• No results found

Kvinnan som negation - kvinnokön och kristustro i församlingsliv och exeges

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kvinnan som negation - kvinnokön och kristustro i församlingsliv och exeges"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

L O N E F A T U M

Kvinnan som negation

-kvinnokön och kristustro i

församlingsliv och exeges

Hur ser kvinnors sociala identitet

ut i den kristna traditionen ? För att finna svaret

måste man, enligt Lone Fatum, tillämpa en reflekterande

kvinnlig teologisk exeges som inte styrs av

önskeföreställningen att finna ett kvinnopositivt

förflutet avspeglat i Nya testamentets

kanoniska skrifter.

S o m all k v i n n o f o r s k n i n g o m , av o c h f ö r kvinn o r h a r också d e kvinn k v i kvinn kvinn o t e o l o g i s k a e x e g e -s e n av N y a t e -s t a m e n t e t -sin i d e o l o g i -s k a bak-g r u n d i k v i n n o r ö r e l s e n . Från b ö r j a n1 h a r d e n alltså m e d v e t e t p r ä g l a t s av ett s u b j e k t i v t i n t r e s s e , o c h t o l k n i n g e n av d e n y t e s t a m e n t l i g a t e x t e r n a h a r f å t t e t t ö v e r o r d n a t , k v i n n o -positivt syfte.2 K v i n n o r n a i j e s u s r ö r e l s e n o c h i d e ä l d s t a f ö r s a m l i n g a r n a skulle s y n l i g g ö r a s i e l l e r b a k o m t e x t e r n a och d e n t y s t n a d s - o c h b o r t t r ä n g n i n g s s t r a t e g i , m e d vilken d e n p a t -riarkaliska t r a d i t i o n e n r e d a n u n d e r d e t förs-ta k r i s t n a å r h u n d r a d e t e f f e k t i v t h a r osynlig-g j o r t k r i s t n a k v i n n o r s n ä r v a r o o c h aktiva in-sats i m i s s i o n s a r b e t e , f ö r s a m l i n g s l i v o c h g u d s t j ä n s t e r , skulle kritiskt avslöjas o c h kros-sas.3

Ett k v i n n o p o s i t i v t f ö r f l u t e t i e l l e r b a k o m t e x t e r n a s p a t r i a r k a l i s k a k o n s t r u k t i o n f ö r u t -sätts, liksom att d e t t a f ö r f l u t n a k a n avslöjas o c h r e k o n s t r u e r a s n ä r t e x t e r n a d e k o n s t r u e ras. E n u r s p r u n g l i g f r i h e t o c h j ä m l i k h e t m e l -l a n m ä n o c h k v i n n o r tas teo-logiskt f ö r given. F ö r e s t ä l l n i n g e n att k v i n n o r h a r varit a c c e p t e -r a d e s o m l ä -r j u n g a -r o c h m e d a -r b e t a -r e d e l s av Jesus själv o c h d e l s av h a n s e f t e r f ö l j a r e s a m t att d e n ä l d s t a f ö r s a m l i n g s b i l d n i n g e n h a r va-rit e n s o l i d a r i s k g e m e n s k a p av l i k v ä r d i g a systr a systr o c h b systr ö d e systr , f ö systr e n a d e i Ksystristus, h a systr p å f ö systr h a n d varit a v g ö r a n d e f ö r d e n k v i n n o t e o l o g i s -ka e x e g e s e n . F r å g a n ä r o m m a n i så fall i n t e h a r f ö r e g r i p i t d e t kritiskt a n a l y t i s k a r e s u l t a

-tet g e n o m att t e o l o g i s k t f ö r u t s ä t t a vad s o m e x e g e t i s k t skulle bevisas? O c h h a r i n t e kvinn o t e o l o g i s k e x e g e s d ä r i g e kvinn o m satts att f ö r -valta e n i d e o l o g i s k t b u n d e n u p p g i f t ?

Reflekterande kvinnoteologisk exeges

S o m j a g ser d e t h a n d l a r d e t h ä r o m ett kviti-n o t e o l o g i s k t d i l e m m a av p r i kviti-n c i p e l i k a r a k t ä r , s o m hittills l å n g t i f r å n f å t t d e n h e r m e n e u t i s -ka u p p m ä r k s a m h e t s o m d e t f ö r t j ä n a r .4 Pro-b l e m e t ä r av Pro-b å d e h i s t o r i s k o c h existentiell n a t u r o c h k a n i n t e u t a n v i d a r e lösas. K v i n n o -t e o l o g i s k e x e g e s s-täller h e l -t e n k e l -t särskilda krav p å h e r m e n e u t i s k r e f l e x i o n o c h kritisk m e t o d m e d v e t e n h e t o m i n t e d e t ö v e r o r d n a -d e , k v i n n o p o s i t i v a syftet skall s t ö p a texttolkn i texttolkn g e texttolkn i e texttolkn c i r k e l g å texttolkn g o c h d ä r i g e texttolkn o m r e d u -cera e x e g e s e n till k v i n n o s u b j e k t i v självbe-k r ä f t e l s e . D e t ä r d e t t a d i l e m m a o c h d e s s a speciella krav s o m d e n h ä r a r t i k e l n h a n d l a r o m .

I n l e d n i n g s v i s visar jag vari d i l e m m a t n ä r -m a r e består, o c h h u r -m a n l ö s e r d e t n ä r till-g å n till-g e n till t e x t e r n a ä r s y n k r o n ( s a m t i d i till-g ) o c h a p o l o g e t i s k ( f ö r s v a r a n d e ) , s a m t n ä r d e t k v i n n o p o s i t i v a s y f t e t s ä t t e r s n ä v a g r ä n s e r f ö r d e n h i s t o r i s k t kritiska a n a l y s e n . D ä r e f t e r g e r j a g ett k o n k r e t e x e m p e l p å e n d i a k r o n exeges, s o m kritiskt k o n s e k v e n t f r å g a r e f t e r k v i n n o r s villkor i d e n p a u l i n s k a f ö r s a m l i n g e n p å

(2)

g r u n d v a l av Första k o r i n t e r b r e v e t 7 : 2 9 - 3 8 . J a g vill visa att e n a n a l y s p å t e x t e n s e g n a

vill-k o r s o m vill-k o m p l e t t e r a r e n historisvill-k, vill-kritisvill-k exeg e s m e d i n s i k t e r f r å n social o c h k u l t u r a n t r o -p o l o g i n ( s o m d e s s u t o m b e l y s e r villkoren f ö r k v i n n l i g s u b j e k t i v i t e t o c h ett k v i n n l i g t k ö n s -m e d v e t a n d e ) , k n a p p a s t k i n kallas e n vare sig k v i n n o p o s i t i v e l l e r k v i n n o t e o l o g i s k självbe-k r ä f t a n d e t e x t t o l självbe-k n i n g . K v i n n o t e o l o g i n s s u b j e k t i v a i n t r e s s e n till-g o d o s e s f ö r s t å s i a v s l ö j a n d e t av p a t r i a r k a l i s k t e o l o g i s k k o n s t r u k t i o n och k v i n n o f ö r t r y c k a n d e k ö n s k o n t r o l l i d e n y t e s t a m e n t l i g a t e x t e r -n a . M e -n h u r o m f a t t a -n d e f å r a v s l ö j a -n d e t vara, f r å g a r j a g m i g , i n n a n k v i n n o t e o l o g i n k o m mej" i k o n f l i k t m e d sig själv o c h splittras m e l lan sitt kritiska i n t r e s s e o c h sitt ö v e r o r d n a n -d e , positiva syfte? N ä r -d e t kritiska a v s l ö j a n -d e t o m f a t t a r t i l l r ä t t a l ä g g a n d e t av d e k ö n s s y m b o -liska v ä r d e b e g r e p p e n i d e n k r i s t n a tillvaro t tillvaro l k n i n g e n tillvaro c h d e n k ö n s s tillvaro c i a l a a d m i n i s t r a -t i o n e n av f ö r h å l l a n d e -t m e l l a n m ä n och kvinnor, g i f t a o c h o g i f t a , i d e n äldsta f ö r s a m l i n g -e n , så f å r d -e t t a a v s l ö j a n d -e -e t t o m f å n g och -ett p e r s p e k t i v s o m g ö r d e t näst intill o m ö j l i g t att u p p r ä t t h å l l a d e n a p o l o g e t i s k a f ö r e s t ä l l n i n g -e n o m j -e s u s r ö r -e l s -e n o c h d -e n u r s p r u n g l i g a f ö r s a m l i n g s b i l d n i n g e n s o m e n g e m e n s k a p i f r i h e t o c h j ä m l i k h e t o c h s o m e n social s t r u k t u r u t a n k ö n s d i s k r i m i n e r i n g o c h k v i n n o f ö r -tryck.

Det skall i n t e f ö r n e k a s att d e t ä r d e n kri-tiskt k o n s e k v e n t a e x e g e s e n s o m s k ä r p e r d e t k v i n n o t e o l o g i s k a d i l e m m a t . Ä n d å m e n a r j a g att d e t ä r j u s t d e n n a e x e g e s s o m ä r d e n e n d a h e r m e n e u t i s k t f ö r s v a r b a r a , e f t e r s o m i n t e h e l l e r k v i n n o t e o l o g i n b ö r s ä t t a g r ä n s e r f ö r vilka historiskt kritiska f r å g o r s o m f å r ställas n ä r d e t h a n d l a r o m t e x t t o l k n i n g .

