• No results found

Komplettera skolidrott med pulsträning Motion 2020/21:586 av Sofia Nilsson (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Komplettera skolidrott med pulsträning Motion 2020/21:586 av Sofia Nilsson (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:586

av Sofia Nilsson (C)

Komplettera skolidrott med pulsträning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera skolidrotten med pulsträning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fetman bland barn och ungdomar ökar i Sverige, en utveckling som vi måste ta på allvar. För att kunna förebygga fetma och övervikt hos barn och ungdomar krävs olika insatser. Samverkan och samarbeten krävs på alla nivåer. Det finns inte bara en lösning, men en del i arbetet handlar om att våra barn och ungdomar behöver mer fysisk aktivi-tet. Idag når inte ens hälften av dagens femteklassare upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Med den utvecklingen bygger vi upp en stor hälsoskuld som innebär att fler svenskar i allt yngre ålder kommer drabbas av livsstilsrelaterad ohälsa.

Fysisk aktivitet hos barn bidrar till fysisk utveckling, upprätthållande av energi-balans, välbefinnande, benhälsa och rörlighet. Fysisk aktivitet är viktigt för lek och rekreation och för inlärning av motoriska och sociala färdigheter.

Att fysisk aktivitet förbättrar både koncentration och inlärning finns det starka bevis för. I det så kallade Bunkefloprojektet följde forskare elever som i lågstadiet haft idrottslektioner fem gånger i veckan samt en kontrollgrupp som haft idrott två gånger i veckan. Bunkefloprojektets syfte var från början att undersöka huruvida det med daglig måttlig fysisk aktivitet går att förbättra musklernas och skelettets utveckling, vilket visade sig möjligt. Men resultatet kom även att visa hur framförallt pojkar förbättrat sina studieresultat med hjälp av daglig idrott.

Det är dock fullt möjligt att öka elevernas aktivitetsnivå under skoltid. På flera svenska skolor har daglig pulsträning schemalagts, som ett sätt dels att aktivera elever, dels att förbättra kunskapsresultat. Genom att öka på elevernas aktivitetsnivå i skolan

(2)

ges alla barn en bra grund att stå på och en förutsättning för ett aktivt liv, oavsett bakgrund.

Sofia Nilsson (C)

References

Related documents

tilläggsgarantier med ett frivilligt kontrollprogram ska kompletteras och särskilt beakta de administrativa och ekonomiska effekterna för sättfisk- och kompensationsföretag samt

Länsstyrelsen är även positiv till de förslag som lämnas gällande att inrätta en nationell normnämnd för beslut om MKN och menar att det bör öka förutsätt- ningarna för

Länsstyrelsen är även positiv till de förslag som lämnas gällande att inrätta en nationell normnämnd för beslut om MKN och menar att det bör öka förutsättningarna för

Mot bakgrund av pandemin och då det är fråga om en tidsbegränsad ändring anser Naturvårdsverket att det är bra att det är tydligt att förslaget endast gäller

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 5 juni 2020 med angiven svarstid den 11 juni 2020 och avstår därför från att yttra sig i

Med hänsyn till att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för förvaltningen av kapital inom både premiepensionssystemet och inkomstpensionssystemet anser Tredje AP-fonden

Enligt TU:s mening är de skäl som anförs för promemorians förslag om att i praktiken avskaffa meddelarfriheten – och därmed stänga den säkerhetsventil som finns för att