienten som är illamående och fått antiemetika att tänka på annat och andas lugnt (Wilson & Kolcaba, 2004).

Den andra dimensionen i Comfort Theory finns i de sammanhang den första dimensionen förekommer, uppdelade på fyra kontexter; fysisk, psykospirituell, sociokulturell och miljömässig (Kolcaba, 1994). Det första sammanhanget är det fysiska och innefattar de kroppsliga sensationerna. Det andra, det psykospirituella sammanhanget innefattar jaget, livsåskådning och sexualitet. Det tredje,

sociokulturella sammanhanget, innebär det sociala livet med familj, kulturell tillhörighet, utbildning, lärande och ekonomiska möjligheter. Det fjärde, miljön, innefattar ljud, ljus, stämning, färger, temperatur och olika material (Kolcaba, 1994). I den perioperativa omvårdnaden kan de fysiska omvårdnadsinterventionerna handla om att ta hänsyn till patientens uppenbara kroppsliga sensationer såsom smärta, illamående, skakningar (shivering) och klåda men även att upprätthålla homeostas genom att ge rätt läkemedel i tid (Kolcaba & Wilson, 2002). Det innefattar även rätt positionering på operationsbordet (Wilson & Kolcaba, 2004). De psykospirituella omvårdnadsinterventionerna innefattar inspiration och motivation för att kunna sätta sig över de obekvämligheter som kirurgin eller anestesin för med sig och som inte alltid kan lindras direkt. Det kan innebära att anestesisjuksköterskan pratar

uppmuntrande med patienten och ger den där extra omvårdnaden så som munvård eller vårdande beröring (Kolcaba & Wilson, 2002). Sociokulturella

omvårdnadsinterventionerna innebär lika vård till alla utifrån kulturella begrepp (ibid). Det innebär att vara ett stöd då patienten saknar anhöriga (Wilson & Kolcaba, 2004). Miljömässiga omvårdnadsinterventioner kan handla om att upprätthålla en lugn och säker miljö för patienten (Kolcaba & Wilson, 2002), samt att undvika att blotta patienten (Wilson & Kolcaba, 2004). Det kan också handla om att kontrollera utrustning och identifiera problem som uppstår. Genom att kombinera den första och andra dimensionen av Comfort Theory får sjuksköterskan en mall för att identifiera patientens omvårdnadsbehov och utföra omvårdnadsinterventioner därefter (Kolcaba & Wilson, 2002).

Problemformulering

Operationer genomförs ofta i lokalbedövning, spinalbedövning eller regional blockad med patienter som är helt vakna eller sederade. Att som patient vara vaken under kirurgi kan uppfattas som krävande och många är oroliga. För att utveckla den perioperativa omvårdnaden är det angeläget att erhålla fördjupade kunskaper om de upplevelser som patienten erfar i samband med vaken kirurgi.

(10)

Syfte

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser under vaken kirurgi.

Metod

Detta arbete genomfördes som en litteraturstudie utifrån Friberg (2012b) struktur för litteraturbaserade examensarbete och med stöd av Halmstads Högskola riktlinjer för skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten inom omvårdnad (Carlsson & Larsson, 2014).

Datainsamling

För att få en inblick i valt problemområde gjordes en inledande sökning beskrivet av Östlund (2012). Den inledande sökningen gjordes på Google Scholar och det fanns ett stort utbud av publicerade artiklar inom valt problemområde. Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cumulated Index For Nursing and Allied Health (Cinahl) och PubMed. I Cinahl användes Cinahl Headings och i PubMed användes MeSH termer. Sökorden som valdes ur Cinahl Headings var; vaken sedering (conscious sedation), patienter (patients), kvalitativa studier (qualitative studies), ryggbedövning

(anesthesia, spinal), lokalbedövning (anesthesia, local), ledningsanestesi (anesthesia,

conduction), kirurgi (surgery, operative). Fritextord i Cinahl var omvårdnad

(nursing), upplevelse (experience) och vaken (awake).

I PubMed användes MeSH termerna; vaken sedering (conscious sedation), patienter (patients), kvalitativa studier (qualitative research), ryggbedövning (anesthesia,

spinal), lokalbedövning (anesthesia, local), ledningsanestesi (anesthesia, conduction),

omvårdnad (nursing). Fritextord i PubMed var upplevelse (experience), ledningsanestesi (anesthesia, conduction), patienter (patients), vaken (awake),

anestesi (anesthesia), lokalbedövning (anesthesia, local), ryggbedövning (anesthesia,

spinal) och omvårdnad (nursing). Detaljerad sökordslista visas i Bilaga A.

Sökorden kombinerades med hjälp av boolesk sökstrategi beskrivet av Östlundh (2012). Opereratorn AND användes för att koppla ihop två eller flera sökord vilket ger ett mer avgränsat resultat. Enligt Östlundh (2012) förenklas sökningen genom att använda sig av avgränsningar eller inklusionskriterier. De inklusionskriterier som användes i Cinahl var högst tio år gamla publikationer på engelska, peer reviewed,

research article och slutligen all adults. Peer review innebär att artikeln var granskad

av andra forskare innan den publicerades i en vetenskaplig tidskrift (Östlund, 2012). I databasen PubMed fanns inte inklusionskriterier peer reviewed och research article därför användes bara inklusionskriterierna tio år gamla och humans. Sökningarna pågick tills inga nya artiklar hittades och vissa artiklar fanns i båda databaserna som dubbletter. Sökhistoriken redovisas i Bilaga B.

(11)

Efter sökningarna i PubMed och Cinahl framkom 23 vetenskapliga artiklar vilka lästes och granskades utifrån studiens syfte. Sex artiklars resultat svarade inte mot syftet och en artikel visade sig inte beskriva en genomförd vetenskaplig studie. Resterande artiklars vetenskapliga kvalitet värderades med stöd av Eiman och Carlsson (2003) bedömningsmallar för studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod. Efter avslutad artikelgranskning utifrån bedömningsmallarna valdes två artiklar bort då de bedömdes ha vetenskaplig grad III, det vill säga låg vetenskaplig grad. Kvar fanns 14 vetenskapliga artiklar med vetenskaplig grad I och II. Artiklarnas innehåll sammanfattades i en artikelöversikt, Bilaga C.

Databearbetning

I en dataanalys identifieras studiernas likheter och skillnader i till exempel

tillvägagångssätt och syften, sedan identifieras även dessa i de olika resultaten och materialet sorteras (Friberg, 2012a). De vetenskapliga artiklarnas resultat lästes därför noggrant ett flertal gånger både individuellt och tillsammans och databearbetningen inleddes med att en artikelöversikt sammanställdes, Bilaga C. Därefter analyserades resultatdelen i varje artikel. De delar från resultatet som svarade mot litteraturstudiens syfte sammanställdes på separat dokument. Efter detta bearbetades och jämfördes det samlade materialet för att slutligen kategoriseras i tre teman.

Forskningsetiska överväganden

Samtliga resultatartiklar innehåller godkännande från lokala eller regionala etiska kommittéer på universitet eller sjukhus och etiska övervägande har tagits hänsyn till, vilket ses som ett krav enligt Forsberg och Wengström (2013). Sjuksköterskornas internationella etiska kod lyfter fram etiska principer som är baserade på fyra

rättigheter för deltagare i forskning; rätt att inte bli skadad, rätt till information, rätt att delta respektive avbryta sin medverkan samt rätt till anonymitet eller konfidentialitet (Kjellström, 2012). Då resultaten i denna litteraturstudies vetenskapliga artiklar ger ökad förståelse hos sjukvårdspersonal vad gäller patienternas upplevelser kring vaken kirurgi ses en stor nytta med de utförda studierna och liten risk för patienterna att fara illa. Helsingforsdeklarationen understryker dock att studiedeltagarnas intresse och trygghet väger tyngre än samhällets och forskningens behov (Kjellström, 2012).

Resultat

Totalt inkluderades fjorton vetenskapliga artiklar i resultatet, varav åtta studier var kvalitativa och sex kvantitativa. Data i artiklarna baserades på patienter från

Australien (Beddoes, Botti, & Duke, 2008; Dove, Gilmour, Weightman, & Hocking, 2011; McCloud, Harrington, & King, 2012; McCloud, Harrington, & King, 2014), Kanada (Khu et al., 2010; Webster, Bremner, & McCartney, 2011), Norge (Haugen et al., 2009), Storbritannien (Caddick, Jawad, Southern, & Majumder, 2012; Mitchell, 2008) och Sverige (Bergman, Stenudd, & Engström, 2012; A.-C. Karlsson, Ekebergh, Mauleon, & Österberg, 2012; Mauleon, Palo Bengtsson, & Ekman, 2007; Tinnfält &

(12)

Nilsson, 2011; Trängeberg & Stomberg, 2013). I samtliga studier fanns både manliga och kvinnliga patienter representerade i åldrarna mellan 16 – 19 år. Studierna är genomförda på inneliggande patienter och patienter opererade på dagkirurgisk enhet. Antalet deltagande patienter i studierna varierade mellan 7 – 1000. De representerade, specificerade kirurgiska specialiteterna var handkirurgi (Trängeberg & Stomberg, 2013), kärlkirurgi (Beddoes et al., 2008; Tinnfält & Nilsson, 2011), neurokirurgi (Khu et al., 2010), ortopedi (Bergman et al., 2012; Haugen et al., 2009; Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 2007; Webster et al., 2011), plastikkirurgi (Caddick et al., 2012; Haugen et al., 2009), urologi (Haugen et al., 2009) och ögonkirurgi (McCloud et al., 2012; McCloud et al., 2014). De tre teman som utkristalliserades var Upplevelser av smärta och obekvämlighet, Upplevelser av oro och ångest, Upplevelser av utsatthet eller delaktighet.

Upplevelser av smärta och obekvämlighet

Smärta var en vanlig upplevelse hos patienter under vaken kirurgi (Beddoes et al., 2008; Bergman et al., 2012; Caddick et al., 2012; Mauleon et al., 2007; McCloud et al., 2012; McCloud et al., 2014). Smärtan kunde upplevas på olika sätt av patienterna så som fysisk smärta eller oro och ångest över att behöva uppleva smärta (ibid). Den största smärtupplevelsen var att få injektionen av lokalbedövningsmedlet i den

kroppsdel som skulle opereras (Beddoes et al., 2008; Bergman et al., 2012; Caddick et al., 2012; McCloud et al., 2012; McCloud et al., 2014). Beddoes et al. (2008) visade att trots att injektionssmärtan avtog fort var en del patienter missnöjda över den starka smärta som injektionen medfört. Sedativa intravenösa läkemedel minskade oron och gjorde upplevelsen av att få en blockad mindre traumatisk (McCloud et al., 2012; McCloud et al., 2014). Bergman et al. (2012) och Caddick et al. (2012) visade att en annan vanligt förekommande orsak till smärta under operation var när en

blodtomhetsmanschett, som ströp blodtillförseln till den kroppsdel som opererades, användes.

Samtidigt som svår smärta var patienternas största oro upplevde många patienter att smärta var något de behövde stå ut med och acceptera för att kunna bli behandlade. Patienterna hade en handlingsberedskap för den eventuella smärtan och fann motivation genom hoppet om ett lyckat operationsresultat (Mauleon et al., 2007; McCloud et al., 2014).

Positioneringen och att behöva ligga stilla under lång tid på operationsbordet gjorde att patienterna upplevde känslor av obekvämlighet (Beddoes et al., 2008; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Tinnfält & Nilsson, 2011). Beddoes et al. (2008) påvisade att majoriteten av patienterna kände sig bekväma under operationen men att det fanns en signifikant korrelation mellan att en lång operation blev mer obekväm och smärtsam för patienten än en kort operation (ibid). Stillaliggande på

operationsbordet under en längre tid gav ryggsmärta och upplevdes som den största orsaken till obekvämlighet (Beddoes et al., 2008; Bergman et al., 2012). Vid

(13)

operation av bukaortaaneurysm i lokalbedövning upplevde enligt Tinnfält och Nilsson (2011) en tredjedel av patienterna smärta och känslor av obekvämlighet under

operationen. De patienter som var missnöjda under vaken kärlkirurgi relaterade denna upplevelse till ryggsmärta (Beddoes et al., 2008). Det fanns signifikant korrelation mellan att de som inte kom ihåg något från operationen, skattade sin bekvämlighet högre. Nivån av komfort var inte förenligt med ålder och kön (ibid). Positioneringen på operationsbordet gjorde att den del av patienterna upplevde sig obekväma under operationen och upplevde det som besvärligt att inte kunna påverka sin situation (Karlsson et al., 2012; Tinnfält & Nilsson, 2011). Patienter med fysiska handikapp upplevde att personalen var professionella och gjorde det bekvämt för dem på operationsbordet (Bergman et al., 2012).

Upplevelser av oro och ångest

Oro och ångest i olika grad var mycket vanligt förekommande upplevelser hos patienter som genomgick vaken kirurgi (Caddick et al., 2012; Dove et al., 2011; Haugen et al., 2009; Karlsson et al., 2012; Khu et al., 2010; Mauleon et al., 2007; McCloud et al., 2014; Mitchell, 2008; Tinnfält & Nilsson, 2011; Trängeberg & Stomberg, 2013; Webster et al., 2011). I studien av Mauleon et al. (2007) upplevde patienterna oro och ångest över att uppleva smärta under operationen då inga möjligheter till att själv kunna styra situationen fanns. Vetskapen om att läkaren opererade i kroppen beskrevs också som skrämmande. Känslor av misstro och tvivel över att de inte hade någon makt över sin situation när det gäller anestesi- och kirurgimetod skapade känslor av ångest och förvirring (ibid).

Patienterna upplevde stark ångest vid tanken på att vara vakna under operationen vilket innebar att eventuellt känna operationen, se hur de skar i kroppen samt tanken på att bedövningen skulle släppa innan operationen var klar (Dove et al., 2011; Mitchell, 2008). Samtidigt visade Karlsson et al. (2012) att patienterna upplevde en oro över att bedövningen inte skulle släppa.

