Remiss av Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

Full text

(1)

Remiss 2020-12-14 Ku2020/01895 Kulturdepartementet

Remiss av Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

Remissinstanser

1 Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2 Arbetsgivarverket

3 Arvidsjaurs kommun

4 Diskrimineringsombudsmannen 5 Folkbildningsrådet

6 Forum för levande historia 7 Förvaltningsrätten i Luleå 8 Giron Sámi Teáhter 9 Härjedalens kommun

10 Institutet för språk och folkminnen 11 Jokkmokks kommun

12 Kammarkollegiet 13 Kiruna kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16

(2)

14 Kungl. biblioteket

15 Landsförbundet Svenska Samer 16 Luleå kommun

17 Lunds Universitet

18 Länsstyrelsen i Stockholms län 19 Malå kommun

20 Myndigheten för digital förvaltning 21 Myndigheten för press, radio och tv 22 Myndigheten för yrkeshögskolan 23 Region Dalarna 24 Region Skåne 25 Region Västerbotten 26 Region Örebro 27 Riksantikvarieämbetet 28 Riksarkivet 29 Samernas utbildningscentrum 30 Sameskolstyrelsen 31 Same Ätnam 32 Samernas bibliotek 33 Sámi allaskuvla

34 Sámiid Riikasearvi – Svenska Samernas Riksförbund

(3)

35 Sáminourra 36 Skatteverket 37 SKL Kommentus Inköpscentral AB 38 Socialstyrelsen 39 Specialpedagogiska skolmyndigheten 40 Statens kulturråd 41 Statens skolinspektion 42 Statens skolverk 43 Statistiska centralbyrån

44 Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum 45 Stiftelsen Svenska Filminstitutet

46 Stockholms stad 47 Stockholms Universitet 48 Storumans kommun 49 Svenska Institutet

50 Sveriges kommuner och regioner

51 Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald 52 Sveriges Radio AB

53 Sveriges Television AB 54 Sveriges Utbildningsradio AB 55 Södertörns högskola

(4)

56 Umeå kommun 57 Umeå universitet

58 Universitetskanslersämbetet 59 Universitets- och högskolerådet 60 Uppsala universitet

61 Västra Götalandsregionen 62 Östersunds kommun

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på handlingsprogrammet. Remissen är begränsad till de delar av handlingsprogrammet som inte tidigare remitterats. Nedan anges vilka förslag under respektive avsnitt som inte omfattas av remissen.

Avsnitt 3.2

Införa en skyldighet för kommuner inom förvaltningsområdet är att erbjuda det barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskola som bedrivs på samiska inom fyra månader från att vårdnadshavaren anmält önskemål. (Förslag i enlighet med SOU 2017:60).

Avsnitt 3.3

Införa samiska som eget ämne i grundskolan, införa en bunden timplan med minst tre timmar samiska i veckan, samt använda befintliga kursplaner i samiska för hela grundskolan. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91). Skolverket får i uppdrag att ta fram bedömningsstöd i ämnet samiska. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Avsnitt 3.4

Införa ämnet samiska i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Införa meritpoäng vid studier i ämnet samiska. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

(5)

Undanta högskoleförberedande gymnasieutbildningar med samisk profil från begränsning av riksrekrytering i gymnasieförordningen (2010:2039). (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 19 mars

2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

ku.csm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ku2020/01895 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Linda Nordin Departementsråd

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :