• No results found

Uppdrag att följa upp det gemensamma initiativet avseende kapacitetshöjningar i elnäten i Malmö och Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att följa upp det gemensamma initiativet avseende kapacitetshöjningar i elnäten i Malmö och Stockholm"

Copied!
3
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-12-17 I2020/03358 II 14 Statens energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att följa upp det gemensamma initiativet avseende kapacitetshöjningar i elnäten i Malmö och Stockholm

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att följa upp det gemensamma initiativet avseende kapacitetshöjningar i elnäten i Malmö och Stockholm. Energimyndigheten ska i sin uppföljning belysa effekterna av de vidtagna åtgärderna inklusive hur kostnadseffektiva åtgärderna har varit. Vidare bör uppföljningen belysa om andra, mer

effektiva, åtgärder hade kunnat vidtas, som därmed lämpar sig bättre om en liknande situation skulle uppstå. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimyndigheten beakta de prognoser som fanns innan det gemensamma initiativet togs avseende tillgänglig kapacitet i ledningar och produktions-kapacitet samt möjligheten till andra åtgärder i Malmö och Stockholm. Energimyndigheten ska vid genomförandet av uppdraget på lämpligt sätt ta till vara de kunskaper som finns hos Energimarknadsinspektionen och Affärsverket svenska kraftnät samt berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 april 2021.

Skälen för regeringens beslut

Den 24 oktober 2019 presenterade regeringen ett initiativ för ökade investeringar i elnäten.

Initiativet innehöll två huvuddelar. Regeringens utgångspunkt var att lägga fram förslag som bidrog till ökade investeringar i elnäten samt att de lokala

(2)

2 (3) elnätsägarna i Stockholm och Skåne skulle genomföra insatser för att säkra den lokala och regionala effekten i respektive region.

Bakgrunden till den del av det gemensamma initiativet som rörde ökad regional effekt i Malmö och Stockholm var de akuta lokala kapacitets-problemen i respektive stad. Med initiativet var ambitionen att akut säkra tillräcklig eleffekt i Stockholm och Malmö.

I Malmö genomfördes initiativet genom att kraftproduktion med biogas i Heleneholmsverket upphandlades och en satsning på flexibilitetslösningar. I Stockholm genomfördes initiativet genom att kraftproduktion upphandlades på bioolja i Värtaverket och användning av olika flexibilitetslösningar. Åtgärderna avseende kraftproduktion i Malmö och Stockholm gjordes med förnybara bränslen.

Både åtgärderna i Malmö och Stockholm har bidragit till att säkerställa elleveranserna för befintliga kunder och möjliggjort anslutningar av nya anläggningar i områdena.

Näringsutskottet konstaterar i betänkandet Kapacitetsbrist i elnäten (bet. 2020/21:NU5) att regeringens vidtagna åtgärder var befogade eftersom konsekvenserna av den situation som annars riskerade att uppkomma inte hade varit acceptabla.

Näringsutskottet anför i betänkandet att en uppföljning bör utföras för att dra lärdomar och skapa beredskap om liknande situationer skulle uppkomma i framtiden. Utskottet konstaterar vidare att andra städer än Malmö och Stockholm kan komma att stå inför liknande situationer. Därför bör regeringen enligt utskottet genomföra uppföljningen skyndsamt. Utskottet föreslog mot denna bakgrund att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anför om en uppföljning av vidtagna åtgärder för att motverka kapacitetsbristen i elnäten och tillkännage detta för regeringen. Utskottets förslag vann bifall vid omröstningen i kammaren (rskr. 2020/21:43).

(3)

3 (3) På regeringens vägnar Anders Ygeman Joakim Cejie Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Miljödepartementet/KL Näringsdepartementet/BI Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen

References

Related documents

Det betonas att en EU- agenda för städer bör återspegla EU:s övergripande mål och vara ett komplement till medlemsstaternas nationella åtgärder ”En EU-agenda för städer

Vitaminer och mineraler och prestation Trots att behovet av vitaminer och mineraler är relativt litet ger brist upphov till typiska sjukdomssymptom (bristsjukdomar). Det är

”Idol” gav inspiration att leta efter ett nytt koncept där TV4 kunde äga varumärket och inte endast betala för en licens” Därför resulterade sam- arbetet

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Plan- och bygglagen innehåller ett flertal krav om att kulturvärdena ska be- aktas i olika beslutsprocesser. Bedömningen är att en förbättrad efterlevnad av kunskapskraven

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

Sammantaget innebär det att Sveriges kunskap- och innovationssystem (AKIS) kännetecknas av att grundförutsättningarna är goda, samtidigt som utvecklingspotentialen är stor för att

Men i detta yttrande har vi inte kunnat göra en helhetsbedömning av de olika målens bidrag till samhällsekonomin utan fokuserar på kriterier för effektiva styrmedel och åtgärder

Byanätsforum vill först och främst förtydliga att vi inte tar ställning till huruvida bredbandsstödet bör finnas med i framtida GJP eller om det uteslutande ska hanteras inom

Det finns ett stort behov av att den planerade regelförenklingen blir verklighet för att kunna bibehålla intresse för att söka stöd inom landsbygdsprogrammet 2021–2027, samt

Ekoproduktionen bidrar till biologisk mångfald även i skogs- och mellanbygd genom att mindre gårdar och fält hålls brukade tack vare den för många bättre lönsamheten i

Om forskning inte kommer att hanteras inom CAP samtidigt som budgeten för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel är osäker så kommer innovations- och

Uppnås inte detta får vi aldrig den anslutning som krävs för vi skall kunna klara de målen som vi tillsammans behöver nå framöver i fråga om miljö, biologisk mångfald och

För att få arbetskraft till lantbruket måste arbetsgivare säkerställa att de anställda har en god arbetsmiljö samt bra arbetsvillkor och löner. Om vi inte arbetar aktivt med

Detta gäller dels åtgärder som syftar till att minska jordbrukets inverkan på klimatet, dels åtgärder för att underlätta för jordbruket att anpassa sig till ett ändrat

Av den anledningen kan det tyckas något motstridigt att behov som relaterar till kunskapsutveckling, information och samverkan dyker upp i dokumentet på flera olika ställen

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Länsstyrelserna ser positivt på att nya svenskars möjligheter på landsbygden lyfts, eftersom de ofta har fler utmaningar för att kunna etablera sig för att leva och verka

Det finns ett behov av att stärka kunskapssystemet i Sverige inom alla de områden som CAP omfattar och CAP kan bidra till att möta dessa behov, såväl vad gäller insatser som

Vi behöver underlätta för jordbruket att fortsätta minska sin miljöbelastning, för att bevara de ekosystemtjänster vi har kvar och på så sätt säkra den framtida produktionen..