Upplevelsen av oro och ångest under vaken kirurgi skiljer sig mellan könen, då män angivit lägre nivåer av skattad ångest i jämförelse med kvinnor (Dove et al., 2011; Haugen et al., 2009). Hur operationspersonalen benämner instrumenten påverkade patientens upplevelse av ångest, exempelvis var ordet kniv ett laddat ord (Caddick et al., 2012). Kvinnor skattade sin ångest högre än män då de hörde ord som kniv och skalpell under operationen (ibid).

Hos majoriteten av patienterna upplevdes den perioperativa informationen som mycket positiv och dämpande av oro och ångest (McCloud et al., 2014). Nästan hälften av de patienterna som fick kontinuerlig information samt möjlighet att ställa frågor upplevde minskad ångest dock upplevde en tredjedel av patienterna att informationen inte hjälpte mot deras oro (Haugen et al., 2009). Dock fanns det

(14)

under operationen. De ville inte veta vad som skulle ske utan bara få operationen avklarad (McCloud et al., 2014).

Mauleon et al. (2007) och Karlsson et al. (2012) studier visade att när miljön kändes ovan, högteknologisk och ofamiljär hade patienterna svårt att delta i sin situation och känna sig trygga. Patienterna uttryckte oro och ångest över vad som skulle hända med deras kroppar nu och eventuella framtida men. De uttryckte också känslor av utsatthet eftersom de inte kunde göra något åt situationen (ibid).

Upplevelserna av ljud under vaken kirurgi framkallade mestadels känslor av oro och stress hos patienterna (Dove et al., 2011; Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 2007; Trängeberg & Stomberg, 2013; Webster et al., 2011). En av de största rädslorna relaterat till att vara vaken under operationen var att höra operationsljud (Dove et al., 2011; Mauleon et al., 2007; Webster et al., 2011). Oväntade, plötsliga, nya och okända ljud skapade oro och stress, speciellt hos de patienter som redan innan

operationen hade låg självkänsla (Mauleon et al., 2007). I Tinnfält och Nilsson (2011) studie upplevde dock ingen patient några störande ljud under operationen. Den

tekniska utrustningen upplevdes inte ha någon påverkan på ångestnivån hos över hälften av patienterna i Haugen et al. (2009) studie. Alarmen från

övervakningsutrustningen gjorde några patienter mer oroliga, nästan hälften av patienterna hörde dock inte alarmen över huvudtaget (ibid).

Ett fåtal patienter i Haugen et al. (2009) studie upplevde mer ångest av att se operationsinstrumenten inne på operationssalen. Patienterna upplevde känslor av nyfikenhet att se vad som hände under operationen (Bergman et al., 2012). En patient hade önskat en spegel i taket för att kunna hänga med under operationen enligt

Bergman et al. (2012) men Dove et al. (2011) studie visade att patienter i regional anestesi uttryckte oro över att behöva se något under operationen.

I Trängeberg och Stomberg (2013) studie minskade graden av ångest signifikant då patienterna lyssnade på musik under operation i regional anestesi. De patienter som lyssnade på musik i hörlurar under operationen beskrev känslor av frid och välmående samt att musiken även hade en lugnande effekt. Vissa patienter blev också så

avslappnande att de somnade. Med hjälp av musik kunde de tänka på andra saker och drömma sig bort till trevligare platser och därför koppla bort vad som skedde i

operationssåret (ibid). Dock påvisade Karlsson et al. (2012) i sin studie att då patienterna upplevde att oljud stängdes ute med hörselskydd eller musik tappade patienterna konrollen och fick känslan av att operatören kunde göra vad den ville med ens kropp.

Upplevelser av utsatthet eller delaktighet

Möjligheten att göra sig hörd, kunna prata med anestesisjuksköterskan och kunna ställa frågor under operationen skapade en känsla av delaktighet (Bergman et al.,

(15)

2012; Haugen et al., 2009; Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 2007). Kontinuerlig information under den perioperativa processen gjorde att patienterna upplevde delaktighet och kontroll över situationen (ibid).

Om arbetsklimatet på operationssalen var gott och personalen pratade om vardagliga ting upplevde patienten som att den kunde slappna av och tänka på andra saker än operationen (Bergman et al., 2012). Patienten ville ha nära kontakt med

anestesisjuksköterskan under operationen då det skapade tillit och trygghet (Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012). Närvaron av anestesisjuksköterskan i form av kommunikation, ögonkontakt och fysisk beröring var viktig för patienten och de kände sig väl omhändertagna på ett säkert och professionellt sätt. Om

anestesisjuksköteskan inte var nära upplevde sig patienterna som ett objekt på en monitor snarare än en medmänniska (ibid). Ett fåtal patienter upplevde i Tinnfält och Nilssons (2011) studie att läkaren eller sjuksköterskan inte behandlade patienterna med respekt.

Upplevelsen av att tiden gick långsamt under vaken kirurgi var vanligt (Mauleon et al., 2007). Operationen upplevdes som en lång utdragen process och väntan kändes oändlig. I vissa situationer kändes det som att tiden stod stilla. Enligt Bergman et al. (2012) upplevde patienterna att samtalet med anestesisjuksköterskan gjorde att tiden gick fortare.

Patienterna var snabba att åsidosätta sina egna kunskaper och erfarenheter till fördel för läkarens åsikter (Khu et al., 2010; Webster et al., 2011). Det kan beskrivas som att patienten till exempel var rädda för att få spinalbedövning men satte sig över sin rädsla för att följa läkarens rekommendationer. Patienterna förträngde sina rädslor eftersom betydelsen av tillfrisknande var större och viktigare för dem (ibid). När patienterna var vakna under operationen och hörde ljud från sågar och

borrmaskiner utan att varken kunna se eller påverka något själva upplevdes känslor av utsatthet (Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Tinnfält & Nilsson, 2011). Patienter upplevde känslor av att vilja vara osynliga och inte vara i vägen för sjukvårdspersonalen så att de kunde utföra ett bra arbete. Patienternas tankar var att om de uppförde sig väl så skulle operationen gå bra. Patienterna upplevde ingen visuell kontroll över vad som försiggick på operationssalen eller vad som skedde i operationsområdet och de lade sitt liv i andras händer. Det gav känslor av utsatthet och att inte ha kontroll över sin situation (Karlsson et al., 2012). Det gav en känsla av utsatthet och att vara oskyddad, att ligga på operationsbordet med armarna utsträckta från kroppen (Karlsson et al., 2012; Tinnfält & Nilsson, 2011)

Operationssalens miljö kunde ge känslor av att vara i en verkstad och lukten av desinfektionsmedel förstärkte känslan av en steril miljö (Bergman et al., 2012). En del patienter upplevde olustkänslor av lukten från deras egna kroppar (ibid). Vid regional

(16)

anestesi hade patienten svårt att relatera till kroppsdelen som var bedövad (Karlsson et al., 2012). Den kändes som ett dött, kroppsfrämmande objekt. En

overklighetskänsla infann sig när patienten var vaken samtidigt som en del av kroppen var bedövad (ibid). När den regionala anestesin var anlagd upplevdes det som den bedövade kroppsdelen försvann. Kroppsdelen kändes svullen, svampig och förlamad och känslor av utsatthet infann sig (Bergman et al., 2012).

Operationssalen upplevdes som en ovan miljö för de flesta av patienterna, även om den inte upplevdes som skrämmande för alla patienter (Bergman et al., 2012; Haugen et al., 2009; Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 2007; Tinnfält & Nilsson, 2011). I Tinnfält och Nilsson (2011) och Bergman et al. (2012) studier upplevde de flesta patienterna att operationssalen hade trivsam och varm miljö med god atmosfär.

Diskussion

Metoddiskussion

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie utifrån Fribergs (2012 b) struktur för litteraturbaserade examensarbeten, med syfte att beskriva patienters upplevelser under vaken kirurgi. Arbetssättet var således att sammanställa tidigare

forskningsresultat och analysera dessa mot det aktuella syftet. På så sätt har delar av det aktuella forskningsläget belysts, vilket beskrivs som en lämplig metod för allmän litteraturstudie även enligt Forsberg och Wengström (2013). I databearbetningen framkom tre teman; Upplevelser av smärta och obekvämlighet, Upplevelser av oro och ångest och Upplevelser av utsatthet eller delaktighet. Hur resultatet skulle placeras in under de olika temana var en tolkningsfråga och i vissa fall kunde resultatet tolkas in under flera teman.

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i de två databaserna Cinahl och PubMed. Östlundh (2012) menar att valet av databas helt beror på det ämnesområde som ska studeras. För denna litteraturstudie är omvårdnad huvudämne och genom valet av Cinahl och PubMed omfattas den vårdvetenskapliga forskningen (Karlsson, 2012). Cinahl valdes på grund av den är specialiserad på omvårdnadsforskning och PubMed valdes eftersom det är en omfattande databas som täcker både medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Det är tänkbart att ytterligare artiklar skulle framkommit genom att söka i fler databaser till exempel PsychINFO eller SweMed +. Sökningarna i Cinahl och PubMed gav dock 23 artiklar att granska och eftersom flera artiklar var dubbletter tyder detta på att majoriteten av den publicerade forskningen inom området har identifierats.

I Cinahl användes Cinahl headings och fritextord. Sökorden kombinerades på många olika sätt med hjälp av den booleska operatorn AND. Sökningarna i PubMed utfördes med MeSH termer och fritextord och kombinerades med den booleska operatorn AND. För att få rätt MeSH termer användes den svenska versionen, Swedish MeSH,

(17)

framtagen av Karolinska Institutet (Karlsson, 2012). Risken med att använda ämnesord är att vissa ord som främst beskriver artikelns innehåll inte hunnit bli ett erkänt ämnesord i databasen (ibid). Detta visas i Bilaga B eftersom fritextord har fått användas i stor utsträckning. Östlundh (2012) framhäver att forskning är färskvara och att en avgränsning i tid bör göras. I denna studie användes inklusionskriteriet på upp till tio år gamla publikationer, tio stycken av resultatartiklarna var dock inte äldre än fem år. I Cinahl användes inklusionskriterierna peer reviewed och research article vilket direkt gav en större chans att finna vetenskapliga publikationer. I PubMed fanns inte dessa inklusionskriterier att tillgå. Antalet inklusions- och exklusionskriterier i sökningarna minimerades för att få så många träffar som möjligt. På vissa sökningar redovisas det stor differens mellan antal träffar och lästa abstrakts, detta kan förklaras med att det redan i titeln gick att avgöra att studien inte svarade mot syftet.

Litteraturstudien innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier. I de åtta

kvalitativa studierna intervjuades patienterna om deras upplevelser av att vara vakna under kirurgi, vilket svarar mot litteraturstudiens syfte mycket väl. I de sex

kvantitativa studierna har patienterna bland annat fått skatta sin upplevda ångest under vaken kirurgi. En kvantitativ artikel hade 1000 deltagare (Dove et al., 2011), vilket kan ses som en metodmässig styrka. Studierna är utförda i Australien, Kanada, Norge, Storbritannien och Sverige. Fem studier är utförda i Sverige vilket stödjer att ämnet är uppmärksammat i landet, relevant och utför en samhällsnytta att forska kring. De övriga ländernas sociokulturella bakgrund liknar vår och resultaten kan därför tillämpas i svensk sjukvård. Studierna är utförda inom många olika kirurgiska specialiteter vilket kan ses som en styrka för litteraturstudien eftersom syftet var att undersöka patienternas generella upplevelser under vaken kirurgi oavsett ingrepp. Två av resultatartiklarna (McCloud et al., 2012, McCloud et al., 2014) har samma författare. Det har i denna litteraturstudie inte gått att avgöra om grunddata baserats på samma population, mycket överensstämmer men datainsamlingen skiljer sig åt. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet värderades med stöd av Eiman och Carlsson (2003) bedömningsmallar för studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod. Efter värderingen fick åtta resultatartiklar vetenskaplig grad I och sex artiklar vetenskaplig grad II. Värderingen är gjord efter bästa förmåga utifrån befintliga kunskaper och vid några tillfällen fattades det endast några fåtal poäng från att artikeln skulle få

vetenskaplig grad I istället för grad II. Detta förklaras av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som menar att vid vetenskaplig granskning och poängsättning av artiklar, kan det hända att vissa faktorer övervärderas eller undervärderas.

Samtliga resultatartiklar har fått etiskt godkännande från lokala eller regionala etiska kommittéer på universitet eller sjukhus. Forsberg och Wengström (2013) anser att alla vetenskapliga studier skall presentera ett etiskt övervägande. Det torde vara rimligt att nyttan med att undersöka patienters upplevelser under vaken kirurgi är större än

(18)

risken att utsätta patienterna för skada och obehag. Det etiska ställningstagandet i denna litteraturstudie var att endast använda studier som presenterat ett etiskt övervägande.

Resultatdiskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att vara vakna under kirurgi. Resultatet kategoriserades utifrån tre framkomna teman; Upplevelser av smärta och obekvämlighet, Upplevelser av oro och ångest; Upplevelser av utsatthet eller delaktighet. Dessa teman diskuteras utifrån Kolcabas (1994) Comfort Theory i de fyra holistiska kontexterna; Fysisk, Psykospirituell, Sociokulturell och

Miljömässig. Omvårdnadsinterventioner diskuteras som kan utföras under den första dimensionen av Comfort Theory som består av de tre tillstånden; lättnad, lugn och välbehag och transcendens.

Det första temat Upplevelser av smärta och obekvämlighet diskuteras utifrån den fysiska kontexten. Upplevelser av smärta och rädslan över att behöva känna smärta beskrevs som vanligt under vaken kirurgi (Beddoes et al., 2008; Bergman et al., 2012; Caddick et al., 2012; Mauleon et al., 2007; McCloud et al., 2012, 2014). Detta

överensstämmer med annan forskning som visar att rädslan för smärta generellt är näst värst efter rädslan för att dö (Engwall & Duppils, 2009). Störst smärta orsakades av att få lokalbedövningsmedlet injicerat (Beddoes et al., 2008; Bergman et al., 2012; Caddick et al., 2012; McCloud et al., 2012; McCloud et al., 2014). Denna upplevelse kunde enligt McCloud et al., (2012, 2014) lindras med intravenös sedering. Detta styrks av McGrath et al., (2013) och Modi et al., (2008) som visar att intravenös sedering är effektivt för att minska smärta och känslor av obehag. Det motsägs dock av Kirmeier et al. (2007) som visar att majoriteten av patienterna inte känner något obehag under proceduren trots att de inte fick någon intravenös sedering.

Beddoes et al. (2008) påvisade en signifikant korrelation där de som inte kom ihåg något från operationen också skattade sin bekvämlighet högre. Detta överensstämmer med Mui et al. (2011) studie som visar att patienter som fått generell anestesi skattar sin patientnöjdhet högre. Det är därför av stor betydelse för anestesisjuksköterskan att lägga stor vikt vid vakna patienters bekvämlighet under kirurgi.

Resultatet visade att positioneringen och att behöva ligga stilla länge på

operationsbordet skapade upplevelser av obehag och smärta för patienten (Beddoes et al., 2008; Bergman et al., 2012; Karlsson et al., 2012; Tinnfält & Nilsson, 2011). Detta styrks av Wahab et al. (2011) som påvisar att obekvämlighet under vaken kirurgi inte alltid relateras till operationen eller operationsområdet utan till att behöva ligga stilla under en lång tid. Anestesisjuksköterskan har enligt

kompetensbeskrivningen (2012) till uppgift att skapa en gynnsam miljö för patienten. Långa operationer upplevs som ansträngande för patienten och det är

(19)

anestesisjuksköterskans viktiga uppgift att se till att patienten är välmående och smärtfri (Valeberg, 2013).

Symtomet smärta kan klassificeras inom tillståndet lättnad och som intervention kan smärtlindring och sedering injiceras intravenöst. Känslor av obehag och smärta på grund av patientens position kan appliceras på tillståndet lugn och välbehag och leder till interventioner i form av närvaro från anestesisjuksköterskan och att skapa en så behaglig miljö som möjligt för patienten. Resultatet visar att patienter förtränger och sätter sig över sina egna smärtor och rädslor för att det är av stor vikt att bli opererad (Mauleon et al., 2007; McCloud et al., 2014). Anestesisjuksköterskans uppgift är att stödja och hjälpa patienten till transcendens.

Det andra temat Upplevelser av oro och ångest diskuteras utifrån den psykospirituella kontexten. Upplevelser av oro och ångest beskrevs som vanligt förekommande under vaken kirurgi (Caddick et al., 2012; Dove et al., 2011; Haugen et al., 2009; Karlsson et al., 2012; Khu et al., 2010; Mauleon et al., 2007; McCloud et al., 2014; Mitchell, 2008; Tinnfält & Nilsson, 2011; Trängeberg & Stomberg, 2013; Webster et al., 2011). Det fanns motsägelser i resultaten angående ångest över bedövningen. I studierna av Dove et al. (2011) och Mitchell (2008) upplevde patienterna ångest över att

bedövningen skulle släppa innan operationen var klar medan Karlsson et al. (2012) studie visade att patienterna upplevde ångest över att bedövningen inte skulle släppa alls. Därför är individuellt anpassad preoperativ information viktig. Detta för att patienten ska känna sig trygg med den vård och behandling den får i det perioperativa förloppet. Enligt Haugen et al., (2009) och McCloud et al., (2014) dämpade den perioperativa informationen oro och ångest under operationen vilket också överensstämmer med Wahab et al. (2011) och Fasciolo et al. (2007) studier där grundlig preoperativ information visar sig skapa ett förtroende hos patienten som är grunden till en positiv upplevelse av vaken kirurgi. Motsägande resultat visade dock McCloud et al. (2014) där det framkom att för mycket och detaljerad information blev ångestskapande för en del patienter. Carr, Thomas och Wilson-Barnet (2005) såväl som Crockett et al. (2007) påvisar att patienter som har preoperativ oro och ångest i signifikant utsträckning också utvecklar oro och ångest postoperativt. Eventuellt orsakar även den intraoperativa oron och ångesten också postoperativ oro och ångest. Även Fasciolo et al. (2007) påpekar vikten av preoperativ undervisning av äldre patienter inför vaken kirurgi, samt involvering av deras anhöriga, för att motverka postoperativ oro.

Oro och ångest kan klassificeras inom tillståndet lugn och välbehag. Patientens ovisshet och oro kan förebyggas genom omvårdnadsinterventionen information och lugnande samtal. Enligt Khu et al. (2010) och Webster et al. (2011) sätter sig

patienten över sina egna rädslor för att följa läkarens rekommendationer. Detta visar att det är viktigt att anestesisjuksköterskan hjälper patienten till transcendens.

(20)

Det andra temat Upplevelser av oro och ångest diskuteras även utifrån den

miljömässiga kontexten. Upplevelser av ljud beskrevs som vanligt förekommande under vaken kirurgi (Dove et al., 2011; Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 2007; Trängeberg & Stomberg, 2013; Webster et al., 2011). Lyssna på musik under operationen kan vara ångestlindrande enligt Trängeberg and Stomberg (2013) samtidigt som det kan upplevas som obehagligt enligt Karlsson et al. (2012). Patientens vetskap om att ingå i en studie som belyser upplevelsen av att lyssna på musik under operation och hur det påverkar upplevd ångest vinklar möjligen resultatet. Om en redan orolig patient erbjuds musik kan troligen upplevelsen bli annorlunda. Musik och dess ångestlindrande effekter beskrivs även i Binns Turner, Wilson, Pryor, Boyd, and Prickett (2011) studie där interventionsgruppen som lyssnade på musik peroperativt under generell anestesi hade statistiskt signifikant minskad ångest. I en systematisk litteraturstudie visar Nilsson (2008) att ungefär hälften av studierna påvisade att musik lindrar ångest och smärta under kirurgi. Musik är således en bra intervention när den har effekt men den passar inte alla.

Upplevelser av störande ljud kan klassificeras inom tillståndet lättnad. En specifik omvårdnadsintervention kan vara att ge patienten hörselskydd. Ge patienten musik kan klassificeras inom både tillståndet lugn och välbehag och transcendens. Musiken kan behålla patienten trygg och välmående men även hjälpa till att få patienten att drömma sig bort och tänka på annat än operationen (Trängeberg & Stomberg, 2013). Det tredje temat Upplevelser av utsatthet eller delaktighet diskuteras utifrån den sociokulturella kontexten. Patienter upplever ibland motsatta känslor under såsom utsatthet eller delaktig under vaken kirurgi (Bergman et al., 2012; Haugen et al., 2009; Karlsson et al., 2012; Mauleon et al., 2007). Bergman et al. (2012) och Karlsson et al. (2012) menade att närvaron och kontakten med anestesisjuksköterskan var viktig och gjorde att patienten upplevde sig sedd och omhändertagen på ett säkert och

professionellt sätt. Detta överensstämmer med anestesisjuksköterskans

kompetensbeskrivning (2012) där det står att anestesisjuksköterskan skall skapa en lugn, trygg, säker och stöttande miljö för patienten genom den perioperativa dialogen. Omvårdnaden skall anpassas efter patientens egna resurser och därigenom utföras på professionellt sätt (ibid).

Möjligheten att göra sig hörd kan därför klassificeras inom tillståndet lugn och välbehag. Anestesisjuksköterskan kan genom omvårdnadsinterventionen stödjande samtal underlätta för patienten att uppleva belåtenhet i situationen. För att kunna stödja och bekräfta patienten som inte har full kontroll över sin kropp behöver enligt Karlsson et al. (2012) anestesisjuksköterskan kunskap om den vakna patientens perioperativa behov.

(21)

Konklusion

Patienter som genomgår vaken kirurgi upplever smärta och känslor av obekvämlighet. Den vanligaste smärtan är då lokalbedövningsmedlet injiceras och

obekvämlighetskänslor upplevs på grund av positioneringen på operationsbordet. Under vaken kirurgi upplever patienterna även oro och ångest. Upplevelser av ångest består av rädslan för att känna smärta under operationen. En ovan operationsmiljö med lukter, plötsliga ljud och oron att behöva höra och se något av operationen ger känslor av oro och stress. Känslan av att inte ha kontroll över sin egen kropp skapar känslor av utsatthet och en maktlöshet över sin situation. Möjlighet till

kommunikation och kontinuerlig information skapar känslor av delaktighet. Denna studie visar att Kolcabas Comfort Theory väl kan användas som mall för att

identifiera patientens omvårdnadsbehov och utföra omvårdnadsinterventioner inom den perioperativa omvårdnaden.

Implikation

Resultatet visar att de upplevelser som beskrivs och studeras under vaken kirurgi är mestadels upplevelser som är negativa såsom smärta, ångest, oro, obekvämlighet och utsatthet. Trots att de flesta patienter är nöjda under vaken kirurgi är det de negativa upplevelserna som kommer fram. Smärta och ångest skattas på skalor, men positiva upplevelser mäts inte utan det är i så fall frånvaro av smärta och ångest som beskrivs. Vidare forskning skulle därför förslagsvis kunna fokusera på patienternas positiva upplevelser under vaken kirurgi. I nuläget erbjuds alla patienter intravenös sedering under vaken kirurgi trots att många patienter är nöjda med den perioperativa

omvårdnaden utan intravenös sedering. Fortsatt forskning skulle kunna undersöka om intravenös sedering erbjuds i för omfattande grad och om den i så fall skulle kunna ersättas av omvårdnadsinterventioner så som musik. Det är således av kliniskt värde att vidare undersöka vad patienterna upplever som positivt under vaken kirurgi och vilka olika omvårdnadsinterventioner som påverkar patientens perioperativa nöjdhet och bekvämlighet, förslagsvis skulle detta kunna studeras genom kvalitativ metod.

(22)

Referenser

*Beddoes, L., Botti, M., & Duke, M. M. (2008). Patients' experiences of cardiology procedures using minimal conscious sedation. Heart & Lung: The Journal of Acute

and Critical Care, 37(3), 196-204. DOI: 10.1016/j.hrtlng.2007.05.012

*Bergman, M., Stenudd, M., & Engström, Å. (2012). The experience of being awake during orthopaedic surgery under regional anaesthesia. International Journal of

Orthopaedic and Trauma Nursing, 16(2), 88-96. DOI: 10.1016/j.ijotn.2011.08.004

Binns Turner, P., Wilson, L., Pryor, E., Boyd, G., & Prickett, C. (2011). Perioperative music and its effects on anxiety, hemodynamics and pain in women undergoing mastectomy. AANA Journal, 79(4), 7.

Bulechek, G., Butcher, H., Dochterman, J. & Wagner, C. (Red.). (2013). Nursing

interventions classification (NIC) (6. uppl.). St. Louis, MO: Elsevier.

*Caddick, J., Jawad, S., Southern, S., & Majumder, S. (2012). The power of words: sources of anxiety in patients undergoing local anaesthetic plastic surgery. Annals of

the Royal College of Surgeons of England, 94(2), 94-98.

DOI:10.1308/003588412X13171221501267

Carlsson, I.-M., & Larsson, I. (2014). Riktlinjer Examensarbete och skriftliga

uppgifter inom omvårdnad. Från:

http://www.hh.se/download/18.3777d33b146f0c7c05af29b3/1412669187582/Riktlinj er+examensarbeten+och+skriftliga+uppgifter+141006.pdf

Carr, E. C., Thomas, V. N., & Wilson-Barnet, J. (2005). Patient experiences of anxiety, depression and acute pain after surgery: a longitudinal perspective.

International Journal of Nursing Studies, 42(5), 521-530.

DOI:10.1016/j.ijnurstu.2004.09.014

Crockett, J., Gumley, A., & Longmate, A. (2007). The development and validation of the Pre‐operative Intrusive Thoughts Inventory (PITI). Anaesthesia, 62(7), 683-689. DOI:10.1111/j.1365-2044.2007.05090.x

*Dove, P., Gilmour, F., Weightman, W. M., & Hocking, G. (2011). Patient

perceptions of regional anesthesia: influence of gender, recent anesthesia experience, and perioperative concerns. Regional anesthesia and pain medicine, 36(4), 332-335. DOI:10.1097/AAP.0b013e318217a89b

(23)

Eiman, M., & Carlsson, S. (2003). Evidensbaserad omvårdnad Studiematerial för

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad–ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”(Rapport nr 2). Malmö Högskola,

Hälsa och samhälle. Från:

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf?sequence=1 Engwall, M., & Duppils, G. S. (2009). Music as a nursing intervention for

postoperative pain: a systematic review. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 24(6), 370-383. DOI:10.1016/j.jopan.2009.10.013

Fasciolo, A., Inglese, S., Piva, R., & Baldini, C. (2007). Quality in anaesthesia: Causes Of Customer Dissatisfaction After Subarachnoid Anaesthesia In Elderly Patients. The Internet Journal of Anesthesiology, 18(1), 1-5.

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier:

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (3. uppl.). Stockholm:

Natur & Kultur.

Friberg, F. (2012a). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för

uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s. 133 - 143).

Lund: Studentlitteratur.

Friberg, F. (2012b). Att utforma ett examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags för

uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbete (2. uppl., s. 81-94). Lund:

Studentlitteratur.

Gonano, C., Leitgeb, U., Sitzwohl, C., Ihra, G., Weinstabl, C., & Kettner, S. C. (2006). Spinal versus general anesthesia for orthopedic surgery: anesthesia drug and supply costs. Anesthesia & Analgesia, 102(2), 524-529.

DOI:10.1213/01.ane.0000194292.81614.c6

Gran Bruun, A. M. (2013). Anestesisjuksköterskans kompetens (I. Bolinder-Palmér, K. Grönwall & K. Olsson, Översätt.). I I. L. Hovind (Red.), Anestesiologisk

omvårdnad (2. uppl., s. 347-350). Lund: Studentlitteratur.

Griffin, A. T., & Yancey, V. (2009). Spiritual dimensions of the perioperative experience. AORN journal, 89(5), 875-882. DOI:10.1016/j.aorn.2009.01.024 Halldin, M. A., & Lindahl, S. G. (2000). Anestesi. Stockholm: Liber AB.

*Haugen, A. S., Eide, G. E., Olsen, M. V., Haukeland, B., Remme, Å. R., & Wahl, A. K. (2009). Anxiety in the operating theatre: a study of frequency and environmental

(24)

impact in patients having local, plexus or regional anaesthesia. Journal of Clinical

Nursing, 18(16), 2301-2310. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2009.02792.x

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och

metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 471- 479). Lund:

Studentlitteratur.

Ironfield, C. M., Barrington, M. J., Kluger, R., & Sites, B. (2014). Are patients satisfied after peripheral nerve blockade? Results from an International Registry of Regional Anesthesia. Regional anesthesia and pain medicine, 39(1), 48-55.

DOI:10.1097/AAP.0000000000000038

*Karlsson, A.-C., Ekebergh, M., Mauleon, A. L., & Österberg, S. A. (2012). “Is that My Leg?” Patients’ Experiences of Being Awake During Regional Anesthesia and Surgery. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 27(3), 155-164.

DOI:10.1016/j.jopan.2012.02.005

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig

teori och metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 95-113). Lund:

Studentlitteratur.

*Khu, K. J., Doglietto, F., Radovanovic, I., Taleb, F., Mendelsohn, D., Zadeh, G., & Bernstein, M. (2010). Patients' perceptions of awake and outpatient craniotomy for brain tumor: a qualitative study: Clinical article. Journal of neurosurgery, 112(5), 1056-1060. DOI:10.3171/2009.6.JNS09716.

Kirmeier, R., Payer, M., Lorenzoni, M., Wegscheider, W. A., Seibert, F. J., & Jakse, N. (2007). Harvesting of cancellous bone from the proximal tibia under local

anesthesia: donor site morbidity and patient experience. Journal of Oral and

Maxillofacial Surgery, 65(11), 2235-2241. DOI:10.1016/j.joms.2006.11.038

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och

metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 69 - 92). Lund: Studentlitteratur.

Kolcaba, K. (1994). A theory of holistic comfort for nursing. Journal of Advanced

Nursing, 19(6), 1178-1184. DOI: 10.1111/j.1365-2648.1994.tb01202.x

Kolcaba, K. (2001). Evolution of the mid-range theory of comfort for outcomes research. Nursing Outlook, 49(2), 86-92. DOI:10.1067/mno.2001.110268

(25)

Kolcaba, K., & Wilson, L. (2002). Comfort care: A framework for perianesthesia nursing. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 17(2), 102-114.

DOI:10.1053/jpan.2002.31657

*Mauleon, A. L., Palo Bengtsson, L., & Ekman, S. L. (2007). Patients experiencing local anaesthesia and hip surgery. Journal of Clinical Nursing, 16(5), 892-899. DOI:10.1111/j.1365-2702.2007.01771.x

*McCloud, C., Harrington, A., & King, L. (2012). Understanding people’s

experience of vitreo‐retinal day surgery: a Gadamerian‐guided study. Journal of

Advanced Nursing, 68(1), 94-103. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2011.05720.x

*McCloud, C., Harrington, A., & King, L. (2014). A qualitative study of regional anaesthesia for vitreo‐retinal surgery. Journal of Advanced Nursing, 70(5), 1094-1104. DOI: 10.1111/jan.12263

McGrath, P., Rawson-Huff, N., & Holewa, H. (2013). Procedural care for adult bone marrow aspiration and biopsy: qualitative research findings from Australia. Cancer

nursing, 36(4), 309-316. DOI: 10.1097/NCC.0b013e31826f3bac

*Mitchell, M. (2008). Conscious surgery: influence of the environment on patient anxiety. Journal of Advanced Nursing, 64(3), 261-271. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2008.04769.x

Modi, N., Shaw, S., Allman, K., & Simcock, P. (2008). Local anaesthetic during cataract surgery: Factors influencing perception of pain, anxiety and overall satisfaction. Journal of perioperative practice, 18(1), 28-33.

Mui, W.-C., Chang, C.-M., Cheng, K.-F., Lee, T.-Y., Ng, K.-O., Tsao, K.-R., & Hwang, F.-M. (2011). Development and validation of the questionnaire of satisfaction with perioperative anesthetic care for general and regional anesthesia in Taiwanese patients. Anesthesiology, 114(5), 1064-1075. DOI: 10.1097/ALN.0b013e318216e835 Nilsson, U. (2008). The anxiety-and pain-reducing effects of music interventions: a systematic review. AORN journal, 87(4), 780-807. DOI:10.1016/j.aorn.2007.09.013 Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening. (2012).

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Från:

(26)

Sandin, R. (2000). Intravenös anestesi. I M. A. Halldin & S. G. Lindahl (Red.),

Anestesi (s. 265 - 281). Stockholm: Liber AB.

*Tinnfält, I., & Nilsson, U. (2011). Patients’ Experiences of Intraoperative Care During Abdominal Aortic Aneurysm Repair Under Local Anesthesia. Journal of

PeriAnesthesia Nursing, 26(2), 81-88. DOI:10.1016/j.jopan.2011.01.009

*Trängeberg, Ö. S.-O., & Stomberg, M. W. (2013). Listening to Music During Regional Anesthesia: Patients' Experiences and the Effect on Mood. Journal of

PeriAnesthesia Nursing, 28(5), 291-297. DOI:10.1016/j.jopan.2013.01.008

Wahab, S., Grundy, P., & Weidmann, C. (2011). Patient experience and satisfaction with awake craniotomy for brain tumours. British journal of neurosurgery, 25(5), 606-613. DOI: 10.3109/02688697.2011.568642

Valeberg, B. T. (2013). Patienter i regional anestesi (I. Bolinder-Palmér, K. Grönwall & K. Olsson, Översätt.). I I. L. Hovind (Red.), Anestesiologisk omvårdnad (2. uppl., s. 347-350). Lund: Studentlitteratur.

Wattwil, M. (2000). Spinal-, epidural- och sakralanestesi. I M. A. Halldin & S. G. Lindahl (Red.), Anestesi (s. 311-329). Stockholm: Liber AB.

*Webster, F., Bremner, S., & McCartney, C. J. (2011). Patient experiences as knowledge for the evidence base: a qualitative approach to understanding patient experiences regarding the use of regional anesthesia for hip and knee arthroplasty.

Regional anesthesia and pain medicine, 36(5), 461-465.

DOI:10.1097/AAP.0b013e31822940be

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro

mellan forskning och klinisk verksamhet (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Wilson, L., & Kolcaba, K. (2004). Practical application of comfort theory in the perianesthesia setting. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 19(3), 164-173. DOI:10.1016/j.jopan.2004.03.006

World Health Organization (1995). The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Social science & medicine, 41(10), 1403-1409.

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats -

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 57 - 79). Lund:

(27)

BILAGA A

Tabell 1: Sökordsöversikt

Sökord Cinahl (Cinahl Headings) PubMed (MeSH)

Vaken sedering Conscious sedation Conscious sedation

Patienter Patients Patients

Kvalitativa studier Qualitative studies Qualitative research Ryggbedövning Anesthesia, spinal Anesthesia, spinal Lokalbedövning Anesthesia, local Anesthesia, local Ledningsanestesi Anesthesia, conduction Anesthesia, conduction Kirurgi Surgery, operative

Omvårdnad Nursing

Sökord Cinahl (fritextord) PubMed (fritextord)

Omvårdnad Nursing Nursing

Upplevelse Experience Experience

Patienter Patients

Vaken Awake Awake

Anestesi Anesthesia

Ryggbedövning Anesthesia, spinal

Lokalbedövning Anesthesia, local

(28)

BILAGA B

Tabell 2: Sökhistorik

Datum Databas Sökord/Limits/ Booleska operatorer Antal träffar Lästa abstrakt Granskade artiklar Resultat artiklar 150209 Cinahl (MH ”conscious sedation”) Limits: 2005-01-01-2015-01-31,

English, peer reviewed, research article, all adult

214 7 1 1

150209 Cinahl (MH ”patients”) 1004 - - -

150209 Cinahl

(MH ”patients”) AND

(MH ”conscious sedation”) 1 1 0 -

150209 Cinahl (MH ”anesthesia, spinal”) 171 5 2 -

150209 Cinahl

(MH “anesthesia, spinal”) AND

(MH “patients”) 0 - - -

150209 Cinahl (MH “surgery, operative”) 991 - - -

150209 Cinahl

(MH “patients”) AND

(MH “surgey, operative”) 2 2 0 -

150209 Cinahl (MH “anesthesia, local”) 194 10 3 2

150209 Cinahl (MH “anesthesia, conduction”) 75 9 6 4 150209 Cinahl

(MH “anesthesia, conduction”)

AND (MH “qualitative studies”) 2 2 2 (2*) 2 (2*) 150209 Cinahl

(MH “conscious sedation”) AND

(MH “qualitative studies”) 1 1 0 -

150209 Cinahl

(MH “anesthesia, spinal”) AND

(MH “qualitative studies”) 1 1 1 -

150209 Cinahl

(MH “anesthesia, local”) AND

(MH “qualitative studies”) 1 1 0 - 150222 Cinahl (MH “anesthesia, conduction”) AND nursing 2 2 2 (2*) 2 (2*) 150222 Cinahl (MH “anesthesia, conduction”) AND experience 3 3 2 (2*) 2 (2*) 150222 Cinahl (MH “anesthesia, conduction”) AND awake 2 2 2 (2*) 2 (2*) 150222 Cinahl

(MH “anesthesia, local”) AND

nursing 5 5 1 (1*) 1 (1*)

150222 Cinahl

(MH “anesthesia, spinal”) AND

nursing 6 6 0 -

150222 Cinahl

(MH “anesthesia, spinal”) AND

awake 0 - - -

Totalt 13 7

(29)

BILAGA B

* Dubbletter

Datum Databas Sökord/Limits/ Booleska operatorer Antal träffar Lästa abstrakt Granskade artiklar Resultat artiklar 150212 PubMed ”conscious sedation”[mh]

Limits: published in the last 10

years, Humans 3452 - - -

150212 PubMed “patients”[mh] 33895 - - -

150212 PubMed

“conscious sedation”[mh] AND

“patients”[mh] 39 10 0 -

150212 PubMed “anesthesia, spinal”[mh] 2577 - - -

150212 PubMed

“anesthesia, spinal”[mh] AND

“patients”[mh] 12 4 0 -

150212 PubMed “anesthesia, local”[mh] 2876 - - -

150212 PubMed

“anesthesia, local”[mh] AND

“patients”[mh] 22 2 0 -

150212 PubMed

“anesthesia, local”[mh] AND

“qualitative research”[mh] 2 2 2 1

150212 PubMed “anesthesia, conduction”[mh] 13651 - - - 150212 PubMed

“anesthesia, conduction ”[mh]

AND “qualitative research”[mh] 4 4 2 (2*) 1 (1*) 150212 PubMed “anesthesia, conduction”[mh] AND “patients”[mh] 61 15 0 - 150212 PubMed “anesthesia, conduction”[mh] AND “nursing”[mh] 61 20 4 (1*) 2 (1*) 150212 PubMed “anesthesia, conduction”[mh] AND “experience” 672 - - - 150212 PubMed “anesthesia, conduction”[mh] AND “experience” AND

“patients” 492 - - -

150212 PubMed

“anesthesia, conduction”[mh] AND “experience” AND

“patients” AND “awake” 27 15 7 (5*) 5 (3*) 150212 PubMed

“anesthesia” AND “qualitative

research”[mh] 37 10 3 (2*) 1 (1*)

150212 PubMed

“anesthesia, conduction” AND

“experience” AND “patients” 70 25 7 (6*) 6 (5*) 150212 PubMed

“anesthesia” AND “experience”

AND “patients” AND “awake” 70 25 9 (8*) 7 (6*) 150212 PubMed

“anesthesia, local” AND “nursing”

AND “patients” 21 10 3 (2*) 2 (1*)

150212 PubMed

“anesthesia, conduction” AND

“nursing” AND “patients” 16 16 3 (3*) 2 (2*) 150212 PubMed

“anesthesia, spinal” AND

“nursing” AND “patients” 17 7 0 -

(30)

BILAGA C

Tabell 3: Artikelöversikt

Artikel 1

Referens Beddoes, L., Botti, M., & Duke, M. M. (2008). Patients' experiences of cardiology procedures using minimal conscious sedation. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 37(3), 196-204.

Land Databas

Australien Cinahl

Syfte Att beskriva patienters erfarenheter av minimal sedering under diagnostisk och/eller behandlande kardiologiska operationer.

Metod:

Design

Kvantitativ studie.

Urval 119 patienter, 85 män och 34 kvinnor, över 18 år, 38 år - 84 år, som genomgick kardiologisk operation med minimal sedering under en månad 2003.

Datainsamling Fyra till sex timmar efter operationen intervjuades patienterna utifrån ett frågeformulär (The American Pain Society Patient Outcome Questionnarie) som omarbetats för att mäta patienternas upplevelser av komfort eller smärta. Patienterna skattade komfort på en 6-gradig Likert-skala och smärta på en 10-gradig VAS-skala. Patienterna graderade även hur sjuksköterskan och läkaren svarade på deras önskemål under operation på en 6-gradig Likert-skala.

Dataanalys Beskrivande statistik. Flera tabeller och diagram visar resultatet. Bortfall Ej specificerat

Slutsats De flesta patienter upplevde komfort eller lätt obehag under operationen med minimal sedering. Cirka tio procent upplevde dock signifikant obehag under operationen, bland annat beroende på tidigare faktorer så som kronisk smärta eller behov av mer individuellt anpassat omhändertagande före, efter och under operationen.

Vetenskaplig kvalitet

Figure

Updating...

References

Related subjects :