• No results found

Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga konsekvenserna av en utvidgad rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga konsekvenserna av en utvidgad rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

e

Regeringen

Regeringsbeslut II 3 2020-04- 16 Fi2019/03797/ FPM (delvis) Fi2020/01803/FPM Finansdepartementet Finansinspektionen Box 782 1 103 97 Stockholm

Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga konsekvenserna av

en utvidgad rätt till återköp av och överföring av värdet i

individuella fond- och depåförsäkringar

Regeringens beslut

Regeringen upp drar åt Finan sinsp ektion en att kartlägga och samm anställa tänkb ara kon sekvenser av om det skulle in föras en ovillkorlig rätt tillåterköp av och överföring av värdet i in dividuella fond- och dep åförsäkringar

teckn ade före den 1 januari 2006 resp ektive den 1 juli 2007.

Närmare om uppdraget

Finan sinspektion en ska inhäm ta åtminstone följande uppgifter från försäkrings företagen :

H ur m ånga fond- och dep åförsäkringsav tal som ingåtts före

den 1 janu ari 2000 resp ektive den 1 juli 2007 och hur m ånga av dessa försäkringar som in te kan återköp as eller över föras. Utöver an talet av tal ska även an talet försäkrade och försäkringskapital redovisas.

H ur m ånga av de fond- och dep åförsäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 2000 resp ektive den 1 juli 2007 som i dag är premiefria (fribrev) och hur m ånga av dessa försäkringar som inte kan återköp as eller överföras. Utöver antalet av tal ska även antalet försäkrade och försäkringskapital redovisas.

H ur m ånga av de fond- och dep åförsäkringsav tal som ingåtts före den 1 januari 2000 resp ektive den 1 juli 2007 som i dag är under

utbetalning och hur m ånga av dessa försäkringar som in te kan återköp as eller över föras. Utöver antalet avtal ska även antalet försäkrade och försäkringskapital redovisas. Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet. se

(2)

H ur övriga villkor i de fond- och dep åförsäkringsav tal som i dag inte kan återköp as eller över föras kan kom m a att p åverkas av om det skulle in föras en ovillkorlig rätt tillåterköp o ch överföring.

• H uru vida andra avtal som försäkringstagaren eller den försäkr ade h ar ingått m ed försäkringsföretaget eller ett företag som har nära

förbindelser m ed försäkringsföretaget kan komm a att p åverkas av om det skulle in föras en ovillkorlig rätt tillåterköp och överföring för de fond- och dep åförsäkringsavtal som i dag inte kan återköp as eller över föras.

H ur försäkringsföretag eller företag som har nära förbindelser m ed ett försäkringsföretag och kvarvarande försäkringstagarkollektiv kan komm a att p åverkas av om det skulle in föras en ovillkorlig rätt till återköp och överföring för de fond- och dep åförsäkringsavtal som i dag inte kan återköpas eller överföras, exempelvis i fråga om ökade

kapitalkrav .

D e inhäm tade uppgifterna ska redovisas upp delade på privat p en sion s-försäkring, in dividuell tjän step en sion sförsäkring och kapitalförsäkring.

Upp draget ska redovisas senast den 30 n ovemb er 2020.

Skälen för regeringens beslut

D en 1 januari 2000 in fördes en m öjlighet för försäkringstagare att u tan skattekon sekvenser öv erföra (flytta) värdet av en livförsäkring som

klassificeras som pen sion sförsäkring enligt inkom stskattelagen (1999:1229) tillen ann an pension sförsäkring meddelad av samma eller annan försäkrings-givare (prop . 1998/ 99:87). För att försäkringstagaren skulle kunn a utnyttja denna m öjlighet krävdes em ellertid att p arterna hade avtalat om detta. Även för återköp av kapitalförsäkring krävdes att p arterna h ade avtalat om en sådan m öjlighet.

D en 1 januari 2006 in fördes en civilrättslig reglering som ger en försäkrings-tagare en ovillkorlig rätt att återköpa sitt försäkringssp arande

(prop . 2003/ 04:150). Aterkö p srätten om fatt ar individuella person

-försäkringar m ed sp arm om en t. D en 1 juli 2007 in fördes även en ovillkorlig rätt tillöverföring av försäkringskapital tillen annan försäkringsgivare (prop . 2006/ 07:26). Varken återköps- eller flytträtten har n ågon retroaktiv verkan .

(3)

Regeringen beslutade i m aj 2019 att överlämn a proposition en E n effektivare flytträtt av försäkringssp arande (prop . 2018/ 19:124) till riksdagen .

D en 13 november 2019 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag. Riksdagen uttalade samtidigt i ett tillkännagivan de (bet. 2019 / 20:FiU 14 punkt 2, r skr. 2019 / 20:28) att regeringen skyn dsamt b ör återkomm a m ed ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och dep åförsäkringar från traditionella livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som får tas ut vid flytt och

återköp . I finan sutskottets betänkan de (samma bet. s. 13) an fördes också att ett lagförslag om fond- o ch dep åförsäkringar bör vara utform at enligt

följande riktlinjer:

1 Flyttavgifterna ska b egrän sas kraftigt, m ed utgångspun kten att de ska m otsvara enbart de direkta kostnaderna för den administrativa

h anteringen av återköp eller över föringar, beräkn ade för försäkringar av samm a slag.

2 E tt avgiftstak på flyttavgiften bör in föras, där kostn aden uttrycks i kron or och ören .

3 Försäkringar teckn ade före den 1 juli 2007 bör om fattas av m otsvarande flytträtt som försäkringar teckn ade därefter, dock under forntsättning att inte avgörande skäl talar m ot detta.

4 Möjligh eten p rövas att införa dels ett frib elopp vid flytt av sm å

försäkringsvärden, dels en autom atisk flytt av försäkringsvärden under fribelopp et vid byte av arb etsgivare.

Prom emorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och dep åförsäkringar (Fi2020/ 01016/ FPM) h ar tagits fram inom Finansdepartem entet och i den b ehandlas punkterna 1, 2 och 4 i finan sutskottets betänkande. Prom em orian h ar remitterats. Frågan om huruvi da fond- och dep åförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 bör om fattas av m otsvarande återköp s- och flytträtt som försäkringar teckn ade därefter (punkt 3) beh andlas dock in te i p rom em orian

(4)

u tan bereds vidare i Regeringskansliet. Uppdraget till Finan sin sp ektion en u tgör ett led i denn a beredning.

P å regeringen s vägnar

{

P er Bolund

K opiatill

Fin ansdep artem en tet/ BA Fin ansdep artem en tet/ O F A / K O Fin an sdep arte m en tet/ SKA / S1 J u stitiedep ar tem entet/ L2 J ustitiedep artem entet/ L6

N äringsdep artem entet/ N / MK Statsrädsb eredningen/ Gransk Statsrädsb eredningen/ SAM

References

Related documents

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

Vi delar Naturvårdsverkets uppfattning att för sådant bioavfall där materialåtervinning såsom kompostering eller rötning inte är lämpligt ska med utgångspunkt

Generellt finns redan mycket privat riskkapital på plats inom IKT, vilket minskar sannolikheten för att statligt kapital bidrar till investeringar som annars inte skulle

När det gäller det finansiella gapet så är det en mer generell term som innebär att det för mindre företag finns ett gap från det att ägarnas och närståendes kapital inte

Enligt en lagrådsremiss den 28 oktober 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag

Enligt en lagrådsremiss den 10 september 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Värmemängden (kJ/kg) som krävs för att överföra kokande vatten till ånga Värmemängden (kJ/kg) som krävs för att överföra mättad ånga till överhettad ånga Värmeväxlare

Högt BMI under en lång tidsperiod ökar kraftigt risken för fibros i levern hos alla personer med kronisk leversjukdom.. NAFLD är den vanligaste orsaken till utredning av förhöjda

Dessa slutsatser kring matriser och komplexitet, i kombination med att jag stött på många organisa- tioner där man inte bara hade olika perspektiv utan också olika strukturer –

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Statens mest påtagliga medel för att uppmuntra kommunerna blev, från 1935 och fram till och med början av 1990-talet, att ge särskilda statliga ekonomiska stöd till kommunerna

Dysmorphic findings in chromosome aberrations: formation and interpretation – The adult and elderly patient with a chromosome aberration – Follow-up studies in patients

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte

FI tillstyrker förslaget i promemorian att försäkringsföretag när det gäller individuell premiebestämd tjänstepension inte får ta ut avgifter för återköp eller flytt

FOLIV anser med ovan sagda att fri flytt utan kostnad eller begränsning för högre kostnad inte bör införas som nämns i promemorian. Slutligen anser FOLIV att om mer tid behövs

Det är Max Matthiessens bedömning att anskaffningskostnader till stor del är hänförliga till kostnader för information och rådgivning och andra tjänster som lämnas

Vi tycker även att förslaget i promemorian att pensionsbolag inte får ta ut någon avgift överhuvudtaget för flytt av pensionssparande som uppgår till högst ett prisbasbelopp

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Dock anser Förbundet att det föreslagna taket bör ligga i en nivå som kan utgöra ett snitt av de fasta kostnader som tas ut i marknaden idag, varför vi föreslår att taket

Lagstiftaren har i flera sammanhang återkommit till denna grundläggande utgångspunkt och uttalat att försiktighet är påkallad när det gäller att införa regler med retroaktiv

Om ett bolag inte får ta ut avgifter för att täcka de kostnader som en flyttande försäkring gett upphov till, oavsett om dessa är administrativa eller anskaffningskostnader,

Bifaller ändå riksdagen lagförslaget med promemorian som grund, riskerar det att leda till minskat stöd i form av rådgivning, information och administration alternativt högre