• No results found

Högläsning och språkarbete : En litteraturstudie om lärandemöjligheter som erbjuds genom högläsning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högläsning och språkarbete : En litteraturstudie om lärandemöjligheter som erbjuds genom högläsning"

Copied!
35
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Högläsning och

språkarbete

KURS: Examensarbete, Grundlärare F-3, 15 hp FÖRFATTARE: Isabella Gillberg, Matilda Elm EXAMINATOR: Mattias Fyhr

TERMIN: VT16

En litteraturstudie om lärandemöjligheter som

erbjuds genom högläsning

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

3.1 Högläsning

3.2 Sociokulturellt perspektiv

(8)
(9)
(10)

4.1 Informationssökning

(11)

4.1.1 Inklusion

4.1.2 Urval

(12)

Tabell 1. Analyserat material

(13)
(14)

5.1 Textsamtal möjliggör språkutveckling

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

6.1. Metoddiskussion

6.2. Resultatdiskussion

(22)
(23)

6.2.2 Språkarbete bidrar till utveckling av föreställningsvärldar

6.2.3 Språkarbete bidrar till ökad begreppsförståelse

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Figure

Tabell 1. Analyserat material

References

Related documents

Resource organization and firm performance: how entrepreneurial orientation and management accounting influence the profitability of growing and non-growing SMEs.. International

Det är därför önskvärt att sjuksköterskan, med hjälp av kunskap om förekomst och upplevelser hos människor på flykt, utför en mellanmänsklig, god och

As Becker and Bode (2017) found in their study, Last Week Tonight is equal to traditional content as a resource for learning, which is consistent with previous research (Andersson,

Based on a view of technology as a product of human beings’ social and cultural world, it would be interesting for future research to investigate how technology and

Utifrån material tillhandahållet av Gävle kommun kunde den så kallade brytpunkten för lönsamheten av att inneha en tomträtt respektive friköpt småhustomträtt beräknas.. Med

(2) the growing or cultivating of industrial hemp is allowed under the laws of the State in which such institution of higher education or State department of agriculture is located

De flesta handledare uppfattar även handledningen som att stödja studenten in i gemenskapen och att skapa möjlighet för studenten att bidrar till produktionen.. Ett mindre

Däremot kan de hjälpa till att an- tyda ramar och drivkrafter som även styrt 68-orna (på gott och ont) i deras sökande efter nya idepositioner och

Man fick alltså i den nationella svenska debatten l eta nästan förgäves efter professorer, författare, k u ltur- personligheter och andra som inte bara hade en från

Vid Smålands Stålgjuteri AB utfördes mätningar under ordinarie produktion medan mätningarna på Swerea Swecast AB gjordes så att olika syrehalter provocerades fram..

Båda länderna kan dock bedöma att vissa delar av ett land ska betraktas som säkra, eller att alla personer utom vissa grupper ska anses ha en uppenbart ogrundad ansökan.. Till

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan hjärt-kärlsjukvården och diabetesvården och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast 2021 bör återkomma med ett förslag till skyltning som tillåter undantag från rött ljus för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagsstyrelsen bör återkomma med förslag om att binda nivån på riksdagsledamöternas grundarvode till 100 procent

Det mer tydliga sättet att använda marin avskräckning är när en eller flera nationer skickar marina styrkor till ett område för att demonstrera stöd för ena sidan och

Kursen innehåller den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa

- visa sådan muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga som krävs för att kunna ansvara för undervisning i ämnet engelska för årskurs F-3 samt uppmuntra till elevers

Vilket också blir motsägelsefullt då hållbarhetscontrollers menade på att det krävs både historisk och framtidsorienterad data för att komma fram till effektiva och bra

Ewald (2007) talar i sin avhandling om att utgångspunkten för läsning handlar om meningsbildande och språklig förståelse. Användning av barn- och ungdomslitteratur

Om området som behandlar när rapporterna ska läggas ut på hemsidan leder till att aktieägarna får de här rapporterna i ett tidigare skede än innan kan de enligt oss ta mer

Genom att välja kvalitativ intervju som redskap för mitt insamlande av empiriskt material kunde jag säkerställa att respondenternas personliga uppfattningar och erfarenheter hamnade

De läsförståelsestrategier som läraren modellerar under högläsningen ger eleverna möjlighet att utveckla god läsförståelse som eleverna sedan kan tillämpa i sin