• No results found

Telia Company AB Motion 2020/21:714 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Telia Company AB Motion 2020/21:714 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kommittémotion SD53

Motion till riksdagen

2020/21:714

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Telia Company AB

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar – samhällsviktig infrastruktur respektive telekomverksamhet – och att regeringen bör ges ett bemyndigande att avyttra ägandet i telekomverksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Telia förvärvade under 2018 Bonnier Broadcasting, där bland annat TV4 och C More ingår. Sverigedemokraterna har varit starkt kritiska till detta uppköp ända sedan affären blev känd. Det är problematiskt att staten indirekt, via dominerande innehav i Telia, blir ägare av annan marksänd tv, där man sedan tidigt indirekt även har kontrollen över public service, även om det inte planeras en politisk styrning av kanalerna. Resultatet av denna affär är att staten riskerar att uppfattas som avsändare av i praktiken alla mark-sända kanaler.

En sådan stark statlig dominans som blir följden av denna affär är inget som brukar förknippas med västerländska demokratier. I Sverige ska det finnas fri och oberoende media, vilket upprätthålles genom flera privata aktörer och en sund konkurrens mellan dem. Telekomverksamhet ska inte vara en kärnverksamhet som staten bör syssla med. Telias styrelse har valt en inriktning som inte ligger i linje med statens intressen och där vår ingång är att bolaget snarast bör delas upp utifrån samhällsviktig infrastruktur respektive telekomverksamhet.

Det är inte riksdagens uppdrag att bedöma rent affärsmässiga handlingar och full respekt finns för att Telias styrelse anser att förvärvet av Bonnier Broadcasting på sikt är en god affär och rätt strategi för bolaget. Det är dock riksdagens uppdrag att ta ansvar för att demokrati och en sund konkurrens råder i Sverige. Det finns ingen anledning att vänta ut konkurrensprövningen hos EU-kommissionen utan regeringen bör snarast verka för en uppdelning av Telia där samhällsviktig infrastruktur och

(2)

telekomverksam-2

het skiljs åt samt där regeringen ges ett bemyndigande att avyttra ägandet i telekomverksamheten.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD) Eric Palmqvist (SD) Josef Fransson (SD)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

5 Uppdrag till Myndigheten för delaktighet för främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

• En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten,

Vid tillämpning av leden g i och ii i första stycket ska den relevanta totala årsomsättningen, om den juridiska personen är ett moderbolag eller dotterbolag till det moderbolag som

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbin- delse eller liknande förbindelse med den som myndighetens

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utveckla stödet för hur bedöm- ningen av undantag kan göras från förbudet mot besök enligt förordningen (2020:163) om tillfälligt

På grund av coronakrisen har också Umeå Energi (500-1000 ton) och Tekniska verken i Linköping (10 000 ton) valt att ta börja ta emot riskavfall. Värmevärden i Avesta uppger att

Mottagare Miljödepartementet m.miljoprovningsenheten@regeringskansliet.se Handläggare Enheten för miljöhälsa Daniel Sundvall Datum 2020-05-25 Vårt ärendenummer 02275-2020

Utredningens förslag gällande informationsskyldighet till patienten under rubrik 17.1.2 syftar till att tydliggöra för oss patienter vilka fördelarna med att vända sig till samma

PRO menar dock att regionen förlorar kontroll över var utförare väljer att etablera sig vilket bidar till svårigheter att samordna vård och omsorg för sköra äldre.. PRO anser

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller regeringens proposition Återköps- program av aktier i Telia Company AB. Förslagen i propositionen innebär att regeringen

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur