• No results found

Tolkningen av beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” Motion 2019/20:2891 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tolkningen av beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” Motion 2019/20:2891 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2097

Motion till riksdagen

2019/20:2891

av Boriana Åberg (M)

Tolkningen av beviskravet ”ställt utom

rimligt tvivel”

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över beviskravet ställt utom rimligt tvivel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det förekommer alltför ofta att åtalade blir friade efter att ha berättat om mycket osannolika händelseförlopp som inte har kunnat ställas utanför rimligt tvivel. Ett par exempel är familjehemsfadern som friades när han förklarade att orsaken till att hans sädesvätska hittades i den placerade flickans underliv var att hon hade torkat sig med papper som han hade använt, och mannen som friades från vapenbrott efter att ha viftat med en ”kalasjnikov”, som han påstod sig ha hittat på gatan.

Exemplen som skulle kunna radas upp är åtskilliga. Svenska domstolar tolkar allt oftare utom rimligt tvivel som utom varje tvivel. Denna utvidgade tolkning kan rimligen inte ha varit lagstiftarens intention. Konsekvensen blir att många grova brottslingar går fria. Förutom att de inte får sitt rättmätiga straff, och brottsoffren inte får den upprättelse som en fällande dom innebär, finns en påtaglig risk att nya brott begås och att nya offer drabbas. Och inte minst leder det till att tilltron till vårt rättssystem urholkas, vilket är ytterst allvarligt. Tilliten och sammanhållningen i samhället går förlorad, människor upplever att samhällskontraktet brutits från statens sida och vi riskerar att röra oss mot ett samhälle där parallella rättssystem växer fram där människor tar lagen i egna händer.

(2)

2 Därför är det angeläget att se över begreppet och beviskravet ställt utom rimligt tvivel, som utesluter faran att rättvisans gång avleds. Det kan vara av vikt för att vi ska få fler fällande domar och färre grova brottslingar som rör sig fritt i vårt samhälle.

References

Related documents

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhand- lingar och vid behandling

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse