• No results found

Straffrättsreform Motion 2020/21:3604 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Straffrättsreform Motion 2020/21:3604 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1905

Motion till riksdagen

2020/21:3604

av Magdalena Schröder (M)

Straffrättsreform

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en genomgripande straffrättsreform med syfte att höja straffen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett milt straffrättssystem och i debatten har det ofta låtit som att den som begår brott är offer för olyckliga omständigheter som lett honom eller henne in på brottets bana. Brottsofferperspektivet har också många gånger lyst med sin frånvaro och brottsoffers rätt till upprättelse har varit svagt i diskussionen om straff. Allt för länge har också debatten kring brott och straff också präglats av påståendet att längre straff inte fungerar. Polisen vittnar dock om att de ofta griper samma personer om och om igen för brott. Skulle straffen vara längre så skulle samma personer inte kunna fortsätta

terrorisera hela områden. Den som sitter i fängelse kan inte begå nya brott. Skärpta straff är inte enskilt en reform som kommer lösa dagens stora

samhällsproblem med grov kriminalitet men det är en viktig pusselbit. Eftersom att Sverige har en hög andel återfallsförbrytare skulle längre straff minska brottsligheten och öka tryggheten.

Självklart ska målsättningen vara att den som begått brott efter avtjänat

fängelsestraff inte ska återfalla i brott och välja en annan väg i livet. Många gånger är straffen dock så korta att behandling för exempelvis sexualbrottslingar inte ens hinner påbörjas.

(2)

Särskilt behöver påföljden för yngre brottslingar ses över. Är skillnaden i påföljd mellan en 17-årig brottsling och en 18-årig brottsling för stor skapas incitament för kriminella gäng att rekrytera allt yngre personer för att begå grova brott. Det incitamentet behöver tas bort.

Riksdagen har vid flertalet tillfällen tillkännagett till regeringen att skärpa flertalet straff och den straffrättsliga påföljden behöver skärpas vid fler brott. Regeringen behöver dock ta ett helhetsgrepp kring påföljderna för att straffen för olika brott ska vara proportionerliga i förhållande till varandra och lämna en genomgripande

straffrättsreform med höjda och mer rättvisa straff till riksdagen. Utöver skärpta straff behöver både ungdoms- och mängdrabatt helt tas bort.

Magdalena Schröder (M)

References

Related documents

Malmö stad ser en miljösanktionsavgift för läm- nande av avfall för behandling eller annan hantering till någon som inte har gjort de anmäl- ningar eller har de tillstånd som

Naturvårdsverket har i PM daterat 31 mars 2019 föreslagit att Naturvårdsverket ska ha ansvar för tillsynen när det gäller de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket

- Skyldighet för den som transporterar bygg- och rivningsavfall att till Naturvårdsverket rapportera vissa uppgifter om avfall som transporterats eller exporterats från Sverige.. -

Sysav tackar för inbjudan att svara på nedanstående remiss, men avstår från att lämna synpunkter.. (Vårt

Vidare vill Försvarsmakten framhålla att det nödvändiga oberoendet för CSEC i rollen som certifieringsorgan, i förhållande till FMVs övriga verksamhet, inte får

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av avdelningschef Katarina Sinerius, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare

Länsstyrelsen Skåne kan inte se att den effektiva tillsyn som utredningen ser som en grundförutsättning för hållbar terrängkörning presenteras i utredningen. Det finns en risk