• No results found

Arbetskraftsinvandring Motion 2020/21:2461 av Marta Obminska (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arbetskraftsinvandring Motion 2020/21:2461 av Marta Obminska (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1652

Motion till riksdagen

2020/21:2461

av Marta Obminska (M)

Arbetskraftsinvandring

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för arbetskraftsinvandring i syfte att förbättra systemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Få frågor har varit så omdiskuterade under de senaste åren som migrationen. Med ett ovanligt stort tryck på Migrationsverket efter den stora flyktingvågen år 2015, debatten om integration, ensamkommande, människor som går under jorden efter

utvisningsbesked och utvisning av människor som har fått jobb inom bristyrken går vågorna höga i frågan om hur många och vilka som ska få stanna i Sverige. Vårt land har tagit ett stort ansvar men vår stora fråga kommer att vara hur vi på bästa sätt ska få en fungerande integration och så många som möjligt i arbete.

Sverige bör bli det självklara landet för drivna, företagsamma och strävsamma människor från hela världen. I slutet på år 2018 uppgav över 40 procent av de tillfrågade företagen i Konjunkturinstitutets barometer att de hade brist på arbetskraft. Den som kan skaffa sig en egen försörjning och sköter sig bör generellt sett få stanna. Hårt arbete måste löna sig och vi behöver inte minst kvalificerad arbetskraft.

Vägledande avgöranden från Migrationsöverdomstolen från 2017 har visserligen gjort att situationen förbättrats, men det finns fortfarande exempel på fall där den

(2)

2 enskilde drabbats orimligt hårt till följd av rättstillämpningen på området. Ett tydligt exempel på att det inte fungerar är det uppmärksammade fallet med programmeraren Tayyab Shabab från Pakistan som fick avslag och var tvungen att lämna Sverige, trots att han hade egen försörjning och bidrog till det svenska samhället. Vi har även Uppsalafamiljen Ahmadis kamp för att få stanna i Sverige i relativt färskt minne och gläds över att de är kvar.

Regeringen beslutade förra året att tillsätta en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (SfU25). Riksdagen beslutade om tilläggsdirektiv till utredningen och den har nu även i uppdrag att ta fram förslag för att stoppa kompetensutvisningarna.

Det behövs förslag för att förbättra systemet för arbetskraftsinvandring och stoppa fusk. Till att börja med ska små misstag av seriösa arbetsgivare inte behöva leda till utvisning av den som jobbar, försörjer sig och betalar skatt i Sverige. Samtidigt måste mer göras för att stoppa oseriösa aktörer. Sådana åtgärder skulle kunna vara ett höjt lönekrav till motsvarande lägsta lön vid heltidsanställning. Vi vill införa ett

försörjningskrav för anhöriga. Moderaterna anser även att den som gör sig skyldig till handel med arbetstillstånd ska kunna straffas för människosmuggling. Vi föreslår en ny brottsrubricering – arbetskraftsmissbruk – och skärpta straff.

Dessutom måste mer göras för att Sverige ska blir ännu mer attraktivt för

högkvalificerad arbetskraft. Moderaterna vill bland annat införa en 30-dagarsgaranti för handläggning av ansökan, möjlighet att få permanent uppehållstillstånd tidigare,

talangvisum och en så kallad one-stop-shop för kontakten med myndigheter.

Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och det tar tid att utbilda människor. Därför bör regeringen se över reglerna för arbetskraftsinvandring med syfte att förbättra systemet både för att motverka fusk och missbruk och att attrahera och underlätta för högkvalificerad arbetskraft att söka sig till och stanna i Sverige.

References

Related documents

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds— och anmälningsplikt (M2018/01322/R). Kammarkollegiet har inga synpunkter på den

Det fria valet leder till ökad användning av resurser för planering av överkapacitet för avfallshantering, ökat behov av kommunal tillsyn för avfallsflöden som hanteras inom

Detta gäller både förslaget om att avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas inte ska få förbrännas eller deponeras,

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

I insatsområdet för en hållbar, smart och sammanhållen region vill vi anta utmaningen att peka ut faktorer som är viktiga för att människor från olika grupper i Värmland skall

Region Västerbotten meddelar härmed att regionen avstår från att yttra sig avseende promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har från Miljö- och energidepartementet tagit emot en remiss gällande promemorian Förbättrat genomförande

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, handläggarna Eva Nilsson och Dag Lestander, föredragande. Detta beslut har fattats digitalt och