• No results found

Kommunalt självbestämmande om strandskydd Motion 2019/20:2350 av Ida Drougge (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kommunalt självbestämmande om strandskydd Motion 2019/20:2350 av Ida Drougge (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1424

Motion till riksdagen

2019/20:2350

av Ida Drougge (M)

Kommunalt självbestämmande om

strandskydd

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överlåta till kommunerna att i översiktsplaner, planprogram och detaljplaner själva styra och besluta om

strandskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddslagstiftningen har vid ett flertal tillfällen gjorts om och justerats, senast för att möjliggöra för kommuner att peka ut LIS-områden, som undantas från

strand-skyddet. Detta har dock inte fungerat och framförallt fungerat olika beroende på hur och vilken länsstyrelse som gjort bedömningarna. Strandskyddet är framförallt för trubbigt och tar för liten hänsyn till lokala behov och förutsättningar.

På många håll fyller strandskyddet en viktig funktion, men ofta är det ett alltför stort hinder för fler bostäder, tillväxt och arbete. I kommuner med mycket vatten blir detta ett problem. Hela Sverige behöver tillväxt, både kommuner nära och långt ifrån våra större städer. Det behöver bli enklare att få bygga exempelvis bryggor i vår skärgård eller att för den delen använda brant, för naturen mindre värdefull, mark som idag är otillgänglig för allmänheten för att bygga attraktiva boenden.

Kommunerna är de bland offentlig förvaltning som bäst känner till de lokala förut-sättningarna. Kommunerna är också redan idag skyldiga att i stor utsträckning ta hänsyn till naturvärden. Utöver detta har hela samhället idag ett stort behov av kortare och mer effektiva processer för bostadsbyggande.

Med tydligare och mer generösa strandskyddsregler som beslutas lokalt är detta möjligt. Arbetet skulle exempelvis kunna gå till som så att kommunen i sin översikts-plan pekar ut var och hur strandskydd ska gälla – ett omvänt LIS-system, där områdena för strandskydd pekas ut istället för undantagen. Utöver detta behöver mer hänsyn tas

(2)

2 till särskilt skyddsvärda stränder och inget strandskydd alls gälla vid områden som inte är skyddsvärda.

Fram till dess att kommunerna kan få självbestämmande i fråga om strandskydd behöver därför mer generella undantag tas fram. Exempelvis borde konstgjorda vattendrag och diken aldrig kunna innefattas av strandskyddet utan direkt undantas.

References

Related documents

Dessutom, genom att satsa på elektronisk distribution anpas- sar vi oss till de nationella riktlinjer för öppen tillgång (open access) som Vetenskapsrådet tagit fram.. År 2025 ska

I uppsatsen diskuteras inte endast vilka ekonomiska problem ett arbetarhushåll mötte, utan också vilka finansiella möjligheter hushållet hade att hantera dessa problem och få

Vårdförbundet anser att AST bör regleras i lag och också breddas för att underlätta och driva på att antalet specialistutbildade ökar i hälso- och sjukvården och framförallt

En viktig förutsättning för en mer patientsäker vård och bättre samverkan är en sammanhållen journalföring mellan hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner.. Vård-

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Dock anser kommun- styrelsen att det råder en osäkerhet kring vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för den personuppgiftsbehandling som kan komma att ske vilket behöver

I handläggningen av detta ärende har deltagit chefsrådmannen Anna Täcklind och rådmannen Nathalie Dahlén (referent). Anna Täcklind

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

FINANSINSPEKTIONEN Erik Thedéen Generaldirektör Hans Bäckström

Utgångspunkten för Riksarkivets yttrande är att den enskilde, vars ärende avgörs genom ett automatiserat beslutsfattande, ska informeras om och förstå att det är ett

I den remitterade promemorian föreslås ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringensområdet genom att bestämmelsen i 20 kap.. Genom

Tillvä xtverket vä lkömnär ätt fö rördningen skäpär bä ttre villkör fö r fö retäg söm änvä nder sig äv önlinebäseräde fö rmedlingstjä nster (plättförmär) öch

rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlings- tjänster

Det förekommer idag sajter för spridning av olika slags piratkopierat material och produkter, inte bara kopior av kläder utan även till exempel smink med farliga

Myndigheten nöterär ätt fö rsläget törde ledä till ätt enskildä rä ttighetsinnehäväre fä r ö käde mö jligheter ätt fö rsvärä sinä rä ttigheter, främfö

Folkhälsomyndigheten ställer sig emellertid positiv till förslaget om obligatoriskt krav på märkning och registrering av katter. En ökad kontroll av kattpopulationen

Universitet och högskolor ansvarar för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (dir. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31