• No results found

Att bo och bygga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Att bo och bygga"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

att bo och bygga

I mitten på 1960-talet publicerade fritids-utredningen sina betänkanden. Där analy-serades frågan huruvida människor ville ha sina fritidshus avskilt belägna eller om de föredrog att de låg i fritidsbyar med tillgång till allehanda servicefunktioner.

En betydande majoritet av de tillfrå-gade svarade till utredningens ilska att de valde det förstnämnda alternativet. Ef-tersom detta inte överensstämde med ut-redningens förutfattade mening, avfärda-des det med den motiveringen, att man nog inte till fullo insett fördelarna med den kollektiva servicen. Bara man fick pröva på denna, skulle man säkert inse hur mycket bättre det var att kunna be-gagna sig av sådan.

Delvis hade utredningen rätt. Svensson fattade inte finessen med Konsumbutiker - vilka annars? - bekvämlighetsinrätt-ningar och grillbarer i byar, där husen klumpats ihop så att man utan besväran-de stillhet och lantlig ro fick tillfälle att riktigt ingående frottera sig med varandra. Det har Svensson än mindre insett idag och lär knappast göra det framdeles hel-ler. Ett av skälen till att ett fritidshus är så efterlängtat för honom torde nämligen vara att han emellanåt vill kornrna ifrån dessa och liknande uttryck för den kollek-tiva civilisationen, att han vill återvända till den avskilda natur som fortfarande finns kvar i någorlunda ofördärvat skick. Han vill dessutom gärna äga en bit mark, så som hans förfäder gjort i århundraden.

Men just på markägandets område har regeringen de senaste åren kastat lystet socialistiska blickar. Man är exempelvis

(2)

väldigt pigg på att stimulera kommunerna till dyra markköp. Men man vill inte att de säljer marken, sedan de sett till att den använts på ett samhällstillvänt sätt. Att avyttra marken vore ju ett ideologiskt brott av första ordningen. Enskilt markägande bör snarast betraktas som Baggböleri, och garantin för att marken utnyttjas rätt kan givetvis endast ges om det allmänna upp-höjer sig till feodalherre.

Ringaktningen mot de enskilda männi-skornas åsiktspreferenser har också kom-mit till uttryck inom bostadspolitiken. I Sverige är andelen småhus mindre än i de flesta europeiska länder. Ändå vet man mycket väl att många fler önskar bo på marken och inte i sterila höghus.

Istället för att bygga upp en socialistisk lekstuga på markpolitikens område vore det lämpligt att söka närma sig medbor-garnas behov och önskningar. Mark- och bostadspolitiken bör mera renodlat inrik-tas på främst två framtidsalternativ för människorna. Det ena är en året-runt-villa. Men med tillhörande trädgård tar den plats. Angeläget måste därför vara, att man undersöker möjligheterna att ge-nom förbättrade kommunikationer - bl a snabba pendeltåg - skapa villaområden även på ganska stora avstånd från storstä-derna. Planeras en sådan boendeform ra-tionellt, kan den också medverka till en

121

väsentligt förbättrad miljö- och landskaps-vård.

Det andra alternativet är att man bor i ett hyreshus och därjämte äger en fri-tidsbostad. Det aktualiserar en större fri-het ifråga om byggandet av sådana. Rim-ligen borde man i åtminstone begränsad omfattning få uppföra sommarstugor i an-slutning till befintliga jordbruksfastighe-ter. Som Moderata Samlingspartiet fram-hållit i sin stora partimotion till 1972 års riksdag skulle detta också kunna innebära ökade utkomstmöjligheter för jordbrukar-na, i och med att de kunde bistå med service i olika former.

Men regeringspartiets kontakt med gräs-rötterna är dålig. Under fjolårets riksdag genomdrev socialdemokraterna bl a tillsät-tandet av en utredning rörande ägande-rätten till naturtillgångarna under jord. Det lyckligaste vore onekligen om detta hugskott snarast begravdes sex fot under markytan. Efter flera kollisioner mellan den enskildes prioriteringar och regering-ens socialiseringsiver borde man nu söka åstadkomma en mark- och bostadspolitik som underlättar för människorna att kom-ma ifrån de ofta själlösa och känslokalla betongkolosser, i vilka många mot sin vilja inhyses till priset av ett överflöd av stress och kriminalitet.

References

Related documents

Titel: Bostadsmarknaden 2011–2012 Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011 Rapport: 2011:9 Utgivare: Boverket juni 2011 Upplaga: 1 Antal ex: 700 Tryck: Boverket internt

c) Antibiotikaprofylax för att minska risk för infektion + trombosprofylax. Lång op + ev långsam postoperativ mobilisering.
.. d) Stomiterapeut som informerar om och märker

Alla barnläkare, kliniska genetiker och andra intresserade kollegor i landet är välkomna. Sprid gärna informationen

I undersökningen har flera frågeformulär använts; en bostadsenkät (något olika för flerbostadshus respektive småhus) som besvaras för varje bo- stad, samt tre olika

De sammanfallande skrivningarna visar på allmän överensstämmelse mellan det regionala utvecklingsprogrammet och översiktsplanerna när det gäller energifrågan för

När nya lösningar krävs inför ett nytt DLL-projekt så utvecklas de inom ramen för detta projekt, men tas sedan över av konceptägaren så att lösningarna lever vidare för

En dörr direkt till gata eller motsvarande, se avsnitt 3.1, kan vara enda utrymningsväg från en liten lokal som är lätt överblickbar, be- lägen i markplanet och som endast

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte