• No results found

Rekrytering av rektorer Motion 2019/20:3177 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rekrytering av rektorer Motion 2019/20:3177 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:3177

av Markus Wiechel (SD)

Rekrytering av rektorer

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att rekrytera rektorer till statliga, regionala eller kommunala skolor internt inom respektive skola och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka andelen rektorer med lärarbakgrund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Istället för att rektorer tillsätts genom lärare på berörd skola har utvecklingen gått åt fel håll. Det blir allt vanligare att personer som innehar olika positioner har blivit tillsatta utifrån av personer som inte har rätt insyn för att förstå de behov som finns för berörd position. Detta har inneburit flera problem och för en god sammanhållning krävs det dels att den som har en viktig position har en bred kunskap om det vederbörande arbetar med, dels att tilliten och respekten från övriga anställda är hög. Det finns därtill ett värde i om personen i fråga kanske till och med har arbetat med andra saker inom den aktuella skolorganisationen, gärna med en lärarbakgrund med grundläggande kunskap kring vad läraryrket har för utmaningar och andra påfrestningar samt vilka förut-sättningar, möjligheter och svårigheter som finns just där.

Vikten av att personkemin ska fungera, att anställda och rektorn har en bra relation, kan ej heller underskattas för att få en välfungerande verksamhet med en god arbets-miljö. I så hög grad som möjligt bör rektorer tillsättas genom en internrekrytering i landets olika skolor snarare än av utomstående. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att se över dagens system så att fler internrekryteringar av rektorer sker just internt av den personal som arbetar i skolan för att uppdrag tilldelas efter lämplighet, lojalitet och

(2)

2 tillit. Riksdagen bör således också ge regeringen till känna att det bör tillsättas en ut-redning av hur andelen rektorer med lärarbakgrund kan öka.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Den äktuellä mä lgruppen här endäst i begrä nsäd utsträ ckning kunnät tä del äv ö vrigä insätser fö r ätt fö rebyggä cövid-19 krisens effekter, öch Tillvä xtverkets

Utredningens föreslår att regeringen tar initiativ till en utredning om det finns behov av ändringar i speciallagstiftning om grundläggande infrastruktur, för att underlätta

Nuvarande miljöövervakning utgör en bra grund, men Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt vill påstå att den inte är tillräcklig för att klara

Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att, inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för

Många svenskar väljer även att bosätta sig i ett tredje land och där ser vi en enorm orättvisa i att en person som uppfyller förmånskraven för grundpension, blir fråntagen

I den utsträckning som det behövs för att utgöra en utgångspunkt för de analyser och förslag som efterfrågas får utredaren göra en bedömning av vilka externa effekter som det

Regeringens förslag: Om det inte finns någon som kan fullgöra ansva- ret för säkerheten enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet övergår ansvaret till staten.. Staten

Syftet med strategin är att stödja både medlemsstaterna och Europarådets funktioner i genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Promemoria med förslag till utvecklad reglerin!� av upphandlingstillsynen Remissinstanser Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Degerfors kommun Domstolsverket

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med