• No results found

Kontroll i fråga om assistansersättning Motion 2020/21:1210 av Edward Riedl (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kontroll i fråga om assistansersättning Motion 2020/21:1210 av Edward Riedl (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1242

Motion till riksdagen

2020/21:1210

av Edward Riedl (M)

Kontroll i fråga om assistansersättning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skärpa kontrollerna i fråga om assistansersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Försäkringskassan är det vanligt att kriminella utnyttjar assistansersättningen för egna syften. Ersättningen är till för personer med svår funktionsnedsättning och allt sedan ersättningen infördes har denna varit till stor hjälp i många människors liv. Det gör det kriminella fusket än mer osmakligt då legitimiteten för systemet på sikt kan urholkas.

Eftersom assistansersättningen kostar över 30 miljarder kronor per år och Försäk-ringskassan själv larmar om fusk finns det anledning att undersöka huruvida alla utbetalningar sker på ett korrekt sätt. Funktionsnedsatta har självklart rätt till assistans i vardagen men fusk måste alltid stävjas. Det offentliga ersättningssystemet får inte skötas utan kontroll.

References

Related documents

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är i stort positiv till det föreslagna stödet som sådant, vars syfte är att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden

Upphandlingsmyndigheten har även till uppdrag att ge kommuner och regioner vägledning om tillämpningen av Europeiska Unionens statsstödsregler.. Upphandlingsmyndigheten har

De föreslagna ändringarna innebär bland annat att den så kallade ungdomsreduktionen, som idag gäller för lagöverträdare under 21 år, framöver ska gälla för den som begått

Till skillnad från vad som anförs i utkastet anser tingsrätten att det ovan nämnda inte utgör skäl för förändring eftersom det redan i dag finns situationer

Utredningen har heller inte redogjort för hur det föreslagna nya systemet som reglerar utbudet ska leda till att fler elever faktiskt väljer program inom bristyrken. Vi hade gärna

Schablonbeloppet är en mycket förenklad lösning som inte tar hänsyn till elevernas faktiska behov och de kostnader som finns för att driva utbildning i stadskärnor där många

Detta borgar inte för ett effektivt resursutnyttjande eller för att arbetsmarknadens behov av kompetens tillgodoses.. Arbetsgivarverket delar därför att utredningens uppfattning

Botkyrka kommun anser att utredningens förslag om att Skolverket regelbundet ska utarbeta regionala planeringsunderlag till stöd för kommunernas beslut om utbud och