Studentersurvey af ’Nordic Master Pro-gramme’ 2012

34 

Full text

(1)

Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

N

O R D I C

W

O R K I N G

P

A P E R S

Studentersurvey af

”Nordic Master Pro-gramme” 2012

Oxford Research

NA2013:904

http://dx.doi.org/10.6027/NA2013-904

Dette arbejdspapir er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i arbejdspapiret afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger.

(2)

Forfatter: NMr Sidst gemt: 14-01-2013 11:16:00 Sidst udskrevet: 14-01-2013 11:16:00

T:\Udgivelser\2013\¤ 2013-904 Studentersurvey af Nordic Master Pro-gramme 2012\Arbejdsfiler\Rapport_NMP Survey. DK..docx Revision: 2 Antal sider: 33

Studentersurvey af ’Nordic Master

Pro-gramme’ 2012

(3)

2

Indholdsfortegnelse

Opsummering ... 3 Metode ... 5 Dataindsamling ... 5 Databehandling ... 5 Resultater ... 6 Motivation ... 6 Forventninger ... 8 Undervisningsmetoder ... 9

Livet som studerende ... 10

Mobilitet ... 13

Finansiering af uddannelsesforløb ... 17

Karrieremuligheder - for nuværende studerende ... 18

Karriereudvikling – for tidligere studerende... 22

Syn på NMP fra virksomheder ... 28

Anbefaling af NMP ... 29

(4)

3

Opsummering

Nordic Master Programme (NMP) er et nordisk videregående uddannelsestilbud til stu-derende fra hele verden. Programmet er startet i 2008 og består af 9 nordiske uddan-nelser fordelt på 17 nordiske universiteter.

I 2010 gennemførte Oxford Research en omfattende evaluering af NMP. Heri indgik de studerende ved NMP’erne som en blandt flere kilder til at vurdere kvaliteten af uddannel-sen mv. Siden 2010 er der både inkluderet flere programmer i NMP, der er kommet flere studerende til programmerne, og der er NMP-studerende, der har færdiggjort deres NMP. På denne baggrund har Oxford Research i sommeren 2012 gennemført en undersøgelse af NMP-studerendes vurdering af uddannelserne.

Generelt peger undersøgelsen på, at de studerende er tilfredse med deres NMP forløb. Næsten alle studerende vil gentage deres NMP-forløb, og vil med glæde anbefale udan-nelsen til andre. Nedenfor er samlet et udpluk af de centrale undersøgelsesresultater inden for de respektive temaer.

Hovedresultater

Motivation: For de studerende er det motiverende ved NMP, at de får mulighed for at studere i flere lande, det passer godt med deres uddannelsesplaner samt de kan møde studerende fra andre lande. Derudover peger undersøgelsen på, at de studerende primært får viden om NMP’er fra internettet.

Forventninger: De studerende vurderer generelt, at NMP har lavet op til deres forventninger. Områderne mobilitet, interaktion med studerende og kvaliteten af engelsk i undervisningen angives positivt, mens markedsføringen af NMP er et om-råde hvor flere studerende angiver, at NMP ikke levede op til deres forventninger.

Undervisningsmetoder: De studerende angiver generelt en høj tilfredshed med de forskellige undervisningsmetoder. Forbedringer på området inkluderer mindre fokus på e-learning og styrkelsen af gruppearbejdet.

Livet som studerende: Hovedparten af de studerende føler sig velkomne på det universitet, som de har været indskrevet på og er desuden tilfreds med den støtte, som de har fået fra universitet. Hvis de studerende skulle hjælpes mere som stude-rende skulle det primært være i forhold til at finde bolig.

Mobilitet: Cirka halvdelen af de studerende ville ikke være interesseret i NMP, hvis der kun var undervisning i ét nordisk land. Mobiliteten betyder dermed meget for de studerende. Leveomkostninger og mangel på understøttelse er de væsentligste barrierer for mobiliteten. Dette er især udtalt for non-nordiske studerende.

Finansiering: De studerende på NMP gør brug af flere finansieringskilder De pri-mære kilder til finansiering er ’indkomst fra arbejde, ’støtte fra en offentlig myndig-hed’, ’finansiel støtte fra en forælder’ eller ’egen opsparing’. For enkelte studerende betyder manglende finansiering, at de ikke har været så mobile på deres NMP, som de gerne ville.

(5)

4

Fremtidige karrieremuligheder: Der er generelt en positiv vurdering af de kar-rieremuligheder, som NMP kan give de studerende. Det være sig både i forhold til bedre muligheder for at finde arbejde, og for at bliver forsker (ph.d.). Generelt er de europæiske studerende på NMP’erne mere positive for deres fremtidige karrie-remuligheder end non-europæiske studerende.

Karrierer efter endt NMP: Af de studerende der har afsluttet deres NMP er 42 % ph.d. studerende, 31 % er i arbejde. I alt er 73 % således i arbejde efter deres NMP, mens 23 % pt. ikke er i arbejde. Både de tidligere studerende der pt. er i ar-bejde, og som arbejder som forskere angiver, at deres deltagelse i NMP har øget deres chancer for at få et job eller en ph.d. For de studerende der pt. ikke er i ar-bejde eller forsker er halvdelen fra de nordiske lande, mens den anden halvdel er fra non-europæiske lande.

Syn på NMP fra virksomheder: Hovedparten af de studerende vurderer, at ar-bejdsgiverne ser en NMP-uddannelse som en fordel. Det er primært de nordiske studerende, der er særlig positive omkring arbejdsgivernes syn på NMP. Enkelte studerende har oplevet problemer med at få anerkendt deres færdige NMP-uddannelse, og det handler om, at de op til et år efter endt uddannelse ikke har modtaget deres eksamensbevis.

Resultaterne ovenfor uddybes længere nede i rapporten. Rapporten er udarbejdelse så-ledes, at undersøgelsens primære resultater inden for hvert område er præsenteret i starten af hvert tema. Herefter præsenteres alle undersøgelsesspørgsmål inden for tema-et via figurer.

(6)

5

Metode

Dataindsamling

Undersøgelsen er baseret på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til nuværende og tidligere NMP-studerende.

De studerende er blevet inviteret via deres private mailadresser, og via kontakt fra koor-dinatorerne på de respektive NMP’er. Dataindsamlingen er gennemført i juni måned 2012, og der er udsendt påmindelser to gange til de studerende i perioden.

Der blev sendt direkte invitationer med et link til spørgeskemaundersøgelsen til 65 stude-rende, hvoraf 16 svarede. Herudover har koordinatorerne for de respektive NMP’er ud-sendt invitationer til undersøgelsen i dataindsamlingsperioden. Herved er der modtaget 75 besvarelser fra de studerende.

I alt er der således deltagelse af 91 NMP-studerende, heraf 65 nuværende studerende og 36 tidligere NMP-studerende. Det er ikke muligt eksakt at angive svarprocenten på undersøgelsen. Et solidt estimat viser dog, at svarprocenten ligger i omegnen af 45 %, hvilket anses som tilfredsstillende for denne type undersøgelse, hvor de studerende både er spredt geografisk, og flere ikke længere er tilknyttet uddannelsen.

Generelt er fordelingen på deltagerne i undersøgelsen således, at 42 % er fra Norden, 39 % er ikke-europæiske, mens 19 % er fra Europa.

Databehandling

Undersøgelsens kvantitative data er efter endt dataindsamling oprenset således, at det er de relevante informationer, der videregives i afrapporteringen. Det betyder, at ’ved ikke’-besvarelser generelt er udeladt. Derudover er der gennemført et enkelt statistisk kryds med baggrundsvariablen ’geografi’ (dvs. de studerendes nationalitet). Hvor der er interessante forskelle i data er disse inkluderet i afrapporteringen.

I præsentationen af data er undersøgelsens resultater opgjort procentuelt. Det betyder, at alle figurer – hvor andet ikke er angivet – er baseret på 91 respondenter. På andre områder er data baseret på færre respondenter. Der gøres opmærksom på, at data der kun baseres på få respondenter fortolkes med forbehold.

Undersøgelsens kvalitative data, via de åbne besvarelser i spørgeskemaer, er inklude-ret efter hyppighed. Det betyder, at de udsagn der er mest hyppige i de åbne besvarelser er afrapporteret inden for temaet. Derudover tilgår alle de åbne besvarelser NMR særskilt som bilag.

(7)

6

Resultater

Undersøgelsen omfatter en stor mængde data inden for et bredt spektrum af de forhold, der er relevante for NMP-studerende. I det følgende vil de vigtigste resultater inden for hvert tema indledningsvist blive opsummeret. Derefter præsenteres alle resulta-terne inden for temaet i figurer. Hvor det har været muligt at sammenligne resultaresulta-terne fra 2012-undersøgelsen med undersøgelsen gennemført i 2010, er disse resultater inklu-deret i samme figur.

Motivation

Undersøgelsen viser, at internettet er den helt store informationskilde, når det gælder de studerendes kendskab til NMP. Der er en række motivationsfaktorer for, hvorfor de studerende vælger at studere på NMP, hvor de vigtigste er, at de får mulighed for at studere i flere lande, det passer godt med deres uddannelsesplaner samt de kan møde studerende fra andre lande. Konkret peger undersøgelsen på at:

 Der er flere måder, hvorpå NMP-studerende typisk indhenter viden om Nordic Master Programme. 2012-undersøgelsen viser ligesom 2010, at det især er gen-nem internettet, at de studerende får viden om NMP. Mens der fra 2010 til 2012 har været en stigning i andelen af studerende, som har fået viden om NMP via internettet, er der sket et fald fra 20 % til 11 % i andelen af studerende, der har fået viden om NMP gennem deres kontakter. Herudover har der fra 2010 til 2012 ikke været markante ændringer i forhold til de kilder, som de studerende har brugt til at få viden om NMP.

 De studerendes begrundelse for at vælge at ansøge om NMP i stedet for et nati-onalt uddannelsesprogram med det samme fokus har ændret sig fra 2010 til 2012. Der har især været en stigning i andelen af studerende, som har valgt NMP, fordi de fik muligheden for at studere i flere lande – fra 51 % i 2010 til 70 % i 2012. Herudover er der en større andel af de studerende i 2012, som har valgt at studere på NMP, fordi det passer bedre med deres uddannelsesplaner – fra 49 % i 2010 til 62 % i 2012, de kan møde studerende fra andre lande – fra 40 % i 2010 til 53 % i 2012, eller fordi Norden er førende inden for det specifikke fagområde – fra 11 % i 2010 til 23 % i 2012.

 78 % af de studerende i 2012 vurderer, at de ville have valgt at studere i et nor-disk land, selvom NMP ikke havde været tilgængeligt for dem. Heraf angiver 90 % af studerende fra et ikke-europæisk land, at de ville have studeret i et nordisk land, selvom der ikke var et NMP-program.

 Overordnet er der tre områder, hvor de studerende vurderer, at NMP’s marketing kan styrkes. Det primære område er at styrke NMP’ernes profil på internettet. Dette indebærer, at de får en bedre og mere professionel hjemmeside samt, at NMP bliver mere bredt ud på de sociale medier. En anden ting er, at NMP kunne fokusere mere på at øge opmærksomheden omkring dem, da der er enkelte stu-derende, som har oplevet, at der slet ikke har været noget markedsføring om-kring NMP. Det tredje område er, at NMP i højere grad kunne målrette deres

(8)

7 markedsføring mod nogle specifikke geografiske områder i verden som eksem-pelvis Kina.

Question 9: Where did you learn about the Nordic Master Programme?

Question 10: Why did you choose to apply to the Nordic Master Programme instead of a national Master Programme with the same or a similar focus?1

1 Følgende svarmuligheder er ikke med i 2010: ”Unique opportunity compared to national programmes”, ”I

wanted to study in English”, ”Possibilities for receiving a Ph.D. in the Nordic countries”.

13% 7% 13% 20% 20% 51% 7% 9% 8% 11% 25% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Other

I read about it in a brochure I heard about it from a co-student I had personal contact within the NMP My professor told me about it / I recived information at my BA

I read about it on the internet

2012 2010 15% 11% 11% 36% 40% 40% 49% 51% 7% 14% 17% 23% 32% 43% 44% 44% 53% 62% 70% 0% 20% 40% 60% 80%

NMP was the only opportunity within my field of study Wanted to study in the Nordic region for other reasons Possiblities for recieving a Ph.D in the Nordic countries The Nordic region is leading within my specific field I wanted to study in English I wanted to pursue interdisciplinarity Unique opportunity compared to nationale programmes The NMP fulfill my high, educational ambitions I liked meeting students from other countries The NMP aligned with my educational plans I liked studying in several countries on my master

2012 2010

(9)

8

Forventninger

De studerende vurderer generelt, at NMP har indfriet deres forventninger. Særligt inden for områderne mobilitet, interaktion med studerende og kvaliteten af engelsk i undervisningen har NMP levet op til de studerendes forventninger. Der er størst util-fredshed med markedsføringen, hvor 27 % af de studerende angiver, at NMP i min-dre grad eller slet ikke har kunnet indfri deres forventninger.

 Ses der nærmere på de studerendes nationalitet, tegner der sig et billede af, at studerende fra nordiske lande generelt er mere tilbøjelige til at synes, at mar-kedsføringen har levet op til deres forventninger. Således angiver 30 % af de nordiske studerende, at markedsføringen i høj grad har levet op til deres for-ventninger, mens det samme gør sig gældende for 18 % af studerende for både et andet europæiske eller ikke-europæisk land. Ift. interaktion med studerende synes de nordiske studerende i højere grad end andre europæiske og ikke-europæiske studerende, at det har opfyldet deres forventninger, hvor 84 % me-ner, at det i høj grad har levet op til deres forventninger. For europæiske stude-rende er det 65 % og for ikke-europæiske er det 54 %.

 Herudover nævner de studerende i de åbne besvarelser især tre områder, hvor de vurderer, at NMP ikke har levet op til deres forventninger. Det er særligt ift. koordineringen og administrationen af programmet, hvor flere af de studerende ikke synes, at NMP har levet op til forventninger. Et andet punkt flere studerende fremhæver, er online-undervisningen, som ikke altid fungerede særlig godt og var af varierende kvalitet. Som et sidste punkt er der flere, som nævner, at de godt kunne savne, at der var et stærkere fokus på de muligheder, man har efter-følgende ift. arbejde og ph.d.

Question 12: Has the NMP lived up to your expectations according to:

63% 69% 73% 54% 41% 23% 31% 21% 17% 41% 50% 49% 4% 6% 8% 4% 9% 24% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quality of English skills (lectures) Student interaction Mobility Academic standard Interdisciplinarity Marketing

(10)

9

Undervisningsmetoder

Hvis man kigger nærmere på de studerendes tilfredshed med de forskellige undervis-ningsmetoder, tilkendegiver de studerende generelt en meget høj tilfredshed. Det var både tilfældet i undersøgelsen fra 2010, og er det således også igen i 2012.

Af kommentarer og forslag til forbedringer nævner de studerende nogle af de følgende områder:

 Mere fokus på forelæsninger og mindre på e-learning.

 Distant learning var ikke altid en god oplevelse, fordi lærerne ikke var gode til at videreformidle den nødvendige praktiske information.

 Det er en god idé at fastholde, at der er små grupper, fordi det øger interaktio-nen mellem de studerende og professorerne. De større forelæsninger med andre internationale masterprogrammer var mindre effektive.

Question 14: How satisfied are you/were you with the teaching styles and methods used in your Nordic Master Programme?

(Svarkategorierne ‘Very satisfied’ og ‘Satisfied’ er i begge undersøgelser lagt sammen i dette spørgsmål).

90% 96% 88% 97% 97% 88% 98% 85% 86% 89% 90% 92% 94% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

E-learning (e.g. videoclassses) including students from other master programmes

E-learning (e.g. videoclassses) specific for students in the NMP

Groupwork specific for students in the NMP Classroom discussions including students from other

master programmes

Lectures including students from other master programmes

Classroom discussions specific for students in the NMP Lectures specific for students in the NMP

(11)

10

Livet som studerende

Generelt er/har de studerende været tilfredse med studielivet på NMP. Mere konkret viser figurerne i afsnittet følgende:

 90 % føler, at de enten i høj grad eller nogen grad været velkomne på det uni-versitet, som de har været indskrevet på.

 90 % har været meget tilfredse eller tilfredse med den støtte, som de har fået af det universitet, som de har været indskrevet på.

 83 % har været meget tilfredse eller tilfredse med niveauet af services til stude-rende.

 66 % har ikke haft et arbejde, mens de har været indskrevet på NMP.

 90 % mener, at det er enten er meget fordelagtigt eller fordelagtigt at arbejde for en arbejdsgiver i et nordisk land. Blandt studerende fra andre europæiske lande er der 81 %, som vurderer, at det er meget fordelagtigt, mens det samme gælder for 60 % af studerende fra ikke-europæiske lande og 50 % af studerende fra nordiske lande.

 I de åbne besvarelser efterspørger flere af de studerende mere assistance fra universiteterne ift. at finde bolig, fordi de ender med at bruge meget tid på at finde en bolig, når de rejser fra en by til en ny by. Herudover efterspørger et par af de studerende, at der i højere grad er mulighed for at få erhvervserfaring som en del af studiet og komme i praktik i en virksomhed.

Question 16: To which degree do you feel that your host institution has been welcoming to you as a NMP student?

3% 7% 24% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Not at all To a minor degree To some degree To a high degree

(12)

11 Question 17: Were you satisfied with the level of support offered to you upon your arrival at the host institution?

Question 18: Are you satisfied with the level of student services offered to you? 1% 8% 44% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

No, very dissatisfied No, dissatisfied Yes, satisfied Yes, very satisfied

7% 10%

40% 43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No, very dissatisfied No, dissatisfied Yes, satisfied Yes, very satisfied

(13)

12

Question 19: Did you / do you work for an employer based in a Nordic country with relevance to your studies during your NMP?

Question 20: Is it / would it be beneficial for you to work for an employer based in a Nordic country with relevance to your studies during your NMP?

66% 6% 8% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% No Yes, as an intern Yes, in other ways Yes, in a part time job

10% 30%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No, not really beneficial Yes, beneficial Yes, very beneficial

(14)

13

Mobilitet

Undersøgelsen peger på, at de studerende er mobile på deres NMP’er, og at de sætter pris på mobiliteten. Nedenstående figurer i afsnittet viser de studerendes mo-bilitet, og hvordan de har oplevet mobiliteten ved NMP. Disse kan opsummeres i følgende punkter:

 Størstedelen af de studerende planlægger at studere eller har studeret i Sverige eller Danmark (hhv. 56 % og 55 %). Tilsvarende er det 43 % i Finland, 36 % i Norge og 30 % i Island.

 13 % ville i høj grad have været interesseret i at læse på NMP, selvom de kun ville modtage undervisning i ét land. 40 % ville i nogen grad være interesseret, mens 22 % af de studerende slet ikke ville være interesseret.

 Leveomkostninger og mangel på understøttelse er de væsentligste barrierer for mobiliteten. Således angiver 62 %, at leveomkostninger i høj grad eller nogen grad har været en barriere, mens 49 % angiver, at mangel på understøttelse i høj grad eller nogen grad har været en barriere. Især for ikke-europæiske og andre europæiske studerende har leveomkostninger været en barriere, hvor hhv. 83 % og 73 % angiver, at det i høj eller nogen grad har været en barriere. For nordiske studerende er det tilsvarende 38 %, der ser det som en barriere. Ligeledes anskuer ikke-europæiske og andre europæiske studerende i højere grad mangel på understøttelse som en barriere end nordiske studerende.  For ikke-europæiske studerende har sproget udgjort en større barriere end for

nordiske og andre europæiske studerende. Således er der 39 % af de ikke-europæiske studerende, som synes, at det i høj grad eller nogen grad har væ-ret en barriere, mens det samme gælder for 13 % af de andre europæiske stu-derende og 5 % af de nordiske stustu-derende.

 Visa-krav er det område, som i lavest grad har været en barriere for mobiliteten blandt de studerende. 74 % vurderer, at det slet ikke har været en barriere. Når der ses nærmere på nationalitet er det dog tydeligt, at de ikke-europæiske studerende i højere grad end andre studerende ser visa-kravene som en barrie-re. Her angiver 1/3 af de studerende i høj grad eller nogen grad, at det er en barriere.

 Forskellige prissætninger af studieafgifter i nordiske lande anses generelt også som en mindre barriere for de studerende. Her angiver 70 % at det studeren-de, at det slet ikke er en barrierer. Igen er studerende uden for Europa mindre positive, hvor 31 % af de ikke-europæiske studerende angiver, at det i høj grad eller nogen grad er en barriere. Det samme gælder for 8 % af andre europæi-ske studerende og 3 % af nordieuropæi-ske studerende.

 80 % angiver, at de i høj grad eller nogen grad har været eller er interesserede i at lære et nordisk sprog. Heraf angiver 11 %, at de kan tale et nordisk sprog flydende, mens 42 % angiver, at de kan klare sig på det nye nordiske sprog. Af nordiske studerende peger 59 % på, at de enten er blevet flydende eller kan klare sig på et andet nordisk sprog, mens det samme er tilfældet for 71 % af de europæiske studerende og 39 % af de ikke-europæiske studerende.

(15)

14

 I de åbne besvarelser vurderer flere af de studerende, at det ville styrke mobili-teten, hvis de fik mere hjælp og assistance fra universiteterne ift. at finde bolig. Tallene viser, at det især er de ikke-europæiske studerende, som ser boligsøg-ningen som et problem, hvor 40 % mener, at det i høj grad eller nogen grad udgør en barriere. Herudover mener en række af de studerende, at der gene-relt mangler information om mulighederne for mobilitet, og at det eksempelvis er vanskeligt at få et overblik over de kurser, som de andre universiteter tilby-der.

Question 22: During the NMP, in which Nordic countries will you / did you study?

Question 23: To which degree would you have been interested in a NMP taught in only one Nordic country with guest lecturers from other Nordic countries?

30% 36% 43% 55% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Iceland Norway Finland Denmark Sweden 22% 25% 40% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Not at all To a minor degree To some degree To a high degree

(16)

15 Question 24: To which degree have the following topics been obstacles to your mobility:

Question 25: Are you interested / have you been interested in learning a Nordic language? 7% 9% 10% 11% 17% 29% 9% 18% 7% 16% 32% 33% 14% 23% 9% 22% 25% 21% 70% 51% 74% 51% 26% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Different tuition fees in Nordic countries

Lack of information (coordinating institution)

Visa requirement Finding a place to stay Lack of funding Living expenses

High degree Some degree Minor degree Not at all

6% 14% 36% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Not at all To a minor degree Yes, to some degree Yes, to a high degree

(17)

16

Question 26: Have you learnt a Nordic language?

Question 26.a: When did you learn it?

6% 41% 42% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Not at all Only a few words Yes, I can get by Yes, almost fluently

28% 28% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% At NMP host institution At home, prior to my NMP studies Other

(18)

17

Finansiering af uddannelsesforløb

De studerende på NMP gør brug af flere finansieringskilder. De primære kilder til finansiering er ”indkomst fra arbejde” (37 %) ”støtte fra en offentlig myndighed” (35 %), ”finansiel støtte fra en forælder” (35 %) eller egen opsparing (33 %). Ved at se på natio-nalitet fremgår det, at det er blandt de nordiske studerende, at det er mest udbredt at finansiere NMP via indkomst fra arbejde (63 %). Tilsvarende gælder det for 29 % af stu-derende fra andre europæiske lande og 14 % af ikke-europæiske stustu-derende. Ligeledes ift. at få støtte fra en offentlig myndighed er det mest udbredt for nordiske studerende (63 %), mens det tilsvarende gælder for 18 % af andre europæiske studerende og 17 % af de ikke-europæiske studerende. Finansiel støtte fra en forælder er mest udbredt blandt de andre europæiske studerende (76 %), herefter de ikke-europæiske (44 %) og de nordiske studerende (8 %).

De studerende der har finansieret deres studier via andre typer af stipendier peger pri-mært på, at kilderne til disse kommer fra fx Nordplus, Fulbright, Erasmus Mundus eller andre nationale stipendier (fx det tyske DAAD).

Herudover vurderer 83 %, at de har haft nok midler til at kunne imødekomme den øn-skede mobilitet under deres NMP-ophold. 94 % af de nordiske studerende vurderer, at de har haft tilstrækkelige midler, mens det samme gør sig gældende for 75 % af andre eu-ropæiske studerende og 74 % af ikke-eueu-ropæiske studerende.

I de åbne besvarelser fremgår det imidlertid, at der er flere af de studerende, som har haft problemer med at kunne finansiere deres ophold i de nordiske lande – en enkelt nævner, at det ikke var tilstrækkeligt med midler fra stipendier, mens en anden fremhæ-ver, at det i Norge var dyrere end forventet at studere, og at vedkommende derfor måtte rejse hjem igen.

Question 28: How do/did you finance your NMP studies?

0% 8% 13% 14% 22% 33% 35% 35% 37% 0% 10% 20% 30% 40%

Loan from a private bank Scholarship from mobility programme Other Scholarship from other sources Loan from public student support institution Own savings Financial support from parent Grant from public student support institution Income from work

(19)

18

Karrieremuligheder - for nuværende studerende

Når de studerende bliver spurgt, er der generelt en positiv vurdering af de karriere-muligheder, som NMP kan give dem, og at det ikke har ændret sig betydeligt fra 2010 til 2012. Mere konkret viser figurerne i afsnittet følgende:

 I 2012 mener 63 %, at NMP i høj grad er relevant for deres fremtidige karriere. Især nordiske og andre europæiske studerende mener, at det er tilfældet, hvor hhv. 71 % og 64 % mener, at deres jobmuligheder er blevet bedre. Det samme gælder for 52 % af de ikke europæiske studerende.

 I 2012 mener 66 %, at deres jobmuligheder er blevet forbedrede, fordi de har deltaget i NMP. Især nordiske og andre europæiske studerende mener, at det er tilfældet, hvor hhv. 79 % og 71 % mener, at deres jobmuligheder er blevet bed-re. Det samme gælder for 48 % af de ikke europæiske studerende.

 I 2012 mener 54 %, at de via NMP har fået bedre muligheder for at få en ph.d. 22 % mener, at det cirka er det samme som, hvis de havde taget en anden ma-steruddannelse. Det er især de nordiske studerende, som mener, at deres chan-cer er blevet bedre (71 %), mens det samme er tilfældet for 29 % af de andre europæiske studerende og 48 % af ikke-europæiske studerende.

 61 % har planer om at tage en ph.d. efter, at de er blevet færdige med deres master, og heraf planlægger 90 % at tage deres ph.d. på et universitet under NMP.

 I alt angiver 41 % af de studerende, at bliver i et nordisk land efter, at de er ble-vet færdiguddannet med NMP. Andre 41 % af de studerende vurderer, at det er en mulighed, mens 17 % vurderer, de ikke kommer til at blive i et nordisk land efter, at de er færdiguddannet. De studerende der planlægger at forlade Norden efter endt uddannelser er primært fra ikke-europæiske lande. Her angiver 26 % at de ikke planlægger at blive i Norden. For de europæiske studerende er ande-len 23 % af de studerende, mens det for nordiske studerende kun drejer sig om 8 % af de studerende, der ikke planlægger at blive i Norden.

(20)

19 Question 31: Do you find the Nordic Master Programme to be relevant to your future career? (65 respondenter)

Question 32: How do you think the Nordic Master Programme will affect your future job possibilities outside the university compared to other master’s de-gree programmes you could have done? (65 respondenter)

4% 2% 26% 69% 3% 6% 28% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Not at all Not really Yes, somewhat Yes, indeed 2012 2010 14% 2% 15% 69% 6% 3% 25% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Not relevant / do not know My job possibilities have decreased My job possibilities are probably the

same

My job possibilities have improved

2012 2010

(21)

20

Question 33: How do you think the Nordic Master Programme will affect your possibilities of pursuing a Ph.D. compared to other master’s degree pro-grammes you could have chosen? (65 respondenter)

Question 34: Do you plan on pursuing a Ph.D. after your Masters? (65 re-spondenter) 22% 0% 29% 49% 19% 5% 22% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Not relevant / do not know My possibilities have decreased My possibilities are probably the same My possibilities have improved

2012 2010 19% 20% 41% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% No Unlikely Yes, at some point Yes, immediately

(22)

21 Question 34.a: Do you plan on pursuing a Ph.D. after your Masters at a univer-sity in the NMP? (30 respondenter)

Question 35: Do you plan on staying in the Nordic countries after graduation? (65 respondenter) 3% 7% 57% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% No Unlikely Yes, at some point Yes, immediately 5% 12% 41% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% No Unlikely Yes, possibly Yes, for sure

(23)

22

Karriereudvikling – for tidligere studerende

Dette afsnit belyser den karriereudvikling, som de studerende har fulgt efter, at de er blevet færdige med NMP. Det skal i den forbindelse understreges, at antallet af stude-rende der har deltaget i denne del af undersøgelsen er begrænset. Således svinger antal-let af studerende der har besvaret de respektive spørgsmål fra 7 til 26 respondenter. Resultaterne af denne del af undersøgelsen bør derfor tolkes med dette forbehold. Resultaterne af undersøgelsen viser følgende:

 42 % er ph.d. studerende, 31 % er i arbejde, og 23 % arbejdsløse.

 Blandt dem, der er i arbejde, har 62 % fundet et job i et nordisk land, mens de resterende 38 % har fundet et arbejde i et andet land.

 Blandt dem i arbejde vurderer 63 %, at deres deltagelse i NMP i høj grad har øget deres chancer for at få et job efter, at de er blevet uddannede.

 Blandt dem i arbejde angiver 63 %, at deres deltagelse i NMP i høj eller nogen grad har styrket deres interesse i at finde et arbejde i Norden. Det er specielt ik-ke-nordiske studerende, der angiver dette.

 Blandt ph.d.´er angiver 82 %, at deres deltagelse i NMP i høj grad har øget de-res intede-resse i at få en ph.d.

 64 % tager en ph.d. ved et universitet, som er en del af NMP. 18 % tager den ved et andet nordisk universitet, mens 18 % tager den på et universitet uden for Norden.

 91 % vurderer, at deres deltagelse i NMP i høj grad eller nogen grad har øget deres chancer for at tage en ph.d. efter, at de er blevet færdiguddannede.  Blandt dem, der ikke er i arbejde, leder 14 % efter et job, 43 % efter en ph.d.,

og 43 % efter begge dele. Heraf søger 3 job i Danmark, Norge eller Finland, mens 1 søger job uden for Europa.

(24)

23 Question 36: What is your current status after graduating from the NMP? (26 respondenter)

Question 36.a: [If employed] Have you found a job in a Nordic country? (8 respondenter) 0% 4% 23% 31% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Intern Other Not working Employed (including graduate program) Ph.D student 38% 12% 12% 38% 0% 10% 20% 30% 40%

No, I found a job in another country Yes, some time after graduation (+ 6

months)

Yes, shortly after graduation (3-6 months) Yes, immediately after graduation (0-2

(25)

24

Question 36.b: Has your participation in the NMP increased your interest in finding a job in a Nordic country? (8 respondenter)

Question 36.d: Is your current job related to your NMP studies? (8 respondenter) 12% 25% 25% 38% 0% 10% 20% 30% 40% Not at all To a minor degree Yes, to some degree Yes, to a high degree

12% 25% 0% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Not at all To a minor degree Yes, to some degree Yes, to a high degree

(26)

25 Question 36.e: Do you assess that participating in the NMP has increased your chances of getting a job after graduation? (8 respondenter)

Question 37.a: [If Ph.D] When did you start your Ph.D.? (11 respondenter)

12% 12% 13% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Not at all To a minor degree Yes, to some degree Yes, to a high degree

9%

36%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Some time after graduation (+ 6 months)

Shortly after graduation (3-6 months) Immediately after graduation (0-2 months)

(27)

26

Question 37.b: Has your participation in the NMP increased your interest in pursuing a Ph.D at a Nordic university? (11 respondenter)

Question 37.c: Is the Ph.D. at a university that is included in the NMP? (11 respondenter) 0% 0% 18% 82% 0% 20% 40% 60% 80% Not at all To a minor degree Yes, to some degree Yes, to a high degree

18% 18%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No, a university outside the Nordic countires

No, another Nordic University

(28)

27 Question 37.d: Do you assess that participating in the NMP has increased your chances of receiving a Ph.D after graduation? (11 respondenter)

Question 38.a: [If not working / other] Are you looking for a job or would you like to pursue a Ph.D? (7 respondenter)

0% 9% 36% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Not at all To a minor degree Yes, to some degree Yes, to a high degree

43% 43% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Both Ph.D Job

(29)

28

Syn på NMP fra virksomheder

De studerende har ikke oplevet problemer ift. at få godkendt deres NMP-grad, og således angiver 72 %, at det ikke har været et problem. De studerende, der angiver, at der har været problemer forbundet med at få godkendt deres NMP handler om, at de op til et år efter endt uddannelse ikke har modtaget deres eksamensbevis.

Endvidere vurderer 65 % de studerende, at arbejdsgiverne ser en NMP-uddannelse som en fordel, og der er ingen, som vurderer, at arbejdsgiverne ser det som en ulem-pe. Studerende fra ikke-europæiske lande angiver hyppigst, at arbejdsgiverne er neutrale omkring deres eksamensbevis fra NMP, mens nordiske og europæiske studerende i høje-re grad angiver, at arbejdsgiverne ser det som en fordel.

Question 39.a: Have you encountered any problems regarding the recognition of your NMP degree? (18 respondenter)

Question 39.b: How do you think employers asses your NMP master’s creden-tials? (17 respondenter) 11% 72% 17% 0% 20% 40% 60% 80% Other No, it has not been a problem Yes, there is a lack of recognition of the NMP

0%

35%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

They see it as an disadvantage They are neutral about it They see it as an advantage

(30)

29

Anbefaling af NMP

Generelt er de studerende tilfredse med NMP, og således angiver 96 % i 2012, at de er meget tilfredse eller tilfredse med NMP. I 2010 angav samtlige studerende, at de var meget tilfredse eller tilfredse med NMP. I 2012 er det særligt blandt de nordiske stude-rende, at den største andel af studestude-rende, som er meget tilfredse findes (76 %), herefter kommer de andre europæiske studerende (41 %) og til sidst de ikke-europæiske stude-rende (31 %).

Endvidere mener 93 % af de studerende, at de ville deltage i NMP, hvis de skulle træffe beslutningen i dag, og de har således ikke fortrudt deres valg, og 99 % vil anbefale NMP til andre.

Herudover fremhæver nogle af de studerende følgende, som områder, der kunne arbej-des videre med:

 Mere praktisk information om, hvor undervisningen finder sted, og hvornår semesteret starter igen.

 Der mangler markedsføring af NMP.

 Der skal være mere fokus på midler til at øge mobiliteten.

 Bedre kobling mellem uddannelsen og erhvervslivet, således at der knyttes bånd mellem disse under uddannelsesforløbet. Fx via kortere praktikforløb.  Mange af universiteterne har forskellige traditioner ift. deres

eksamensfor-mer.

Question 40: All in all, how satisfied are you with the Nordic Master Pro-gramme? 0% 0% 43% 57% 0% 4% 45% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Very dissatisfied Dissatisfied Satisfied Very satisfied 2012 2010

(31)

30

Baggrundsvariable

Question 1: What is your gender?

Question 2: How old are you?

49% 51% 51% 49% 0% 20% 40% 60% Male Female 2010 2012 24% 40% 15% 7% 14% 14% 53% 12% 10% 11% 0% 20% 40% 60%

16-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years + 40 years 2010 2012

(32)

31 Question 3: What is your nationality?

Question 4: Have you studied in a foreign country before? 36 % svarer ja. 42% 9% 49% 39% 19% 42% 0% 20% 40% 60%

From a non-European country From an European country From a Nordic country

(33)

32

Question 5: In which of the Nordic Master Programmes did you enroll?

Question 6: In which NMP-institutions have you been enrolled as part of the Nordic Master Programme?

6% 0% 0% 6% 0% 7% 9% 22% 51% 0% 2% 2% 3% 8% 9% 13% 24% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Plant Pathology Didactics of Mathmatics Computional Chemistry and

Psysics

iICT Maritime Engineering Marine Ecosystemts and Climate Innovative Sustainable Energy Gerontology Religious Roots of Europe

2012 2010 1% 1% 2% 6% 6% 7% 7% 9% 11% 11% 13% 13% 17% 21% 21% 24% 26% 0% 10% 20% 30%

Åbo Akademi University (FI) University of Turku (FI) University of Agder (NO) Aalto University (FI) University of Oslo (NO) Norwegian University of Science and Technology (NO) Chalmers University of Technology (SE) University of the Faroe Islands (FO) University of Helsinki (FI) Technical University of Denmark (DK) KTH Royal Institute of Technology (SE) University of Copenhagen (DK) University of Bergen (NO) University of Jyväskylä (FI) Lunds University (SE) Aarhus University (DK) University of Iceland (IS)

(34)

33 Question 7: When did you enroll in the Nordic Master Programme?

Question 8: Have you graduated from the NMP? 29 % svarer ja. 2% 32% 2% 31% 2% 25% 2% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 2012 (spring) 2011 (fall) 2011 (spring) 2010 (fall) 2010 (spring) 2009 (fall) 2009 (spring) 2008 (fall) 2008 (spring)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :