• No results found

Uppdrag att ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att undvika smittspridning av covid-19 på arbetsplatser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att undvika smittspridning av covid-19 på arbetsplatser"

Copied!
3
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-12-08 A2020/02548 I 1 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att undvika smittspridning av covid-19 på arbetsplatser

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de förhåller sig till

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 m.m. Vägledningen ska vara ett stöd till arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med att minska smittspridningen av covid-19 på arbetsplatser. Vägledningen ska innehålla information om: • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar

för att förhindra smitta av covid-19 m.m.,

• arbetsmiljön på arbetsplatsen under pandemin och ge exempel på vanliga risker för smitta av covid-19 och hur dessa kan förbyggas och åtgärdas,

• hur arbetstagare kan skyddas mot smitta av covid-19 när åtgärder inte kan undanröja smittan, till exempel användande av personlig

skyddsutrustning och förhållningsregler vid påvisat eller misstänkt smitta på arbetsplatsen, samt ge exempel på åtgärder som kan vidtas för att ta bort och begränsa risken för smitta av covid-19,

• arbetsmiljön vid arbete hemifrån och exempel för att skapa en god arbetsmiljö i hemmet,

• särskilda frågor om vad som gäller för vissa grupper av arbetstagare, t.ex. gravida och minderåriga arbetstagare, eller arbetstagare som tillhör en riskgrupp.

(2)

2 (3)

Arbetet med vägledningen ska bedrivas skyndsamt så att den ska kunna presenteras den 1 februari 2021. Vägledningen ska finnas tillgänglig i en skrift på Arbetsmiljöverkets hemsida. Arbetsmiljöverket ska även vidta åtgärder för att sprida information om vägledningen. En skriftlig redovisning av över de åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av uppdraget ska lämnas senast den 26 februari 2021.

Bakgrund

Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Antalet personer med covid-19 som vårdas på sjukhus och inom intensivvården har ökat igen och allt fler avlider av sjukdomen. I den allvarliga situationen Sverige befinner sig är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att förhindra smittspridningen. Det innebär att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av 19. För att undvika smittspridning av covid-19 ska arbetsgivare möjliggöra för sina anställda att arbeta hemifrån.

Det finns ett ökat behov av att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i arbetsmiljön i den rådande pandemin. Därför beslutade regeringen den 24 september 2020 ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att vidta särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i arbetsmiljön till följd av smittspridningen av covid-19 (A2020/01980/ARM).

Regeringen bedömer nu att det behövs förtydligande och ytterligare stöd till arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet och för arbetet med att minska smittspridningen av covid-19 på arbetsplatser. Vägledningen behöver ge stöd i arbetsmiljöarbetet för arbetsmiljön på den fysiska arbetsplatsen under pandemin och arbetsmiljön när arbetstagare uppmanas att arbeta hemifrån. Det finns även ett behov av tydliggörande av vad som gäller för vissa grupper av arbetstagare, t.ex. gravida och minderåriga arbetstagare, eller arbetstagare som tillhör en riskgrupp.

(3)

3 (3) På regeringens vägnar Eva Nordmark Angelica Kauntz Kopia till Folkhälsomyndigheten

References

Related documents

Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 uppdraget att ansluta till tjäns- ten Mina meddelanden med alla meddelandeflöden som adresseras till personer eller organisationer och som

Något Hem & hyra kunde konstatera efter sin undersökning år 2016 var att många allmännyttiga bostadsbolag hade ändrat sina uthyrningsvillkor: av de 289 bolag som svarade

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.. Till exempel att växter renar

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

c) i en av dessa strukturer sker en mycket exakt integrering mellan det sensoriska, visuella inflödet och de motoriska styrsignalerna. Beskriv hur detta går till, samt ange även

Beskriv hur dessa två patogener orsakar diarré (toxin, verkningsmekanism) och hur man behandlar patienter (vilken behandling samt kortfattat mekanismen för varför det

Den första är: I vilken utsträckning leder medlemstidningen till att föreningarna börjar använda Klubben Online som medlemsregister eller för andra syften (till exempel hemsida

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

• Fryspunkt: Temperaturen då ett flytande ämne stelnar och övergår till fast form. • Kokpunkten beror på

• Om man kopplar för många apparater till eluttagen kan strömmen bli för stor och det kan börjar brinna. • Det förhindras

För att förbättra individens arbetsförmåga, och för- hindra sjukfrånvaro eller åstadkomma återgång i arbete vid sjukfrånvaro, behöver ofta åtgärder riktas mot både

Trots att intresset för att främja fysisk akti- vitet har ökat inom sjukvården, där såväl pro- fessionella organisationer som hälso- och sjuk- vårdspersonal tycks bli mer

Höggradigt rena produkter Sterila produkter • Rengöring • Desinfektion (om kontakt med kroppsvätskor) • Rengöring • Desinfektion • Rengöring • Desinfektion

Inkluderar bakterier och cyanobakterier (fd blå-gröna alger) Bara en kromosom Saknar cellkärna Saknar mitokondrier Enkel struktur Storlek: 1 µm diameter kapsel cellvägg

Avgörande är att cellen har en receptor som viruset kan binda till och att cellen har de förutsättningar som viruset behöver för att kunna producera fler virus.. Exempel

infektioner inflammation antibiotika- resistens skydd mot farliga mikrober ämnes- omsättning immunologisk stimulans Normal- flora nervsystem Normalflorans effekter Positiva

I den här övningen får eleverna göra samma sak fast istället för på stranden får eleverna leta efter skräp i skogen?. Material: Ta med soppåsar att lägga

sjukhusgenetiker, genetiska vägledarna, ST-läkarnas nätverk, arbetsgrupper inom GMS resp NPO, samt föreningens representation i det europeiska nätverket

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Om nya metoder eller upphandlingsmodeller övervägs kan med fördel bostadsföretaget inbjuda representanter från konsulter och entreprenörer som man tidigare anlitat för att få

De sammanfallande skrivningarna visar på allmän överensstämmelse mellan det regionala utvecklingsprogrammet och översiktsplanerna när det gäller energifrågan för

Justitiekanslern vill även framhålla att det är önskvärt att rutinerna för rapportering utformas på ett sätt som medger en anpassning till olika myndigheters

Avsnitt 4.4.4 Justerad uppföljning av miljöarbetets effekter Frågan om andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala antalet upphandlingar