• No results found

Visar Förord Gemensam Välfärd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar Förord Gemensam Välfärd"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialmedicinsk tidskrift 1/2010 3 Gemensam Välfärd, GV, är en

ide-ell, partipolitiskt obunden nätverksor-ganisation som startade 2005 och ar-betar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden som alltmer hotas av olika former av privatisering. GV finns på flera orter i Sverige och arbetar genom medlemsmöten, stu-diecirklar, bokbord, speciella nät-verksgrupper, upprop, offentliga se-minarier och hearings, rapporter mm. Mer information finns på GV:s hem-sida: www.gemensamvalfard.se Hälso- och sjukvården i Stockholms län förändras i grunden. Utgångs-punkten är inte längre allas rätt till en god sjukvård och att minska de stora skillnaderna i ohälsa som finns i länet. Utgångspunkten är i stället att öppna upp sjukvården för kommersiella kraf-ter. Gemensam Välfärd Stockholm har på olika sätt, ofta tillsammans med fackliga och andra organisatio-ner, sökt motverka denna utveckling, genom seminarier, konferenser, skrif-ter och flygblad. För att sammanfatta den grund utifrån vilken vi arbetar har vi tagit fram ett Hälsomanifest; Hälsa är en mänsklig rättighet – inte en kommersiell marknadsvara. Syftet är att på ett enkelt och komprimerat sätt beskriva vad som händer inom hälso- och sjukvården i dag och att ge en motbild till denna utveckling. Du hittar Hälsomanifestet på vår hemsida. Där finner du också en sam-manfattning av en hearing om vårdval Stockholm som GV tillsammans med olika vårdorganisationer arrangerade i november 2009.

Denna skrift av Göran Dahlgren, ”Vård på lika villkor – drivkrafter och motkrafter”, redovisar de ve-tenskapligt belagda erfarenheterna av kommersiell hälso- och sjukvård och skärskådar särskilt argumenten bakom och erfarenheterna av Vård-val Stockholm. Den anvisar också vad som bör göras för att stärka en hälso- och sjukvårdspolitik som på allvar vill minska ojämlikheterna i hälsa och vårdtillgänglighet.

Vi hoppas att skriften skall bidra till en kritisk granskning av de olika par-tiernas hälso- och sjukvårdspolitiska program ur ett rättvise- och jämlik-hetsperspektiv. Vi hoppas också att den kan användas för studier och diskussioner inom fackliga organisa-tioner liksom patient- och brukaror-ganisationer och att den kan stimulera till fler förslag för en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård.

Du som vill ha kontakt med GV är välkommen att anmäla ditt intresse på hemsidan. Där kan du också kontakta det vårdnätverk i Stockholm som står bakom denna skrift. Vi strävar efter att samla anställda och brukare inom vården, forskare lika väl som aktivis-ter, och lokala aktionsgrupper med erfarenhet av att försvara vården lika väl som enskilda oroade medborgare.

Vårdnätverket Gemensam Välfärd Stockholm

Förord Gemensam Välfärd

References

Related documents

Detta skulle kunna bero på många olika faktorer, till exempel att nationerna är en typ av engagemang där man endast behöver vara i kontakt med andra studenter, eller att studierna

Och, inte minst, hur kan vi med gemensamma krafter skapa ett socialt arbete som inte reproducerar ojämlika sociala villkor, utan som snarare verkar för social förändring,

Dessa är likt hjälte och skurk två ytterligheter på en skala där den första beskriver en situation där lärarens oförmåga till kontroll resulterar i

political process in terms of time and space; a process.. that first in the 1988 and then in the 1991 elections resulted in the appearance of two completely new parties on

Genom att ana- lysera de skillnader som finns mellan olika gruppers andel egenföretagare per arbetsmarknadsområde i en flernivåanalys kan vi besvara frågan om

inte är typograferad. För det påverkar helhetsintrycket så mycket. - Kanske någon mer uppdragen bild i form av flygfoto som ger en överblick av fastigheten och som lockar till

In the autumn of 1999, the Swedish television company Sveriges Television (SVT) broadcast an eight-part historical documentary called Hundra svenska år , “One Hundred Swedish

Based on an interpretation of the statistical analysis, it can be expected that the following changes would reduce time pressure: re- duced over-time work, use of a Swedish