Det kvinnoteologiska dilemmat

N ä r k v i n n o t e o l o g i n i n t r e s s e r a r sig f ö r k ö n s -f ö r h å l l a n d e n o c h k v i n n o r s villkor i d e ä l d s t a k r i s t n a f ö r s a m l i n g a r n a sker d e t i ett d u b b e l t syfte, n ä m l i g e n h i s t o r i s k t såväl s o m e x i s t e n -tiellt. F r å g o r o m f ö r h å l l a n d e n i d e t f ö r f l u t n a h a r väl o f t a s t sin g r u n d i e n ö n s k a n o m att k u n n a g e n o m s k å d a o c h f ö r s t å f ö r h å l l a n d e n i n u t i d e n . M e n n ä r k v i n n o t e o l o g e n ställer sina f r å g o r till h i s t o r i e n vill h o n p å e n o c h s a m m a g å n g h a u p p l y s n i n g a r o c h b e k r ä f t e l s e , vilket ä r p r o b l e m a t i s k t . H u r f r å g a n m a n e f t e r hi-s t o r i e n hi-s tyhi-sta, o hi-s y n l i g a o c h pahi-shi-siva, hi-s o m i n t e k a n avge v i t t n e s b ö r d o m sin e g e n e x i s t e n s ? H u r f i n n a positiv b e k r ä f t e l s e i e n b a r t n e g a t i v i n f o r m a t i o n ? P r o b l e m e t u p p s t å r n a t u r l i g t v i s i all histo-risk k v i n n o f o r s k n i n g m e n f r a m t r ä d e r tydlig a r e i d e n k v i n n o t e o l o tydlig i s k a e x e tydlig e s e n , e f t e r s o m d e s s historiska m a t e r i a l ä r Nya t e s t a m e n -tets k a n o n i s k a s k r i f t e r o c h e f t e r s o m d e t exi-stentiella ä r e n d e t g e n o m l y s e s av k r i s t u s t r o o c h av e n p e r s o n l i g i d e n t i t e t s o m ä r d i r e k t be-r o e n d e av e n k ö n s - o c h k v i n n o f ö be-r n e k a n d e k r i s t u s t r a d i t i o n . D e n k v i n n o t e o l o g s o m f r å -g a r e f t e r k v i n n o r o c h k ö n s f ö r h å l l a n d e n i d e n äldsta f ö r s a m l i n g e n m o t b a k g r u n d av t e x P a u l u s brev p l a c e r a r sig s å l e d e s i e n o s ä k e r o c h p e r s o n l i g t s å r b a r s i t u a t i o n . D e t t o r d e vara u p p e n b a r t att h e n n e s e x e g e t i s k a a r b e t e k a n k o m m a att i n n e b ä r a ett kritiskt m e d v e -t a n d e g ö r a n d e b å d e vad b e -t r ä f f a r k r i s -t u s -t r o o c h k r i s t u s t r a d i t i o n , p å ett sätt s o m k a n f å k o n s e k v e n s e r såväl f ö r h e n n e s t e o l o g i s k a och k y r k l i g a h å l l n i n g s o m f ö r h e n n e s f ö r s t å e l s e av sig själv s o m k v i n n a o c h kön.''

Kvinnoteolog på kollisionsku rs

K v i n n o t e o l o g e n ställer f r å g o r till t e x t e r n a s o m s t r i d e r m o t e n p a t r i a r k a l i s k t e t a b l e r a d t e o l o g i s k o c h e x e g e t i s k t r a d i t i o n , o c h h a m n a r d å p å k o l l i s i o n s k u r s m e d d e t a n d r o c e n t riska n o r m a l i t e t s b e g r e p p e t i d e n n y t e s t a -m e n t l i g a k r i s t o l o g i n o c h s o t e r i o l o g i n (fräls-n i (fräls-n g s l ä r a (fräls-n ) , l e g i t i m e r a t av f ö r e s t ä l l (fräls-n i (fräls-n g e (fräls-n o m d e n a b s o l u t a g u d o m l i g a a u k t o r i t e t e n i f ö r h å l l a n d e t m e l l a n F a d e r n o c h S o n e n , vilket helt d o m i n e r a r såväl d e h i s t o r i s k a t e x t e r -n a s o m d e s s a t e x t e r s t e o l o g i s k a o c h k y r k l i g a h i s t o r i a . D e s s u t o m a v t v i n g a r h o n t e x t e r n a u p p l y s n i n g a r m o t d e r a s vilja o c h k a n s k e till o c h m e d i m o t s ä t t n i n g till d e r a s s p o n t a n a u t s a g a . D ä r i g e n o m u p p s t å r e n r a d m e t o d p r o b l e m o c h speciella krav p å h e n n e s h e r m e -n e u t i s k a r e f l e x i o -n och h e l a kritiska t ä -n k a -n d e ställs. S a m m a n f a t t n i n g s v i s g ö r d e t t a d e t n ö d -v ä n d i g t f ö r h e n n e att n o g a ö -v e r -v ä g a -vad h o n vill m e d sitt e x e g e t i s k a p r o j e k t o c h i n t e m i n s t : o m h o n vågar.

(3)

M o t b a k g r u n d av d e t t a kan d e t k n a p p a s t f ö r v å n a att k v i n n o t e o l o g i s k e x e g e s , så l ä n g e d e n p r a k t i s e r a t s , " varit ö v e r v ä g a n d e a p o l o g e -tiskt o r i e n t e r a d o c h i p r a k t i k e n b e m ö d a t sig o m att h i t t a o c h t y d l i g g ö r a d e t k v i n n o p o s i t i -va i n y t e s t a m e n t l i g a s a m m a n h a n g . D e t histo-riska f ö r n e k a n d e t av k v i n n a n h a r visserligen varit svårt att helt b o r t s e f r å n , m e n m a n hat-f ö r s ö k t att i stället k o n c e n t r e r a sig p å håll-p u n k t e r f ö r e n existentiell b e k r ä f t e l s e av a-eller direkt a n t i - h i s t o r i s k kvalitet.

På g r u n d v a l av d e evangeliska b e r ä t t e l s e r -n a o m J e s u m ö t e m e d k v i -n -n o r , p l u s d e t fak-t u m a fak-t fak-t k v i n n o r o m n ä m n s b l a n d d e b e fak-t r o d d a m e d a r b e t a r n a i P a u l u s brev o c h att d e t bako m d e m å n g a m a s k u l i n a g e m e n s a m m a b e -t e c k n i n g a r n a o c h d i r e k -t a -t i l l -t a l s f o r m e r n a i P a u l u s tal till f ö r s a m l i n g e n u n d e r f ö r s t å t t ä v e n m å s t e h a f u n n i t s k v i n n l i g a f ö r s a m l i n g s -m e d l e -m -m a r ,9 h a r f ö r s t o c h f r ä m s t G a l a t e r brevet 3 : 2 7 2 8 k a n o n i s e r a t s s o m d e t k v i n n o -t e o l o g i s k a nyckels-tälle-t. T e x -t e n -tycks v i -t -t n a o m att d e n ä l d s t a k r i s t n a f ö r s a m l i n g e n i f ö r -l ä n g n i n g e n av k r e t s e n k r i n g j e s u s f r å n f ö r s t a b ö r j a n var e n g e m e n s k a p p r ä g l a d av f r i h e t o c h j ä m l i k h e t . J e s u s p e r s o n l i g a ö v e r s k r i d a n d e av sitt s a m -hälles d i s k r i m i n e r a n d e g r ä n s e r u p p f a t t a s så-l u n d a s o m i n s t i t u t i o n a så-l i s e r a t i j u d e k r i s t e n t r a d i t i o n o c h i d e n p a u l i n s k a f ö r s a m l i n g e n . G a l a t e r b r e v e t 3 : 2 7 2 8 ä r e n p r e p a u l i n s k d o p -f o r m e l , o c h n ä r P a u l u s c i t e r a r d e n b e t y d e r d e t att h a n t a r f ö r givet att d e t i e n f ö r s a m -ling, v i g d åt K r i s t u s , i n t e l ä n g r e skall f i n n a s s k i l l n a d m e l l a n j u d a r o c h greker, slavar o c h f r i a , m a n l i g t o c h k v i n n l i g t ,1 0 e f t e r s o m alla i o c h m e d d o p e t i n f o g a t s i e n ny livssfär, o c h b e s t ä m t s s o m n y s k a p a d e n h e t i K r i s t u s .

Jesus — en gränsöverskridare

V a r j e g å n g k v i n n o r f ö r e k o m m e r i d e e v a n g e -liska b e r ä t t e l s e r n a ä r d e t u t a n tvivel f r å g a o m e t t a n m ä r k n i n g s v ä r t g r ä n s ö v e r s k r i d a n d e . D e t k a n i n t e h e l l e r f ö r n e k a s a t t m a n k a n h ä r -l e d a e n o m e d e -l b a r k v i n n o b e k r ä f t e -l s e u r e n r a d e p i s o d e r d ä r J e s u s explicit f ö r h å l l e r sig till k v i n n o r o c h k v i n n o r s villkor. H a n t a l a r o f f e n t l i g t m e d e n k v i n n a , o c h till p å k ö p e t m e d e n m e d tvivelaktig s t a t u s ( J o h a n nesevan-geliet 4 : 1 - 4 2 ) . H a n r ä k n a r k v i n n o r b l a n d si-n a p e r s o si-n l i g a v ä si-n si-n e r ( J o h a si-n si-n e s e v a si-n g e l i e t 11:1-44 o c h 12:1-11). H a n b e k r ä f t a r e n kvin-n a s r ä t t att h ä kvin-n g e sig åt a kvin-n d l i g a b e h o v o c h re-ligiösa i n t r e s s e n ( L u k a s e v a n g e l i e t 10:38-42). H a n h j ä l p e r k v i n n o r i n ö d o c h s j u k d o m ( L u -k a s e v a n g e l i e t 7: 11-17 o c h 13:10-17). H a n g ö r d e t u t a n att b r y sig o m l a g e n s r e n l i g h e t s b e -s t ä m m e l -s e r ( M a r k u -s e v a n g e l i e t 5 : 2 5 - 3 4 ) . O c h h a n d r a r sig i n t e f ö r att, n ä r så b e h ö v s , h j ä l p a e n f r ä m m a n d e k v i n n a ( M a r k u s e v a n g e -liet 7 : 2 4 - 3 0 ) . K v i n n o r s svåra s i t u a t i o n i ett p a t r i a r k a l i s k t s a m h ä l l e m e d ä k t e n s k a p s o m e n d a f ö r s ö r j n i n g s m ö j l i g h e t m e n m e d e n li-b e r a l s k i l s m ä s s o p r a x i s , i n r ä t t a d i e n l i g h e t m e d m a n n e n s behov, h a r J e s u s blick f ö r ( M a r k u s e v a n g e l i e t 10:1-12). U n d e r k v i n n o t e o l o g i n s f ö r s t a fas p å s j u t -t i o -t a l e -t " d r o g s d e s s a k v i n n o b e r ä -t -t e l s e r o m o c h o m i g e n f r a m s o m a p p e l l e r a n d e o c h bek r ä f t a n d e i d e n t i f i bek a t i o n s h i s t o r i e r . D e h a r u t n y t t j a t s s o m m o t b i l d e r , e l l e r s o m ett u p p r o -riskt a v s t a m p f ö r såväl b e f r i e l s e t e o l o g i s k k v i n n o k r i s t e n d o m o c h k v i n n o k y r k a s o m p o s t k r i s t e n f e m i n i s t i s k a n d l i g h e t1 2 av olika slag. O c h d e t l ä m p a r d e sig n a t u r l i g t v i s f ö r t r ä f f l i g t för, o m d e läses s y n k r o n t o c h a p p l i ceras e k l e k t i s k t b e r o e n d e p å k v i n n o t e o l o -g e n s o m r å d e , a k t u e l l a b e h o v o c h s u b j e k t i v a intresse. M e n n ä r m o t - b e g e i s t r i n g e n s f ö r s t a r u s h a r lagt sig,1 1 å t e r s t å r d e t h i s t o r i s k a p r o -b l e m e t . D e n kritiska e f t e r t a n k e n u p p t ä c k e r p r o j e k t i o n e n s roll i d e n a p o l o g e t i s k a texttolk-n i texttolk-n g e texttolk-n , o c h d e texttolk-n h e r m e texttolk-n e u t i s k a r e f l e x i o texttolk-n e texttolk-n g e n o m s k å d a r d e n s y n k r o n a l ä s n i n g e n s b e r o -e n d -e av d -e t ö v -e r o r d n a d -e , k v i n n o p o s i t i v a syf-tet. D e t ä r karaktäristiskt f ö r d e n a p o l o g e t i s k a e x e g e s e n a t t d e n f ö r d e t f ö r s t a ä r eklektisk. D e n i n r i k t a r sig m e d f ö r k ä r l e k p å o m n ä m -n a -n d e -n av k v i -n -n o r o c h k v i -n -n o b e r ä t t e l s e r1 4 o c h sysselsätter sig a b s t r a k t g e n e r a l i s e r a n d e m e d d e n y t e s t a m e n t l i g a k v i n n o g e s t a l t e r n a s o m t y p e r e l l e r m o d e l l e r . För d e t a n d r a ä r d e n s y n t e t i s k i m o t s a t s till a n a l y t i s k . D e n rik-t a r sina f r å g o r rik-till rik-t e x rik-t e r n a s yrik-ta, l ö s g ö r kvinn o b e r ä t t e l s e r kvinn a f r å kvinn d e t l i t t e r ä r a s a m m a kvinn h a n g e t o c h u n d v i k e r d ä r m e d d e m o t s ä t t -n i -n g a r o c h m o t s ä g e l s e r s o m visar sig så s -n a r t t e x t e r n a tolkas s o m h e l h e t . S l u t l i g e n ä r d e n a p o l o g e t i s k a e x e g e s e n s y n k r o n i m o t s a t s till d i a k r o n (historisk). D e n f r å g a r e f t e r k v i n n o r

(4)

m e n i n t e e f t e r k v i n n o l i v e t s h i s t o r i s k a villkor. D e n f r å g a r e f t e r k ö n s f ö r h å l l a n d e n m e n i n t e e f t e r k ö n s o m social k o n s t r u k t i o n o c h histo-riskt s t r u k t u r e r a n d e s y m b o l v ä r d e , o c h d ä r f ö r k a n d e n i n t e u p p f a t t a d e n k v i n n o v e r k l i g h e t s o m ä r t e x t e r n a s f ö r u t s ä t t n i n g o c h i m p l i c i t a r e f e r e n s .

A-historiskt kvinnoideal

K o n s e k v e n s e n ä r att d e n a p o l o g e t i s k a e x e g e s e n s o m t e x t t o l k n i n g blir a eller a n t i h i s t o risk o c h d ä r f ö r r e s u l t e r a r i e n k v i n n o b e k r ä f telse s o m blir m ä r k l i g t historielös. Det f ö r e -faller mig" vara e n k o n s e k v e n s s o m j u s t u r k v i n n o t e o l o g i s k s y n p u n k t ä r olycklig. N ä r e n k v i n n o f i g u r d r a s u t u r d e t litterära o c h histo-riska s a m m a n h a n g h o n tillhör, b e f r i a s h o n f r å n d e t f ö r f l u t n a s f ö r u t s ä t t n i n g a r o c h blir ett tidlöst p o s t u l a t . I r o n i s k t n o g f ö r l o r a r h o n s a m t i d i g t d e t a p p e l l v ä r d e , s o m f ö r u t s ä t t e r h i s t o r i s k t i l l ä m p b a r h e t o c h s o m g e r n u levan-d e o c h h a n levan-d l a n levan-d e k v i n n o r m ö j l i g h e t till i d e n t i f i k a t i o n m e d h e n n e . E n k v i n n o f i g u r u t a n f ö r f l u t e t f å r h e l l e r i n g e n n u t i d . A t t d r a f r a m d e t evigt k v i n n l i g a s a m t att lyfta u p p i d e a l k v i n n a n p å p i e d e s t a l h ö g t ö v e r d e t historiskt i g e n k ä n n b a r a ä r s o m be-k a n t s y n n e r l i g e n e f f e be-k t i v a s t r a t e g i e r f ö r att säkerställa k ö n s k o n t r o l l e n i v a n l i g a k v i n n o r s h i s t o r i s k a v e r k l i g h e t . M a r i a - g e s t a l t e n o c h p i e d e s t a l i s m e n i M a d o n n a - d y r k a n t o r d e vara ett ö v e r t y g a n d e e x e m p e l p å d e t t a f ö r f ä r a n -de.1 5

Lika lite s o m d e t l i t t e r ä r a u t a n v i d a r e ä r li-ka m e d d e t historiskt g i v n a i e m p i r i s k positi-vistisk m e n i n g , lika lite ä r n a t u r l i g t v i s d e e v a n g e l i s k a b e r ä t t e l s e r n a o m J e s u m ö t e m e d k v i n n o r o b j e k t i v a , v ä r d e n e u t r a l a s i t u a t i o n s -r a p p o -r t e -r . N å g o t d ö l j e -r sig b a k o m d e m . I lik-h e t m e d alla e v a n g e l i s k a t e x t e r ä r ä v e n d e s s a b e r ä t t e l s e r u t e i ett speciellt ä r e n d e , vilket g ö r d e m i n t r e s s a n t a o c h i n n e b ä r krav p å e n b å d e l i t t e r ä r o c h h i s t o r i s k t o l k n i n g s o m g å r u t ö v e r b e s k r i v n i n g e n av k v i n n o f i g u r e n . D e t a v g ö r a n d e ä r h u r k v i n n a n i ett givet s a m m a n -h a n g b e s k r i v s o c -h a n v ä n d s s o m m e d e l f ö r f r a m s t ä l l n i n g e n av J e s u s , o c h i n t e s o m ett m å l f ö r k v i n n o b e k r ä f t e l s e . E x e m p e l v i s b ö r vi f r å g a oss o m d e t e v a n g e -liska ä r e n d e t ä r ett a n n a t i b e r ä t t e l s e r o m J e s u m ö t e m e d k v i n n o r ä n i b e r ä t t e l s e r o m m ö t e n m e d s p e t ä l s k a , p u b l i k a n e r o c h a n d r a f ö r t a p -p a d e o c h socialt m a r g i n a l i s e r a d e . Ä r i n t e i själva v e r k e t syftet d e t s a m m a , n ä m l i g e n att framställa J e s u s s o m f ö r m e d l a r e n av G u d s rike till d e m s o m i d e n h ä r v ä r l d e n ä r u t a n h o p p ? I b e r ä t t e l s e n 0111 k v i n n a n s o m blir b o t a d f r å n sin t o l v å r i g a b l ö d n i n g ( M a r k u s e v a n g e l i e t 5 : 2 5 - 3 4 ) ä r d e t v ä r t att l ä g g a m ä r k e till att h o n i o c h m e d sin f r ä l s n i n g bokstavligt talat m e d J e s u o r d ( » M i n d o t t e r , d i n t r o h a r h j ä l p t d i g . G å i f r i d , o c h var b o t a d f r å n d i n p l å g a . » ) skickas u t u r b e r ä t t e l s e n s sociala r u m o c h in i G u d s rike s o m d o t t e r i d e n n y b i l d a d e g u d s f a m i l j e n . H e n n e s h e l b r ä g d a g ö r e l s e h a r e n p a -rallell i b e r ä t t e l s e n 0111 h e l b r ä g d a g ö r e l s e n av d e n b l i n d e B a r t i m e u s ( M a r k u s e v a n g e l i e t 10:4652). M e n d e n n e n a m n g i v n e m a n s t a n -n a r k v a r i d e t sociala r u m m e t o c h h a -n s fräls-n i fräls-n g o m s ä t t s i b e r ä t t e l s e fräls-n g e fräls-n o m att h a fräls-n föl-j e r J e s u s .

Det finns s å l u n d a e n s k i l l n a d m e l l a n kvin-n a kvin-n s o c h m a kvin-n kvin-n e kvin-n s f r ä l s kvin-n i kvin-n g s v i l l k o r , e kvin-n skill-n a d s o m s p e g l a r d e skill-n a v g ö r a skill-n d e b e t y d e l s e skill-n av k v i n n a n s k ö n s s o c i a l a s t a t u s i b e r ä t t e l s e r -n a s u -n i v e r s u m . Låt oss g ö r a e -n j ä m f ö r e l s e m e l l a n d e n b l ö d a n d e k v i n n a n s f r ä l s n i n g o c h h e l b r ä g d a g ö r e l s e n av s y n a g o g f ö r e s t å n d a -r e n s d o t t e -r , e n h i s t o -r i a s o m b e -r ä t t e l s e n o m d e n b l ö d a n d e k v i n n a n ä r i n s k j u t e n i ( M a r k u s -e v a n g -e l i -e t 5 : 2 1 - 2 4 , 3 5 - 4 3 ) . D -e n t o l v å r i g a flickan b o t a s i sin fars h u s f ö r a t t s o m 0111 i n g e n t i n g h ä n t f o r t s ä t t a sitt sociala liv s o m h u s e t s d o t t e r . H o n ä r n ä m l i g e n g i f t a s v u x e n o c h skall b ö r j a sitt k v i n n o l i v m e d a n d e n n a m n l ö s a k v i n n a n d ä r e m o t , e f t e r tolv års b l ö d n i n g , tycks vara färdig m e d sitt. För flickan f o r t s ä t t e r h i s t o r i e n , a d m i n i s t r e r a d av h e n n e s f a r ; f ö r k v i n n a n ä r h i s t o r i e n slut o c h h o n m å s t e gå m e d sin f r ä l s n i n g . I n t e e n s b l a n d l ä r j u n g a r n a i J e s u f ö l j e tycks b e r ä t t e l s e n k u n -n a h i t t a e -n plats åt h e -n -n e . B e r ä t t e l s e n o m d e n b l ö d a n d e k v i n n a n inr y m m e inr tveklöst o m e d e l b a inr t k v i n n o b e k inr ä f -telse."' M e n lika tveklöst ä r att d e n också o m f a t t a r e n i ö g o n f a l l a n d e k ö n s o c h k v i n n o -b e g r ä n s n i n g n ä r d e n tolkas i sitt s t ö r r e e v a n g e l i s k a s a m m a n h a n g . Vi m ö t e r h ä r e n k v i n n o f r ä l s n i n g , vare villkor ä r e n g a n s k a b e -s t ä m d u p p -s ä t t n i n g k ö n -s -s o c i a l a n o r m e r o c h v ä r d e b e g r e p p , a v s e d d a att d e f i n i e r a m a n n e n

(5)

Lucas Cranach d.ä., Altartavla 1509, Städelsches Kunst institut, Frankfurt.

(6)

o c h m a n n e n s g i f t a s v u x n a d o t t e r m e n s o m i n t e g ä l l e r f ö r d e n icke l ä n g r e f o r t p l a n t n i n g s -d u g l i g a , n a m n l ö s a k v i n n a n . E n m a n o c h h a n s d o t t e r ä r socialt i n t e g r e r a d e i d e t p a t r i -arkaliska r u m m e t , h e l b r ä g d a g ö r e l s e e l l e r ej. För d e n e n s a m m a k v i n n a n g ä l l e r a t t k v i n n o liv ä r könsliv. O m h e n n e s kvinnoliv i d e n m e -n i -n g e -n ä r slut k a -n h o -n i -n t e i -n t e g r e r a s socialt.

Kvinnoteologiskt obekväm sanning

Sett u r d e t t a p e r s p e k t i v k o m p l e t t e r a s p å e t t a n m ä r k n i n g s v ä r t sätt d e n d u b b e l t y d i g a hel-b r ä g d a g ö r e l s e n av d e n hel-b l ö d a n d e k v i n n a n m e d s k i l d r i n g e n av d e allvarliga sociala i n t e -g r a t i o n s p r o b l e m s o m d e u n -g a ä n k o r n a re-p r e s e n t e r a r e n l i g t Första T i m o t e u s b r e v e t (5:1115) o c h vars e f f e k t i v a l ö s n i n g u p p e n -b a r l i g e n ä r t v å n g s ä k t e n s k a p . A t t k v i n n o l i v i p a t r i a r k a t e t b ö r vara e n t y d i g t m e d könsliv, f r a m g å r tydligt av d e n m o r a l i s k a a p p e l l e n o m k v i n n a n s f r ä l s n i n g i m o d e r s k a p e t : »Dock skall k v i n n a n , u n d e r d e t h o n f ö d e r sina b a r n , v i n n a f r ä l s n i n g , o m h o n f ö r b l i v e r i tro o c h k ä r l e k o c h h e l g e l s e , m e d e t t t u k t i g t v ä s e n -d e . » ( F ö r s t a T i m o t e u s b r e v e t 2:15). D e n b l ö d a n d e k v i n n a n b e k r ä f t a s av J e s u s , m e n till p r i s e t av h e n n e s sociala a v s k e d a n d e . D e n n a k v i n n o t e o l o g i s k t o b e k v ä m a s a n n i n g f å r i n t e u n d a n s k y m m a s av e t t k v i n n o p o s i t i v t t o l k n i n g s i n t r e s s e . T v ä r t o m : d e n h ä r i n n e b ö r d e n b ö r f a s t h å l l a s o c h u n d e r s ö k a s n ä r m a re, o m ö n s k a n a t t avslöja p a t r i a r k a l i s k k o n -s t r u k t i o n i d e n y t e -s t a m e n t l i g a t e x t e r n a ä r är-ligt m e n a d o c h o m ett s å d a n t a v s l ö j a n d e skall k u n n a g e n o m f ö r a s m e d kritisk k o n s e k v e n s . H ä r m e d ä r j a g tillbaka vid d e speciella k r a v e n p å m e t o d m e d v e t e n h e t o c h h e r m e n e u t i s k ref l e x i o n i k v i n n o t e o l o g i s k e x e g e s . D e t o m ref a t -t a r f r å g a n o m k v i n n o -t e o l o g i n s f ö r h å l l a n d e till d e t h i s t o r i s k a o c h till h i s t o r i s k m e t o d , i n t e b a r a d å d e t g ä l l e r t o l k n i n g e n av d e n y t e s t a -m e n t l i g a t e x t e r n a i a l l -m ä n h e t u t a n ä v e n k v i n n o b e r ä t t e l s e r , o m n ä m n a n d e av k v i n n o r o c h k v i n n o r e l a t e r a d e t e x t a v s n i t t i s y n n e r h e t . Det h ä n d e r att l ä t t n a d e n ö v e r att ö v e r h u v u d t a g e t se k v i n n o r s k i l d r a d e g ö r e n k v i n n o t e o -l o g så positivt instä-l-ld o c h v a r m o m h j ä r t a t a t t h o n s l u t e r sitt kritiska ö g a o c h k o m p r o m i s s a t ' m e d sin h e r m e n e u t i s k a m i s s t ä n k s a m h e t .1

H o n blir kort s a g t a l l t f ö r g l a d och t a c k s a m

ö v e r a l l t f ö r lite.1 8 M e n k a n k v i n n o r o c h kvinn o t e o l o g i s t ä kvinn d i g t leva p å a t t vara u kvinn d a kvinn t a -g e t i t e x t e r o c h t r a d i t i o n ? Det ä r n ö d v ä n d i g t a t t söka b e k r ä f t e l s e n i t e x t e r n a , d ä r d e n f i n n s , o c h o m d e n f i n n s . M e n d e t ä r i n t e n ö d v ä n d i g t att kritiskt f r å g a var o c h v a r f ö r d e n i n t e finns, s a m t p å vilka villkor, till vilka k o s t n a d e r o c h m e d vilka b e -g r ä n s n i n -g a r o m d e n finns. E n d a s t p å d e t sät-tet k a n f ö r u t s ä t t n i n g a r f ö r o c h k o n s e k v e n s e r av k r i s t n a k v i n n o r s livsvillkor, sociala k ö n s i d e n t i t e t o c h historiska s u b j e k t i v i t e t f r a m t r ä -d a . '9 Det k r ä v e r a t t m a n g e r d e t a p o l o g e t i s k a d i s p e n s till f ö r m å n f ö r e n e x e g e s s o m ä r historiskt kritisk, d i a k r o n t a n a l y t i s k o c h s o m u t n y t t j a r i n s i k t e r n a f r å n social och k u l t u r a n t r o -p o l o g i n . M e n d e t b e t y d e r a t t d e n e x e g e t i s k a u p p -m ä r k s a -m h e t e n -m å s t e k o n c e n t r e r a s till d e t historiska p å b e k o s t n a d av d e t e x i s t e n t i e l l a ; d e n kritiska e x e g e s e n m å s t e i t e x t e r n a se också d e t s o m d e n i n t e vill se o c h s o m d e n i n t e k a n h ä m t a a n n a t ä n f ö r n e k e l s e i. D ä r i g e -n o m a c c e -n t u e r a s d e t k v i -n -n o t e o l o g i s k a d i l e m m a t p å ett sätt s o m i n n e b ä r a t t k v i n n o -t e o l o g e n m å s -t e vara b e r e d d a -t -t riskera skinn e t i k o skinn f r o skinn t a t i o skinn e skinn m e d d e t a skinn d r o c e skinn t r i s -ka v ä r d e i n n e h å l l e t i b e k ä n n e l s e n till J e s u s s o m K r i s t u s s a m t i d e n p a t r i a r k a l i s k a i n s t i t u -t i o n a l i s e r i n g e n i -t e x -t e r o c h -t r a d i -t i o n . D e n n a k o n f r o n t a t i o n v a r k e n k a n e l l e r skall avgöras i e x e g e s e n , m e n ä r e n k o n s e k v e n s av d e n n a s o m g ö r e x e g e s e n existentiellt n ä r g å n g e n ä v e n d ä r d e n ä r k o n s e k v e n t historiskt kritisk.

Litterär vittnesbörd ger historisk kunskap

D e t b ö r ä n e n g å n g f r a m h å l l a s att l i t t e r a t u r i n t e u t a n v i d a r e ä r h i s t o r i s k v e r k l i g h e t . M e n l i t t e r ä r v i t t n e s b ö r d ä r h i s t o r i s k v i t t n e s b ö r d , o c h g e r oss m ö j l i g h e t a t t se h i s t o r i s k e r f a r e n -h e t s o m g e n o m e t t filter av t o l k n i n g o c -h r ä t t a l ä g g a n d e . J u m e r vi blir t v u n g n a att till-stå att ä v e n d e o m e d e l b a r t b e k r ä f t a n d e e v a n g e l i s k a k v i n n o b e r ä t t e l s e r n a b e g r ä n s a s av k ö n s d i s k r i m i n e r i n g o c h k v i n n o f ö r t r y c k , d e s t o s v å r a r e blir d e t n a t u r l i g t v i s att b i b e h å l -la u p p f a t t n i n g e n att d e t s k u l l e h a f ö r h å l l i t sig a n n o r l u n d a i j e s u s r ö r e l s e n o c h d e n ä l d s t a f ö r s a m l i n g e n . V a r k e n j e s u a n s k j u d e n d o m el-ler p a u l i n s k j u d e k r i s t e n d o m l å t e r sig s o m

(7)

m e d v e t a n d e s t r u k t u r l ö s g ö r a s f r å n d e t s y m -boliska t o l k n i n g s u n i v e r s u m s o m d e h a r till-k o m m i t i. Vi m å s t e f ö r h å l l a oss till-kritistill-kt till d e t p a t r i a r k a l i s k t a n d r o c e n t r i s k a i j e s u s t r o n s o c h k r i s t u s t o l k n i n g e n s sociala o r g a n i s a t i o n m e n lika kritiskt f r å g a e f t e r d e t a n d r o c e n t r i s k a i d e t s y m b o l i s k a v ä r d e i n n e h å l l s o m k a r a k t ä r i -s e r a r j e -s u -s t r o o c h k r i -s t u -s t o l k n i n g -s o m reli-giös o c h t e o l o g i s k insikt. J u d e n d o m , j e s u s r ö r e l s e , j u d e k r i s t e n d o m o c h hellenistisk k r i s t e n d o m : d e ä r alla reli-giösa o c h sociala r ö r e l s e r s o m h a r u p p s t å t t i m e d e l h a v s k u l t u r e n s p r e s t i g e s a m h ä l l e . D e t vill s ä g a a t t vi h a r att g ö r a m e d e n k u l t u r d ä r o l i k h e t o c h avvikelse ä r g r u n d e n f ö r e n i d e o -logi o m e n h e t o c h g e m e n s k a p o c h d ä r m e d i p r a k t i k e n f ö r sociala ö v e r e n s k o m m e l s e r . För-h å l l a n d e t m e l l a n För-h e d e r o c För-h s k a m , r e n t o c För-h o r e n t2" u t g ö r d e e p o k g ö r a n d e s y m b o l k a t e g o -r i e -r n a i ett o m f a t t a n d e t o l k n i n g s u n i v e -r s u m s o m p å e n o c h s a m m a g å n g , o m ä n i s t ä n d i g v ä x e l v e r k a n , a l s t r a r m e d v e t e n h e t o c h s k a p a r s a m f u n d . O m j e s u s r ö r e l s e n o c h d e n ä l d s t a f ö r s a m l i n g e n n u sätts in i d e t t a k u l t u r s a m -m a n h a n g , o c h v ä r d e r a s p å g r u n d v a l av d e s s a i n s i k t e r i k ö n s s o c i a l a s y m b o l e r s s t r u k t u r e r a n -d e f u n k t i o n , f ö r s v i n n e r f ö r u t s ä t t n i n g a r n a f ö r a t t tala positivt o c h a p o l o g e t i s k t (själv)bek r ä f t a n d e o m j ä m l i (själv)bek h e t o c h f r i h e t i f ö r h å l -l a n d e t m e -l -l a n m ä n o c h k v i n n o r . För h u r vi ä n letar, b a k o m e l l e r u n d e r tex-t e r n a , f i n n e r vi i n g e tex-t s tex-t ö d f ö r u p p f a tex-t tex-t n i n g e n o m d e n u r s p r u n g l i g a , idealiska g e m e n s k a p s o m e n g å n g skulle h a f u n n i t s o c h s o m d ä r -f ö r m å s t e r e k o n s t r u e r a s o c h p å n y t t s k a p a s . T v ä r t o m , vi blir t v u n g n a att avstå f r å n p å s t å -e n d -e t a t t b å d -e m -e d v -e t -e n h -e t o c h g -e m -e n s k a p skulle h a varit radikalt a n n o r l u n d a f ö r e text-p r o d u k t i o n e n j ä m f ö r t m e d e f t e r å t , liksom f r å n t a n k e n a t t a n d r o c e n t r i s k a n o r m e r såväl s o m p a t r i a r k a l i s k i n s t i t u t i o n a l i s e r i n g ä r se-k u n d ä r t r e p r o d u c e r a n d e . S n a r a r e ä r d e t så att a n d r o c e n t r i s m e n h ö r till t r a d i t i o n o c h k y r k a likaväl s o m till e v a n g e l i e t s e l l e r kristust r o n s speciella v ä r d e i n n e h å l l . A kristust kristust vilja f ö r s ö -ka g ö r a e n s k i l l n a d m e l l a n f ö r e t e x t o c h e f t e r t e x t ä r e n r e n k o n s t r u k t i o n p å vilken k v i n n o t e o l o g i n s u t o p i s k t a p o l o g e t i s k a r e k o n s t r u k -t i o n s p r o j e k -t vilar s o m p å e n p r o j e k -t i o n .2 1 S a m m a n f a t t n i n g s v i s : vi k a n i n t e i v å r kritiska a n a l y s u t g å i f r å n d r ö m m e n o m j ä m l i k -h e t o c -h f r i -h e t u t a n m å s t e t v ä r t o m ta a v s t a m p i d e n s y m b o l i s k a b e t y d e l s e n av o l i k h e t o c h s k i l l n a d o c h f r å n b e s k r i v n i n g e n av k v i n n o -k ö n s o m n å g o n t i n g a n n o r l u n d a . För o m vi a c c e p t e r a r att d e t i j e s u a n s k religiositet o c h i k r i s t u s t r o n s u t f o r m n i n g , s o m insikt likaväl s o m f ö r s a m l i n g , a l d r i g h a r f u n n i t s n å g o t reellt a l t e r n a t i v till d e n a n d r o c e n t r i s k a k ö n s -s y m b o l i k e n , -så m å -s t e vi ock-så a c c e p t e r a d e n s t r u k t u r e r a d e b e t y d e l s e s o m f ö r e s t ä l l n i n g e n o m k v i n n a n s o m a n n o r l u n d a h a r f ö r b å d e m ä n o c h k v i n n o r .

I stället f ö r att e n b a r t leta e f t e r d e passiva o f f r e n f ö r k ö n s d i s k r i m i n e r i n g o c h k v i n n o -f ö r t r y c k2 2 b ö r vi f r å g a e f t e r k v i n n o r s

historis-ka s u b j e k t i v i t e t o c h sociala i d e n t i t e t u n d e r d e historiska villkor s o m k v i n n o r h a r levt, h u r d e u p p f a t t a r sig själva, i n r ä t t a t sig i f ö r h å l l a n d e till g i v n a o m s t ä n d i g h e t e r o c h alltså i p r a k t i k e n f ö r v a l t a t b å d e k ö n s r o l l e r o c h k v i n n o s t a -t u s u n d e r o r d n a d e g ä l l a n d e n o r m e r o c h vär-d e b e g r e p p .2 3 A n d r o c e n t r i s k t o l k n i n g h a r också varit k v i n n a n s t o l k n i n g ; p a t r i a r k a l i s k o r g a n i s a t i o n o c h a d m i n i s t r a t i o n h a r stakat u t d e t sociala r u m d ä r ä v e n k v i n n o r h a r levt. N å g r a k v i n n o r h a r a c c e p t e r a t d e t t a , m e d a n a n d r a h a r s ö k t ä n d r a p å s i n a livsvillkor. Vi m å s t e k o r t s a g t r e s p e k t e r a d e t a n d r o -c e n t r i s k a o -c h p a t r i a r k a l a p e r s p e k t i v e t s o m k v i n n o l i v e t s h i s t o r i s k a f ö r u t s ä t t n i n g a r o c h villkor o m vi vill r e s p e k t e r a k v i n n o l i v e t också d ä r d e t i n t e s t ä m m e r m e d v å r a e g n a d r ö m -m a r o c h i d e a l a f ö r v ä n t n i n g a r .

Kvinnoliv eller kristustro;

ett kvinnosubjektivt exempel

D ä r k v i n n a n d e f i n i e r a s s o m k ö n , k ö n s l i g h e t o c h k ö n s f u n k t i o n , d ä r kvalificeras h o n s o m d e t s k a m l i g a j ä m f ö r t m e d d e t h e d e r l i g a e l l e r s o m d e t o r e n a o c h o v ä r d i g a j ä m f ö r t m e d d e t r e n a o c h v ä r d i g a . J u s t d e t t a f ö r h å l l a n d e k a n avläsas i b e r ä t t e l s e n o m d e n b l ö d a n d e kvin-n a kvin-n , I m ö t e t m e d J e s u s ö v e r s k r i d e r h o kvin-n sitt k ö n s sociala g r ä n s e r , o c h h a n b e k r ä f t a r h e n n e i r ä t t e n att g ö r a d e t . I o c h m e d f r ä l s n i n g s tilltalet s t i g e r h o n ä n t l i g e n u t u r k ö n s l i g h e -t e n s sociala r u m o c h f r a m s -t å r s o m e n r e n a d , n y s k a p a d G u d s d o t t e r m e d a n k v i n n o k ö n e t bokstavligt t a l a t l ä m n a s k v a r i b e r ä t t e l s e n n ä r vi ser J a i r u s d o t t e r b o t a s f ö r att k u n n a p å b ö r

(8)

-ja sitt socialt b e g r ä n s a d e kvinnoliv. O m vi till f u l l o u t n y t t j a r m o t s ä t t n i n g a r n a m e l l a n kvin-n a kvin-n o c h J a i r u s d o t t e r kakvin-n vi se h u r k v i kvin-n kvin-n a kvin-n s f r ä l s n i n g f å r ett v i d a r e p e r s p e k t i v g e n o m att d e t k ö n l ö s a , d e t k ö n s o c h k v i n n o l i v s t r a n s -c e n d e r a n d e k o p p l a s s a m m a n m e d det eskatologiska, d e n n y s k a p a n d e , a n d l i g a l i v s g e m e n -s k a p e n -s o m e n d a -s t h ö r h e m m a i G u d -s rike. D e n h ä r t e x t e n ä r e n av liera s o m v i t t n a r o m att k ö n s f ö r n e k e l s e och asketisk l i v s f ö r i n g varit e s k a t o l o g i s k a ideal i j e s u a n s k reliositet o c h i k r i s t u s t r o n s ä l d s t a u t f o r m n i n g . Ett k o n -s t i t u e r a n d e m o t i v f ö r j e -s u -s r ö r e l -s e n tyck-s allt-så vara a t t g ö r a u p p m e d d e n sociala f a m i l j e n o c h d ä r m e d m e d d e t biologiska s l ä k t s k a p e t ( M a r k u s e v 3 : 3 1 - 3 5 s a m t M a t t e u s e v 8:21-22). På m o t s v a r a n d e sätt f i n n e r vi ä k t e n s k a p s k r i tik, s o m b y g g e r p å e n f ö r e s t ä l l n i n g o m k ö n s -l i g h e t s o m d e t s o m -l e d e r b o r t f r å n G u d o c h s å l e d e s f ö r h i n d r a r e f t e r f ö l j e l s e o c h t j ä n a n d e ( M a r k u s e v 10:21-38, d ä r särskilt Lukasev, s k ä r p e r k r i t i k e n i 18:29 i ö v e r e n s s t ä m m e l s e m e d d e t v a r n a n d e e x e m l e t i 14:20, se också o m a s k e s e n i M a t t e u s e v 19:10-12).

K ö n l ö s h e t tycks s å l u n d a h a varit ett inte-g r e r a t ideal i j e s u a n s k reliinte-giositet,"4 n ä r a f ö r -k n i p p a t m e d h o p p e t o m ett evigt o -k r o p p s l i g t liv h o s G u d . ( M a r k u s e v 12:25.)"5 Från j e s u s r ö r e l s e n h a r d e t s p r i d i t s till d e n k r i s t n a f ö r s a m l i n g s b i l d n i n g e n . D e n n a s a m m a n k o p p ling av k ö n l ö s h e t o c h e s k a t o l o g i s k l i v s u p p f y l -lelse h a r h a f t speciella k o n s e k v e n s e r f ö r krist-n a k v i krist-n krist-n o r s livsvillkor. N ä r k v i krist-n krist-n a krist-n f r i g ö r s f r å n k r o p p o c h k ö n f r i g ö r s h o n f r å n sin s k a m , sin o r e n h e t o c h sin sociala o v ä r d i g h e t . M e n till vad f r i g ö r s h o n ? H o n , s o m strax in-n a in-n var e in-n b a r t k ö in-n , vad ä r h o in-n in-n u u t a in-n k ö in-n ? L u k a s e v a n g e l i e t ( 1 1 : 2 7 - 2 8 ) i n n e h å l l e r e n typisk n e d t o n i n g av d e t biologiska m o d e r s k a -p e t s b e t y d e l s e till f ö r m å n f ö r d e t h e l i g a o r d e t o c h t r o n s p r i m a t . Det m o t s v a r a n d e sker ge-n o m f ö r a ge-n d l i g a ge-n d e t av J e s u s m o r , vilket k a ge-n s p å r a s i L u k a s e v a n g e l i e t s b a r n d o m s l e g e n d e r o c h vars syfte tycks vara att f r a m s t ä l l a M a r i a s o m ett a n d l i g t k v i n n o - o c h k y r k o i d e a l ( h o n ä r l y d i g h e t i 1:38 o c h d e t r e n a h j ä r t a t s m o t -t a g l i g h e -t i 2 : 1 9 o c h 51).2 b M e n vad i n n e b ä r d å d e t t a f ö r a n d l i g a n d e f ö r k v i n n o r s sociala s t ä l l n i n g o c h f ö r d e r a s i n t e g r a t i o n i f ö r s a m l i n g e n s g e m e n s k a p ? I P a u l u s brev läggs m o t -s ä t t n i n g e n m e l l a n a n d l i g t o c h k ö n -s l i g t i

kvin-n o r s liv tillrätta, d e t sket i f ö r s t a brevet till ko-r i n t i e ko-r n a , 7, d ä ko-r vi säko-rskilt skall se p å v e ko-r s e ko-r n a 2 9 - 3 8 .

För P a u l u s ä r d e t i n g e n t v e k a n o m att ett asketiskt liv ä r m e r värt ä n ett socialt b e g r ä n sat liv i ä k t e n s k a p e t , p å k ö n s l i g h e t e n s k r ä -v a n d e o c h d j u p t k o m p r o m e t t e r a n d e -villkor. Att leva k ö n l ö s t ä r liktydigt m e d att leva helt o c h fullt i K r i s t u s : d ä r f ö r ä r d e t e n särskild n å d e g å v a (v 7). Att leva i ä k t e n s k a p ä r d ä r -e m o t att l-eva m -e d b -e k y m m -e r , s t ä n d i g t splitt-r a d m e l l a n m o t s t splitt-r i d i g a ksplitt-rav o c h h ä n s y n (vv 3 2 - 3 6 ) . D ä r f ö r b ö r alla s o m f ö r m å r d e t leva asketiskt. H e l s t b ö r d e t b l a n d k r i s t n a vara s o m o m ~ ' f ö r l o v n i n g o c h ä k t e n s k a p i n t e exi-s t e r a r m e r (vv 29-31). P a u l u exi-s f ö r e exi-s t ä l l e r exi-sig att d e n h ä r v ä r l d e n s n a r t ä r f ö r b i , o c h s e r d ä r -f ö r k ö n s l i g h e t s o m ett p a s s e r a t s t a d i u m , lid e n skall h e l l e r i n t e spillas p å att ä n lid r a p å b e -s t å e n d e -sociala f ö r h å l l a n d e n (vv 17-28). D e t e n d a a v g ö r a n d e ä r att nya f ö r h å l l a n d e n i n t e e t a b l e r a s , o m d e t ö v e r h u v u d t a g e t g å r att u n d v i k a . D e t h a n d l a r d e t e x e g e t i s k t mycket o m d i s k u t e r a d e avsnitt (vv 3 6 - 3 8 ) , d ä r P a u l u s g e r r å d åt e n fat m e d e n d o t t e r s o m vill f ö r b l i o g i f t , o m . F a d e r n s e r sig i n t e i s t å n d a t t e f t e r -k o m m a h e n n e s ö n s -k a n . Det i n t r e s s a n t a ä r att P a u l u s å e n a s i d a n h å l l e r fast vid d e t l e g i t i m a i att e f t e r l e v a idealet o m k ö n l ö s h e t i Kristus, m e d a n h a n å a n d r a s i d a n l ä m n a r u t r y m m e f ö r m a n n e n s s k y l d i g h e t a t t a d m i n i s t r e r a sin e g e n o c h sitt h u s k ö n s s o c i a l a h e d e r , vilken k a n k o m p r o m e t t e r a s av e n h e m m a b o e n d e o g i f t d o t t e r p å v ä g att p a s s e r a g i f t a s v u x e n ål-der."'8 ( »Alltså: d e n s o m g i f t e r b o r t sin d o t t e r

h a n g ö r väl o c h d e n s o m icke g i f t e r b o r t h e n -n e , h a -n g ö r ä -n -n u b ä t t r e » . )

En kvin nlig subjektivitet

I d e n h ä r t e x t e n m ö t e r vi ett uttryck f ö r e n k r i s t e n k v i n n a s s u b j e k t i v i t e t . D o t t e r n h a r gått u p p i det k ö n l ö s a i d e a l e t o c h vill h e l t o c h fullt leva i K r i s t u s i ö v e r e n s s t ä m m e l s e m e d v 3 4 . För h e n n e ä r ett liv u t a n k ö n e n m ö j l i g h e t till ett liv i r e n h e t o c h h e l i g v ä r d i g h e t , b e f r i a t f r å n k ö n s r o l l e n s s k a m . Icke d e s t o m i n d r e vid-l å d e r s k a m m e n h e n n e s o m o g i f t d o t t e r ö v e r e n viss å l d e r , o c h d e n s k a m m e n d r a b b a r f ö r s t o c h f r ä m s t d e n f a r vars plikt d e t ä r att f å sin d o t t e r b o r t g i f t i tid.

(9)

T e x t e n u t t r y c k e r e x p l i c i t f a d e r n s d i l e m m a o c h e n d a s t i m p l i c i t d o t t e r n s ö n s k a n o m ett a n n a t liv. I socialt a v s e e n d e ä r f a d e r n sin d o t -t e r s a d m i n i s -t r a -t ö r , o c h h e n n e s s u b j e k -t i v i -t e -t u n d e r o r d n a s d ä r f ö r b o k s t a v l i g e n h a n s , t r o t s a t t m a n k a n f ö r u t s ä t t a att h a n ä r k r i s t e n , d v s e r k ä n n e r d e t a s k e t i s k a i d e a l e t o c h s y m p a t i s e r a r m e d sin d o t t e r s ö n s k a n (v 3 7 ) . P a u l u s d ö l -j e r i n t e h e l l e r v a d h a n p e r s o n l i g e n a n s e r v a r a r i k t i g a s t (v 3 8 ) . B a k g r u n d e n till vv 3 6 - 3 8 m å s t e s ö k a s i i d e a l e t a t t k v i n n o l i v e t f ö r a n d l i g a s n ä r k ö n s l i -vet ö v e r s k r i d s , vilket h ä v d a s i d o p f o r m e l n s h ä n v i s n i n g till a t t d e t i K r i s t u s i n t e skall finn a s m a finn l i g t o c h k v i finn finn l i g t , u t a finn a t t k ö finn s l i g -h e t , i b e t y d e l s e n k ö n s l i g s k i l l n a d2 9 skall b o r t -falla ( G a l a t e r b r e v e t 3 : 2 8 ) . A t t s o m k v i n n a u p p t a s i f ö r s a m l i n g e n p å g r u n d v a l av e n såd a n f ö r e s t ä l l n i n g o m o l i k h e t e n s b o r t f a l l m å s -te n ö d v ä n d i g t v i s h a i n n e b u r i t f ö r v ä n t n i n g a r o m e t t n y t t liv u t a n k ö n o c h s k a m o c h o r e n h e t , u t a n r o l l b e g r ä n s n i n g . D o p e t s o m i n t e g r a t i o n s r i t a v l ö s t e o m s k ä r e l s e n s o m m a n n e n s e x k l u s i v a l i l l t r ä d e s t e c k e n till g u d s f o l -ket. D e t ä r i n t e s v å r t a t t f ö r e s t ä l l a sig a t t vissa k v i n n o r velat leva e t t k ö n l ö s t liv i K r i s t u s f ö r a t t d ä r m e d k u n n a se f r a m e m o t e n n y v ä r d i g -h e t o c -h e n n y social -h a n d l i n g s f r i -h e t . Vi m å s t e o c k s å t ä n k a oss a t t g i f t a o c h o g i f t a k v i n n o r int e g r e r a int s p å o l i k a säintint i f ö r s a m l i n g s g e m e n s k a -p e n . O g i f t a k v i n n o r h a d e t a c k v a r e sin kvalificer a d e k ö n l ö s h e t , i h ö g kvalificer e g kvalificer a d ä n d e g i f t a k v i n -n o r -n a s o c i a l a p r i v i l e g i e r .5 0 J u s t d ä r f ö r ä r vv 3 6 - 3 8 e t t o u n d v i k l i g t v i t t n e s b ö r d o m a t t o c k s å d e n f r i a s t e k v i n n a , vare f r i h e t ä r kvalifi-c e r a d s o m n å d e g å v a n s s p e kvalifi-c i e l l a f ö r h å l l a n d e till K r i s t u s , f o r t s ä t t e r a t t v a r a u n d e r k a s t a d d e n p a t r i a r k a l i s k a o r g a n i s a t i o n e n s o c h a d m i -n i s t r a t i o -n e -n s k ö -n s s o c i a l a p r a x i s . Ty ä v e -n d e -n k v i n n a s o m vill leva s o m k v i n n a n s n e g a t i o n ä r u n d e r k a s t a d k v i n n o l i v e t s k ö n s b e g r ä n s -n i -n g a r . I d e t k o -n k r e t a e x e m p l e t ä r d o t t e r -n s f r i h e t a t t leva u t a n s k a m av o c h f ö r sin k r i s t u s -t r o p r e c i s så s -t o r s o m h e n n e s f a r vill -tillå-ta, se-d a n h a n f ö r e t s e t t till sin e g e n h e se-d e r i se-d e t so-ciala r u m s o m ä r o c h f ö r b l i r h a n s . D o t t e r n k a n så a t t s ä g a a n m ä l a sitt u t t r ä d e u r sin fars r u m , o c h i l i k h e t m e d d e n b l ö d a n -d e k v i n n a n g r i p a t a g i K r i s t u s . D e t i r o n i s k a ä r b a r a a t t d e t f o r t f a r a n d e ä r f a d e r n s o m b e -s t ä m m e r o m h e n n e -s u t t r ä d e ä g e r g i l t i g h e t ell e r ej, o c h v a d d e t i ö v r i g t skaellell i n n e b ä r a . T y d -l i g a r e ä n så k a n d e t vä-l k n a p p a s t s ä g a s a t t k r i s t n a k v i n n o r s f r i h e t , a n t i n g e n d e t ä r i e l l e r b a k o m , f ö r e e l l e r e f t e r d e n y t e s t a m e n t l i g a t e x t e r n a , ä r e n f r å g a o m o l i k h e t , i n t e l i k h e t . K v i n n o l i v e t s f ö r a n d l i g a n d e o c h e t t e s k a t o l o -g i s k t i d e a l o m k ö n l ö s h e t ä r u p p e n b a r l i -g e n e n s a k ; e n h e l t a n n a n tycks d e k ö n s s o c i a l a b e -t i n g e l s e r n a f ö r a-t-t i n -t e g r e r a k v i n n o r e n l i g -t a n d r a f ö r u t s ä t t n i n g a r ä n d e t a n d r o c e n t r i s k a p a t r i a r k a t e t s vara. B e k r ä f t e l s e n e n k v i n n a sö-k e r i e n sö-k ö n l ö s tillvaro, v i g d åt K r i s t u s , ä r i n g e n b e k r ä f t e l s e s o m k a n o m s ä t t a s p o s i t i v t i d e n n a v ä r l d e n så l ä n g e h o n h ä r v a r k e n b e s t ä m m e r ö v e r sitt k ö n e l l e r ö v e r sin k ö n l ö s -h e t . I d e t t a f ö r -h å l l a n d e u p p s t å r n a t u r l i g t v i s m i s s f ö r h å l l a n d e t m e l l a n k v i n n o k ö n o c h kris-t u s kris-t r o . D e kris-t k o m m e r s o m e kris-t kris-t r e s u l kris-t a kris-t av d e n h i s t o r i s k a e x e g e s e n , m e n d e t p o c k a r m e d n ö d v ä n d i g h e t p å u p p m ä r k s a m h e t ä v e n s o m e t t r e s u l t a t vilket r y m m e r e x i s t e n t i e l l a p e r -s p e k t i v o c h k o n -s e k v e n -s e r .

Översättning: Eva Mazetti-Nissen/Ebba

Witt-Brattström

N O T E R

1 J ä m f ö r The Womaris Bible / - / / , e d E l i z a b e t h C a n d y S t a n t o n . New York: A r n o 1972 (1895-98). 2 Se t ex A n n e M c G r e w B e n n e t t , »A Feminist C r i t i q u e o f T h e o l o g y » , i JFSR 1988, 2; s 93-98. 3 J ä m f ö r R o s e m a r y R R u e t h e r , Sexism and God-Talk, B o s t o n , B e a c o n 1983 m e d Elisa-b e t h Schtissler Fiorenza, In Memory of Her. L o n d o n S C M 1983. Se också S u s a n n e H e i n e , Frauen der fruhen Christenheit, G ö t t i n g e n , Van-d e n h o e c k & R u p r e c h t 1986.

4 Se Feminist Perspectives on Biblicat Scholarship, e d A d e l a Y Collins, C h i c o , Scholars 1985, och Feminist Interpretation of the Bible, e d Letty M Russeli, P h i l a d e l p h i a , W e s t m i n s t e r 1985. J ä m f ö r också Elisabeth Schtissler Fiorenza,

Breadnot Stone, B o s t o n , B e a c o n 1984. 5 Se särskilt h o s E l i s a b e t h Schtissler Fiorenza.

Jag h a r kritiskt d i s k u t e r a t h e n n e s r e k o n -s t r u k t i o n -s p r o j e k t i mitt b i d r a g » T a n g o m e d e n tidsel», s e m i n a r i e s e r i e n till Kerstin A s p e g r e n s m i n n e , L u n d s universitet 1988, u n -d e r u t g i v n i n g .

(10)

6 J ä m f ö r Mary Daly, The Ghurch and the Second Sex, 2:a u p p l a g a n , New York, H a r p e r & Row 1975 (1968). Se också Women Priests, eds A a n d L Swidler, New York, Paulist 1977. J ä m f ö r m i n a bidrag i Kvindestudier 4 och 6,

red N y n n e Koch, K ö p e n h a m n , Delta 1980 och 1982.

7 A d a m - K r i s t u s typologin h a r a v g ö r a n d e be-tydelse i u t f o r m n i n g e n av Paulus kristologi, j ä m f ö r 1 Kor 15:12-28 och Rom 5:12-19.

H ä r m e d bibehålls föreställningen o m d e n m a s k u l i n a n o r m a l m ä n n i s k a n och absolute-ras som föreställningen o m d e n m a s k u l i n a i d e a l m ä n n i s k a n ; Kristus ä r d e n förplikti-g a n d e måttstocken f ö r kristen utvecklinförplikti-g, j ä m f ö r Rom 8:29 och Fil 2:5-11. M e n ett krav på maktavsägelse och hängiven offervilja f ö r u t s ä t t e r m a k t och personlig a u t o n o -mi; det kan inte efterlevas p å s a m m a villkor av m ä n och kvinnor. Se mitt bidrag, »Det etiske f o r d r i n g som kvindeetisk u d f o r d -ring», i Forum for Kvindeforskning 1984, 2, samt mitt bidrag till Kvindestudier 8, red N y n n e Koch, K ö p e n h a m n , Delta 1984. 8 1 f ö r l ä n g n i n g e n av not 2, se Mary E H u n t

och A n n e McGrew Bennett, »Feminist T h e o -logical Pioneer», i JFSR 1988, 2, s 81-92. J ä m f ö r också C a t h a r i n a J M Halkes, Gott hat

nicht nur starke Söhne, Giitersloh, G I B Sieb e n s t e r n 1980, s a m t ElisaSiebeth M o l t m a n n -Wendel, Ein eigener Mensch werden, Giiter-sloh, G T B Siebenstern 1980.

9 Se o m generiskt inklusivt s p r å k b r u k hos Eli-sabeth Schiissler Fiorenza, In Memory oj Her, s 41-67. Se också h e n n e s »Rhetorical Situa-tion a n d Historical ReconstrucSitua-tion in 1 Co-rinthians», i NTS 33, 1987, s 386-403. Be-skyllningen f ö r att bedriva gynocentrisk analys ä r inte o g r u n d a d , j ä m f ö r B r u c e J Malina, Christian Origins and Cultural Anthro-pology, Atlanta, J o h n Knox 1986, s 161. 10 O m Gal 3:28 som k v i n n o t e o l o g e r n a s

sjibbo-let ( j ä m f ö r D o m 12:6) se J e r o m e H Neyry, »Body L a n g u a g e in I C o r i n t h i a n s » , i Semia 3 5 , 1 9 8 6 , s 1 5 4 !

11 Enligt Mary E H u n t s i n d e l n i n g i fyra faser d ä r d e n aktuella s i t u a t i o n e n definieras som »backlash», j ä m f ö r a a s 86. 12 Se Karin Friis P l u m , » K v i n d e h e r m e n e u t i k o g bibelsk eksegese», i D 7 T 5 0 , 1987, 19-41. J ä m f ö r också L e n e S j ö r u p , Du er gudinden, K ö p e n h a m n , Delta 1983. 13 Se Tania 0 r u m , »Hvor e r vi så h e n n e ? » i Kultur & Klasse 62, 1988, s 22-36. E11 konst-ruktiv reflexion över det historiska proble-met i f ö r h å l l a n d e till p o s t m o d e r n i s m e n s

de-konstruktivism av Lise B u s k - J e n s e n , »Dette e r ikke en kvinde», i s a m m a tidskrift, s 37-55. 14 Se Karin Friis P l u m , Den tilslörerede frihed,

K ö p e n h a m n , H a n s Reitzel 1984. J ä m f ö r In-g e r Marie L i n d b o e , »Hovedtrekk i n n e n ny-testamentlig f o r s k n i n g o m k v i n n e r i perio-d e n 1970-1987», i NTT89,1988, s 179-204. 15 Se M a r i n a Warner, Alone of All Her Sex, Lon-d o n , Q u a r t e t Books 1978 (1976). J ä m f ö r också Maria — hver tid sit billede, red A n n a Marie A a g a a r d och Else Marie Wiberg Pe-d e r s e n . Å r h u s , Anis 1986.

16 Så h a r j a g själv a n v ä n t berättelsen i »Kvin-desyn o g kvinderoller i d e n kristne tradi-tion», i Kvindestudier, ed N y n n e Koch, Kö-p e n h a m n , Fremad 1977; j ä m f ö r s 89 ff. Se också Karin Friis P l u m , Kvindehermeneutik og bibelsk eksegese, s 30 ff, m o t b a k g r u n d av mitt försök dels att tolka, dels att dikta vidare på berättelsen; j ä m f ö r bl a mitt b i d r a g i Materi-alesamling till g r u n d k u r s e r n e i feminologi/ kvindeforskning. Folkeuniversitetet i K0-b e n h a v n 1983, s 16-30.

17 J ä m f ö r Elisabeth Schiissler Fiorenza, In Me-mory of Her, s 3-64 och Bread not Stone, särskilt s 1-22. Se m i n kritik i det i n o t 5 n ä m n d a L u n d - b i d r a g e t .

18 J ä m f ö r Mary A n n Tolbert, »Defining t h e Problem. T h e Bible a n d Feminist H e r m e n e u -tics», i Semeia 28, 1983, s 113-126. Ett dåligt exempel på glädjen över u n d a n t a g e n är Leo-nard Swidler, Biblical Affirmation ofWmen, Phi-ladelphia, Westminster 1979.

19 J ä m f ö r Lise Busk-Jensen, a a s 53 f. Se också Ruth L Smith, »Moral Transcendence a n d Moral Space in the Historical Experiences of Women», i JFSR 1988, 2, s 21-37.

20 Se Maiy Douglas, Purity andDanger, L o n d o n , Routledge & Kegan Paul 1976 (1966). J ä m f ö r Bruce f Malina, The New Testament World, At-lanta, John Knox 1981, s 25-50 och s 122-152. Se också S t e p h e n C Barton, »Paul's Sense of Place», i NTS 32, 1986, s 225-246, f ö r u t o m d e n i not 10 o m n ä m n d a artikeln av J e r o m e H Neyrey.

21 Historisk rekonstruktion är Lilian Portefäix, Sisters Rejoice, Stockholm, Almqvist & Wiksell

1988. Projektionen är ä n n u tydligare i Doro-thee Sölle, »Maria isteine Sympathisantin», i Sympathie, Stuttgart, Kreuz 1978, s 56-61. 22 J ä m f ö r Ruth L Smith, a a s 31-37. Ett

okvämt exempel på att d e n e n a kvinnans be-kräftelse vinns på d e n a n d r a kvinnans bekost-nad är berättelsen o m Marta och Maria i Luk

10:38-42.

(11)

förläng-n i förläng-n g e förläng-n av Ulrike Prokop, Wkiblicher Lebeförläng-nszförläng-n- Lebenszn-sammenhang, F r a n k f u r t a m Main, S u h r k a m p

1976.

2 4 Att ett n ä r a s a m b a n d mellan askes, s k ä r p t a renhetskrav och eskatologisk religiös r e f o r m -m e d v e t e n h e t inte ä r n å g o n t i n g o k ä n t i J e s u samtid vittnar d e b å d a e s s ä e r n a » Q u a m r a n -m e n i g h e d e n » och » J o h a n n e s D o b e r » o -m . Se B e n e d i k t O t z e n , Den antike j0dedom, K ö p e n -h a m n , G a d 1984, s 114 ff.

25 J ä m f ö r m i n artikel »Jesus, k v i n d e r n e - o g d e n kristne dobbeltmoral», i Kflnsroller i littera-turen, red H a n s H e r t e l , K ö p e n h a m n ,

Infor-m a t i o n 1975, s 15-23.

26 Se R o s e m a r y R Ruether, Mary — the Feminine Fdce of the Church, L o n d o n , S C M 1979, särskilt s 25-30. J ä m f ö r också Maria-Sybilla Heister, Maria ans Nazareth, G ö t t i n g e n , V a n d e n h o e c k 8c R u p r e c h t 1987, i f ö r l ä n g n i n g e n av not 15. 27 S e j D u n c a n M Derrett, » T h e Disposal o f V i r

-gins», i Studies in the New Testament /, Leiden, Brill 1977, s 184-191. J ä m f ö r B r u c e J Malina, The Neiv Testament Wrrld, s 103.

2 8 J a g håller h ä r fast vid d e n klassiska tolkning-e n och läggtolkning-er tonvikttolkning-en p å d tolkning-e n sociala, inttolkning-er- intersubjektiva a s p e k t e n av skam och blygsel. J ä m -f ö r J D u n c a n M Derrett, a a s 185-189. J ä m -f ö r också B r u c e J Malina, The Neic Testament Wbrld, s 94-121. På ett a n n a t sätt till e x e m p e l W G K u m m e l , »Verlobung u n d H e i r a t u n g bei Paulus», i Heilgeschehen und Geschichte /, Mar-b u r g , Elwert 1965 (1954), s 310-327. Se också T u r i d Karlsen Seim, »Seksualitet o g egte-skap, skilsmisse o g g j e n g i f t e i 1 K o r 7», i NTT 81. 1980; s 1-20, i f ö r l ä n g n i n g e n av bl a Else Kähler, Die Fran in den paulinischen Briefen, Frankfurt, Zurich, Gotthelf 1960. Det karak-täristiska f ö r d e n nyare tolkning, som h a r v u n n i t mycket stor u t b r e d n i n g u n d e r d e t t a år-h u n d r a d e , ä r att d e n ser f ö r år-h å l l a n d e t s o m e n förlovning, eventuellt e n f o r m av andligt äk-t e n s k a p , och alläk-tså g ö r äk-texäk-tens p r o b l e m äk-till e n f r å g a o m o k o n t r o l l e r b a r k ö n s d r i f t hos d e n m a n l i g a p a r t e n . D ä r i g e n o m individualiseras p r o b l e m e t , och d e t som i d e t paulinska uni-versum ä r d e n könssociala f r å g a n o m f a d e r n s h e d e r utåt blir inåt en privatpersonlig angelä-g e n h e t f ö r f ä s t m a n n e n s samvete. D e t är intressant att d e n individualiserande u p p m ä r k -s a m h e t e n k r i n g m a n n e n -s -sexuella p-sykologi dyker u p p i t o l k n i n g e n i slutet av förra år-h u n d r a d e t . Det g ö r visserligen inte texten m i n d r e a n d r o c e n t r i s k , m e n det g e r onekli-g e n insikten ett f r e u d i a n s k t e l e m e n t , som k n a p p a s t s t ä m m e r m e d Paulus könssociala s y m b o l b e g r e p p .

29 Manligt och kvinnligt i Gal 3:28 ä r citat f r å n G e n 1:27b (LXX). Se Phyllis A Bird, »Male a n d Female H e C r e a t e d T h e m » , i HTR 74,

1981; s 129-159. J a g h a r i n g å e n d e sysselsatt m i g m e d d e t t a i » I m a g e of G o d a n d G e n d e r Models», e d Kari Elisabeth Borresen. Oslo, S o l u m . J ä m f ö r också mitt b i d r a g i det kom-m a n d e n u kom-m r e t av Studia Theologica, » W o kom-m e n , Symbolic Universe a n d Structures o m Silen-ce.»

30 J ä m f ö r d e s k ä r p t a kraven p å gifta k v i n n o r i 1 Kor 11:2-16 och 14, 33b-36. Se d e n i n o t 2 0 a n f ö r d a a n i k e l n av S t e p h e n C B a r t o n . O , 1 T i m 5:3-16 i f ö r l ä n g n i n g e n härav se J o u e t t e M Bassler, » T h e Widows Tale», i JBL 103, 1984; s 23-41. J ä m f ö r också Birte Carlé, Thek-la. K ö p e n h a m n , Delta 1980, och Elizabeth Castelli, »Virginity a n d Its M e a n i n g for Wo-m e n s Sexuality in Early Chrisitanity», i JFSR 1986, 2; s 61-88.

S U M M A R Y

Like all s t u d i e s r o o t e d in f e m i n i s t liberation ideology, f e m i n i s t exegesis a t t e m p t s to b r e a k t h e silence of w o m e n in t h e p a t r i a r c h a l c o n -s t r u c t i o n of text-s a n d t r a d i t i o n -s . By p e r f o r m i n g such analyses, o n e c a n u n c o v e r t h e f e m a l e p r e s e n c e in ( t h e followers of J e s u s a n d ) early C h r i s -tianity. It is i n t e r e s t i n g to n o t e however, t h a t rnost f e m i n i s t t h e o l o g i a n s take f o r g r a n t e d t h e n o t i o n of t h e reality of a n o r i g i n a l fellowship of l i b e r a t i o n a n d exegesis. I h u s t h e exegesis bec o m e s limited to t h e becirbecular a r g u m e n t of a p o logetics a n d f e m i n i s t s e l f a f f i r m a t i o n . T h e u n -h a p p y result is a n a-historical n o t i o n of f e m a l e e x i s t e n c e as well as a n a o r a n t i h i s t o r i c a l i n t e r -p r e t a t i o n of N e w T e s t a m e n t texts. T a k i n g 1 C o r 7 : 2 9 - 3 8 as a n e x a m p l e , it c a n b e s h o w n t h a t in-sights f r o m social a n d c u l t u r a l a n t h r o p o l o g y may c o n t r i b u t e substantially to historical critical exegesis. T h i s is possible t h r o u g h t h e analysis of t h e socio-sexual s t r u c t u r e s as well as f e m a l e subjectivity w i t h i n t h e u n i v e r s e of a n d r o c e n t r i c C h r i s t i a n i t y a n d p a t r i a r c h a l c o m m u n i t y o r g a n i -zation. It s h o u l d b e e m p h a s i z e d that f e m a l e subjectivity is a p p l i e d in t e r m s of inequality, even in t h e case of n o n - s e x u a l a n d n o n - f e m a l e c o m m i t m e n t to t h e eschatological ideal of C h r i s t i a n asceticism. L o n e F a t u m I n s t i t u t for bibelsk e k s e g e s e K o b e n h a v n s Universitet K o b m a g e r g a d e 4 4 - 4 6 D K - 1 1 5 0 K o b e n h a v n K

References

Related documents

Konsten som skeende är ett öppnande som låter sanningen om det varande sättas i verket. Detta sättande av sanningen om det varande menar Heidegger inte skall uppfattas som

Vissa av kvinnorna som rekonstruerat bröstet använde bröstprotes innan rekonstruktionen genomförts och tyckte till en början att det var ett bra alternativ till

Uppsatsen  beskriver  det  metodiska  arbete  som  väggarnas  uppbyggnad   innebar,  att  bygga  spännramar,  spänna  linneväv,  limma  lumppapp,  kredera   ytan,

HANDELSHÖGSKOLAN SÖKER EN PROJEKTLEDARE som är redo att axla ansvaret för ett mentorskapsprogram med målet att stärka unga kvinnor i sin tro på sig själva.. Drivs du av att se

ügei has been retained as locational negator in Khorchin, Oirat, Moghol, Dagur and all of Southern Mongolic. The same seems to hold for existence, but given that most

En av de första åtgärderna respondenten vidtar vid ankomsten till företaget är att utreda om företaget har möjligheter att uppnå den likviditet som krävs för

i instruktionen, att det >>bör företrädesvis inrikta sin verlsamhet på sådana för utvecklingen inom byggnadsområdet väsentliga problem, vilka ej är

de genomsnittliga högre hyresnivåerna (inte att förväxla med Prime Rent som bara ser till ett fåtal fastigheters högsta hyror) för alla fastigheter såväl som för de