Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga konsekvenserna av en utvidgad rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar

Full text

(1)

e

Regeringen

Regeringsbeslut II 3 2020-04- 16 Fi2019/03797/ FPM (delvis) Fi2020/01803/FPM Finansdepartementet Finansinspektionen Box 782 1 103 97 Stockholm

Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga konsekvenserna av

en utvidgad rätt till återköp av och överföring av värdet i

individuella fond- och depåförsäkringar

Regeringens beslut

Regeringen upp drar åt Finan sinsp ektion en att kartlägga och samm anställa tänkb ara kon sekvenser av om det skulle in föras en ovillkorlig rätt tillåterköp av och överföring av värdet i in dividuella fond- och dep åförsäkringar

teckn ade före den 1 januari 2006 resp ektive den 1 juli 2007.

Närmare om uppdraget

Finan sinspektion en ska inhäm ta åtminstone följande uppgifter från försäkrings företagen :

H ur m ånga fond- och dep åförsäkringsav tal som ingåtts före

den 1 janu ari 2000 resp ektive den 1 juli 2007 och hur m ånga av dessa försäkringar som in te kan återköp as eller över föras. Utöver an talet av tal ska även an talet försäkrade och försäkringskapital redovisas.

H ur m ånga av de fond- och dep åförsäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 2000 resp ektive den 1 juli 2007 som i dag är premiefria (fribrev) och hur m ånga av dessa försäkringar som inte kan återköp as eller överföras. Utöver antalet av tal ska även antalet försäkrade och försäkringskapital redovisas.

H ur m ånga av de fond- och dep åförsäkringsav tal som ingåtts före den 1 januari 2000 resp ektive den 1 juli 2007 som i dag är under

utbetalning och hur m ånga av dessa försäkringar som in te kan återköp as eller över föras. Utöver antalet avtal ska även antalet försäkrade och försäkringskapital redovisas. Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet. se

(2)

H ur övriga villkor i de fond- och dep åförsäkringsav tal som i dag inte kan återköp as eller över föras kan kom m a att p åverkas av om det skulle in föras en ovillkorlig rätt tillåterköp o ch överföring.

• H uru vida andra avtal som försäkringstagaren eller den försäkr ade h ar ingått m ed försäkringsföretaget eller ett företag som har nära

förbindelser m ed försäkringsföretaget kan komm a att p åverkas av om det skulle in föras en ovillkorlig rätt tillåterköp och överföring för de fond- och dep åförsäkringsavtal som i dag inte kan återköp as eller över föras.

H ur försäkringsföretag eller företag som har nära förbindelser m ed ett försäkringsföretag och kvarvarande försäkringstagarkollektiv kan komm a att p åverkas av om det skulle in föras en ovillkorlig rätt till återköp och överföring för de fond- och dep åförsäkringsavtal som i dag inte kan återköpas eller överföras, exempelvis i fråga om ökade

kapitalkrav .

D e inhäm tade uppgifterna ska redovisas upp delade på privat p en sion s-försäkring, in dividuell tjän step en sion sförsäkring och kapitalförsäkring.

Upp draget ska redovisas senast den 30 n ovemb er 2020.

Skälen för regeringens beslut

D en 1 januari 2000 in fördes en m öjlighet för försäkringstagare att u tan skattekon sekvenser öv erföra (flytta) värdet av en livförsäkring som

klassificeras som pen sion sförsäkring enligt inkom stskattelagen (1999:1229) tillen ann an pension sförsäkring meddelad av samma eller annan försäkrings-givare (prop . 1998/ 99:87). För att försäkringstagaren skulle kunn a utnyttja denna m öjlighet krävdes em ellertid att p arterna hade avtalat om detta. Även för återköp av kapitalförsäkring krävdes att p arterna h ade avtalat om en sådan m öjlighet.

D en 1 januari 2006 in fördes en civilrättslig reglering som ger en försäkrings-tagare en ovillkorlig rätt att återköpa sitt försäkringssp arande

(prop . 2003/ 04:150). Aterkö p srätten om fatt ar individuella person

-försäkringar m ed sp arm om en t. D en 1 juli 2007 in fördes även en ovillkorlig rätt tillöverföring av försäkringskapital tillen annan försäkringsgivare (prop . 2006/ 07:26). Varken återköps- eller flytträtten har n ågon retroaktiv verkan .

(3)

Regeringen beslutade i m aj 2019 att överlämn a proposition en E n effektivare flytträtt av försäkringssp arande (prop . 2018/ 19:124) till riksdagen .

D en 13 november 2019 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag. Riksdagen uttalade samtidigt i ett tillkännagivan de (bet. 2019 / 20:FiU 14 punkt 2, r skr. 2019 / 20:28) att regeringen skyn dsamt b ör återkomm a m ed ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och dep åförsäkringar från traditionella livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som får tas ut vid flytt och

återköp . I finan sutskottets betänkan de (samma bet. s. 13) an fördes också att ett lagförslag om fond- o ch dep åförsäkringar bör vara utform at enligt

följande riktlinjer:

1 Flyttavgifterna ska b egrän sas kraftigt, m ed utgångspun kten att de ska m otsvara enbart de direkta kostnaderna för den administrativa

h anteringen av återköp eller över föringar, beräkn ade för försäkringar av samm a slag.

2 E tt avgiftstak på flyttavgiften bör in föras, där kostn aden uttrycks i kron or och ören .

3 Försäkringar teckn ade före den 1 juli 2007 bör om fattas av m otsvarande flytträtt som försäkringar teckn ade därefter, dock under forntsättning att inte avgörande skäl talar m ot detta.

4 Möjligh eten p rövas att införa dels ett frib elopp vid flytt av sm å

försäkringsvärden, dels en autom atisk flytt av försäkringsvärden under fribelopp et vid byte av arb etsgivare.

Prom emorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och dep åförsäkringar (Fi2020/ 01016/ FPM) h ar tagits fram inom Finansdepartem entet och i den b ehandlas punkterna 1, 2 och 4 i finan sutskottets betänkande. Prom em orian h ar remitterats. Frågan om huruvi da fond- och dep åförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 bör om fattas av m otsvarande återköp s- och flytträtt som försäkringar teckn ade därefter (punkt 3) beh andlas dock in te i p rom em orian

(4)

u tan bereds vidare i Regeringskansliet. Uppdraget till Finan sin sp ektion en u tgör ett led i denn a beredning.

P å regeringen s vägnar

{

P er Bolund

K opiatill

Fin ansdep artem en tet/ BA Fin ansdep artem en tet/ O F A / K O Fin an sdep arte m en tet/ SKA / S1 J u stitiedep ar tem entet/ L2 J ustitiedep artem entet/ L6

N äringsdep artem entet/ N / MK Statsrädsb eredningen/ Gransk Statsrädsb eredningen/ SAM

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :