Disputatio philosophica de objecto logicæ, quam, consensu ... facultatis philosophicæ, in Regia ... Upsaliensi Academia, præside ... Petro Aurivillio ... placido eruditorum examini submittit Sveno Gunnarinus W-gothus ad diem [17] Junij anno 1677 in audit.

Full text

(1)

I.

N _

/

Difputatio Philofophica^

OBJECT O L0G1CÆ>

w a m m - ii', * ,. /

Q u a m ,

C u m confenfu Ampliiïimæ Facultatis Phi-

lofophicæ, in Regia & Illuftri Upfa-

lienfi Academia,

P

R Æ s

I

D E

M. P E T R O A U R IV ILLIO

Græc.

Lit.

Ord.

Sc S.S. Theol. Extraord.

Profefloro,

Placido eruditorum examini fubmittit

S V E N O G U N N A R I N U S

W -G o th u s.

M diem I f ju n ij Anno 1677 in Audit. Guß. folitis ante Meridiem hotki

H O L M I Æ,

L iteris Joh. Georg Eberdt.

(2)
(3)

P R Æ F A T I O .

Liquot annorum [p a tio , pergratiam D ivin a m * » Heliconios ad Almam hanc Salanam latices haurire m ihi lic u it} cum i n t e r i n e operam & oleum penitus vid ererp er di di f ie , fepius me fubie- ril cogitatio fpèciminù alicujus publice edendi. E rex it me ad id fa v o r ac benevolentia Eracepto- r u m , ßtm ularunt exempla a lio ru m , fva fit mea at as} amicorum con- filiaJubmonuerunt. Nec diu ambiguus harebam de m ateria eligen- da ycum ,inter legendum Inßrum enta Philofophia^oculis meis obvium f u it argum entum d e Ob j e c t o L o g i c e s à diverfis diverftmode trablatum . M inim e fuis laudibus fraudanda eß antiquitati q u ip p e qua tot dogmata artificioje excogitata non minus quam p erfefteela- berat a adpoßeritatem tra n sm ijit, ita tamen > ut in quibusdam ( p a ­ ce eius dixerim ) putam ina re per i as ß n e nucleo ac ve lut ultim am de-

fideres artificis m anum . Nullum unqvam feculups optima omnia*

v id it a cfecrevit ab intptis, quum pofierorumplurima ingeniofie r e ­

liq u it in.dußria„ Ere cl am igitur indolem ad fiudta eam adferre._>

decet modefilam , tut nec prafidenti animo veterum fententiaspenitus dam net, nec q v id q v a m detra h a t eruditis prafentà feculi Epiris. JJhorum ingenia tam laudabilia in dies cernimus parere opera^ u t fo liia m antiqvorum perfeChonem non modo feliciter aquent, v e ru m interdum fuperent. Proinde m i rari non convenit ea > qua d prifeù velobfcurius funt tradita^A modernis dilucidari emendarift. Fue­ runt Pia fem per artium liberalium fa ta » eruntep quam diu literet erunt m ter mortales » meliora vero exfpeblanda funt in Academia*

ca lefht Hac talia

ven iam

m ihi lucrari

autumabant

j ficubi in difei-

phna ^qua in excolendo rationis ufu,ac eruendae puteo Democriteo v e rita te occupatur > objeblo^ab aliis difienfero>ac meam lib era litn

(4)

Membrum Prius

H x p lic a b it ea , q u a p e r tin e n t a d

ipfum

Objeftum

r e i£ 5

q u a

a lia

i

quam

m i h i c o n f t i t u t

O b j eßo

in

genere-Jint.

Thef. I,

g ^ g g g ^ O l c n n e c f t iis» q ui a r g u m e n t u m d i f c i p l i n æ tait-- S f ( p S B M j E cujus t r a d a n d u m f u f c i p i u n t , i n i t i u m f ui ex-' e ^ t i t i i p e t e r e ab e x a m i n e v o c u m , & f i neccef - S p B f e l v L F ' fitas illud poftulaverif» n o n t a n t u m ipfa f i i m-

jpnSSgp Jjh

plicia, fed e t i a m f imp li ci um c o g n a t a , variaasqj i l l o r u m f igni ficat ioncs , u t P h il of ôp hi s looqui m o s e f l , mu lt is e x p l i c a r o * Q u o d i p fu m de ObjeBo Loguces m i h i e t i am a d u r o i n c u m b e r e t » nifi cuivis in P h i l c fo p hi a e t ­ i a m h o f p i t i , u n d e v o x ObjeBi fit derivata »& q u a s i l l a a d n n i t - t a t fignificationes facile c on f l a r et . Sufficiat i gi t ur m i h i i im p ræ f e n t i indfcafTe, t e r m i n u m ObjeBi L a t i n æ voci jacerey jfeu p o t i u s ejus c o m p o f i t o o b j i c e r e natales d e b e r e , ira ut v ox (Ob- jeBiy r a t i o n e o r ig ini s fuæ n o n aliud n o t e t , q u a m q u o d no) bi s qu oc un q» m o d o ob ji ci t ur . U n d e videre n o n o b f c u r u m e t r i t , ’ v o c i b u s illis£ög/c<eo^/V^vw,infcr!ptionem n o f t r a m n o n a l i i u d velle i n f e r r e , q u a m illud q u o d difciplina illa inftrumenrallisr* L o g i c a c ul t or ib us fuis o bj i ci t offertq; c o n f i d e r a n d u m , utt in» fieqpentibus B o n o c u m D e o p a t e b i r * I h i t e i t

(5)

T fief. I f .

A c c e p t i o n e s V o c a b u l i ObjeBi* m a g n o n u m e r o c r i a n t# jfcfceniêri l o l c n t â P h i l o f o p h i s , quas b r e v i t e r r a n t u m a t t i n ­ g a m . Et ut felicius eas i n d i c a r e q u e a m , hic obfervandumL» eft plerosq; praeeunte R a m o , v o c e m ObjeBi c u m SubjeBi c o n f u n d e r e , quae c onf ufio quia difee ntes m u l t u m t u r b a t , a c ­ cu r at i u s in’e a m h o c l oc o i n q u i r e r e operae p r e t i u m efie d u ­ c o . Sub jedl um itaq; i. P h i l o l o g i c è f u m p t u m JiiatimV S c r i p t o r i b u s n o t a r e lolet i l l ud , q u o d f u b d i t u m efb alicui & c a f i b u s e x p o f i t u m multis, h i n c C i c e r o

fib. V.

Qu ar f t. Tu f cu l. Sedi. i . d i c i t : Sin autem v ir tu* fubjeBa fub varios i n c e r t o s c a - futy fa m u la fo rtu n e eß : nec tantarum v iriu m ejh ut ipfa je luea- tur* tf c . Et ü b . 2. Sedi. 77* de N a t u r a D e o r u m : l^ u lli natura eftobediensautfubjeBws Deus, 2 . O p p o n i t u r fenfu Philof o- p h i c o SubjeBum pradicatoy & i n E n u n c i a t i o n c illud e f t , d o qti o aliquid affirmatur vel n e g a t u r . V. G. In % ernm N a tu ra »ion datur V acuum . V a c u u m eft Subjedt um hujus E n u n c i a t i ­ o n s > l i c et n o n p r i m o fed u l t i m o l o c o fit p o f i t u m , non v e r o d a n in rerum natura praedicatum e f t , q u o d d e fubjedlo E n u n ­ t i a t i o n i s Pacuo negatur« 3. S ubjedl um q u o d d a m e ft , q u o d d i c i t u r InhœfonùÇcu in quo. T a l e Subjedl um in quo h a b e b i t quoq,- o m n i n o haec L o g i c a n o f t r a , q u i a a c c i d e n s e f t , & lo* c u m f uu m i n ve n it in p r a e d i c a m e n t o Qualitatis-, & aliud illud Subjedl um n o n eft , q u a m intelledlus h u m a n u s , qui c o g n i t i o ­ n e L o g i c e s i m b u e n d u s eft. 4. N o t a t i l l u d , circa q u o d ali­ q u i d o c c u p a t u r , dicitur q; proprie- ObieBum > q u a m a c c e p t i o ­ n e m n o s h i c n o f t r a m f a c i m u s , c u m Objedl ura Logi cum_s quaeramus & fimus Polliciti'de illis» q u æ n a m â L o g i c a D o- c e n t e p r o x i m è & adaequate tr adi jure poffint d e b e a n t q ; * Siuco' t a m e n p e d e pr aet e re un du m n o n eft, q u a n d o , in p o f t r e

(6)

mac îiujus a c c e p t i o n i s e x p l i c a t i o n e vetTamur, d i v e r f i m o u d o voces SubjeSli feu Objecli explicari, i. L at i f l i m e f u m p t t t u m O b j e & u m d i c u n t , quidquid d/fciphna aliqua continet, att}; ll ho c fenfu Planta pof let dici O b j e d u m Phylicæ, q u in & e q v u u s ^ , f e r r u m , metalla & q u æ al ia, Phyfica fmgulis c a pi t i bu s fiiuis* tradit. Praedicabilia, Pr aedic ament a, vel e t i am P n u n c i a n t i o * n es feorfim a c c e p t a o m n i a c o n f t i t u e r e n t O b j e & u m L o u g i -c u m , £ A -c -c i p i t u r O b j e d u m p r o O b j e d o S -c i e n t i f i -c o , -cui i n f u n t affe£liones»quac de illo p er c au fa m d e m o n f t r a n t u u i ^ , quale L o g i c æ n o n t ri b ui mu s , quia fcientia n o n efl, 5. <(Ob- j ç f t u m M c t a p h o r i c u m d i c i t u r c u m p e r M e t a p h o r a m f i n i s ; . ali- cujus dif ei pli næ O p e r a t r i c i s v o c a t u r Objedum_s. V. G.. . Si quis dicat O b j e â u m Medicinae efle f an i t a t e m . P l u r e s ( O b * j c t f i f i g n i f i c a t i o n e s h i c c o a c e r v a r e p o f l e m , fed qui illas v i ­ d e r e c up i t . a d ir e p o t e r i t Za ba r el l am, S c h e i b l e r u m & c o u n f i -miles alios, qui i n e j u s m o d i c n u m e r a n d i s a c c e p t i o n i b u s w/af- d e funt liberales. Sufficere pofTit m i hi in pr æf en ti indicailfTe, p e r Objeftum aliud m e h o c l o c o n o n i nt ell iger e q u a m illifud,

quodterw iinat aElionem eorum >quœ in ifto occupantur, ut verltba_,

C e l e b e r r i m i D . D - Calovii h a b e n t M e t a p h . Div. Par t. G a e n . Cap. X X I V . d c S u b j e c t o & A d i u n ß o p m. 508. id eft quican- d o , q u o d n a m f i t O b j e f t u m L o g i c u m q u æ r o , n o n aliud qiuiæ- r o ^quamqu&nam Logica confederate q' x n a m id a f in t,m iajxiTLj» ja m dixi, q u æ jure â L o g i c a hac d ocen te, qu æ in A c a d e n m i i s & Scholis h o d i e r n o t e m p o r e t r a d i t u r , exf pp fta ri q u e a i r n u d e b e a n t q ; «

T h e f . I I I .

H o m o n y m i a fic qua fieri p o t u i t b re v i t a t e e x pl i c au t a , pauciflima t a n d e m d e ipfa S y n o n y m i a d i c a m. F r e q u e n tiilfïi- m u m eft P h i l o f o p h i s , d i c e r e h o c n o f t r u m O b j e f t u m feu

(7)

j e å u m Confîderationi&i Occupationis Tratfat/onis» M ateriam * e t i a m circa quam illud a p p ellan t, & quæ alia f uer int e j u f m o d i n o m i n a , quibus illud v oc a b u l u m ObjeBi in S c rip tis P hilof o- p h o r u m pafiim i nd i gi ta t ur , Q u æ appellationes o b j e ä i q u a m v i s alibi in Philof ophi a i n t e r d u m d i ft i nd as d e p r e h e n ­ d a n t u r h a b e r e f i g n i f i c a t i o n e s » n o b i s t a m e n e a s h i c p r o aequi- p o l l e n t i b u s f u m e r e n u n c liceat,

T h e f. I V ,

H æ c fie b r e v i t e r de illis, q uæ ad ipfam dvopct&teylcc* Obje&i p e r t i n e n t , p r o r ati on e inftituti difta f u n t o , qu ibus n o n n u l l a d e O b j e ß o in g e ne re & ejus nat ura ad d en da jaro* f u n t , u t felicius in M e m b r o S ec u n d o illis p ro b e cognitisr* ObjcBum L o g i c u m c x p l i c a r e q u e a m , ObjeBum ejffe circa quod

a l t u d a ft um aliquem e x e rc e t, v e l exercere potefl, d o c e n t nosr* Êh i lo f op h i a c c u r a t i o r e s , UbiObjefti n at u r a m nobis t ra d u n t . O b j e â u m f c i l i c e t , ut fupra â nobis d i f t u m eft, nihil aliud eft q u a m illud q u o d n o b is objicitur,five fenfibusnoftris e xt e r n i s E . G , p r i m o o ff er tur , feu i m m e d i a t è intclle&ui connafcitur» vel p e r i n f p i r a t i o n e m feu r e v el a ti o ne m i nt c l l e â u i a l i un d è r ep r s e f e n t a t u r , & fi qu æ huius g e n er i s alia. Et quia hic d o r a t i o n a l i s P h i l o f o p h i æ O b j e f t o n o b i s f e r m o fit, int el l igi mu s h o c l o c o O b j e f t u m IntedeBuale, fin itu m , difciplinabile, ut m e ­ lioris c o g n i t i o n i s gr at i a illud ex C i c e r o n e appellat, R e v , & ClarifT. D n è Præfes in M e t a p h . C a p . X X V l . p . 380. H ui us Obj ef ti f ci l ic cc a d æ q u a t i , n a m de alio n o n l o q u i m u r , r e q u i - fita p o n u n t u r tria. Prim um ut fit unum. Nifi e n i m u n u n u f u e r i t , intcllcftus i n diftinfta ejus Cognitione o c c u p a r i ne-* q u i t , fed h u c & illuc diftrahitur. Veritas huius a fi e r t i o - iiis per ie p a t e t . N u l l o

m odo

e n i m ifitclleßus plura fimuldi-*

(8)

{ Hnde c o g n o f c e r e poteft » î de oq, finguîsria m e d i a n t e Ojpß* r a t i o n e & a b f f i a d i o n e m e n t i s in u n u m c o n t r a h i t , ut r e r m o - tis c o n d i t i o n i b u s in d iv id ua nt i bu s ab ipfis fingul ar ibus » O b , j e d u m l u u m fub u n o c o n c e p t u f o r m a l i , nu ll o o b f t a n t e feu ji c it e r c on fi de rar e poffit. q ua de re alii alio l o c o f el i ci us d i i f -

p u t e nt . Secundum r e q u i f i t u m eft>*/ fitjja fis omnium eorumi qua in difciplina tractantur , a d cjuam v e l directe v e l indirecte r e • feruntur. R e d a & fana cuiusvis r at i o facile af fir mabit Kloc r eq u i f i t u m O b j e d i a dæ qu at i g e n u i n u m efl'e & n ecef fariLum, a d e o ut f i q u i s i l l u d i n a d o r n a n d a aliqua d i f c i p l i n a , a u t q t u o - c un q; dc ni q ; a r g u m e n t o e l a b o r a n d o vel n o n i n t e l l e x e r i t , vel n e gl e xe ri t , n e c e f l u m o m n i n o fit e u m i n d e v i i s errare» u t t & u n d e digrelTus fit vel i n i t i u m f u mp f er i t, & u bi e x i t u m q u i æ - r at ignoret* H i n c n o n m i r a m u r triftia ilia f a t a , q u æ f a n i i o r n o n m o d o ipfa P bilof ophi a,fed e t i a m T h e o l o g i a f u p e r i o r r i b 9 feculis e x p e r t a e f t , c u m p r u r i g o illa S c h p l a f f i c o r u m , diffiin« d i o n i b u s l e u p ot i us c o n f u f i o n i b u s fuis i n v o l v e n d i o m n i i a ^ invaluit. Scilicet n ec r a t i o n e c m o d u s d i f f i n d i o n u m f t u i o a b i pf isobf er va tus . I ta q; ex o m n i d i f c i p l i n a r u m g e n e : r o m o n f f i o f a m q u a n d a m f a r r a g i n e m c o n t r a x e r e , ita t ut fi T h e o l o g i a m vel d i fc i p l i na m a l i q u am P h i l o f o p h i c a m iirL. S c r i p t i s S c h o la ff i co r um q u æ r a s , n o n T h e o l o g i a , vel Mteta- ph yl i ca, P h y f ic a, L o g i c a at^; Et hica d i f f i n d e t r a d i t a e i r i t » fed p ot i us

m m r rudis indigeflafy moles X

N e c quicquam ntfi pondus in e rs , congefla% eodems PJon bene ju n cta ru m difcordia fem ina rerum- ' »

u t Ovidius de vafta & p r i m æ v a illa m o l e , q u a m Po*êtæ C h a o s v o c a n t , r e d è o l i m c ec i n i t . N e c pertinaciter n e j g o . mul ta q u æ i n d i r e d è a d o b j e d u m p e r t i n e n t , i m a d o r n a t i c o n e d i f c i p l i n æ alicuius a d m i t t i â Syf temati cis Scr ipt or ibus> ;alj«

(9)

4er

fcilicet fieri n o n p o t e f t , a r g u m e n t a e n i m quae f u bi n d e ï a dif ci pli nis o c c u r r u n t e x p l i c a n d a , d ome f t i c i s e x em pl is illu- f t r a r i n o n p o f t u n t , a t q ; ad il l or um e x p l i c a t i o n e m , m u t u o ab aliisdifciplinis quasdam f u m e r e i n t e r d u m n e c e f t u m eft, quas l e p o r i b u s n o t i o r a p r æ f u p p o n u n t u r . Sed mo di i s f e m p e r a d - hibenduseft « Ter/zodeniq-, ad o m n e O b j e f t u m r e q ui ri t ur . »

u t non j i t atteriui Objecti principium 9 affectio aut fpecies-, q u o d

i p f u m licet verbis paucillimis lolidè t a m e n & n e r vofe Clarisf. Prasfes me u s l o c o ant ea c i t at o explicat. Ve rb a i t a h a b e n u : Sic enim a d illam difciptinam p e rtin e b it, cujui eft tlltu* Objecti confideratio » n i m i r u m fi fit illius obj eft i p r i n c i p i u m , afFedio a u t fpecies. q u i bu s adde e t iam q u æ â m e ad requificum f e ­ c u n d u m in h a c Thefi f u n t oblervata-.«

Membrum Pofterius

Explicabit

nobis

jeclum adæquatum

T h ef. I.

O B j e & u m L o g i c » n o n aliud e(l« d i c i m u s . q u a m ipfa. quas a u d i t o r i b u s fuis tradit, i n f t r u m e n t a veritatis)quibus intelledl? n o f t e r inf t ru di 9 veritate p ote ft f e l i c i u s c o g n o f c c r e , c o n f i r m a ­ r e , aliistji e x p o n e r e . Et de hac Hel en a f u n t illa mu l t a L o ­ g i c o r u m a c e r r i m a proelia, quas e x L o g i c e s n a t u r a m a l e i n - t e l l e f t a , pejus expofita o r t u m traxere« b e n e i gi t ur Zabarella lib. 1. c a p . 14.. de N a tu r a L o r e a s ; Horum altercationem ego

fem per vanam f å ß m ilem cœcorum pugnœ ejfe ju d ic a v i ,* quando*

quidem necfa Logica. N atur & difciplinam , ne % quale jubjectum itu>

(10)

ea quarendum ß t , eorum ufhss cognovit; idcirco uno argum eeniâ omnes> unoqßabore per veritatis declarationem convinci pojfunittt

T h ef.

I I

N a t u r a itaq; L o g î c æ , paucis hic, a n t e q u a m ul t er iu s ppre?- g r e d i o r , e f l exp li cand a. A L o g i c a , quæ nullas res iminme- d i a te t r a d a t , a d e o q ; n ul l um O b j e t t u m reale h a b e t , ver i tiasr9 aliqua p r i n c i p a l i t e r e x f p c ^ a r i n o n p o t e f l , quia p r o p t e r ’ f o n o n add ife itu r» fed p r o p t e r aliud * h o c efl, h ab i t u Lo g; b' cæ i m b u e n d u s cfl intellcdlus n o f t e r , u t in difciplinis r eal i bu ss & f acul tat ibus S u pe r i o r i b u s aliquid p r o f l a r e & v e r i t a t e m i n i iis in d a g a r e poflit« O c c u p a t a itaq; e f l L o g i c a ci rca termincosr* t a n t u m r & de r e bu s n o n efl foll ici ta, quas M e t a p h y f i c a æ & reliquis difciplinis r el i n q ui t f p e c u l a n d a s , fuoq; m u n e r e r r i t è f u n g i t u r , c u m i n f l r u m e n t a veritatis d o c e t , cxp li cat q; MlIaL f a l t e m , quae ad r nt el l ef t um i n f l r u m e n t o r u r t i p e r t i n e n t », & c u m i n f l r u m e n t a veritatis a ' L o g i c a a c c e p i m u s , a m p li us «'ali­ q u o d ab h a c e x f p e f t a n d u m n o n efl. B e n è igi t ur H o r n e ; j u s Infl. L o g . lib. I. Q u æ f l . 4* p. r m 17. ita loquitur*. D ent % ccum nec circa res ip f a s , nifi remote tantu m v e r f e t ur : non enim illas, fed modum tantum eas apprehendendi, definiendi ,• dividendi / $ c. ido- cet-, nec res omnes Objectum eius accurate loquendo, fu erin t. AvV^ obß a t quod qua in Logicis tra d u n tu r, ea omnia rebus applicari pios- f i n t : hoc enim non Logica. Docentis, fed Utentis opus efl. Doceens autemfola eft d e qua hic a g itu r, tf c . I n f l r u m e n t i , U t e x NelcHe-

lio Part. r. Princi pali s Q u æ f l , r. p, m 9, & aliis n o t u m e?fl, q u o c u n q ; d en i q; m o d o I u f l r u m e n t u m definiatur, oa efl co>n- d i t i o , ut in ufu $ utilitate poßtam habeat fu am vim naturaim , tilteriuify g ra tia f it. A r i flo f e

1

?$ r o t u n d è a d m o d u m eanderrtL»' c o n d i t i o n e m I n f l r u m e n t o t r i b u i t lib i^de p a r t i b u s animsal.

(11)

Cap. n a v , d icen s i o ç y a o y è ç iv m u a

S

fcilicet r ' v &>4 Ve r u t tï fioc efTe d e I n f tr u me n t i s illis v e r i t a t i s , q u æ L o g i c a c u l t o r i ­ b u s fuis t r a d i t » cuivis facile in c o n f e r t o ert. I n r t r u m e n t a illa p r o p t e r fe n o n f abr icantur , fed e u m in fi nem i n t e l l e d u s L o ­ gicas h a b i t u i m b u t u s illa f a b r i c a t , ut i l lo r um o p e v e r i t a t e m i n p r o f u n d o l a t i t a n t e m eru at , c o n f i r m e t , aliisq, f el i c i t e r e x ­ plicet* I n f entenr ias n o b i s o pp o fi t as , illarumq^ r a t i o n e s & f u n d a m e n t a i nq u i r e r e , inftituti r a t i o n o n p e r m i t t i t , r e l i n ­ q u o itaqjilla o m n i a ipfi colloquio*

J h e f. III,

Ex r e q u i f i t i s O b j e d i i n T h e f i q u a r t a M e m b r i P r im i a d - , d u d i s , p r o b a n d u m hic rertat,requifita illa o m n i s O b j e d i c o n ­ v e n i r e c u m I n f t r u m e n t i s v er it ati s, quæ L o g i c a d o c e t , ita u t e x requifitis illis Obje<Sti, q uæ in I n r t r u m e n t a L o g i c a c a d u n t , p r o b a r e q v e a m , illa O b j e d u m cfle L o g i c u m p r o x i m u m & a d æ q u a t u m , & n o n a'iud. Sed a n t e q u a m ad requil it a illa-» e x a m i n a n d a pe r ve n i a m, n e c e r t f u t p mi h i eft o m n i n o præfari» n o n r e d è poftulari â L o g i c a , u t r i g i d e e x a m i n e n t u r illa r e - quifira ci rc a O b j e d u m ejus , qvia illa habi t us t a n t u m Inf tr u- m e nt a li s e f t , & n u ll u m o b j e d u m reale habet . I n t e r i m t a ­ m e n requifi ta illa fefe c o n f p i c i e n d a p r æ b e n t in I n f t r u m e n ­ tis illis, q u æ â L o g i c a a c c e p i m u s , & p r o x i m u m atq; a d æ q u a - t u m O b j e d u m L o g i c æ erte jam ja m d i xi mu s . Circa P r i m u m » u t O b j e d u m f i t W « ^ w , quia plura ab i n t e l l e d u fimul c o g n o - fci n o n p o f l u n t , difficultas aliqua m i h i o c c u r i t . I n f t r u - m e n t a e n i m veritatis Sydogifmwi, ln du ftio4d efin itioitfc4 plura», f u n t & n o n u n u m , u n d e qvis i n f e r r e p o r t e t , p r i m u m r e q u i - fitum n o n q u a d r a r e . Sed difficultas illa facile tollitur, fi p b l e r v e t u r p r i m o > ut a n t ea in g e n e r e m o n e b a m , I n f t r u m e n

(12)

t a l e m h a n c d ïf ci p li n am O b j e f l u n / n u I I u m h a b e r e reale % q u o d fub u n o c o n c e p t u fo rmali confiderac, Sed eius o b j e d u e f t i n f t r u m e n t u m L o g i c u m feu r a ti o n is , cuius n a tu ra m fub g e n e r i c o e t i a m c o n c e p t a t r a d i d i f f e t in Elementis fuis Cl ID. prsefcs, fi c o m p e n d i) ratio id pçrmififlct. ». L o g i c a fimui & f eme l n o n eft o c c u p a ta in fo r m a n d i s & fabricandis pluri- bu s I n f t r u m e n ti s » fed u n u m feorfim c o n f id e rat, tr atta tatq ; e x p l i c a t . Sic q u a n d o t radit Syllogifmi d o d r i n a m , n o n eft foll ici ta d e M e t h o d o feu def initione c o n f t r u e n d a , u n d e re^ l i n q u i t u r n o n m a l e d i c i L o g i c a m u n u m habere Objedum_». 2, Me c o n f i r m a t V i r i , d e R e p u b b literaria o p t i m e meriti,- T h e o l o g i ac Philofophi Ce le b er rim i Ja co bi Martini in præ - l e d . fuis E x t e m p , in Syftcma L o g i c u m Barth K c c k e r m a n n i p a r t , T e r t , C ap. i. de M e th o d o Univerfali p. m,

947

- C a n - Ù a u d o r i t a s » u bi dicit R e c k e r m a n n u m unitatem fu bjetfi confti-

tuerey n e m p e quod td unum efje debeat unitate coUeHionts

u n iv e rja lita tù. q u a m c o l l e d i o n e m & u ni v e rf a li t a te m j a n a l o g i c è f u m p t a m i p f e n o n i m p r o b a t . Fufius h o c expli­ c a r e m f i i n f t i t u t i r a t i o p o r m i t t e rc t. C o n f e r a n t u r m o d o

G o n i m b r i c e n f c s q q . Proaånial. L o g , Quæft. y. A r t . i , T h e f . I V .

P r o g r e d i o r n u n c ad S e c u n d u m r e q u i f i t u m , q v o d hic n u l l a m h a b e t difficultatem. In f tr u m e n ta veritatis c o nfti tu o y aftn , a d q u a m r ef ere nda funt o m n i a , qvæ in L o g i c a tra- iftantur, id e f t, in L o g i c a nullo m o d o alia traden da f u n u , q u a m q u æ l n f t r u m e n t o r u m n a t u ra m explicant. Si hoc ub-

f e r v a t u m e f f e t ab o m n i b u s , qui L o g i c a m interpretati funt» b e n e c u m L o g i c a a t t u m effet > nec difeiplina hæc utiliflima.,

n e c e f f u m h a b e r e t hodie qi â multis male audire, p ro p te r t r i ­

(13)

c a s & f p i n o f a s i l l a s q u æ f l i o n e s » q u a s ma gr tô n u m é r o Tntôr* pr êt e s ejus, n cf ci o q u a m laudem acu mi ni s afFe£lantes» in L o . g i c a m fuaro c o n t r a x e r e f emper . Unicum in h is , l o q u i t u r J a ­ c o b u s Zabarella d e I n t e rp re t i b us Ariflot elis, qu o s m a g n o n u m e r o in praefatione fua e n u m e r a t ,dolenaum eft* quod fu b tili-

ta tes pot i ui $ fucum > quam ufum vera m Logi coi form am adm i­

rari voluerunt, J p fu m A r i f l o t e l c m q u o q ; , cui nihil d e t r a ­ h e n d u m volumus» n i m i u m q u o q ; I n te rp r et es eius plcriq; a d m i r a b a n t u r » ixa ut ipfis religio fuerit et iam in mi n ut if l i- mi s ab illo d if cc der e. Ex i n c i d e n t i & o cca fione nonnull a irre- p f e r e i n Ariflotelis O r g a n o n , quae c u m I n fl r u m e n t i s nihil c o m m u n e h a b e n t , n e c p e r t i n e n t ad I n f l r u m e n t a l e m do &ri - n a m f i d e o q ; o m i t t e n d a q u o q ; & i n a g r u m L o g i c u m a d m i t ­ t e n d a n o n effent. Sed n o m e n Ariflotelis adeo plerisq; I n ­ t e r p r e t i b u s v e n e r a b i l e f e mp e r fuit» u t fe ipfos potius q u a n o i p f u m A r i f l o t e l e m d e f e r e r e m a l l e n t , u n d e m u l r a q u æ ad Lo­

g i c a m n o n f p ef l a n t »ab ipfis i n f e r i p t i s e o r u m t r a d i t a fu n o * V . G . Ar if lot eles a n t e q u a m P r a ed ic a me nt o ru m do&finam_» p ro r f u s r el i nq vi t , ex i n c i d en ti & fump ta quafi o c c a f i o n o m e n t i o n e m facit motu* , & alia n o n nu ll a ibi t r a d i t , quae o m n i a I n t e r p r e t e s ejus tanti fecere» u t ipfis in o m n i b u s prae-' c e pt i sf ui s noeeceflfum fit vifum P o f t p r æ d i c a m e n t a t r a n a r e , m o t u s d o d l r i n a m c u m pluribus aliis ibi exp li car e, quae p o ­ tius vel ad Phyf icam vel aliam a l iqu am difciplinam Ph il of o- p h i c a m dir e&è p e r t i n e n t >& fingulare q u o d d a m c a p u t , q u o d Poflpr aedi camenta v o c i t a n t , l e m p e r i n Logicis facere» q u o d t a m e n c apu t r cf li us o m i t t i t u r ab acc ur at ior ib us, v el aliis t r a d e n d i s i m p e n d i t u r .

Thef.

V ,

Tertium deniqj requifitum Obje&i,utfciIicet non fit

(14)

ter'iu* Objetfiprincipinwy affeftio aut fpecies, pluribus q u i d e j f t j e x p l i c a n d u m jam u l t i m o h o c lo c o efiet, & o f t e n d e n d u m Jn- f i r u m e n t a veritatis e t i a m i l l o requifito m u n i t a elfe , nifi c u i ­ v is , qui ipfos t e r m i n o s intelligic quid fit S y l l o g u m u s , defini-' r io , divifio > & c # facile c o n f t a r e t , I n l i r u m e n t a ilia n o n in alia jdifciplina explicari pofie & d e b e r e , q u a m i n ipfa Logi ca, quae f olai ll a fibi vendi car, a u di t o r ibusq; luis îrâ dit.SyJlogifmum i n t e r I n f t r u m e n t a illa, p r i m u m c o m m u n i t e r L o g i c i f a c i u n o , p r o p t e r e m i n e n t i a m & u t i l i t a t e m , q u a m Syllogifmus inter., caetera I n f l r u m e n t a in c o g n i t i o n e veritatis habet, u n de irL , praeceptis luis p r i m o de Syllogifmi do &r in a exp licanda folli- ci ti efle folent. Si quis, a n i m i grati a, praecept a Logicae R e ­ v e re nd . & ClarilT. P r a e f i d i s m ei oc u I is pe rI u f tr ar ev el le t, o b- f ervaret facile O e c o n o m i a m & dif p of it io ne m c a p i t u m & p r a ec e pt or u m illius n o n v u l g a rem. I n c i p i t juxta o r d i n e m ^ n a t u r a l e m ab ipfis f i m p li c i bu s feu te r m i n i s , ubi de t e r m i n o ­ r u m a c c e p t i o n i b u s variis p r i m o , d ei n d e de t e r m i n o r u m af­ f i r m a t i v o r u m praedicandi a p t it u d i n e ,& in ipfis praedicamen­ tis de t e r m i n o r u m claffibus & cellulis fufficienter co n f ti tu - e n d i s l o ll i ci t us e f t , q u i bu s capitibus appen di cis cu ju sd ar o j quafi l o c o a dd i t d p f t r i n a m de Poftpraedicamentis feu t e r m i n i s negativis. A p r i m a d e i n d e menM* Operationen» quae eft a p pr eh e nf io f i m p l i c i u m , p r o g r e d i t u r ad S ec un da m , ubi fimplicia c o n j u n g e r e , leu E n u nc ia ti on is d o& ri n am d o ­ cet , qua d i l i g e n t e r e x p o f i t a , p e r ve n it t a n d e m ad tertiam-» m e n t i s o p e r a t i o n e m , f e u a r g u m e n t a n d i r a t i o n e m , ubi ipfam Syllogi fmi f t r u d u r a m n o b i s propius often di t, P of te a i n u p a r t e Logi cae genera li p e r f e q ui tu r reliqua Inftr ume nta veri­ t a t i s , i n q u a q u i d e m p a rt e I n strumenta illa explicat, ut cuivis a r g u m e n t o n e c e lf ar i o feu c o n t i n g e n t i ( l o q u o r praefertiniu» d e Sy ll ogi fmo ) v e ro & c e r t o feu pro bab ili ta n tu m > praece­

(15)

ßfa ejus applicari poffint. in parte vero Speciali ad diverfi- f a t e m illam a r g u m e n t o r u m attendere o m n i n ô neceflurrL* h a b e t , ubi D e m o n f ir a ti o n i s do ctrinam breviter & per p a r ­ tes e x p l i c a t , cui de Syllogilmo T o p i c o nonnulla a d d i t , & t a n d e m praecepta fuaeLogicae claudit,m o n f t r a n d o ufum L o ­ gicae in in t egris tam (acris quam profanis fcriptis & o r a t i o ­ ni bu s r ef o lv endis & explicandis, Nulla hic fuperflua o c ­ c u r r u n t , vixq; hic aliqua omi flà fu nt, quae ad Inflrumenro- r u m veritatis c o g n i t i o n e m fac iu nt , fed o m n i a quaecunq; ibi t r a d u n t u r , aliud n o n volunt, nec alio pertinent, quam ad i p f o r u m I n f t r u m e n t o r u m veritatis e n o d a t i o n e m & planam atqj b r e v e m exp ofitionem. Q u o d u t i n a m obfervarentL» o m n e s , qui L o g i c a m profitentur, bene n o n tantum Re ipu- blicae litcrariae & difcentibus co n f u le re n t, fed etiam dilcr- plinae huic utiliflimae conc il ia ren t favorem illorum, qui alias» p r o p t e r a b u fum ejus, Haudcrn p r o m e r i t a m ipfis detrahunt. Haec fic b r ev iter pro imftituti rat io ne , Gloria fit Patri, Fr«* fio & S . S a n f t o in Secula n u n q u a m te rm ina nda .

(16)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :