• No results found

Visar Övergång till Open Journal System | Historisk tidskrift

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar Övergång till Open Journal System | Historisk tidskrift"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

historisk tidskrift 140:4 • 2020 R E D A K T Ö R E N H A R O R D E T

Övergång till Open Journal System

Allt sedan starten 1881 har Historisk tidskrift varit Sveriges ledande his-torievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disci-plinerna historia och ekonomisk historia. Den ges som bekant ut av Svenska Historiska Föreningen, som grundades 1880. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Sett till format och distributionen av tidskriften utgjorde år 2006 en viktig brytpunkt, då Historisk tidskrift, som ju är föreningens medlemsblad, började läggas ut fritt med ett års embargo på nätet och alla kunde söka den på Google och läsa texterna på sin dator. Sedan sju år tillbaka, 2013, har uppsatserna lagts upp med sex månaders embargo.

Nu stundar återigen nya tider för föreningen och Historisk tidskrift. Från och med årsskiftet planerar vi att kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten att teckna prenumeration på enbart en digital version med direkt tillgång till tidskriftens uppsatser och övriga texter – den som fortsättningsvis vill få sin tryckta Historisk tidskrift hem till brevlådan kommer självklart kunna få det. Den digitala versionen skall fortsätt-ningsvis distribueras via ett system för elektronisk publicering som he-ter Open Journal System (OJS).

Open Journal System är ett internationellt system, en ”open source software application for managing and publishing scholarly journals”, som de själva skriver. Det skapades i början av 2000-talet i syfte att för-bättra kunskapsspridandet om nya vetenskapliga rön och används i dag av mer än 10 000 tidskrifter, enligt skaparna och ägarna av OJS. Bakom OJS står Public Knowledge Project i samarbete med ett globalt utveck-lingscommunity.1 Flera svenska vetenskapliga tidskrifter använder redan

OJS i sin publicering.2

1. Se <https://pkp.sfu.ca/ojs/> (25/10 2020).

(2)

608

historisk tidskrift 140:4 • 2020 redaktören har ordet

Inom OJS kan stora delar av publiceringsprocessen administreras, från manusinlämning och sakkunniggranskning till fulltextpublice-ring och arkivefulltextpublice-ring. Till en början kommer vi använda oss av tjänsterna som erbjuder fulltextpublicering och arkivering, det vill säga det som berör läsarna och prenumeranterna av tidskriften. Målbilden är dock att placera all texthantering och kommunikation med uppsatsförfat-tare, lektörer och andra skribenter till vår nya digitala plattform, som är under uppbyggnad.

Men varför ändra något som pågått sedan 1881 utan större problem? Jo, av den anledningen att det finns flera fördelar med OJS. Utöver rent redaktionella aspekter, inte minst sänkta tryck- och distributionskost-nader, är en given fördel att systemet är gratis och lätt tillgängligt. Det är enkelt att använda för både läsare och redaktion. En annan fördel är att andra svenska vetenskapliga tidskrifter använder OJS. Här kan vi lära av varandra. Dessutom, genom att satsa på elektronisk distribution anpas-sar vi oss till de nationella riktlinjer för öppen tillgång (open access) som Vetenskapsrådet tagit fram. År 2025 ska alla vetenskapliga publikationer som får forskningsmedel från Vetenskapsrådet publiceras open access. Övergången blir på detta sätt förhoppningsvis smidig och mindre dra-matisk för alla inblandade parter, även om det självklart finns problem kvar att lösa såsom finansieringen av det redaktionella arbetet, sättning och IT-support. OJS löser förvisso en del problem, men inte alla. Vi åter-kommer i början av året med mer information om övergången till OJS. I detta häfte av Historisk tidskrift skriver Tony Kenttä om hur arbetare före första världskriget bäst vände på slantarna och Johanna Ringarp skildrar hur en myndighet, AmuGruppen, reformerades till utbild-ningsföretag till tonerna av Bolero. Dessutom: två debattexter, en om internationalisering, språk och vetenskaplig gemenskap och en om det postpandemiska zoomuniversitetet, samt två översikter, en om Förin-telsens lärdomar och en om Robert W. Davies och sovjetforskningens förändrade villkor. Därtill också recensioner med mera – mycket nöje!

References

Related documents

Recursive societal and environmental dynamics and change in rural landscapes lie at the centre of discussions about sustainable land and other resource use (e.g. issues of

The idea of a Security Service Level Agreement to determine the prerequisites of security services for an endeavor was first proposed by Henning [41] in 1999

➔ prostřednictvím otevřeného repozitáře (zelená cesta) do 6 / 12 měsíců od publikování + povinnost zajistit otevřený přístup k metadatům. ➔

Since it becoming more common to use business cases in teaching, open access to just business cases are going to be more used by universities. Findings in this study show

The companies hold the copyrights, they make enormous amounts of money by charging for access, and it’s perfectly legal — there’s nothing we can do to stop them.” But there

Alltså jag minns väl att, det var väl just vad händer med materialet, om man tänker att man skyddar sina egna forskningsresultat till exempel.. Mötet med en

För att kompensera för denna ”åldersef- fekt” så måste citeringar räknas över en fastställd tidsperiod efter att en artikel har publicerats eller deponerats i ett arkiv för

Your institution, a member of the Bibsam Consortium, may have an agreement with Wiley, which covers the open access article publication charges (APCs) for affiliated corresponding

institutions has a Wiley Open Access Account, an additional screen will be presented asking the author to select which institution is most. appropriate to cover the open

Selected BIBSAM institutions have open access (OA) agreements with Springer Nature, meaning that corresponding authors affiliated with participating institutions may be eligible

Som tidigare nämnts finns det skillnader i vetenskaplig kommunikation och publiceringsmönster mellan olika forskningsdiscipliner (Hansen &amp; Lindblad 2010, s. Av denna

Exposure sequence with nine exposures values that were conducted by the Raspberry Pi camera system to make an accurate High Dynamic Range image for each possible condition...

Syftet med min uppsats är en fördjupad förståelse för hur bibliotekarier inom forskningsinstitut förhåller sig till olika OA- idéer i relation till idéer inom traditionell

DOAJ.org (Directory of Open Access Journals) är en katalog för oa-tidskrifter. Dess syfte är att öka synligheten för oa-tidskrifter. DOAJ.org granskar alla tidskrifter innan de

From the start OA journals have had to struggle to get researchers to understand benefits and that publishing in an OA journal does not imply inferior quality compared to publishing

Kopplingar finns till de råd som utgör RCUK som hel- het, så som Arts and Humanities Research Councils, Engi- neering and Physical Science Research Council och Medical Research

som är resultatet av offentligt finansierad forskning, ska vara öppet tillgängliga. I båda fallen anges förslag till tidsramar för genomförandet. Vetenskapsrådet föreslår

Projektet ”Modell för att hantera komplexa digitala objekt i öppna arkiv – med utgångspunkt i konst och design” har sin upprinnelse i en önskan från THS att bättre

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande för stora och utvecklingen går alldeles för långsamt framåt..

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för stimulansåtgärder för ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskriften omfattas och tillkännager detta för

Avsaknaden av ett sådant register kan leda till att en del familjehem tar emot barn och unga från olika kommuner, några har upp till 3–4 olika placeringar från olika kommuner2.

Bengt menar att han har bra status i sitt arbetslag, men säger samtidigt att på hans skola finns det också exempel på fritidspedagoger som inte har något bra samarbete med